O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 392 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS FONDĄ NR. 392

2009-03-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerija (1918-11-11–1923-12-31)

Žemės ūkio ministerija (1924-01-01–1940-08-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos Valstybės Taryba 1918-11-03 posėdyje nutarė įsteigti Žemės ūkio ir valstybės turtų ministeriją.[1] Valstybės Tarybos Prezidiumui 1918-11-11 patvirtinus Ministrų Kabinetą, žemės ūkio ir valstybės turtų ministru paskirtas J. Tūbelis.

Vadovaujantis 1924-05-31 Žemės ūkio ministerijos etatais Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerija nuo 1924-01-01 pavadinta Žemės ūkio ministerija.[2]

Žemės ūkio ir valstybės turtų, vėliau Žemės ūkio ministerijos veiklą reglamentavo Lietuvos įstatymai.

Žemės ūkio ministerija baigė veiklą 1940-08-26.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerija buvo vykdomosios valdžios institucija, kuri tvarkė šalies žemės ūkį, globojo iš vokiečių okupacinės valdžios perimtą privatų ir valstybinį turtą, dvarus, miškus, vandenis, trobesius, inventorių ir kt., prižiūrėjo savanorių aprūpinimą žeme bei žemės reformos vykdymą.

Žemės ūkio ministerija tęsė žemės reformą, tvarkė žemės bei miškų ūkį, vandenis ir durpynus bei rūpinosi jų apsauga, tvarkė veterinarijos reikalus, plėtojo žemės ūkio švietimą, propagavo žemės ūkio pasiekimus, įsteigė Žemės ūkio akademiją Dotnuvoje, Veterinarijos akademiją Kaune ir prižiūrėjo jų veiklą, steigė aukštesniąsias ir žemesniąsias žemės ūkio mokyklas ir rūpinosi jų veikla, kontroliavo departamentų ir skyrių veiklą, teikė Vyriausybei ataskaitas apie šalies žemės ūkį ir jo vystymą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Žemės ūkio ministerijos dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949 m. Žemės ūkio ministerijos fondo apskaitos dokumentuose buvo įrašyti 4 neaprašyti saugojimo vienetai.

1952 m. papildomai gauti 504 neaprašyti saugojimo vienetai. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas.

1952 m. sutvarkius neaprašytus dokumentus, buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 508 apskaitos vienetai.

1954-08-14 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos perėmė 520 veterinarijos tarnautojų asmens bylų, kurios įrašytos į sudarytą apyrašą Nr. 2.

1954-08-30 fondo apskaitos dokumentuose buvo įrašytas apyrašas Nr. 3, 1290 apskaitos vienetų. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas.

1957 m. fondas buvo pertvarkytas. Pertvarkymo akto fondo byloje nėra.

1957-12-21 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos perėmė 874 bylas su apyrašais. Archyve apyrašams duoti Nr. 6, 7, 8, 12 ir 13.

1958 m. fonde buvo 13 apyrašų, 3220 apskaitos vienetų.

1965 m. sutvarkius neaprašytus dokumentus, į apyrašą Nr. 5 buvo papildomai įrašyta 1, į apyrašą Nr. 8 – 601, į apyrašą Nr. 11 –74, į apyrašą Nr. 12 – 1 byla. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas.

1966 m. į apyrašus Nr. 4 ir Nr. 5 papildomai įrašytos 2 bylos.

1966 m. fonde buvo 13 apyrašų, 3916 apskaitos vienetų.

1966-06-07 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 2005 Lietuvos žemės ūkio ministerijos fondo Nr. 543 bylas su apyrašais. Bylos LCVA buvo peršifruotos ir įrašytos į fondo Nr. 392 apyrašus. Dokumentų aprašymo (Bylų įrašymo į apyrašus) akto fondo byloje nėra.

1967-10-26 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 323 neaprašytas Žemės ūkio ministerijos bylas. Dokumentų aprašymo akto fondo byloje nėra.

1967 m. fonde buvo 13 apyrašų, 5959 apskaitos vienetai.

1971 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai buvo įrašytos 93, į apyrašą Nr. 3 – 1 byla.

1973-08-15 ir 1973-10-30 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 71 neaprašytą bylą. Sutvarkius dokumentus, papildomai į apyrašą Nr. 1 buvo įrašytos 34, į apyrašą Nr. 11 – 57 bylos.

1974 m. fonde buvo 13 apyrašų, 6144 apskaitos vienetai.

1977-11-17 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 41 bylą. Bylų įrašymo į apyrašus akto fondo byloje nėra.

1978–1980 m. papildomai į apyrašus įrašytos 75, 1994–1997 m. – 15 bylų.

1979 m. ir 1997 m. iš apyrašo Nr. 3 išbrauktas 121 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 392 yra 13 apyrašų, 6083 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1953 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys. Yra asmenų fotonuotraukų.

Apyraše Nr. 2 įrašytose asmens bylose yra 1944–1953 m. dokumentų, apyraše Nr. 13 įrašytose Aukštadvario žemesniosios žemės ūkio mokyklos mokinių registracijos knygose yra dokumentų iki 1949 m.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Apyraše Nr. 12 įrašyti Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariato Švietimo valdybos dokumentai, priklausantys Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos fondui Nr. R-764, apyraše Nr. 13 – Žemės ūkio vadybos Žemės ūkio politikos departamento veiklos dokumentai, priklausantys Žemės ūkio vadybos fondui Nr. R-1314.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti įstatymų, statutų, taisyklių projektai, vadovaujančių institucijų tvarkomieji dokumentai, žemės ūkio ir valstybės turtų, žemės ūkio ministro įsakymai, Žemės ūkio tarybos, ministerijos kolegijos, Komisijos stipendijoms skirti posėdžių protokolai, Dotnuvos žemės ūkio akademijos, žemės ūkio technikumo ir žemės ūkio mokyklų steigimo ir veiklos dokumentai, studentų-stipendininkų, tarnautojams pašalpų skyrimo bylos, susirašinėjimo žemės reformos, dvarų nusavinimo, savanorių ir mažažemių aprūpinimo žeme, kaimų išskirstymo viensėdžiais, miškų apsaugos, skolų iš naujakurių išieškojimo, žemės ūkio ir pramonės parodos atidarymo ir kt. klausimais dokumentai, statistinės žinios apie pasėlius, arklius, Klaipėdos krašto pramonę ir žemės ūkį, teismo bylas dėl miškų, žinios apie pastatytus ant privačių žemių miestus ir miestelius, valstybinių pastatų būklę ir jų remontą, apgyvendinimą, nuomą,

bylos dėl nuosavybės teisių į žemę atstatymo, servitutų panaikinimo, gyvulių ganymo valdiškuose miškuose, savavališko miško kirtimo, skolų už žemę išieškojimo ir kt.,

tarnautojų sąrašai, prašymai dėl žemės, vandenų nuomos, žemės perrūšiavimo, asmenų skundai dėl neteisingai išrūšiuotos žemės, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos: veiklos bylos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, asmenų bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 2231 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veterinarijos valdybos tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos Veterinarijos valdybos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 520 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1953 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra asmenų fotonuotraukų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Žemės tvarkymo ir Žemės reformos departamentų, Žemės ūkio rūmų tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos Žemės tvarkymo ir Žemės reformos departamentų, Žemės ūkio rūmų tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 1293 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys. Yra asmenų fotonuotraukų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Žemės ūkio ministro, Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisaro, Lietuvos generalinės srities žemės ūkio generalinio tarėjo įsakymai personalo klausimais, Žemės ūkio ministerijos tarnautojų abėcėlinės knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašytas 21 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Žemės matininkų veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos žemės matininkų veiklos bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašytas 141 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Žemės ūkio departamento Švietimo referentūros veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Žemės ūkio departamento Švietimo referentūros, Žemės ūkio ir Veterinarijos akademijų, aukštesniųjų bei žemesniųjų žemės ūkio mokyklų veiklos ataskaitos, susirašinėjimo žemės ūkio kursų,  personalo bei ūkio klausimais dokumentai, baigusiųjų kursus, žemės ūkio mokymo įstaigų mokytojų, mokinių bei tarnautojų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 64 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys. Yra fotonuotraukų.

 

Žemės ūkio departamento tarnautojų ir žemės ūkio mokyklų mokytojų asmens bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašytos Žemės ūkio departamento tarnautojų, žemės ūkio mokyklų mokytojų, studentų-praktikantų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 433 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Žemės tvarkymo departamento veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašytos kaimų išskirstymo viensėdžiais, žemių padalinimo bei sienų nustatymo, žemių apribojimo ir perdavimo kariuomenės reikalams, servitutų likvidavimo bylos bei žemių parceliacijos planai.

Bylos susistemintos ir į aprašą įrašytos: išskirstymo viensėdžiais bylos – pagal chronologiją, planai – pagal apskričių ir valsčių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašytas 661 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Veterinarijos departamento veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti Veterinarijos departamento direkcijos posėdžių protokolai, apskričių veterinarijos gydytojų veiklos ataskaitos, statistinės žinios apie gyvulių užkrečiamąsias ligas, skiepijimą, paskerstus gyvulius, užsienio valstybių epizootijos žinios, susirašinėjimo gyvulių priežiūros, kovos su gyvulių ligomis, skerdimo, gyvulių, skerdienos eksporto-importo, žirgynų vystymo, personalo rengimo, laboratorijų, skerdyklų steigimo ir kt. klausimais dokumentai, veterinarijos gydytojų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašyti 143 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Žemės ūkio tyrimo įstaigų veiklos bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti Žemės ūkio tyrimo įstaigos statutas, selekcininkų suvažiavimo bei sekcijų posėdžių protokolai, mokslinių tyrimų darbų planai ir tyrimų duomenys, Dotnuvos selekcijos stoties ir kitų tyrimo įstaigų pastatų projektai, susirašinėjimo bandymų, selekcijos stočių ir kitų objektų statybos klausimais dokumentai, tarnautojų sąrašai.

Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariato Žemės ūkio tyrimo įstaigos ir Lietuvos generalinės srities Žemės ūkio tyrimo departamento veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 10 įrašyti 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų,vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašyti apskričių valstybinių trobesių apskaitos dokumentai, pranešimai ipotekos įstaigoms apie kaimų išskirstymą viensėdžiais, bendrai valdomos žemės padalinimus, žemės mainus, žemių perleidimo, nuomos sutartys, susirašinėjimo jaunųjų ūkininkų ratelių veiklos, bitininkystės vystymo, durpių perdirbimo, kaimų išskirstymo viensėdžiais, žemės ribų nustatymo, žemės planų ištraukų išdavimo, padieniams darbininkams užmokesčio išmokėjimo ir kitais klausimais dokumentai, Lietuvos ir Latvijos valstybinės sienos nustatymo geodezijos žurnalai, žemių sklypų planų ištraukos, dvarų planų, žemės perleidimo aktų, žemėtvarkos bylų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 11 įrašyta 200 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Žemės ūkio liaudies komisariato Švietimo valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo žemės ūkio mokyklų veiklos, žemės ūkio kursų organizavimo, personalo bei finansų klausimais dokumentai, žemės ūkio mokyklų veiklos stebėjimo bylos, tarnautojų atestatai, diplomai, anketos, sąrašai ir asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, žemės ūkio mokyklų bylos – pagal pavadinimus abėcėlės tvarka, tarnautojų bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 12 įrašytas 191 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1945 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra asmenų fotonuotraukų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Žemės ūkio vadybos Žemės ūkio politikos departamento veiklos bylų apyrašas Nr. 13

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, žemės ūkio mokyklų pedagogų tarybos posėdžių protokolai, statistinės žinios apie mokinius, susirašinėjimo jaunųjų ūkininkų ratelių veiklos, kursų organizavimo, personalo klausimais dokumentai, žemės ūkio mokyklų veiklos stebėjimo bylos, žemės ūkio mokyklų etatų, mokytojų, departamento tarnautojų sąrašai, tarnautojų asmens bylos, finansų dokumentai, Vilniaus vidurinės sodininkystės mokyklos,  Aukštadvario žemesniosios žemės ūkio mokyklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos: veiklos – pagal chronologiją, tarnautojų asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 13 įrašyti 158 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1949 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra asmenų fotonuotraukų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1014, ap. 1, b. 21, l. 57.
[2] Vyriausybės žinios, 1924 m., Nr. 160-1133.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 15:32