O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

17.02 Visuomeninės organizacijos

 

NumerisPavadinimas
48Vilniaus gynėjų ir buvusių Vidurio Lietuvos karių sąjunga (Związek Obrońców Wilna i Byłych Żolnierzy Litwy Środkowej)
R-78Visasąjunginės Lenino ordino fizkultūros-sporto draugijos „Dinamo“ Lietuvos respublikinė taryba
R-237Geležinkelininkų inžinerinė techninė mokslo draugija
R-264Savanoriškos draugijos kariniam jūrų laivynui remti (DOSFLOT) Lietuvos TSR respublikinis komitetas (Республиканский комитет Добровольного общества содействия военно-морскому флоту (ДОСФЛОТ) Литовской ССР)
R-265Savanoriškos draugijos aviacijai remti (DOSAV) Lietuvos TSR respublikinis komitetas (Республиканский комитет Добровольного общества содействия авиации (ДОСАВ) Литовской ССР)
R-266Savanoriškos draugijos armijai remti (DOSARM) Lietuvos TSR respublikinis komitetas (Республиканский комитет Добровольного общества содействия армии (ДОСАРМ) Литовской ССР)
R-268Lietuvos TSR savanoriškos draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti (DOSAAF) Centro komitetas (Центральный комитет Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Литовской ССР)
R-274Lietuvos TSR savanoriškos draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti (DOSAAF) Respublikinis aviacijos techninis klubas (Республиканский авиационно-технический клуб Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Литовской ССР)
276Vilniaus-Naugarduko amatų instituto privačios vyrų ir moterų amatų ir bendrojo lavinimo mokyklos Vilniuje tėvų komiteto draugija (Stowarzyszenie ,,Komitet Rodzicielski przy Prywatnej Szkole Dokształcjącej Zawodowej Męskiej i Żeńskiej Wileńsko-Nowogródzkiego Instytutu Rzemieślniczego w Wilnie“)
278Viešųjų pradžios mokyklų statybos rėmimo draugijos Vilniaus apygardos komitetas (Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych, Komitet Okręgowy w Wilnie)
285Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių mokslinės paramos draugija ir Vrublevskių bibliotekos Vilniuje bičiulių draugija
288Vilniaus nepriklausomų dailininkų ir Vilniaus vaizduojamojo meno kultūros platinimo draugijos
289Karaimų istorijos ir literatūros mylėtojų draugija (Towarzystwo Miłosników Historii i Literatury Karaimskiej)
290Jano Laskio Lenkijos reformacijos istorijos mylėtojų draugija Vilniuje (Towarzystwo Miłośników Historii Reformacji Polskiej imiena Jana Łaskiego w Wilnie)
295Žydų kultūros ir švietimo draugijos „Tarbut“ Lenkijoje Vilniaus skyrius (Żydowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Tarbut“ w Polsce, Oddział w Wilnie)
296Lenkijos žydų teatro rėmimo ir artistų organizacijos
298Lietuvos ūkininkių draugijos Kriukų skyrius
304Šaulių sąjungos Vilniaus skyrius (Podokręg Wileński Związku Strzeleckiego)
306Baltarusių nacionalinis komitetas Vilniuje (Białoruski Nacjonalny Komitet w Wilnie)
310Vilniaus apygardos dirbančio jaunimo organizacija (Organizacja Młodzieży Pracującej Okręgu Wileńskiego)
311Švenčionių apskrities kaimo jaunimo sąjunga (Powiatowy Związek Młodzieży Wiejskiej Powiatu Święciańskiego)
312Vilniaus rusų draugija (Wileńskie Towarzystwo Rosyjskie)
313Lietuvos vokiečių kultūrinė sąjunga
314Karo invalidų ir jų rėmimo organizacijos Vilniuje
315Atsargos kariškių sąjungos Chelmno apskrities valdyba (Związek Rezerwistów. Zarząd Powiatowy w Chełmnie)
318Vilniaus Stepono Batoro universiteto studentų ukrainų ratelis (Koło Studentów Ukraińców Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie)
323Vilniaus vaivadijos kaminkrėčių korporacija (Wojewódzka Korporacja Kominiarzy w Wilnie)
325Lenkijos geležinkelių inžinierių sąjungos Vilniaus ratelis (Związek Polskich Inżynierów Kolejowych Koło Wileńskie)
326Inžinierių žydų sąjunga Vilniuje (Związek Inżynierów Żydów w Wilnie)
327Lenkijos buhalterių sąjungos Vilniaus skyrius (Związek Księgowych w Polsce. Oddział w Wilnie)
329Lenkų mokytojų sąjungos Vilniaus apygarda (Okręg Wileński Związku Nauczycielstwa Polskiego)
330Vilniaus žurnalistų sindikatas (Syndykat Dziennikarzy Wileńskich)
334Moterų pilietinio darbo sąjungos Vilniaus vaivadijos organizacija (Zrzeszenia Wojewódzkiego Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Wilnie)
335Vilniaus nepriklausomų dailininkų draugija (Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych)
336Vilniaus lenkų muzikantų sąjunga (Zrzeszenie Muzyków Polskich w Wilnie)
337Žydų kurčnebylių draugija Vilniuje (Żydowskie Stowarzyszenie Głuchoniemych w Wilnie)
338Vilniaus žydų pirklių sąjunga (Wileński Związek Kupców Żydowskich)
342Vilniaus miesto ir vaivadijos žydų nekilnojamo turto savininkų sąjunga (Związek wlaścicieli nieruchomości żydów miasta Wilna i województwa Wileńskiego)
343Vilniaus žemės aludžių, kavinių ir valgyklų savininkų sąjunga (Związek Właścicieli Piwiarń, Kawiarni i Jodłodajni Ziemi Wileńskiej)
344Baltarusių kooperatinė draugija „Pčala“
345Daržų, smulkaus gyvojo inventoriaus auginimo ir mažų gyvenviečių steigimo draugijų Vilniaus vaivadijos apygardos sąjunga (Okręgowy Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych, Przydomowych, Małych Osiedli i Hodowli Drobnego Inwentarza Województwa Wileńskiego)
R-346Lietuvos TSR Raudonojo Kryžiaus draugija
347Žydų draugija „Ikopo“
349Lietuvos žydų sporto ir gimnastikos sąjungos „Makabi“ skyriai
350Vilniaus apygardos bokso sąjunga (Wileński Okręgowy Związek Bokserski)
351„Policijos šeimos“ draugijos Vilniaus apygarda (Okręg Wileński Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna“)
352Lietuvių katalikų draugija „Blaivybė“ Vilniuje (Litewskie Katolickie Towarzystwo Blaivybė-Trzeźwość w Wilnie)
353Palaimintojo Andriejaus Bobolos Vilniaus arkivyskupijos kunigų sąjunga „Unitas“ (Związek Kapłanów Archidiecezji Wileńskiej „Unitas“ pod Wezwaniem Błogosławionego Andrzeja Boboli)
355Vilniaus vaikų globos draugijos ir globos įstaigos
356Pagalbos vaikams ir jaunimui vaivadijos komitetas Vilniuje (Wojewódzki Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Wilnie)
358Psichikos ligonių šeimyninės globos Vilniaus vaivadijoje draugija (Stowarzyszenie „Opieka Rodzinna nad Psychicznie Chorymi w Województwie Wileńskim")
359Žydų gimnastikos ir sporto draugija „Makabi“ Vilniuje (Żydowskie towarzystwo gimnastyczno-sportowe „Makabi“ w Wilnie)
360Vilniaus krašto ir Varšuvos žydų visuomeninės organizacijos
361Baltarusių draugijos
362,,Ateities“ auklėjimo ir švietimo draugijos Vilniaus skyrius (Towarzystwo Wychowawczo-Oświatowe ,,Przyszłość“. Oddział w Wilnie)
363Vilniaus vaivadijos pagalbos nukentėjusiems nuo potvynio komitetai
364Vilniaus vaivadijos pilietinis žiemos pagalbos bedarbiams komitetas (Wojewódzki Komitet Obywatelski Zimowej Pomocy Bezrobotnym w Wilnie)
366Baltarusių studentų organizacijų susivienijimas Prahoje
370Lietuvių Švento Kazimiero draugija jaunimui auklėti ir globoti (Litewskie Towarzystwo Świętego Kazimierza Wychowania Młodzieży i Opieki nad nią)
371Draugija „Hachnosas Orchim“ (Atvykėlių prieglobstis) Vilniuje (Stowarzyszenie „Hachnosas Orchim“ (Schronisko dla przybyszów) w Wilnie)
374Lenkų krikščioniškosios beprocentinės kasos prie Šv. Dvasios parapijos Vilniuje draugija (Stowarzyszenie „Polska Chrześcijańska Kasa Bezprocentowa przy Parafi Kościoła Św. Ducha w Wilnie“)
376Vilniaus vaivadijos komitetas maršalo Juzefo Pilsudskio atminimui pagerbti (Wojewódzki Komitet Uczczenia Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wilnie)
446Policijos klubas ir skyriai
535Lietuvių klubas
552Lietuvos „Tarbuto“ draugija ir draugijos Vilniaus skyrius
R-553Lietuvos TSR „Žinijos“ draugijos valdyba
555V Trakų šaulių rinktinė
559Sąjunga ginkluotoms krašto pajėgoms remti
560Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių ir atsargos karininkų sąjungos ir jų skyriai
R-560Lietuvos TSR automėgėjų draugijos respublikinė taryba
561Šaulių sąjunga
564Ateitininkų federacija ir ateitininkų organizacijos
565Vilniaus vadavimo sąjunga
566Katalikiškųjų organizacijų draugijų sąjunga „Katalikų veikimo centras“
567Lietuvių katalikių moterų draugija
568Vilniaus lietuvaičių Romos katalikių šv. Zitos draugija (Litewskie Rz.-Katolickie Stowarzyszenie Sług Imienia Św. Zyty w Wilnie)
569Draugija kunigams šelpti
570Lietuvių katalikių moterų draugijos Utenos rajonas
571Draugija užsienių lietuviams remti
572Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacija
573Telšių visuomenės klubas
575Lietuvai pagražinti draugijos Palangos skyrius
576Lietuvos skautų sąjunga
577Biržų skautų tuntai
578Vytauto Didžiojo universiteto studentų korporacija „Romuva“
579Vytauto Didžiojo universiteto studentų varpininkų draugijos
580Vytauto Didžiojo universiteto lietuvių studentų tautininkų korporacija „Neo-Lithuania“
583Šiaulių miesto ir apskrities gydytojų draugija
584Lietuvos ukrainiečių švietimo kultūros draugija
585Lietuvių-latvių vienybės draugija
586Lietuvių-švedų draugija
587Lietuvių nacionalinis komitetas Novorosijske
588Lietuvos sioninkų organizacija („Histadruth Cionith Belita“)
589Sionistinės revizionistinės organizacijos
590Palestinos žydų fondams -- Pamatinio Palestinos fondo (Karen Hajesod) ir Žydų tautinio fondo (Karen Kajemet Lejisroel) -- remti draugija
591Hecholucų organizacijos
592Žydų centrinės emigracijos draugijos Lenkijoje Vilniaus skyrius (Oddział Wileński Żydowskiego Centralnego Towarzystwa Emigracyjnego w Polsce)
593Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjunga ir sąjungos Kauno skyrius
598Vilniaus žemės pramoninkų odininkų sąjunga (Związek Przemysłowców Garbarzy Ziemi Wileńskiej)
602Karininkų medžiotojų draugijos Kauno skyrius
604Lietuvos žydų pramonininkų ir prekybininkų organizacijos
605Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjunga (Lietuvių verslininkų sąjunga)
606Lietuvos namų savininkų organizacijos
608Kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugija
610Lietuvos žurnalistų sąjunga
611Šv. Vincento Pauliečio draugijos Vilniaus skyrius (Towarzystwo Św. Wincentego à Paulo. Oddział w Wilnie)
612Draugija „Ješurun“ Lietuvoje
622Žydų socialdemokratų darbininkų jaunimo draugija „Jugnt“ Vilkaviškyje
624Draugija „Waad Hajszywos“
625Vilniaus žydų švietimo draugijos
R-637Spaudos platinimo draugijos Kaune Vilniaus skyrius (Pressevertrieb Kauen. Zweigstelle Wilna)
R-645Sąjunginės Darbo raudonosios vėliavos ordino savanoriškos sporto draugijos „Darbo rezervai“ Lietuvos respublikinė taryba
652Lietuvių katalikių moterų draugijos Panevėžio regionas
660Lietuvių rezistencinė santarvė
670Lietuvių namų statymo komitetas
677Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas (VLIK)
681Lietuvių katalikų mokslo akademija
R-705Sąjunginės profsąjungų savanoriškos kūno kultūros ir sporto draugijos Lietuvos „Žalgirio“ Respublikinė taryba
711Švento Kazimiero draugija
714Lietuvos akliesiems globoti draugija
740Lietuvių sąjunga Berlyne
760Lenkijos Raudonojo Kryžiaus Vilniaus apygarda (Polski Czerwony Krzyż. Okręg Wileński)
772Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos Joniškio rajonas
R-843Lietuvos liaudies pagalbos sąjungos Vilniaus skyrius
R-848Lietuvos TSR aviacinei ir cheminei gynybai remti draugijos (OSOAVIACHIM) Centro taryba (Центральный совет Общества содействия обороне и авиационно-химическому строительству (ОСОАВИАХИМ) Литовской ССР)
889Karo mokslų draugija
R-913Piliečių parašų po Pasaulinio taikos šalininkų kongreso Stokholme atsišaukimu rinkimo lapų kolekcija
935Šiaulių piliečių klubas
936Ateitininkų susišelpimo fondas
939Lietuvių čekoslovakų draugija
940Lietuvių-suomių susiartinimo draugija
941Lietuvių ir amerikiečių draugija Lietuvoje (Lithuano-American Society)
942Lietuvių-šveicariečių draugija (Societé Lithuano-Suisse)
943Lietuvių-estų ir Kauno estų draugijos
945Lietuvių prancūzų draugija
946Lietuvos latvių susivienijimo Būtingės skyrius
947Lietuviams studentams šelpti draugijos
948Lietuvos kariuomenės atsargos karininkų sąjungos skyriai
949Žeimelio latvių švietimo draugija
951Bajorų klubas Vilniuje (Klub Szlachecki w Wilnie)
952Lietuvių mokytojų sąjunga ir sąjungos apskričių komitetai
956Leono XIII fondas
957Lietuvos turizmo draugija
R-958Lietuvos respublikinė žemės ūkio mokslinė techninė draugija
960Kaišiadorių miesto lietuvių namų savininkų draugija
961Kretingos miesto namų savininkų draugija
962Tauragės miesto namų savininkų draugija
963Telšių miesto namų savininkų draugija
971II Utenos šaulių rinktinė
975Kariuomenės pirmūnų sąjungos Trakų skyrius
R-978Vyriausias ir teritoriniai savitarpinės pagalbos komitetai
R-998Visasąjunginės biochemikų draugijos Lietuvos skyrius
R-999Lietuvos TSR geografų draugija
1019Karo invalidams šelpti komitetas
R-1020Lietuvos TSR fizikų draugija
R-1026Lietuvos TSR matematikų draugija
1026Lietuvos ūkininkių draugija ir skyrius
R-1031Lietuvos botanikų draugija
R-1032Lietuvos mokslų akademijos Jungtinės visuomeninės organizacijos
1033Vilniaus pradžios mokyklų tėvų komitetų sąjunga (Zrzeszenie Komitetów Rodzicielskich Szkół Powszechnych miasta Wilna)
1041Vilniaus mylėtojų draugija (Towarzystwo Miłośników Wilna)
1044Maršalo J. Pilsudskio Vilniaus žemės vaikų namų statybos komitetas (Komitet Budowy Domu Dziecka Ziemi Wileńskiej im. Marszałka J. Piłsudskiego)
1063Lietuvių moterų globos draugija
1090Telšių Šv. Zitos draugija ir skyrius
1091Draugija „Gudų veikimo centras Lietuvoje“
1092Vytauto Didžiojo universiteto lietuvių studentų technikų vyrija „Plienas“
1101Lietuvos ūkininkų vienybė
1111Lietuvos medžioklės draugijos
1112Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos Salako rajonas
1114Lietuvių katalikių moterų draugijos Zarasų rajonas
1115Katalikiškųjų organizacijų draugijų sąjungos „Katalikų veikimo centras“ Dusetų skyrius
1116XXI Zarasų šaulių rinktinė
1117Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Zarasų skyrius
1118Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyriai
1127Prūsų lietuvių draugijų taryba Tilžėje
1128Lietuvos Palestinos draugija („Lietpal“)
1131Šiaurės Lietuvai šelpti centro komitetas
1135XXIII Vilniaus šaulių rinktinė
1140Sionistų organizacijos
1141Lietuvos žydų visuomeninės organizacijos
1143Žydų religinės draugijos
1146VI Ukmergės šaulių rinktinė
1147Lietuvos žydų labdaros organizacijos
1157Lietuvos organizacijų dokumentų kolekcija
1167Lietuvos miestų sąjunga
1169Lietuvos lenkų švietimo ir kultūros draugija „Pochodnia“
1174Lietuvos vasaros rytų partizanų brolija
1187Jūrų ir kolonijinės lygos Vilniaus apygarda (Liga Morska i Kolonialna. Okręg w Wilnie)
1229Lietuvos žydų valstybininkų partijos „Judenštat“ centro komitetas
1230Žydų emigracijai Lietuvoje tvarkyti draugija „Hias-Ica“
1236Amerikos žydų draugijos „Džoint“ Kauno skyrius
1269Vilniaus krašto organizacijos ir bendrovės
1273Krikščionių liaudies namų draugija Vilniuje (Towarzystwo Chrześcijańskie Domu Ludowego w Wilnie)
1276Vilniaus vaivadijos paramos akademiniam jaunimui komitetas Vilniuje (Wojewódzki Komitet Wileński Pomocy Polskiej Młodzieży Akademickiej)
1278Kauno lenkų darbininkių ir tarnaičių Romos katalikų draugija vardu „Dievo motinos globa“
1290Lietuvių gudų draugija
1306Buvusių Šiaulių gimnazijų auklėtinių savišalpos draugija
1328Lietuvos galvijų auginimo ir kontrolės ratelių sąjunga ir gyvulių augintojų draugijos
1329Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga
1335A. Mickevičiaus paminklo statybos Vilniuje vyriausiasis komitetas (Głońwny Komitet Budowy Pomnika A. Mickiewicza w Wilnie)
1351Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos Seinų rajonas
1391Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Panevėžio skyrius
1395Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos Biržų rajonas
1400Gerojo Ganytojo dukterų draugija
1401Profesoriaus Povilo Matulionio fondas
1402Arkivyskupo J. Matulevičiaus fondas
1403Lietuvių katalikų vyrų sąjunga
1404Lietuvos krikščionių darbininkų sąjunga
1405Draugija „Viltis“
1406Šv. Vincento a` Paulo draugija
1407Šv. Cecilijos draugijos Vainuto skyrius
1408Angelo Sargo vaikų sąjunga
1409Lietuvos miestų katalikiškojo jaunimo sąjungos „Vytis“ Šančių draugovė
1410Katalikių organizacijų sąjunga
1411Lietuvos motinoms ir vaikams globoti organizacijų sąjunga ir „Motinos ir vaiko“ draugijos
1412Lietuvos sioninkų jaunimo draugija „Hanoar Hacioni“
1446Kariuomenės pirmūnų sąjunga
1482Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos Tauragės rajonas
R-1485Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjunga
1488Lietuvių katalikių moterų draugijos Tauragės rajonas
1489,,Vaikelio Jėzaus“ draugija
1495Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Tauragės skyrius
1497Vyriausias Lietuvos gynimo komitetas ir apskričių komitetai
1498Lietuviškųjų organizacijų komitetas
1527Kauno lenkų Romos katalikų labdarybės draugija
1564IV Tauragės šaulių rinktinė
1598Lietuvos gyvulių globos draugija
R-1608Vokietijos Raudonojo Kryžiaus Klaipėdos skyrius (Deutsches Rotes Kreuz Kreisstelle Memel-Stadt)
1612Pavartėnų savišalpos draugija
1618„Lietuvos vaikas“ švietimo ir kultūros draugija ir draugijos Kauno skyrius
1619Kauno adatos darbininkų sąjunga
1640Vytauto Didžiojo komitetas
1641Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjunga
1654Lietuvos lenkų draugijos ir klubai
1657Šv. Juozapo mirštantiems gelbėti brolija
1658Draugija kovai su tuberkulioze ir draugijos skyriai
1664Žydų draugija „Palestinos įstaiga“ („Misrad Erez Israel“, „Palestine Office“)
1670Geležinkelių karinio parengimo Vilniaus apygarda (Kolejowe Przysposobienie Wojskowe Okręgu Wileński)
1672Pildomasis lietuvių komitetas nukentėjusiems nuo karo šelpti (Comité exécutif Lituanien de secours aux victimes de la querre)
1678Vytauto Didžiojo universiteto studentų lenkų susivienijimas (Zjednoczenie Studentów Polaków Uniwersytetu Witolda Wielkiego)
1679Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos Panevėžio regionas
1727Centralinis komitetas „Lituania“ nukentėjusiems nuo karo šelpti Lietuvoje („Lituania“ Comité Central de secours aux victimes de la guerre en Lithuanie)
1730Angelo Sargo vaikų sąjungos Žaliakalnio skyrius
1732Valstybės tarnautojų draugijos Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos ratelis Nr. 4 (Koło Nr. 4 Stowarzyszenia Urzędników Państwowych Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego)
1734Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
1740Klaipėdos krašto nukentėjusiems šelpti komitetas
1744Lietuvos jūrininkų sąjunga
1760Lietuvos notarų draugija
1782Lietuvos matininkų ir kultūrtechnikų sąjunga
1783Žemaičių senovės mėgėjų draugija „Alka“
R-1768Lietuvos TSR Mokslinės techninės kūrybos draugijos

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2019-06-04 11:02