O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-764 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS FONDĄ NR. R-764

2009-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariatas (1940-08-26–1941 m. birželio mėn., 1944-01-01–1946-03-24)

Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija (1946-03-25–1946-04-23)

Lietuvos TSR žemdirbystės ministerija (1946-04-24–1947-03-07)

Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija (1947-03-08–1953-04-22)

Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerija (1953-04-23–1954-01-03)

Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija (1954-01-04–1962-03-28)

Lietuvos TSR žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerija (1962-03-29–1965-04-06)

Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija (1965-04-07–1985-12-16, 1989-07-04–1990-03-21)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos sesijoje 1940-08-26 buvo išrinktas Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisaras.1

Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariato veiklą nutraukė 1941 m. birželio mėn. prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-01-25 nutarimu Nr. 32 „Dėl Lietuvos TSR liaudies komisariatų ir centrinių įstaigų veiklos atkūrimo bei jų komplektavimo“ nuo 1944-01-01 Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariatas atkūrė veiklą.2

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“ Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariatas pertvarkytas į Lietuvos TSR žemės ūkio ministeriją.3

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-04-24 įsaku „Dėl Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos padalinimo į dvi ministerijas – Lietuvos TSR žemdirbystės ministeriją ir Lietuvos TSR gyvulininkystės ministeriją“ Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija buvo pertvarkyta į Lietuvos TSR žemdirbystės ministeriją.4

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1947-03-08 įsaku „Dėl Lietuvos TSR žemdirbystės ministerijos, technikinių kultūrų ministerijos ir gyvulininkystės ministerijos sujungimo į Lietuvos TSR žemės ūkio ministeriją“ Lietuvos TSR žemdirbystės ministerija, Lietuvos TSR technikinių kultūrų ministerija ir Lietuvos TSR gyvulininkystės ministerija buvo sujungtos į Lietuvos TSR žemės ūkio ministeriją.5

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1953-04-23 įsaku „Dėl Lietuvos TSR sąjunginių-respublikinių ministerijų pertvarkymo“ Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija, Lietuvos TSR tarybinių ūkių ministerija, TSRS paruošų ministerijos įgaliotinio Lietuvos TSR valdyba, Lietuvos TSR miškų ūkio ministerija ir kitos įstaigos buvo sujungtos į Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministeriją.6

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1954-01-04 įsaku „Dėl Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerijos pertvarkymo į Lietuvos TSR žemės ūkio ministeriją“ Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerija pertvarkyta į Lietuvos TSR žemės ūkio ministeriją.7

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1962-03-29 įsaku „Dėl Lietuvos TSR žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos įsteigimo“ buvo įsteigta Lietuvos TSR žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerija.8

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1965-04-07 įsaku „Dėl Lietuvos TSR žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos pertvarkymo į Lietuvos TSR žemės ūkio ministeriją“ Lietuvos TSR žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerija pertvarkyta į Lietuvos TSR žemės ūkio ministeriją.9

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1985-12-16 įsaku Nr. XI-554 „Dėl agropramoninio komplekso valdymo organų sistemos pakeitimų“ bei Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1985-12-16 nutarimu Nr. 334 Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos ir kitų ministerijų pagrindu buvo įsteigtas sąjunginis-respublikinis Lietuvos TSR valstybinis agropramoninis komitetas.10

Lietuvos TSR 1989-07-04 įstatymu „Dėl agropramoninio komplekso valdymo organų sistemos pakeitimų“ Lietuvos TSR valstybinis agropramoninis komitetas buvo panaikintas, jo pagrindu buvo įsteigta respublikinė Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija.11

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990-03-22 įstatymu Lietuvoje pradėjo veikti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.12

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariatas – Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija 1940–1941 m. ir 1944–1953 m. vykdė Lietuvos žemės ūkio socialistinį pertvarkymą: vadovavo žemės nacionalizavimo, žemės ūkio kooperacijos, kolektyvizacijos, mechanizacijos bei elektrifikavimo darbams ir t. t.

Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerija vadovavo visų žemės ūkio šakų, miškų ūkio, tarybinių ūkių ir paruošų įmonių bei organizacijų veiklai.

Lietuvos TSR žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerija buvo atsakinga už žemės ūkio produkcijos gamybos plėtimą, žemdirbystės kultūros kėlimą, mokslo pasiekimų bei tobulesnės technikos panaudojimą visose žemės ūkio gamybos šakose, rūpinosi žemės ūkio mokslo vystymu, mokslo pasiekimų propagavimu ir diegimu praktikoje, organizavo grūdų, mėsos, pieno ir kitų žemės ūkio produktų bei žaliavos supirkimą, sudarinėjo reikalingus valstybinius rezervus, planavo žemės ūkio produktų gamybą ir tyrė jos būklę kolūkiuose ir ministerijai pavaldžiuose tarybiniuose bei kituose valstybiniuose ūkiuose, rūpinosi gyvulių skaičiaus didinimu, jų veislės bei produktyvumo gerinimu, organizavo žemės ūkio specialistų ruošimą aukštosiose ir vidurinėse žemės ūkio mokyklose, jų kvalifikacijos kėlimą, vadovavo malūnų, kruopinių ir kombinuotojų pašarų gamybos įmonių veiklai.

Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija 1962–1985 m., 1989–1990 m. buvo atsakinga už žemės ūkio vystymą, maisto produktų gamybos didinimą, racionalų žemių naudojimą ir jų derlingumo didinimą, efektyviausio ūkio tvarkymo būdų diegimą. Taip pat rūpinosi gyvulininkystės pašarų bazės sudarymu, gyvulių ir paukščių produktyvumo didinimu, nenaudojamų žemių tvarkymu, trąšų ir augalų apsaugos priemonių naudojimu. Organizavo žemių melioravimą, kovą su dirvožemio erozija, aplinkos apsaugą ir racionalų gamtos išteklių naudojimą, rūpinosi kolūkių, tarybinių ūkių ir kitų gamybinių įmonių materialinės techninės bazės stiprinimu, šiuolaikinės socialinės infrastruktūros kaime sukūrimu ir t. t.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale 1951 m. Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariato fonde Nr. R-544 buvo 1 apyrašas, 922 bylos, 1952 m. – 2 apyrašai, 1330 bylų.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve 1961 m. Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariato fonde Nr. R-764 buvo 2 apyrašai, 21 byla. 1965 m. kovo mėn. fonde buvo tik apyrašas Nr. 2, 18 apskaitos vienetų.

1965-08-09 sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus į fondo Nr. R-764 apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyta 18 bylų.

1966-06-07 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 1252 Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariato fondo Nr. R-544 bylas su apyrašais Nr. 1 ir Nr. 2. Priimtas fondas buvo prijungtas prie fondo Nr. R-764, priimtas apyrašas Nr. 2 peršifruotas į fondo Nr. R-764 apyrašą Nr. 3.

1967 m., 1971 m. į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2 papildomai įrašytos 32 bylos.

1973-10-30 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 34 bylas, kurios papildomai buvo įrašytos į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2.

1973 m. fonde buvo 3 apyrašai, 1373 bylos.

1975 m. ir 1978 m. į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 3 papildomai įrašytos 22 bylos, 1980 m. iš apskaitos išbrauktos 4 bylos.

1980 m. fonde buvo 3 apyrašai, 1391 byla.

1986 m. apyrašai Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 buvo peršifruoti į apyrašus Nr. 1a, Nr. 2a ir Nr. 3a. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

1986 m. Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos perėmė 8032 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1, Nr. 3 – Nr.10, Nr. 10a, Nr. 11–17, Nr. 19–31, Nr. 31a, Nr. 32–38.

1996 m. į apyrašus Nr. 1a ir Nr. 10a papildomai įrašytos 2 bylos.

1998–1999 m. Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 9553 Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 2, apyrašų Nr. 1, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 6, Nr. 9–14, Nr. 16, Nr. 19–22, Nr. 24 –29, Nr. 35 tęsiniuose bei apyrašuose Nr. 14a, Nr. 39–51.

2001 m. LCVA iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 27 bylas, kurios papildomai įrašytos į apyrašus Nr. Nr. 4, Nr. 9, Nr. 14, Nr. 21, Nr. 25, Nr. 36.

2001 m. sutvarkius neaprašytus dokumentus, į apyrašus Nr. 1a ir Nr. 3a papildomai įrašytos 5 bylos.

2006-08-28 LCVA iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 42 Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos bylas, kurios papildomai įrašytos į apyrašus Nr. 4, Nr.10, Nr. 12, Nr. 27.

2006-08-28 fonde buvo 56 apyrašai, 19410 bylų.

2006 m. spalio–gruodžio mėn., 2007-04-23, 2008-12-18 LCVA iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 18447 Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 4a, Nr. 33a ir Nr. 52 bei apyrašų Nr. 12 ir Nr. 14a tęsiniuose.

Iš viso fonde Nr. R-764 yra 59 apyrašai, 37499 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1986 m., 1989–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Lietuvos TSR žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos 1962–1965 m. slaptos raštvedybos dokumentų yra Lietuvos TSR grūdų produktų ministerijos ir Valstybinės akcinės firmos „Malyba“ fonde Nr. R-547 (apyrašas Nr. 2).

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Sekretoriato veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai ir potvarkiai, ministro įsakymai veiklos klausimais, likvidacinės komisijos įsakymai, ministerijos nurodymai pavaldžioms organizacijoms, ministerijos Kolegijos posėdžių protokolai ir nutarimai, žemės ūkio išvystymo planai, ministerijos ir pavaldžių įmonių bei organizacijų darbo ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, žemės ūkio darbuotojų pasitarimų ir konferencijų dokumentai, LTSR Ministrų Tarybai ir LKP CK pateiktų nutarimų ir potvarkių projektai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1622 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariato veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1a

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos nutarimai ir potvarkiai, žemės ūkio liaudies komisaro įsakymai veiklos ir personalo klausimais, Žemės reformos komisijos posėdžių protokolai, apskričių žemės ūkio komisijų nutarimai, piliečių prašymai ir skundai žemės paskyrimo klausimais, kandidatų žemei gauti, savininkų, turinčių daugiau kaip 30 ha žemės, nacionalizuotų dvarų, į žemės fondą perduotų žemių sąrašai, dvarų perėmimo, vokiečių repatriantų turto perėmimo aktai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, komisariato tarnautojų sąrašai, anketos ir asmens bei algų lapai, asmenų prašymai priimti į darbą, matininkų ir traktorininkų kursų, valstybinės žemės ūkio komisijos bei buhalterijos veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal komisariato struktūrinius padalinius.

Iš viso apyraše Nr. 1a įrašyti 928 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti TSRS Ministrų Tarybos nutarimai ir potvarkiai, TSRS žemės ūkio ministerijos įsakymai veiklos ir personalo klausimais.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 130 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1981 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariato veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 2a

 

Apyraše įrašyti žemės ūkio liaudies komisaro įsakymai veiklos ir personalo klausimais, miškų urėdijų darbuotojų sąrašai ir algų lapai, komisariato tarnautojų anketos ir sąrašai, susirašinėjimo personalo klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2a įrašyti 39 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Vadovaujančių kadrų valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos žinios apie LTSR žemės ūkio ministerijos sistemos personalą, susirašinėjimo personalo klausimais dokumentai, darbuotojų apdovanojimų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 145 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1985 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Kadrų valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 3a

 

Apyraše įrašytos LTSR žemės ūkio komisariato tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3a įrašyta 430 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Apyraše sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Centrinės buhalterijos veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos biudžetinių įstaigų, ūkiskaitinių organizacijų, kolūkių, tarybinių ūkių, trestų, kompleksų ir kooperatyvų metų apyskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 3265 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1985 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Žinybinės kontrolės ir revizijos valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 4a

 

Apyraše įrašytos metų kontrolės-revizijos darbo ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 4a įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1973–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Centrinės buhalterijos MTS skyriaus bei Vyriausiosios mechanizacijos ir RTS valdybos buhalterijos veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos respublikos, sričių, rajonų MTS (mašinų traktorių stotis) ir RTS (remonto technikos stotis) suvestinės metų apyskaitos, likvidaciniai balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 133 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1960 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Ūkio valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti kapitalinių įdėjimų metų planai ir tituliniai sąrašai, etatų sąrašai ir sąmatos, metų balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 79 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1985 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Arklininkystės valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijų tvarkomieji dokumentai, žinios apie arklių pasportizacijos eigą, veislinių eržilų lapai ir arklių kilmės pažymėjimai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, arklininkystės vystymo metų ataskaitos, arklių kergimo kampanijos pravedimo ataskaitos, „Tarybinės armijos arklio“ fondo pirkimo ir komplektavimo, valstybinių žirgynų planai ir ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 63 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1958 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veislininkystės inspekcijos veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos tvarkomieji dokumentai, kiaulių, galvijų, avių bonitavimo suvestinės ataskaitos, metų ataskaitos apie gyvulių apsėklinimo eigą, arklių reprodukciją, veislinių gyvulių pasai ir apskaitos dokumentai, fermų patikrinimo aktai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, veislinių arklių pajėgumo bandymų, varžybų, lenktynių ir parodų dokumentai, rajonų ūkių metų pieno produkcijos apyskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyti 254 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1954–1966 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Finansų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti gamybos finansų, kapitalinių statybų planai, ministerijos ir pavaldžių įstaigų etatų sąrašai, metų sąmatos, biudžetai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašytas 331 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1985 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Žemėtvarkos valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašytos metų ataskaitos apie respublikos žemės suskirstymą pagal naudmenas ir naudotojus, kolūkių, tarybinių ūkių ir valstybinių ūkių vardiniai sąrašai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 10 įrašyti 1225 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1961–1985 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Žemėtvarkos valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 10a

 

Apyraše įrašyti rajonų žemės naudojimo pakeitimų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir rajonų pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 10a įrašyti 46 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1959–1970 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Vyriausiosios tarybinių ūkių valdybos Apskaitos ir atsiskaitomybės skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašytos tarybinių ūkių metų apyskaitos, priėmimo-perdavimo aktai steigiant naujus tarybinius ūkus, metų ekonominiai rodikliai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 11 įrašyta 570 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1962–1973 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Planavimo ekonomikos valdybos Suvestinio planavimo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašyti metų žemės ūkio vystymo, darbo jėgos, pasėlių plotų planai, MTS gamybos finansų ataskaitos, žinios apie darbuotojų skaičių ir darbo užmokestį, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, pagrindiniai žemės ūkio vystymo plano rodikliai, pasėlių ploto struktūros ir mechanizacijos darbų planavimo ir vykdymo analizė, žinios apie kolektyvizacijos eigą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 12 įrašyti 545 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1985 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Planavimo ekonomikos valdybos Paruošų ir medžiaginių fondų planavimo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 13

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, TSRS žemės ūkio ministerijos tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, natūrinių ir piniginių pajamų už MTS darbus metų planai, metų žemės ūkio produktų paruošų ir supirkimo planai bei suvestinės žinios apie plano įvykdymą, kolūkių apdėjimo valstybinėmis prievolėmis sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 13 įrašyta 113 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1952–1985 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Kolūkių valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 14

 

Apyraše įrašytos kolūkių metų apyskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, pažymos apie kolūkių ūkinę veiklą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal rajonų pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 14 įrašyta 1520 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1962–1985 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Lietuvos TSR kolūkių tarybos veiklos bylų apyrašas Nr. 14a

 

Apyraše įrašyti Sąjunginės kolūkių tarybos ir jos prezidiumo tvarkomieji dokumentai, Lietuvos TSR kolūkių tarybos ir tarybos prezidiumo posėdžių protokolai, nutarimai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, rajonų kolūkių tarybų darbo planai ir ataskaitos, pažymos apie kolūkių ūkinę veiklą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 14a įrašyti 67 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1970–1985 m., 1989–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Kaučiukininkystės skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 15

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos tvarkomieji dokumentai, koksagyzo sėjos, rinkimo ir paruošų planai, ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 15 įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1953 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veterinarijos valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 16

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, TSRS ir Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijų tvarkomieji dokumentai, darbo planai, veterinarinės ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, valdybos ir pavaldžių įstaigų etatų sąrašai, mėsos perdirbimo įmonių veterinarinės sanitarinės priežiūros ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 16 įrašyta 600 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1985 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Vyriausiosios MTS gamybinės teritorinės valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 17

 

Apyraše įrašyti Vilniaus, Klaipėdos, Kauno, Panevėžio, Šiaulių zonų MTS metų gamybos finansų planai ir ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, MTS patikrinimo bei priėmimo perdavimo aktai, kolektyvinės sutartys.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 17 įrašyti 187 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1954 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Kadrų rengimo valdybos Mokomųjų ūkių skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 19

 

Apyraše įrašyti mokomųjų ūkių metų gamybos finansų planai ir ataskaitos, žemės ūkio technikumų dėstytojų atlyginimų tarifikacijos, etatų sąrašai, išlaidų sąmatos, metų balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 19 įrašyti 254 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1965–1972 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Kadrų rengimo valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 20

 

Apyraše įrašyti moksleivių priėmimo į žemės ūkio technikumus planai ir ataskaitos, žemės ūkio technikumų ir mokyklų metų apyskaitos, mokymo įstaigų etatų sąrašai, sąmatos ir priėmimo perdavimo aktai, susirašinėjimo personalo klausimais dokumentai, pažymos apie kadrų ruošimą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 20 įrašyti 279 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1985 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Mokslo valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 21

 

Apyraše įrašyti žemės ūkio mokslinio tyrimo įstaigų teminiai planai ir darbo ataskaitos, Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Mokslinės tarybos, Respublikinės žemės ūkio mokslų koordinavimo tarybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 21 įrašyti 368 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1949–1985 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Mokslo valdybos Eksperimentinių ūkių skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 22

 

Apyraše įrašyti eksperimentinių ūkių metų gamybos finansų planai, metų apyskaitos, balansai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 22 įrašyti 158 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1965–1976 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Sėklininkystės valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 23

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai, sėklų paruošų ir supirkimo metų planai, veislinių pasėlių planai, darbo ataskaitos, ataskaitos apie pavasario sėją, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, žemės ūkio kultūrų aprobacijos suvestinės, etatų sąrašai ir sąmatos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 23 įrašyta 111 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1972 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Gyvulininkystės valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 24

 

Apyraše įrašyti gyvulininkystės išvystymo planai, veislinių gyvulių pirkimo pardavimo planai, bonitavimo žiniaraščiai, veislinių galvijų fermų patikrinimo aktai, gyvulių surašymo duomenys pagal apskritis, bulių, kuilių, avių kilmės pažymėjimai, pažymos apie gyvulininkystės, paukštininkystės, žuvininkystės padėtį respublikos kolūkiuose, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 24 įrašyti 293 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1985 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Kapitalinės statybos valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 25

 

Apyraše įrašyti darbo jėgos, finansų, statybos planai ir ataskaitos apie plano įvykdymą, kapitalinių statybų tituliniai sąrašai, MTS generaliniai planai, statybų sąmatos, užbaigtų statybos objektų priėmimo aktai, techninių dokumentų patvirtinimo protokolai, tyrinėjimo-projektavimo darbų sąmatos ir sutartys, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 25 įrašyta 860 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1985 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Žemėtvarkos valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 26

 

Apyraše įrašyti rajonų žemės naudojimo pertvarkymo dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir rajonų pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 26 įrašyti 497 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1961–1985 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Vyriausiosios tarybinių ūkių ir tarpūkinių ryšių valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 27

 

Apyraše įrašyti respublikos tarybinių ūkių suvestiniai, rajonų tarybinių ūkių, gamybinių kolūkių ir tarybinių ūkių valdybų gamybos finansų bei ekonominio ir socialinio vystymo planai, pažymos apie tarybinių ūkių veiklą, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, rajonų pavadinimus abėcėlės tvarka ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 27 įrašytas 1171 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1962–1985 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Žemdirbystės valdybos Chemizavimo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 28

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, pažymos, pranešimai, straipsniai spaudai, radijui ir televizijai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 28 įrašyti 69 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1962–1979 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Žemės ūkio propagandos valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 29

 

Apyraše įrašyti bandymų stočių gamybos finansų planai, darbo ataskaitos ir finansų apyskaitos, gamybinių pasitarimų protokolai, etatų sąrašai ir sąmatos, pagalbinių ūkių metų ataskaitos apie plano įvykdymą, mokslo pasiekimų ir patyrimo įdiegimų metų planai ir ataskaitos, apdovanojimų, seminarų ir agrotechnikos kursų, dalyvavimo Visasąjunginėje žemės ūkio parodoje (VŽŪP) ir Liaudies ūkio pasiekimų parodoje (LŪPP) dokumentai, kandidatų į VŽŪP dalyvius charakteristikos, parodų teminiai-ekspoziciniai planai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, žemės ūkio leidinių išleidimo dalykinių komisijų veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 29 įrašyti 458 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1985 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rajonų gamybinių žemės ūkio valdybų darbo organizavimo valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 30

 

Apyraše įrašyti rajonų gamybinių žemės ūkio valdybų nuostatai, valdybos darbo planai, pažymos apie gamybinių kolūkių ir tarybinių ūkių veiklą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 30 įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1962–1970 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Darbo ir darbo užmokesčio valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 31

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos tvarkomieji dokumentai, patvirtintos išdirbio normos, dokumentai apie nelaimingus atsitikimus gamyboje, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 31 įrašyti 34 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1953–1961 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Darbo ir darbo užmokesčio skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 31a

 

Apyraše įrašyti protokolai dėl priedo už darbo stažą išmokėjimo žemės ūkio vadovaujantiems darbuotojams ir MTS specialistams.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 31a įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1953–1955 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Kolūkių organizacinių reikalų valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 32

 

Apyraše įrašyti metų kreditavimo planai, pažymos apie kolūkių organizavimo eigą ir žemės ūkio artelės įstatų pažeidimus, žinios apie kolūkių elektrifikavimą, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, piliečių skundai ir jų svarstymo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 32 įrašyti 59 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1960 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Grūdinių ir aliejinių kultūrų valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 33

 

Apyraše įrašyti TSRS žemės ūkio ministerijos tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, agronominės ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 33 įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1949–1952 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Kolūkių organizacinių reikalų valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 33a

 

Apyraše įrašytos kolūkių metų apyskaitos, kolūkių apyskaitų respublikinės suvestinės apyskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal kolūkių pavadinimus.

Iš viso apyraše Nr. 33a įrašytas 18231 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1959 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Techninių kultūrų, bulvių ir daržovių valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 34

 

Apyraše įrašytos bulvių aprobacijos metų ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 34 įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1950–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Žemdirbystės valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 35

 

Apyraše įrašyti pranešimai, apžvalgos, pažymos žemdirbystės klausimais, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, LTSR laukininkystės pirmūnų biuleteniai, sėjomainų įvedimo ir įgyvendinimo ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 35 įrašyti 84 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1962–1985 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Elektrifikacijos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 36

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos tvarkomieji dokumentai, elektrifikacijos metų planai ir ataskaitos, tituliniai sąrašai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, elektrinių patikrinimo bei elektrifikacijos objektų priėmimo eksploatacijai aktai, žemės ūkio objektų elektrifikacijos techniniai projektai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 36 įrašyti 755 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1963 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Augalų apsaugos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 37

 

Apyraše įrašytos metų ataskaitos apie grūdų kultūrų užkrėtimą kūlėmis, žinios apie kovą su augalų kenkėjais, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 37 įrašyti 23 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1950–1952 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Vyriausiosios tarybinių ūkių valdybos Finansų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 38

 

Apyraše įrašyti tarybinių ūkių metų finansų planai, į tarybinius ūkius perorganizuotų kolūkių priėmimo-perdavimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 38 įrašyta 30 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1962–1971 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Gyvenviečių statybos valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 39

 

Apyraše įrašyti TSRS žemės ūkio ministerijos tvarkomieji dokumentai, valdybos gamybinių pasitarimų protokolai, ataskaitos apie vienkiemių likvidavimą bei perkėlimą ir individualią ir kooperatinę gyvenamųjų namų statybą, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, iš sausinamų ir nusausintų žemių perkeliamų vienkiemių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 39 įrašyti 55 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1965–1985 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Žemdirbystės valdybos Grūdų ir pašarų kultūrų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 40

 

Apyraše įrašyti kultūrinių pievų ir ganyklų įrengimo, žolės miltų, pašarų gamybos dokumentai, daugiamečių žolių sėklininkystės planai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, sėjomainų įvedimo ir įgyvendinimo ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 40 įrašyti 93 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1967–1985 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Žemdirbystės valdybos Daržininkystės skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 41

 

Apyraše įrašyti metų daržininkystės, gamybos finansų planai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 41 įrašyti 34 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1967–1973 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Žemėtvarkos valdybos Žemės naudojimo kontrolės skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 42

 

Apyraše įrašyti dirvožemio erozijos, žemių rekultivacijos, dirvožemio tyrimo ir ekonominio žemių vertinimo, žemės naudojimo kontrolės bei apsaugos dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, statybos objektų dislokacijos ir techninių darbo projektų derinimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 42 įrašytas 231 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1966–1985 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Mechanizacijos ir elektrifikacijos valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 43

 

Apyraše įrašyti žemės ūkio elektrifikavimo metų planai, racionalizacijos ir išradimų bei saugumo technikos dokumentai, naujos technikos ir progresyviosios technologijos diegimo planai bei ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 43 įrašyti 248 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1965–1985 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Mechanizacijos ir elektrifikacijos valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 44

 

Apyraše įrašyti racionalizaciniai pasiūlymai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal racionalizatorių pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 44 įrašyti 246 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1964–1985 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Vyriausiosios žemės ūkio technikos valstybinės priežiūros valdybos veiklos bylų Nr. 45

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 45 įrašyti 39 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1969–1985 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Profsąjungos komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 46

 

Apyraše įrašyti komiteto prezidiumo posėdžių protokolai, visuotinių ataskaitinių rinkiminių susirinkimų, konferencijų dokumentai, finansų ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 46 įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1953–1985 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

„Žinijos“ draugijos organizacijos valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 47

 

Apyraše įrašyti valdybos ir prezidiumo posėdžių protokolai, darbo planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 47 įrašyti 43 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1971–1985 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Liaudies kontrolės grupės veiklos bylų apyrašas Nr. 48

 

Apyraše įrašytos liaudies kontrolės grupės ataskaitos, patikrinimų aktai, ataskaitinių rinkiminių susirinkimų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 48 įrašytas 31 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1964–1985 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Juridinio skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 49

 

Apyraše įrašyti ministerijos padalinių ir ministerijos sistemos įmonių, įstaigų bei organizacijų nuostatai, ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 49 įrašyta 14 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1962–1984 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Moterų tarybos veiklos bylų apyrašas Nr. 50

 

Apyraše įrašyti tarybos darbo planai, posėdžių protokolai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 50 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1974–1985 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 51

 

Apyraše įrašyti žemės ūkio ministro įsakymai veiklos klausimais, slaptų bylų perdavimo-perėmimo ir naikinimo aktai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, slaptų bylų nomenklatūros.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 51 įrašyti 139 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1986 m., 1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Lietuvos TSR žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos 1962–1965 m. slaptos raštvedybos dokumentų yra Lietuvos TSR grūdų produktų ministerijos ir Valstybinės akcinės firmos „Malyba“ fonde Nr. R-547 (apyrašas Nr. 2).

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 52

 

Apyraše įrašyti ministerijos įsakymai veiklos klausimais, ministerijos Kolegijos posėdžių protokolai ir nutarimai, metų balansai, išlaidų sąmatos, etatų sąrašai, kolūkių metų apyskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, statybos objektų dislokacijos ir techninių darbų projektų derinimo dokumentai, ataskaitos apie aukštesniųjų žemės ūkio mokyklų veiklą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal ministerijos struktūrinius padalinius ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 52 įrašytas 201 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F.R-758, ap. 2, b. 1, l. 13 a.p.

2 LCVA. F.R-754, ap. 1, b. 15, l. 13.

3 LCVA. F.R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

4 LCVA. F. R-132, ap. 1, b. 2, l. 34a, 86.

5 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 17, l. 104.

6 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 51, l. 7.

7 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 56, l. 10 a.p.

8 LCVA. F. R-758 ap. 2 b. 137, l. 68 a. p.

9 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 174, l. 143.

10 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 677, l. 71; F. R-754, ap. 1, b. 1488, l. 31.

11 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 771, l. 38.

12 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990-04-20, Nr. 11, psl. 386.

 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 15:41