O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 147 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS APYGARDOS ŽEMĖS VALDYBOS FONDĄ NR. 147

2006-01-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Centrinė žemės valdyba (Centralny Urząd Ziemski) (1920-12-29 – 1922-12-31)

Vilniaus apygardos žemės valdyba (Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie) (1923-01-01 – 1933-12-31)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Centrinė žemės valdyba įsteigta Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos 1920-12-29 potvarkiu Nr. 36. Valdybos veiklą reglamentavo Vidurio Lietuvos vyriausiojo kariuomenės vado 1920-12-11 dekretas Nr. 39 apie žemės reformą. Valdyba buvo Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos žemės ūkio ir miškų departamento struktūrinis padalinys. [1]

Vidurio Lietuvos vyriausiojo kariuomenės vado 1921-03-21 dekretu Nr. 202 Centrinė žemės valdyba nuo 1921-04-12 pertvarkyta į savarankišką įstaigą, turinčią departamento teises.[2]

Lenkijos Respublikos Ministrų Tarybos 1923-01-11 potvarkiu Centrinė žemės valdyba likviduota ir nuo 1923-01-01 įsteigta Vilniaus apygardos žemės valdyba, pavaldi Vyriausiajai žemės valdybai.[3] Remiantis 1923-08-11 įstatymu apie žemės reformų ministro kompetenciją ir žemės valdybų bei komisijų veiklos organizavimą, Vilniaus apygardos žemės valdyba buvo pavaldi žemės reformų ministrui. [4] Nuo 1932-07-01 valdyba pavaldi žemės ūkio ir žemės reformų ministrui.[5]

Vilniaus apygardos žemės valdyba veikė: nuo 1923-01-01 - Vilniaus, Trakų, Ašmenos, Švenčionių, Breslaujos, Dysnos, Dunilovo ir Vileikos apskričių,[6] nuo 1925 m. – Vilniaus vaivadijos teritorijoje.

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos Prezidento 1933-10-27 potvarkiu apie žemės valdybų sujungimą su bendrosios administracijos įstaigomis ir žemės komisijų organizavimą, Vilniaus apygardos žemės valdyba 1933-12-31 veiklą nutraukė, jos funkcijas perėmė Vilniaus vaivadijos valdybos Žemės ūkio ir žemės reformų skyrius.[7]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Centrinė žemės valdyba, vėliau - Vilniaus apygardos žemės valdyba vykdė žemės reformąRūpinosi valstybinio žemės fondo sudarymu ir jo paskirstymu, organizavo dvarų parceliaciją, servitutų likvidavimą, kaimų skirstymą į vienkiemius, reguliavo žemės apyvartą, kontroliavo apskričių žemės valdybų darbą.

 

II. FONDO SUDARYMAS IR SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus apygardos žemės valdybos dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta. Į apskaitos dokumentus 1949-02-18 įrašyti 543 neaprašyti saugojimo vienetai.

Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija 1950-06-15 perdavė 18033 neaprašytų saugojimo vienetų, kuriuos Lietuvos centrinis valstybinis archyvas 1950-06-19 perdavė Polocko srities valstybiniam archyvui.

Iš Polocko srities valstybinis archyvo 1952-02-14 gautos 269 neaprašytos bylos.

Molodečno srities valstybinis archyvas 1952-12-24 perdavė 17 apskaitos vienetų ir apyrašą, kuris 1953 m. buvo įrašytas į apskaitos dokumentus (apyrašas Nr. 1).

1954-12-25 į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 2, 29 apskaitos vienetai, 1955-09-29 - apyrašai Nr. 3 – 9, 2867 apskaitos vienetai. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas.

Iš Polocko miesto valstybinio archyvo 1956-01-11 gauti 4 apskaitos vienetai ir apyrašas, kuriam suteiktas Nr. 10.

1965–1968 m. į apyrašus Nr. 3 ir Nr. 4 papildomai įrašyti 349 apskaitos vienetai.

Į apskaitos dokumentus 1969-02-28 įrašytas apyrašas Nr. 11, 330 apskaitos vienetų.

1992–1996 m. privatūs asmenys ir Marcinkonių apylinkės agrarinės reformos tarnyba perdavė archyvui 4 neaprašytas bylas. 1998-09-30 Molodečno zoninis valstybinis archyvas perdavė šiame archyve saugomų Vilniaus apygardos žemės valdybos dokumentų kopijas – 84 lapus, iš kurių sudaryta 11 bylų.

Į apyrašus Nr. 3, 8, 9, 11 1994 - 2000 m. papildomai įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 147 yra 11 apyrašų, 3646 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1869–1916 m., 1919–1939 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis.

Fonde yra  1869–1916 m. sudarytų, po 1919 m. tikslintų žemės planų, įrašytų apyraše   Nr. 11, Vilniaus vaivadijos valdybos Žemės ūkio ir žemės reformų skyriaus bei apskričių seniūnijų 1934–1939 m. bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 3, 4, 8, 9, Balstogės ir Naugarduko vaivadijų žemės tvarkymo bylų ir planų, įrašytų apyrašuose Nr. 8 ir Nr. 11.

Vilniaus apygardos žemės valdybos dokumentai taip pat saugomi Baltarusijos Respublikos Molodečno zoniniame valstybiniame archyve.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vilniaus-Trakų apskrities privačių ir valstybinių dvarų parceliacijos, žemės skyrimo kariškiams, nuosavybės teisių į žemę pripažinimo, žemės sklypų pardavimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 147 apyraše Nr. 1 įrašyta 17 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1936 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra žemės planų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti dvarų parceliacijos, rėžių panaikinimo, servitutų likvidavimo, žemės sklypų perėmimo valstybės nuosavybėn, be šeimininkų likusių žemės plotų administratorių paskyrimo dokumentai; susirašinėjimo žemės reformos finansavimo klausimais dokumentai; apskričių žemės valdybų finansų dokumentai; tarnautojo asmens byla.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 147 apyraše Nr. 2 įrašyti 29 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1932 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra žemės planų, brėžinių.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Tarnautojų darbo stažo nustatymo komisijos steigimo dokumentai, posėdžių protokolai; apygardos ir apskričių žemės valdybų, žemės komisijų posėdžių protokolai, veiklos ir finansinės ataskaitos; žemių, likusių be šeimininkų, išparceliuotų žemės plotų, žemės valdybų tarnautojų sąrašai, Ašmenos, Breslaujos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių dvarų parceliacijos, kaimų skirstymo į vienkiemius, žemės matavimo ir tvarkymo dokumentai; tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 147 apyraše Nr. 3 įrašyti 338 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra žemės planų, brėžinių.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti apskrities žemės valdybos Vilniuje veiklos ataskaitos; susirašinėjimo žemės reformos klausimais dokumentai; dvarų parceliacijos, žemės sklypų matavimo dokumentai; parceliuotinų žemės plotų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 147 apyraše Nr. 4 įrašyti 365 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra brėžinių.

 

Švenčionių apskrities žemės planų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti Švenčionių apskrities dvarų, palivarkų parceliacijos, kaimų skirstymo į vienkiemius, atskirų žemės sklypų planai.

Planai susisteminti ir į apyrašą įrašyti pagal valsčius, valsčių ribose - pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 147 apyraše Nr. 5 įrašyti 184 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Vilniaus-Trakų apskrities žemės planų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti Vilniaus-Trakų apskrities dvarų, palivarkų parceliacijos, kaimų žemių sutvarkymo, skirstymo į vienkiemius, atskirų žemės sklypų planai.

Planai susisteminti ir į apyrašą įrašyti pagal valsčius, valsčių ribose – pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 147 apyraše Nr. 6 įrašyta 216 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1938 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Vileikos apskrities žemės planų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti Vileikos apskrities dvarų ir palivarkų parceliacijos, kaimų skirstymo į vienkiemius, dvarų miško plotų, atskirų žemės sklypų planai.

Planai susisteminti ir į apyrašą įrašyti pagal valsčius, valsčių ribose – pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 147 apyraše Nr. 7 įrašyti 83 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1938 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašytos dvarų, palivarkų, vienkiemių, valstybinių žemės plotų parceliacijos, kaimų skirstymo į vienkiemius, sklypų sukeitimo ir kiti žemės tvarkymo dokumentai; valstybinių ir privačių žemės plotų, perimtų žemės reformos reikalams, sąrašas; tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose – pagal apskritis ir valsčius, valsčių ribose – pagal vietovardžius abėcėlės tvarka. Sudaryta geografinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 147 apyraše Nr. 8 įrašyti 1629 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra sklypų planų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti Breslaujos, Dunilovo, Pastovių, Švenčionių apskričių dvarų, palivarkų parceliacijos, kaimų žemės rėžių panaikinimo, sklypų ribų nustatymo, sklypų sukeitimo ir kiti žemės tvarkymo dokumentai, Breslaujos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių žemių planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apskritis, apskričių ribose – pagal temas, temų ribose – pagal valsčius, valsčių ribose – pagal vietovardžius abėcėlės tvarka. Sudaryta geografinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 147 apyraše Nr. 9 įrašytas 451 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra žemės planų, brėžinių.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo dėl statistinių žinių apie privačius ūkius pateikimo  dokumentai, Vilniaus-Trakų apskrities kaimų žemės naudmenų sąrašai, naujakurių prašymai suteikti paskolas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 147 apyraše Nr. 10 įrašyti 4 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921 m., 1926–1931 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Balstogės, Naugarduko, Vilniaus vaivadijų žemės planų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašyti Balstogės, Naugarduko, Vilniaus vaivadijų valstybinių ir privačių dvarų, palivarkų parceliacijos, kaimų žemės rėžių panaikinimo, žemės rūšiavimo ir kiti planai.

Planai susisteminti ir į apyrašą įrašyti pagal vaivadijas.

Iš viso fondo Nr. 147 apyraše Nr. 11 įrašyta 330 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1869–1916 m., 1921–1939 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Dziennik Ustaw Tymczsowej Komisji Rządzącej (toliau - DU TKR), 1920, Nr. 9, psl. 49; 1921, Nr. 1-36.
[2] DU TKR, 1921, Nr. 14 (24), psl. 180.
[3] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau - DU RP), 1923, Nr. 6-37.
[4] DU RP, 1923, Nr. 90-706.
[5] DU RP, 1932, Nr. 51-480.
[6] DU RP, 1923, Nr. 6-37.
[7] DU RP, 1933, Nr. 85-635.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 15:29