O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1592 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MAŽEIKIŲ APSKRITIES AGRONOMO FONDĄ NR. 1592

2009-08-          Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Mažeikių apskrities agronomas (1924-01-01–1941 m. sausio mėn.; 1941-08-01–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Žemės ūkio ministro 1924-01-28 įsakymu Nr. 260 nuo 1924-01-01 paskirtas Mažeikių apskrities agronomas.[1]

Mažeikių apskrities agronomas buvo pavaldus Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio departamentui, nuo 1928 m. – Žemės ūkio rūmams.

Mažeikių apskrities agronomas savo veikloje vadovavosi Žemės ūkio departamento 1924 m. išleistomis taisyklėmis nustatančiomis apskričių agronomų pareigas,[2] 1927-02-01 Apskričių agronomams instrukcija, Žemės ūkio rūmų 1928 m. apskričių agronomų veiklos instrukcija,[3] kitais teisės aktais.

1940-08-31 likvidavus Žemės ūkio rūmus,[4] Mažeikių apskrities agronomas tęsė veiklą ir buvo pavaldus Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariato Žemdirbystės valdybai.

1941 m. sausio mėn. Mažeikų apskrities agronomo funkcijas perėmė Mažeikių apskrities vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius.[5] Tiksli funkcijų perdavimo data nenustatyta.

Mažeikių apskrities agronomo įstaiga atkūrė veiklą 1941-08-01, vadovaujantis Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941-07-07 nutarimu apie Žemės ūkio rūmų reorganizavimą.[6]

Mažeikių apskrities agronomas buvo pavaldus Žemės ūkio rūmams, nuo 1942-07-24 – Žemės ūkio vadybos Vyriausiajai žemės ūkio gamybos valdybai.[7]

Mažeikių apskrities agronomas savo veikloje vadovavosi 1941-08-04 Žemės ūkio rūmų įstatymu, Vyriausiosios žemės ūkio gamybos valdybos instrukcijomis ir nurodymais.

Tiksli data, kada 1944 m. Mažeikių apskrities agronomo įstaiga baigė veiklą nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Mažeikių apskrities agronomas vadovavo žemės ūkio kultūros kėlimo darbams apskrityje.

Apskrities agronomas šaukė Mažeikių apskrities Žemės ūkio valdybos posėdžius, kuriuose dalyvavo rajonų agronomai, kiti žemės ūkio specialistai bei organizacijų atstovai. Teikė agronominę pagalbą išskirstytų į vienkiemius kaimų ūkininkams, išparceliuotų dvarų naujakuriams, skatino ūkininkus gerinti nusausintų žemės plotų dirvožemį, propagavo kooperatinį judėjimą, steigė apskrityje žemės ūkio, gyvulių, vaisių ir daržovių augintojų draugijas, žemės ūkio klases, linų apdirbimo punktus, pieno perdirbimo bendroves, galvijų kontrolės ratelius ir kitas žemės ūkio kooperatines organizacijas. Agronomas organizavo žemės ūkio parodas ir gyvulių muges, ūkininkų ekskursijas į parodas, bandymų laukelius, kultūrinius ir parodomuosius ūkius, žemės ūkio kursus, skaitė ūkininkams paskaitas, rengė dirvožemio tręšimo, augalų atmainų ir kitokius bandymus, vedė savo darbų dienyną.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Mažeikių apskrities agronomo dokumentų įsigijimo šaltinis nenustatytas. 1961-02-10 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose buvo įrašytas Mažeikių apskrities agronomo fondas.

1961-04-16, sutvarkius dokumentus, į apskaitos dokumentus buvo įrašytas fondo Nr. 1592 apyrašas Nr. 1, 107 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1592 yra 1 apyrašas, 107 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Mažeikių apskrities Žemės ūkio tarybos posėdžių protokolai, agronomo veiklos metų ataskaitos, žinios apie gyvulių kergimo, javų valymo punktų įsteigimą, pavyzdinius ūkius, jaunųjų ūkininkų ratelių veiklą, ūkininkams skaitytas paskaitas, susirašinėjimo gyvulininkystės, sodininkystės ir kitų žemės ūkio šakų vystymo, kilnojamųjų žemės ūkio parodų ruošimo, agronomijos punktų steigimo, veislinių gyvulių ir paukščių pirkimo užsienyje, grūdų ir maisto produktų prievolių vykdymo bei kitais administraciniais, ūkio ir finansų klausimais dokumentai, miško medžiagą gavusių ūkininkų, nukentėjusių nuo audrų ir gavusių paramą naujakurių, punktų darbininkų, jaunųjų ūkininkų ratelių vadovų, grūdų supirkimo organizacijų sąrašai, žemės ūkio klasių mokytojų algų lapai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 107 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1064, ap. 2, b. 574, l. 206; ap. 3, b. 186, l. 167.
[2] LCVA. F. 1592, ap. 1, b. 2, l. 4.
[3] LCVA. F. 1357, ap. 4, b. 58, l. 25, 127.
[4] Vyriausybės žinios, 1940 m., Nr. 727-5051.
[5] LCVA. F. 1592, ap. 1, b. 92, l. 21; b. 86, l. 69-70.
[6] LCVA. F. R-496, ap. 1, b. 6, l. 16-19; F. R-1314, ap. 1, b. 1, l. 100.
[7] LCVA. F. 1592, ap. 1, b. 94, l. 40.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 09:15