O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 760 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LENKIJOS RAUDONOJO KRYŽIAUS VILNIAUS APYGARDOS FONDĄ NR. 760

2006-08-        Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lenkijos Raudonojo Kryžiaus draugijos Vilniaus skyrius (Oddział Wileński Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża) (1919-07-26–1926 m.)

Lenkijos Raudonojo Kryžiaus draugijos Vilniaus apygarda (Okręg Wileński Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża) (1926 m.–1927-08-31)

Lenkijos Raudonojo Kryžiaus Vilniaus apygarda (Polski Czerwony Krzyż. Okręg Wileński) (1927-09-01–1939 m. lapkričio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lenkijos Raudonojo Kryžiaus draugijos Vilniaus skyrius įsteigtas 1919-07-26. Skyrius veikė vadovaudamasis Lenkijos Raudonojo Kryžiaus draugijos įstatais. Pagal Lenkijos Raudonojo Kryžiaus draugijos 1921 m. įstatus skyrių valdė visuotinis narių susirinkimas ir komitetas; skyrius teikė veiklos ataskaitas draugijos vyriausiajai valdybai Varšuvoje.

1924-05-27 Lenkijos Raudonojo Kryžiaus draugijos Vilniaus skyrius įregistruotas Vyriausybės komisaro Vilniaus miestui įstaigoje.[1]

Lenkijos Raudonojo Kryžiaus draugijos Vilniaus skyriaus 1924-07-17 rašte nurodyta, kad Vilniaus skyrių numatoma pertvarkyti į Vilniaus apygardą. Tiksli pertvarkymo data nenustatyta, 1926 m. vasario mėn. Lenkijos Raudonojo Kryžiaus draugijos Vilniaus apygarda jau veikė.

Remiantis Lenkijos Respublikos Prezidento 1927-09-01 potvarkiu Lenkijos Raudonojo Kryžiaus draugija pertvarkyta į organizaciją, pavadintą Lenkijos Raudonasis Kryžius. Lenkijos Raudonojo Kryžiaus draugijos Vilniaus apygarda pavadinta Lenkijos Raudonojo Kryžiaus Vilniaus apygarda.

Lenkijos Raudonojo Kryžiaus Vilniaus apygarda 1930-07-12 įtraukta į Vilniaus vaivadijos valdybos Draugijų ir sąjungų registrą, eil. Nr. 1216.

Apygarda jungė skyrius, veikusius Vilniaus ir Naugarduko vaivadijų teritorijoje, ją valdė skyrių delegatų suvažiavimas, apygardos komitetas, valdyba ir revizijos komisija.[2]

Lenkijos Raudonojo Kryžiaus Vilniaus apygarda veikė iki 1939 m. lapkričio mėn.[3] Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lenkijos Raudonojo Kryžiaus nariais galėjo būti abiejų lyčių visi fiziniai asmenys bei juridiniai asmenys.

Organizacijos tikslas karo metu buvo teikti pagalbą visų kariaujančių pusių ir sąjungininkų sužeistiems ir sergantiems kareiviams, invalidams, bendradarbiauti su valstybės institucijomis globojant karo belaisvius bei civilius. Pagal 1927 m. įstatus – taip pat  rinkti duomenis apie žuvusiuosius, sužeistuosius bei dingusiuosius kare, tarpininkauti kariaujančioms pusėms keičiantis šia informacija.

Taikos metu organizacijos tikslas buvo rengtis atlikti karo metui numatytas užduotis, globoti karo invalidus, bendradarbiauti su valstybės institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis teikiant pagalbą ekstremalių situacijų metu, organizuoti gelbėjimo, sanitarines ir kt. akcijas, skleisti humanitarines idėjas.

Organizacijos Vilniaus apygarda (skyrius) rūpinosi karo pabėgėliais, rinko informaciją apie žuvusius, sužeistus, patekusius į nelaisvę, dingusius lenkų kariškius ir kitus asmenis, vedė derybas su kaimyninėmis valstybėmis dėl politinių kalinių grąžinimo į tėvynę, teikė pagalbą repatriantams ir pabėgėliams iš kitų valstybių, organizavo gelbėjimo, sanitarinės pagalbos, priešdujinės saugos ir kt. kursus, paramos invalidams, vaikams, nukentėjusiesiems nuo stichinių nelaimių akcijas, steigė ir išlaikė ambulatorijas, teikė nemokamą pagalbą sergantiems, rengė paskaitas, koncertus ir kt.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lenkijos Raudonojo Kryžiaus Vilniaus apygardos dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, dokumentų perėmimo akto nėra. Apskaitos dokumentuose 1952 m. įrašytas 1 apyrašas ir 8 apskaitos vienetai.

1967 m. sudarytas apyrašas naujas Nr. 1, į kurį įrašyti 3 apskaitos vienetai, 1968 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 760 yra 1 apyrašas, 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lenkijos Raudonojo Kryžiaus Vilniaus apygardos skaityklos įrengimo ir atidarymo protokolas, skaityklos ir greitosios pagalbos postų keliuose nuostatai ir taisyklės, Vilniaus apygardos veiklos ataskaita, susirašinėjimo greitosios pagalbos postų keliuose organizavimo, pagalbos pabėgėliams, nukentėjusiesiems nuo karo teikimo, nekilnojamo turto nuomos, sandėlių ir garažų statybos ir kt. klausimais dokumentai; žuvusių Antrajame pasauliniame kare, sužeistų ar patekusių į vokiečių nelaisvę lenkų kariškių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fonde Nr. 760 yra 1 apyrašas, 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 53, ap. 23, b. 1514, l. 81-326.
[2] LCVA. F. 760, ap. 1, b. 1, l. 18.
[3] LCVA. F. 401, ap. 2, b. 1.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 14:03