O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1064 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ŽEMĖS ŪKIO DEPARTAMENTO FONDĄ NR. 1064

2009-03-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Žemės ūkio skyrius (1918 m. lapkričio mėn.–1919 m. vasario mėn.)

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Žemės ūkio departamentas (1919 m. vasario mėn.–1923-12-31)

Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio departamentas (1924-01-01–1940-08-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Žemės ūkio skyriaus įsteigimo data nenustatyta. Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras 1918 m. lapkričio mėn. (diena nenurodyta) įsakymu Nr. 1 nuo 1918-11-12 paskyrė laikinai eiti pareigas Žemės ūkio skyriaus vedėją.[1]

Nuo 1919 m. vasario mėn. Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Žemės ūkio skyrius pavadintas Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Žemės ūkio departamentu.[2] Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Žemės ūkio departamentas buvo pavaldus Žemės ūkio ir valstybės turtų, nuo 1924-01-01– Žemės ūkio ministrui.[3]

Žemės ūkio departamentas savo veikloje vadovavosi 1919-04-04 Įstatymu dėl privatinių dvarų nuomos normavimo,[4] 1919-07-01 įsakymu dėl valdytojų neapdirbamų žemių priežiūros,[5] 1922-11-20 Kultūriniams žemės ūkiams kurti taisyklėmis,[6] jų pakeitimais bei papildymais, kitais teisės aktais.

Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio departamentas baigė veiklą 1940-08-26.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Žemės ūkio departamento uždavinys buvo žemės ūkio kultūros kėlimas. Departamentas organizavo agronomijos įstaigų bei žemės ūkio mokyklų steigimą ir prižiūrėjo jų veiklą, organizavo be šeimininkų likusių ūkių bei pastatų priežiūrą, vadovavo žirgynų steigimui, veislinių gyvulių atrinkimui, kontroliavo pieno perdirbimo bendrovių veiklą, organizavo ir prižiūrėjo žemės ūkio gaminių ir reikmenų prekybą, valstybinių žemės ūkių nuomojimą kultūros reikalams, kontroliavo žemės ūkio gaminių eksportą, ūkininkų šelpimą stichinių nelaimių atveju, vadovavo pavyzdinių ūkių steigimui ir veiklai, žemės ūkio parodų, žemės ūkio kursų organizavimui, kontroliavo apskričių agronomų-inspektorių veiklą, prižiūrėjo Vyriausiosios žemės rūšiavimo komisijos, Žemės ūkio tyrimo įstaigos veiklą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio departamento dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1966-07-01 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio departamento 2374 bylas, įrašytas į apyrašus Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3.

1966-09-06 LCVA apskaitos dokumentuose buvo įrašyti 3 apyrašai, 2384 apskaitos vienetai.

1977 m. patikslinti fondo apskaitos duomenys. Fonde buvo 3 apyrašai, 2378 apskaitos vienetai.

1998 m. patikslinus apyraše Nr. 3 įrašytų apskaitos vienetų skaičių, nustatyta, kad apyraše yra įrašyti 984 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1064 yra 3 apyrašai, 2379 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, suomių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys, spaudinys, rotaprintas.

 

Švietimo referentūros veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Žemės ūkio akademijos, žemesniųjų žemės ūkio mokyklų statutų projektai, Švietimo komisijos posėdžių, žemės ūkio mokyklų vedėjų suvažiavimo, žemės ūkio mokyklų bei kursų baigiamųjų egzaminų protokolai, žemės ūkio mokyklų metinės veiklos ataskaitos, mokyklų patikrinimo aktai, statistinės žinios apie žemės ūkio mokyklas, mokytojus bei mokinius, žemės ūkio, pienininkystės, bitininkystės kursus bei klausytojus, susirašinėjimo žemesniųjų žemės ūkio mokyklų bei klasių steigimo, finansavimo, kursų organizavimo, mokymo vadovėlių, mokslinės literatūros vertimo ir leidybos, personalo, ūkiniais ir finansų klausimais dokumentai, žemesniųjų žemės ūkio mokyklų veiklos stebėjimo bylos, asmenų prašymai priimti į darbą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, žemės ūkio mokyklų veiklos stebėjimo bylos – pagal chronologiją ir vietovių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 772 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys, spaudinys.

 

Buhalterijos veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Žemės ūkio departamento posėdžių ir pasitarimų finansų klausimais, Stipendijoms skirti komisijos posėdžių protokolai, statistinės žinios apie Alytaus, Marijampolės, Šiaulių, Vilkaviškio apskričių valstybinius dvarus, pienininkystę, gyvulininkystę, susirašinėjimo valstybinių dvarų, žemės ūkio mokyklų finansavimo, grūdų supirkimo, žemės ūkio produktams kainų nustatymo, žemės ūkio inventoriaus, pieninių įrangos pirkimo, tarnautojams pašalpų ir pensijų skyrimo ir kitais finansų klausimais dokumentai, valstybinių dvarų tarnautojų ir darbininkų, Žemės ūkio ministerijos laisvai samdomų tarnautojų, ūkių nuomos nesumokėjusių nuomininkų sąrašai, valstybinių dvarų, žemės ūkio mokyklų ir kitų žemės ūkio įstaigų finansų dokumentai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 623 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Visuomeninės agronomijos referentūros veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Lietuvos ūkininkų partijos ir Lietuvos ūkininkų sąjungos programos, Lietuvos ūkininkų sąjungos 1919–1925 m. veiklos apžvalga, Žemės ūkio departamento, apskričių žemės ūkio parodų komitetų posėdžių protokolai, apskričių agronomų ir kitų žemės ūkio specialistų veiklos ataskaitos, statistinės žinios apie agronomus, valstybės valdomus dvarus, veislinius gyvulius, linų perdirbimo, vaisių džiovinimo, gyvulių kergimo bei pieno perdirbimo punktus, laukininkystės, daržininkystės kursus, susirašinėjimo ūkininkų aprūpinimo sėkla, derliaus nuėmimo, javų, linų bei kitų žemės ūkio produktų supirkimo, eksporto, veislinių gyvulių importo, prekybos sutarčių su užsienio valstybėmis sudarymo, paukštynų, javų valymo punktų steigimo, pašalpų ūkių atstatymui ir plėtimui, ūkininkų aprūpinimo trąšomis, žemės nuomos ir kitais administraciniais, personalo bei finansų klausimais dokumentai, žemės ūkio ir pramonės įmonių, pieninių sąrašai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, agronomų veiklos ataskaitų bylos – pagal apskričių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 984 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, suomių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys, spaudinys, rotaprintas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 392, ap. 4, b. 1,l. 2.
[2] LCVA. F. 923, ap. 1, b. 28, l. 342.
[3] Vyriausybės žinios (toliau-V.Ž.), 1924 m., Nr. 160-1133.
[4] Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau-L.V.Ž.), 1919 m., Nr. 5-68.
[5] L.V.Ž., 1919 m., Nr. 8-100.
[6] V.Ž., 1922 m., Nr. 116-910.
 
 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 15:43