O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-346 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR RAUDONOJO KRYŽIAUS DRAUGIJOS FONDĄ NR. R-346

2007-10-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Lietuvos TSR Raudonojo Kryžiaus draugija (1940-08-25–1941 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos vyriausiosios valdybos 1940-08-22 posėdžio protokolo Nr. 90 nutarimu, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija nuo 1940-08-25 pavadinta Lietuvos TSR Raudonojo Kryžiaus draugija.[1]

Lietuvos TSR Raudonojo Kryžiaus draugijai vadovavo skyrių atstovų suvažiavimas, vyriausioji valdyba, vyriausiosios valdybos prezidiumas, revizijos komisija.

Draugija savo veikloje vadovavosi TSRS ir Lietuvos TSR teisės aktais. Naujas Lietuvos TSR Raudonojo Kryžiaus draugijos statutas nebuvo priimtas.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-06-10 nutarimu Nr. 617 „Dėl Lietuvos TSR Raudonojo Kryžiaus draugijos organizavimo“ įsteigta Lietuvos TSR Raudonojo Kryžiaus draugija, patvirtinti Lietuvos TSR Raudonojo Kryžiaus draugijos įstatai ir Lietuvos TSR Raudonojo Kryžiaus draugijos centro komiteto organizacinis biuras.[2]

Lietuvos TSR Raudonojo Kryžiaus draugija buvo pavaldi Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariatui ir buvo TSRS Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų sąjungos narė.[3]

Draugiją valdė respublikinis suvažiavimas, centro komitetas, centro komiteto prezidiumas ir revizijos komisija. Savo veikloje draugija vadovavosi TSRS įstatymais, TSRS ir Lietuvos TSR vyriausybių nutarimais ir potvarkiais, TSRS Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų sąjungos nurodymais, savo įstatais.

Tiksli data, kada 1941 m. liepos mėn. Lietuvos TSR Raudonojo Kryžiaus draugija pavadinta Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, nenustatyta.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvos TSR Raudonojo Kryžiaus draugijos nariais galėjo būti visi asmenys. Draugijos tikslas karo metu buvo teikti pagalbą sužeistiesiems bei sergantiems kariams ir belaisviams, rinkti žinias apie žuvusius, dingusius, patekusius į nelaisvę žmones, teikti pagalbą nukentėjusiems nuo karo veiksmų gyventojams.

Draugijos tikslas taikos metu buvo teikti pagalbą gyventojams ištikus epidemijai ar stichinei nelaimei, rūpintis gyventojų sveikata, ruoštis karo metu numatytai veiklai.

Draugija organizavo gailestingųjų seserų, akušerių kursus, išlaikė ligonines, sanatorijas, vaistines ir kitas gydymo įstaigas, rinko aukas.

Nuo 1941-06-10 Lietuvos TSR Raudonojo Kryžiaus draugijos tikslas buvo įtraukti visuomenę į TSRS sanitarinės gynybos veiklą, teikti pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo karo veiksmų ir stichinių nelaimių, populiarinti tarp gyventojų sanitarinį švietimą.

Draugija steigė pirmines organizacijas, sanitarinius punktus ir būrius, ruošė medicinos seseris, sanitarus, mokė suteikti pirmąją medicinos pagalbą, propagavo donorystę, ruošė gyventojus sanitarinei gynybai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šaltinis, perdavęs dokumentus valstybės archyvų sistemai, nenustatytas.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo apskaitos dokumentuose Lietuvos TRS Raudonojo Kryžiaus draugijos fondas įrašytas 1952 m.

1969-05-15 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR Kauno valstybinio archyvo perėmė 133 Lietuvos TRS Raudonojo Kryžiaus draugijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1978-05-03 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TRS Raudonojo Kryžiaus draugijos perėmė 40 Lietuvos TRS Raudonojo Kryžiaus draugijos bylų, iš kurių buvo sudaryti 7 apskaitos vienetai ir įrašyti į apyrašą Nr. 1.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1989-02-09 ir 2001-10-24 papildomai įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. R-346 yra 1 apyrašas, 156 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos 1941 m. ir Savitarpinės pagalbos organizacijos 1941–1944 m. veiklos dokumentų.

Lietuvos TSR Raudonojo Kryžiaus draugijos 1940–1941 m. veiklos dokumentų yra ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos fondo Nr. 1734 apyraše Nr. 1.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR vadovaujančių institucijų įsakai, nutarimai, TSRS Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų sąjungos nuostatai, draugijos aplinkraščiai, valdybos pirmininko, skyrių vedėjų ir ligoninių direktorių įsakymai veiklos ir personalo klausimais, valdybos ir Vilniaus skyriaus posėdžių protokolai, susirašinėjimo asmenų gydymo apmokėjimo, karo atbėgėlių šelpimo, žinių apie internuotuosius ir atbėgėlius suteikimo, kurortų, sanatorijų, ligoninių plėtimo, sanitarų ir medicinos seserų kursų organizavimo, literatūros leidimo, personalo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, valdybos įstaigų taisyklės ir administracinė schema, pranešimas apie Lietuvos TSR Raudonojo Kryžiaus veiklą, asmenų prašymai dėl darbo, pašalpų ir pensijų gavimo, priėmimo į sanitarų kursus, valdybos ir skyrių, Lenkų ir Žydų atbėgėliams šelpti komitetų, lenkų Raudonojo Kryžiaus draugijos revizijų ir turto perdavimo aktai, patalpų nuomos sutartys, lenkų ir žydų karo atbėgėlių sąrašai, darbuotojų anketos, statistinės žinios apie farmacijos įstaigas, karo atbėgėlių registraciją ir šelpimą, žydų karo atbėgėlius, Lietuvos TSR Raudonojo Kryžiaus Tarnautojų fondo įnašų grąžinimo dokumentai, finansų dokumentai.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos 1941 m. ir Savitarpinės pagalbos organizacijos 1941–1944 m. veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 156 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. R-346, ap. 1, b. 5.
[2] LCVA. F. R-754, ap. 3, b. 334, l. 360-363.
[3] LCVA. F. R-346, ap. 1, b. 104, l. 1.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 08:43