O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1248 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ŽEMĖS REFORMOS DEPARTAMENTO FONDĄ NR. 1248

2009-04-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Žemės fondo departamentas (1922-06-01–1923-12-31)

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Kolonizacijos departamentas (1922-06-01–1923-12-31)

Žemės ūkio ministerijos Žemės reformos departamentas (1924-01-01–1940-08-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis 1922-04-03 Žemės reformos įstatymu[1] ir žemės ūkio ministro 1922-06-01 įsakymu Nr. 768, nuo 1922-06-01 buvo įsteigti Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Žemės fondo departamentas ir Kolonizacijos departamentas. Žemės fondo departamentas dar buvo vadinamas Pirmuoju departamentu, o Kolonizacijos departamentas – Trečiuoju departamentu.[2]

Departamentai buvo pavaldūs Žemės reformos valdybai ir Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijai.

Vadovaujantis 1924-05-31 Žemės ūkio ministerijos etatais nuo 1924-01-01 Žemės fondo ir Kolonizacijos departamentai buvo pertvarkyti į Žemės ūkio ministerijos Žemės reformos departamentą, kuris buvo pavaldus Žemės reformos valdybai ir Žemės ūkio ministerijai.

Žemės reformos departamento veiklą reglamentavo 1922-04-03 Žemės reformos įstatymas, 1922-05-24 ir 1930-12-31 Žemės reformai vykdyti įstaigų organizacijos įstatymai,[3] jų pakeitimai bei kiti teisės aktai.

Žemės ūkio ministerijos Žemės reformos departamentas baigė veiklą 1940-08-26.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Žemės reformos departamentą sudarė Nusavinimo, Parceliacijos, Likvidacijos, Perleidimo ir Atsilyginimo skyriai.

Žemės reformos departamentas ir jo skyriai ruošė Žemės reformos valdybos nutarimų žemių nusavinimo, nenusavinamų normų palikimo, miškų ir ežerų grąžinimo, žemės palikimo prie pramonės įmonių, nusavintų žemių ir turto naudojimo, pašalpų teikimo, žemės mainų, činšininkų bei nuomininkų valdomos žemės perleidimo jų nuosavybėn klausimais projektus,

atliko nusavinto turto ipotekavimą valstybės vardu, ruošė bei išdavinėjo nenusavinamos žemės, pramonės įmonių, grąžintų vandenų ir miškų nuosavybės dokumentus,

tikrino apygardos žemės tvarkytojų teikiamus protokolus ir apyskaitas apie nusavintų turtų likvidavimą, miestų ir miestelių činšininkų bei nuomininkų valdomos žemės bylas, sudaromas žemės nuomos sutartis, žemės mainų bylas,

ruošė žemės perleidimo dokumentus skirtinei ir parduotai žemei, valstybinių, globojamų bei svetimšaliams priklausančių žemių pardavimo bylas, tvarkė draudimus perleidžiamai žemei, nustatė atlyginimą rusams kolonistams už nusavintas žemes, ruošė atsilyginimo už nusavintą turtą sutarčių projektus ir kontroliavo jų vykdymą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Žemės reformos departamento fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo apskaitos dokumentuose Žemės reformos departamento fondas įrašytas 1951 m.

1966 m. liepos–spalio mėn. Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau –LCVA) iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 80678 bylas, įrašytas į 21 apyrašą. LCVA Žemės ūkio ministerijos Žemės reformos departamento fondui duotas Nr. 1248.

1966-10-07 fonde Nr. 1248 buvo 21 apyrašas, 80689 apskaitos vienetai.

1967 m. ir 1971 m. papildomai į apyrašą Nr. 10 buvo įrašyti 65 apskaitos vienetai.

1973-08-15 LCVA iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Žemės reformos departamento 152 bylas. Iš jų 42 bylos buvo jau anksčiau įrašytos į LCVA Kauno filiale sudarytus apyrašus. Likusios 110 bylų buvo papildomai įrašytos į apyrašus Nr. 4, Nr. 9, Nr. 10, Nr. 12 ir Nr. 19.

1974 m. iš Žemės tvarkymo departamento fondo Nr. 1250 atkeltos 2 bylos, kurias pertvarkius, į apyrašą Nr. 4 buvo įrašyta 51 byla.

1974-11-12 LCVA iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Žemės reformos departamento 132 bylas, kurios papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 9.

1980 m. papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašytas 1, į apyrašą Nr. 17 – 8 apskaitos vienetai.

1980 m. fonde buvo 21 apyrašas, 81056 apskaitos vienetai.

1993–2003 m. papildomai į apyrašus buvo įrašyti 33 apskaitos vienetai.

2003-12-18 patikslinus fondo apskaitos duomenis, nustatyta, kad fonde buvo 80656 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1248 yra 21 apyrašas, 80656 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, prancūzų, latvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Žemės nusavinimo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos susirašinėjimo atlyginimo už žemės reformos reikalams nusavintą žemę klausimais dokumentai, valstybės atlyginimo buvusiems savininkams už nusavintą turtą bylos, dvarininkų ir stambių ūkininkų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apskritis ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Apyrašui sudaryta geografinė-abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 843 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, prancūzų, latvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys, šviesoraštis.

 

Žemės nusavinimo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos žemės reformos reikalams nusavintų dvarų, miškų bei žemės sklypų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apskritis, apskričių viduje – pagal vietovardžius ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Apyrašui sudaryta geografinė-abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 3565 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Žemės nusavinimo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos Valstiečių žemės ir Bajorų žemės bankų nusavintų dvarų ir žemės sklypų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 1344 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Žemės nusavinimo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Žemės reformos, Žemės tvarkymo įstatymų ir jų pakeitimų projektai, Žemės reformos valdybos tvarkomieji dokumentai, Komisijos privilegijuotai įgytai žemei nusavinti, nusavinto nekilnojamojo turto įkainavimo protokolai, žinios apie Valstiečių žemės banko nusavintus dvarus ir miškus, 1863–1864 m. konfiskuotas, leistas parduoti žemes, Vilniaus srities dvarus ir jų skolas, Lietuvos ir TSRS sienos perskirtus kaimus, dvarus, žemės sklypus, žemės reformos reikalams paimtų dvarų bei stambių ūkių, savininkų valdančių ne mažiau 100 dešimtinių žemės sąrašai, asmenų prašymai žemei gauti, išnuomoti trobesius ir žemės sklypus,

nusavintų dvarų ir žemės sklypų, žemės savininkų lojalumo nustatymo ir nuosavybės teisių į dvarus pripažinimo bylos.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos: veiklos bylos– pagal chronologiją, nusavintų dvarų bylos – pagal apskritis, vietovardžius ir savininkų pavardes abėcėlės tvarka..

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 170 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Žemės nusavinimo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, žinios apie Lietuvos ir Latvijos sienos perskirtus ūkius, stačiatikių cerkvių nekilnojamąjį turtą, statistinės žinios apie reformos reikalams paimtą žemę, įpėdiniams grąžintą 1863 m. nusavintą žemę, susirašinėjimo žemės nusavinimo, dvarininkams nuomos mokėjimo, svetimšalių turto likvidavimo, žemės išnuomavimo kultūrinių ūkių steigimui, miškų ipotekavimo, istorinių dokumentų, meno kūrinių bei knygų paėmimo iš dvarų klausimais dokumentai, valstybei skolingų dvarininkų, iš varžytinių parduodamų ūkių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 29 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Žemės perleidimo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos parduotų iš varžytinių valstybinių žemės sklypų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apskritis, apskričių viduje – pagal žemę pirkusių asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 3798 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Žemės perleidimo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašytos naujakurių žemės sklypų bylos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal žemės sklypų bylų registraciją. Apyrašą sudaro 5 tomai, kiekvienam tomui sudaryta geografinė-abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 46598 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Žemės perleidimo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašytos miestų ir miestelių činšininkų ir nuomininkų žemės sklypų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apskritis, apskričių viduje – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyta 3217 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Žemės perleidimo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti Žemės reformos valdybos nutarimai, apskričių žemės reformos komisijų protokolai ir kiti dokumentai apie išperkamųjų mokesčių naujakuriams už gautus žemės sklypus nustatymą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apskritis, apskričių viduje – pagal vietovardžių pavadinimus abėcėlės tvarka. Apyrašui sudaryta geografinė-abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašytas 4041 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Žemės perleidimo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, žemės reformos komisijų nutarimai dėl žemės sklypų skyrimo, keitimo, mokesčių nustatymo, paskolų ir pašalpų naujakuriams skyrimo, žinios apie dvarų žemių išparceliavimą, kandidatus žemei gauti, susirašinėjimo žemės sklypų skyrimo, keitimo, mokesčių mokėjimo, skolų grąžinimo terminų nustatymo, vietovardžių pakeitimo ir kt. klausimais dokumentai, Žemės banko skelbimai apie skolų negrąžinusių ūkių pardavimą iš varžytinių, leidimai žemei pirkti, keisti, nuomoti, prisiekusių matininkų, mokesčių inspektorių, stambių žemvaldžių ir dvarininkų sąrašai, asmenų prašymai žemei gauti, žemės perleidimo aktų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir temas, temų viduje – pagal vietovardžius ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Apyrašui sudaryta chronologinė-teminė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 10 įrašyti 278 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Parceliacijos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 11

 

Apskričių žemės reformos komisijų posėdžių protokolai ir dokumentai dėl paskolų skyrimo kariams savanoriams bei naujakuriams, susirašinėjimo žemės gavimo, paskolų suteikimo sėjai, statyboms, žemės ūkio inventoriui įsigyti klausimais dokumentai, kariškių, bežemių ir mažažemių, gavusių žemės ir paskolas, sąrašai, paskolos grąžinimo pasižadėjimai, asmenų prašymai žemei, paskoloms bei pašalpoms gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apskritis.

Iš viso apyraše Nr. 11 įrašytas 181 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1929 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Parceliacijos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašyti Žemės tvarkymo, Vyriausiosios komisijos kariškiams žeme aprūpinti įstatymų projektai, vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, žinios apie kariškių, naujakurių ekonominę padėtį, lokomobilius, kuliamąsias mašinas, nusavintus miškus, statistinės žinios apie karių savanorių aprūpinimą žeme, bežemius, naujakurius, išparceliuotus dvarus ir sklypų paskirstymą, naujakuriams dvarų žemėse pastatytus trobesius, žemės sklypų, dvarų sodų, žemės ūkio mašinų, malūnų nuomos sutartys, susirašinėjimo kariams savanoriams, bežemiams ir mažažemiams žemės skyrimo, dvarų ir žemės sklypų nuomos, mainų, naujakuriams paskolų suteikimo ir jų grąžinimo, išperkamųjų, nuomos mokesčių nustatymo ir kt. administraciniais ir finansų klausimais dokumentai,

gavusių žemės, pašalpas bei paskolas kariškių, naujakurių, kultūrinių, pavyzdinių, valstybės globojamų ūkių ir dvarų, apskričių mažųjų ūkių, žemės sklypų nuomos bei mainų bylos,

kariškių, laisvų sklypų, dvarų bei neišparceliuotų dvarų ir ūkių, valstybės globojamų dvarų ir ūkių, malūnų sąrašai, asmenų prašymai žemei, paskoloms gauti, finansų dokumentai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, temas, jų viduje – apskritis ir vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 12 įrašyti 669 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Parceliacijos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 13

 

Apyraše įrašytos savanoriams kūrėjams pašalpų išdavimo stebėjimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 13 įrašyti 175 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos [1920–1939] m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Parceliacijos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 14

 

Apyraše įrašytos dvarų ir palivarkų žemių, pievų, vandens malūnų, plytinių, varyklų išnuomojimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apskričių ir vietovardžių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 14 įrašyti 726 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Parceliacijos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 15

 

Apyraše įrašytos Alytaus, Biržų, Kauno, Kėdainių, Kretingos, Marijampolės, Mažeikių, Panevėžio, Raseinių, Rokiškio ir Seinų apskričių dvarų parceliacijos ir atskirų žemės sklypų mainų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apskritis ir valsčius, valsčių viduje – pagal vietovardžių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 15 įrašyti 2408 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Parceliacijos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 16

 

Apyraše įrašytos Šakių, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Trakų, Ukmergės, Utenos, Vilkaviškio ir Zarasų apskričių dvarų parceliacijos ir atskirų žemės sklypų mainų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apskritis ir valsčius, valsčių viduje – pagal vietovardžių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 16 įrašyti 1999 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Likvidacijos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 17

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Vyriausiosios žemės tvarkymo komisijos nutarimai dėl vienkiemių aplinkinės sienos nustatymo, bendrų ganyklų likvidavimo, kaimų išskirstymo viensėdžiais projektų patvirtinimo, apskričių įgaliotinių žemės reformai vykdyti pranešimai veiklos klausimais, žinios apie išparceliuotus dvarus ir žemės sklypus, valstybinėms ir privačioms įstaigoms ir organizacijoms skirtus žemės sklypus bei perduotą turtą, statistinės žinios apie naujakuriams skirtus žemės sklypus, trobesius, lauko pasėlius ir kt. turtą, susirašinėjimo trobesių, pasėlių likvidavimo, tremtinių aprūpinimo žeme, žemės išnuomavimo klausimais dokumentai, nuomininkų ir činšininkų žemės sklypų bylos, nusavinto turto likvidavimo apyskaitos.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos: veiklos bylos pagal chronologiją, nuomininkų ir činšininkų – pagal apskritis ir valsčius, valsčių viduje – pagal vietovardžių pavadinimus abėcėlės tvarka. Apyrašui sudaryta chronologinė-teminė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 17 įrašyti 395 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Likvidacijos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 18

 

Apyraše įrašytos Vyriausiosios žemės tvarkymo komisijos nutarimų dėl kaimų išskirstymo viensėdžiais projektų sudarymo, kaimų sienų nustatymo, plane pažymėtų žemės sklypų pripažinimo ūkininkų nuosavybe bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apskričių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 18 įrašyti 69 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos [1928–1939] m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Likvidacijos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 19

 

Apyraše įrašytos kariams savanoriams žemės sklypų ir pašalpų skyrimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 19 įrašyti 547 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Likvidacijos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 20

 

Apyraše įrašytos dvarų, pavienių žemės sklypų, pievų, trobesių perimamų valstybės bei parduodamų iš varžytinių bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apskričių ir valsčių pavadinimus, valsčių viduje – pagal vietovardžių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 20 įrašyta 3816 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys, planai.

 

Likvidacijos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 21

 

Apyraše įrašytos činšininkų bei žemės sklypų nuomininkų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 21 įrašyti 5788 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Vyriausybės žinios (toliau –V. Ž.), 1922 m., Nr. 83-721.
[2] V.Ž., 1922 m., Nr. 104-815, Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau –LCVA). F. 1247, ap. 1, b. 38, l. 2; ap. 4, b.10.
[3] V.Ž., 1922 m., Nr. 90-757; 1930 m., Nr. 345-2359.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 15:46