O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 690 12 992, 8 690 12 990,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764949,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT417300010002462342

 

Fondų rodyklė

VALDYMO INSTITUCIJOS

 

Numeris

Pavadinimas

289

Meno reikalų valdyba prie Lietuvos TSR ministrų tarybos (1940 – 1952 m.)

476

Kultūros švietimo įstaigų komitetas prie Lietuvos TSR ministrų tarybos (1944 – 1953 m.)

472

Lietuvos TSR kinematografijos ministerija (1945 – 1953 m.)

342

Lietuvos TSR kultūros ministerija (1953 – 1990 m.)

473

Lietuvos TSR valstybinis kinematografijos komitetas (1964 – 1987 m.)

 

LITERATŪRA

 

INSTITUCIJŲ FONDAI

KŪRYBINĖS SĄJUNGOS, JŲ ORGANIZACIJOS

 

Numeris

Pavadinimas

34

Lietuvos TSR rašytojų sąjunga (1943 – 1990 m.)

622

Lietuvos TSR rašytojų sąjungos Kauno skyrius (1971 – 1990 m.)

511

Lietuvos TSR rašytojų sąjungos grožinės literatūros propagandos biuras (1973 – 1990 m.)

730

Lietuvos rašytojų sąjunga (nuo 1991 m.)

710

Lietuvos rašytojų sąjungos personali įmonė Rašytojų klubas (nuo 1991 m.)

501

Lietuvos TSR žurnalistų sąjunga (1957 – 1989 m.)

734

Lietuvos žurnalistų sąjunga (nuo 1990 m.)

74

TSRS literatūros fondo Lietuvos skyrius (1945 – 1989 m.)

213

TSRS literatūros fondo Lietuvos skyriaus rašytojų klubas (1959 – 1969 m.)

 

KULTŪROS DRAUGIJOS

 

Numeris

Pavadinimas

291

Vilniaus lietuvių meno ir literatūros draugija (1931 – 1940 m.)

 

REDAKCIJOS

 

Numeris

Pavadinimas

784

Savaitraščio „Dienovidis“ redakcijos dokumentų rinkinys [1903]-2003 m.

45

Laikraščio „Literatūra ir menas“ redakcija (1946 – 1989 m.)

664

Savaitraščio „Literatūra ir menas“ redakcija (1990 – 1998 m.)

115

Žurnalo „Genys“ redakcija (1955 – 1990 m.)

589

„Genio“ žurnalo redakcija (1991 – 1998 m.)

77

Žurnalo „Jaunimo gretos“ redakcija (1944 – 1986 m.)

116

Žurnalo „Kultūros barai“ redakcija (1964 – 1991 m.)

661

Uždaroji akcinė bendrovė „Kultūros barai“ (1992 – 1997 m.)

135

Žurnalo „Meno saviveikla“ redakcija (1956 – 1966 m.)

79

Žurnalo „Moksleivis“ redakcija (1958 -1986 m.)

287

Žurnalo „Nemunas“ redakcija (1967 – 1989 m.)

28

Žurnalo „Pergalė“ redakcija (1949 – 1990 m.)

632

„Metų“ žurnalo redakcija (1991 – 1997 m.)

564

Žurnalo „Santara“ redakcija (1989 – 1992 m.)

361

Žurnalo „Šluota“ redakcija (1958 – 1990 m.)

672

Uždaroji akcinė bendrovė „Šluota“ (1991 – 1998 m.)

51

Žurnalo „Švyturys“ redakcija (1949 – 1990 m.)

610

Leidybinė uždaroji akcinė bendrovė „Švyturys“ (1991 m.)

83

Žurnalo „Tarybinė moteris“ redakcija (1951 – 1978 m.)

554

Žurnalo „Vilnius“ redakcija (1978 – 1990 m.)

643

„Vilniaus“ žurnalo redakcija (1991 – 2000 m.)

 

 

LEIDYKLOS

 

Numeris

Pavadinimas

23

Leidykla „Vaga“ (1940 – 1993 m.)

683

Uždaroji akcinė bendrovė leidykla „Vaga“ (1992 – 2002 m.)

631

„Vyturio“ leidykla (1985 – 1989 m.)

675

Uždaroji akcinė bendrovė „Vyturio“ leidykla (1990 – 2001 m.)

 

 

ASMENŲ FONDAI

 

Numeris

Pavadinimas

395

Viktoras Alekna

459

Vytautas Alseika (Alseikų šeimos fondas)

283

Stasys Anglickis

31

Jonas Avyžius

335

Onė Baliukonytė

796

Aldona Baliulienė

216

Algimantas Baltakis

106

Juozas Baltušis (tikr. Albertas Juozėnas)

224

Aleksandras Bauža

725

Anatolijus Beriozovas, Irena Mikšytė

1

Albinas Bernotas

318

Vytautas Bičiūnas (Bičiūnų šeimos fondas)

16

Vytautas Bložė

9

Kazys Boruta

611

Petras Bražėnas

90

Bronė Buivydaitė

679

Alfonsas Bukontas

814

Juozas Bulota

306

Vytautas Būda

198

Julius Būtėnas

14

Petras Būtėnas

35

Aleksys Churginas

496

Jonas Čekys

230

Marijona Čilvinaitė

794

Algimantas Čižauskas

207

Antanas Dambrauskas

789

Robertas Danys

327

Viktorija Daujotytė-Pakerienė

681

Daunių šeima: Stasys Daunys, Vaidotas Daunys

105

Vladas Dautartas

73

Janina Degutytė

816

Vytautas Doniela

5

Jonas Dovydaitis

467

Valys Drazdauskas

285

Paulius Drevinis

357

Antanas Drilinga

606

Alfonsas Dūdys

12

Vincas Giedra

818

Antanas Giedraitis-Giedrius

407

Petras Gintalas

591

Vytautas Girdzijauskas

130

Viktoras Golovčineris

604

Balys Gražulis

190

Augustinas Gricius

210

Matas Grigonis

156

Juozas Grušas

192

Aleksandras Gudaitis-Guzevičius

138

Eugenijus Ignatavičius

475

Gediminas Ilgūnas

125

Kazys Inčiūra

697

Gediminas Isokas

671

Vytautas Jakelaitis

787

Kazys Jankauskas

400

Martynas Jankus

60

Liūnė Janušytė

565

Stasė Jasiūnaitė

608

Irena Jašinskaitė

443

Viktoras Jocaitis

690

Jokūbas Josadė

362

Petras Juodelis

593

Kleopas Jurgelionis

748

Ričardas Kalytis

13

Grigorijus Kanovičius

500

Vytautas Kauneckas

88

Aldona Kazanavičienė

514

Bronislava Kerbelytė

274

Petras Kežinaitis

30

Kazys Kiela

332

Juozas Kirkila

134

Jonas Kirlys

242

Halina Kobeckaitė

398

Petras Kondratas

96

Liudvikas Kondratovičius - Vladislovas Sirokomlė (Kondratavičių giminė)

329

Marytė Kontrimaitė

785

Leona Korkutienė

107

Jonas Krikščiūnas-Jovaras

2

Kostas Kubilinskas

799

Jurgis Kunčinas

428

Vincas Kuzmickas

19

Romualdas Lankauskas

110

Jonas Lapašinskas

22

Adomas Lastas (Lastauskas, slap. Adomas Juodasis)

296

Jonas Laurinavičius

469

Adelė Lenartavičienė

119

Alpas Liepsnonis (tikr. Alfonsas Kukanka)

103

Aldona Liobytė

25

Romualdas Lukinskas

779

Agnė Lukšytė

42

Juozas Macevičius

277

Marija Macijauskienė

3

Bronius Mackevičius

663

Rapolas Mackonis

234

Jonas Mačiukevičius

139

Jonas Mačiulis

226

Alfonsas Maldonis

510

Pranas Mantvydas

39

Justinas Marcinkevičius

235

Anelius Markevičius

598

Marcelijus Martinaitis ir Gražina Martinaitienė

38

Marija Mašiotaitė - Urbšienė

208

Anzelmas Matutis (tikr. Matulevičius)

133

Eugenijus Matuzevičius

231

Icchokas Meras

269

Ona Miciūtė-Šutovičienė

27

Eduardas Mieželaitis

227

Jonas Mikelinskas

620

Juozas Mikštas

547

Ričardas Mikutavičius

37

Viktoras Miliūnas

686

Albertas Vytautas Misevičius

298

Antanas Miškinis

53

Vladas Mozūriūnas

349

Kęstutis Nastopka

201

Vladas Nausėdas

219

Vytautas Onaitis

346

Antanas Pakalnis

80

Violeta Palčinskaitė

55

Justas Paleckis

52

Juozas Paukštelis

11

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė

211

Vytautas Petkevičius

372

Juozas Petrulis

147

Kazys Plačenis

212

Algirdas Pocius

41

Juozas Požėra

761

Vytautas Radaitis

810

Vacys Reimeris

131

Ilja Rud-Gercovskis (Rudas)

129

Kazys Saja

280

Jurgis Savickis

240

Benjaminas Sereiskis

71

Ieva Simonaitytė

66

Vytautas Sirijos Gira

96

Vladislovas Sirokomlė (Kondratavičių giminė)

791

Jolita Skablauskaitė

8

Algis Skinkys

265

Petras Skodžius

4

Ramutė Skučaitė

121

Mykolas Sluckis

167

Adolfas Sprindis

40

Vaidotas Spudas

775

Leopoldas Stanevičius

371

Vincas Stonis (tikr. Kazimieras Žitkus, Žitkevičius)

660

Jonas Stonys

202

Alfonas Sukovskis

603

Valentinas Sventickas

297

Salys Šemerys (tikr. Šmerauskas)

797

Lidija Šimkutė

388

Jonas Šiožinys

228

Paulius Širvys

724

Domijonas Šniukas

325

Vilija Šulcaitė

153

Teofilis Tilvytis

236

Pranas Treinys

373

Juozas Tumas-Vaižgantas

263

Kazimieras Umbražiūnas

542

Dominykas Urbas

38

Marija Urbšienė-Mašiotaitė

6

Dalia Urnevičiūtė

209

Robertas Vadys

78

Judita Vaičiūnaitė

842

Irena Vaišvilaitė

370

Valerija Valsiūnienė

624

Eugenija Vengrienė

668

Aldona Veščiūnaitė-Janavičienė (Albertas Veščiūnas)

397

Julija Vichert-Kairiūkštienė (Kairiūkščių šeima)

408

Vytautas Vitkauskas

811

Gabrielius Žemkalnis

836

Janina Žiemytė

104

Vincas Žilionis

188

Aleksandras Žirgulys

114

Albinas Žukauskas

723

Vitas Žvirdauskas

 

 

 

 DAILĖ

 

INSTITUCIJŲ FONDAI

KŪRYBINĖS SĄJUNGOS, DRAUGIJOS, JŲ ORGANIZACIJOS

 

Numeris

Pavadinimas

33

Jungtinis Lietuvos dailininkų organizacijų fondas (1906 – 1944 m.)

146

Lietuvos TSR dailininkų sąjunga (1940 – 1988 m.)

458

Lietuvos TSR dailininkų sąjungos Kauno skyrius (1953 – 1990 m.)

647

Lietuvos dailininkų sąjunga (nuo 1989 m.)

602

Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius (1991 – 1993 m.)

87

Lietuvos TSR architektų sąjunga (1945 – 1989 m.)

719

Lietuvos architektų sąjunga (nuo 1990 m.)

503

Lietuvos TSR fotografijos meno draugija (1969 – 1988 m.)

699

Lietuvos fotomenininkų sąjunga (nuo 1989 m.)

499

Lietuvos tautodailininkų sąjunga (1957 – 1990 m.)

350

Lietuvos TSR dailės fondas (1945 – 1991 m.)

 

MOKYMO ĮSTAIGOS

 

Numeris

Pavadinimas

61

Kauno taikomosios dailės mokykla (1920 – 1944 m.)

62

Kauno valstybinis taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutas (1940 – 1951 m.)

524

Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikumas (1944 – 1989 m.)

736

Kauno aukštesnioji meno mokykla (1989 – 2001 m.)

525

Kauno vidurinė dailės mokykla (1945 – 1965 m.)

527

Kauno Juozo Naujalio vidurinė meno mokykla (1965 – 1990 m.)

431

Telšių valdžios vidurinė amatų mokykla (1931 – 1941 m.)

656

Telšių taikomosios dailės technikumas (1944 – 1989 m.)

749

Telšių aukštesnioji taikomosios dailės mokykla (1990 – 2003m.)

63

Vilniaus dailės mokykla (1940 – 1941 m.)

64

Vilniaus dailės akademija (1941 – 1944 m.)

266

Lietuvos TSR valstybinis dailės institutas (1940 – 1990 m.)

745

Vilniaus dailės akademija (nuo 1990 m.)

 

KITOS ĮSTAIGOS

 

Numeris

Pavadinimas

680

Soroso šiuolaikinio meno centras Lietuvoje (1993–2000 m.)

 

ASMENŲ FONDAI

 

Numeris

Pavadinimas

533

Kazys Abramavičius

278

Antanas Aleksandravičius

331

Petras Aleksandravičius

354

Angelė Aleliūnienė

409

Valentinas Antanavičius

229

Robertas Antinis

424

Juozas Balčikonis

621

Regina Balčikonienė-Songailaitė

537

Michalina Banaitienė

653

Juozas Banaitis (Banevičius)

351

Leokadija Belvertaitė-Žygelienė (Žygelių šeima)

426

Monika Bičiūnienė ir Rimas Bičiūnas

318

Bičiūnų šeima: Vytautas Bičiūnas, Natalija Bičiūnienė, Jūratė Bičiūnaitė-Masiulienė, Danutė Masiulytė-Plechavičienė

96

Vsevolodas Vladislovas Bylinskis (Kondratavičių giminė)

123

Adomas Brakas

72

Bernardas Bučas

189

Stasys Budrys

676

Juzefa Čeičytė

462

Julija Daniliauskienė

586

Feliksas Daukantas

847

Gražina Didelytė

831

Mstislavas Dobužinskis

322

Jonas Docius

324

Kostas Dockus

541

Vladas Drėma

154

Olga Dubeneckienė (Švede) - Kalpokienė

793

Juozas Galkus

405

Juozas Gecevičius

544

Vincas Gečas

809

Jonas Rimantas Glemža

221

Antanas Gudaitis

805

Jonas Gudmonas

584

Petras Gintalas

238

Pranas Gudynas

609

Giedrė Jankevičiūtė

347

Jonas Jankus

316

Jonas Janulis

214

Vytautas Jarutis

841

Vincas Jomantas

626

Vytautas Kazimieras Jonynas

432

Eduardas Jonušas

497

Dainora Juchnevičiūtė-Vaivadienė ir Petras Vaivada

362

Petras Juodelis

313

Vytautas Jurkūnas

768

Elvyra Kairiūkštytė

397

Vytautas Kairiūkštis, Halina Kairiūkštytė-Jacinienė (Kairiūkščių šeima)

638

Kaminskų šeima: Romualdas Vytautas Kaminskas ir Milda Kaminskienė

404

Petras Kalpokas ir Rimtas Kalpokas

427

Zinaida Kalpokovaitė-Vogėlienė

420

Dalia Kasčiūnaitė ir Raimondas Martinėnas

20

Juozas Kasčiūnas

380

Savinijus Katauskas

249

Jadvyga Katinaitė-Matuliauskienė

700

Vytautas Kaušinis

750

Genovaitė Kęstutytė-Jasiulienė

691

Juozas Kėdainis

548

Petras Kiaulėnas

140

Vincas Kisarauskas

247

Saulė Kisarauskienė

616

Jadvyga Mozūraitė-Klemkienė ir Vytautas Klemka

508

Gražina Kliaugienė

286

Antanas Kmieliauskas

381

Česlovas Kontrimas

466

Irena Kostkevičiūtė

225

Stasys Krasauskas

645

Arvydas Kybrancas

348

Telesforas Kulakauskas

763

Alfredas Kulpa-Kulpavičius

204

Jonas Kumpis (Kumpikevičius)

425

Stanislovas Kuzma

215

Jonas Kuzminskis

81

Vytautas Landsbergis-Žemkalnis

650

Sigitas Lasavickas

495

Juozas Laurinkus

529

Juozas Lebednykas

613

Emilija Liobytė-Vilutienė ir Jonas Vilutis

798

Viktoras Liutkus

406

Petras Lukošius (Lukas)

403

Algirdas Lukštas

314

Vytautas Mackevičius

617

Albina Makūnaitė

598

Gražina Martinaitienė ir Marcelijus Martinaitis

411

Dalia Matulaitė

267

Adomas Matuliauskas

249

Jadvyga Matuliauskienė - Katinaitė

396

Matas Menčinskas

820

Juozas Mikėnas

522

Žibuntas Mikšys

455

Stanislovas Mikulionis

538

Anelė Mironaitė

551

Boleslovas Motuza-Matuzevičius

353

Kazys Nemanis

328

Vladas Norkevičius

434

Kęstutis Paliokas

625

Marija Palionienė-Kazakevičiūtė

531

Viktoras Petravičius

414

Igoris Piekuras ir Marija Teresė Rožanskaitė

552

Stasys Pinkus

309

Ignas Piščikas

441

Zuzana Pranaitytė

452

Edvardas Pranckūnas

338

Jonas Prapuolenis

158

Laima Puodžiūnaitė-Ramonienė

157

Kęstutis Ramonas

220

Petras Rauduvė

352

Henrikas Rudzinskas ir Vaclova Mirga Rudzinskienė

384

Romanas Sirotskis

418

Mindaugas Skudutis

415

Aloyzas Smilingis

288

Aronas Soloveičikas

621

Regina Songailaitė-Balčikonienė

251

Pranė Svičiulienė

419

Arvydas Šaltenis

379

Apolinaras Šimkūnas

197

Kazys Šimonis

422

Šarūnas Šimulynas

777

Alfredas Širmulis

806

Zenonas Šteinys

413

Algimantas Švėgžda

474

Jonas Umbrasas

678

Elena Urbaitis

433

Sofija Urbonavičiūtė-Subačiuvienė

326

Ipolitas Užkurnys

402

Povilas Ričardas Vaitekūnas ir Birutė Vaitekūnienė

497

Petras Vaivada ir Dainora Marija Juchnevičiūtė-Vaivadienė

412

Bronė Valantinaitė-Jokūbonienė

399

Apolonija Valiuškevičiūyė

320

Steponas Varašius

374

Adomas Varnas

571

Jonas Varnas

668

Albertas Veščiūnas

206

Vladas Vildžiūnas

417

Gražina Vitartaitė

772

Feliksas Vitas

706

Anatolijus Vitkauskas

376

Bronius Zavackis

377

Juozas Zikaras

334

Zita Žemaitytė

 

KOLEKCIJOS

 

Numeris

Pavadinimas

273

Boriso Gurinovičiaus Vilniaus miesto ir apylinkių atvirukų kolekcija

185

Kolekcininko Josifo Šapiro lietuviškų ekslibrisų kolekcija

244

M.Trofimovičiaus dailininkų Slendzinskių šeimos nuotraukų kolekcija

 

 MUZIKA

 

INSTITUCIJŲ FONDAI

KŪRYBINĖS SĄJUNGOS, JŲ ORGANIZACIJOS

 

Numeris

Pavadinimas

21

Lietuvos TSR kompozitorių sąjunga (1940 – 1989 m.)

687

Lietuvos kompozitorių sąjunga (nuo 1990 m.)

654

Lietuvos muzikų sąjunga (nuo 1987 m.)

457

TSRS muzikos fondo Lietuvos skyrius(1945 – 1990 m.)

 

KULTŪROS DRAUGIJOS

 

Numeris

Pavadinimas

292

Baltarusių muzikos-dramos būrelis Vilniuje (1911 – 1919 m.)

222

„Dainos“ draugijos dokumentų rinkinys (1920 – 1941 m.)

290

Lietuvos artistų-muzikų draugija (1926 – 1940 m.)

 

MOKYMO ĮSTAIGOS

 

Numeris

Pavadinimas

84

Kauno valstybinė konservatorija (1923 – 1949 m.)

521

Kauno Juozo Gruodžio aukštesnioji muzikos mokykla (1945 – 1993 m.)

526

Kauno specialioji vidurinė muzikos mokykla (1945 – 1965 m.)

527

Kauno Juozo Naujalio vidurinė meno mokykla (1965 – 1990 m.)

161

Klaipėdos muzikos mokykla (1923 – 1934 m.)

607

Klaipėdos Stasio Šimkaus aukštesnioji muzikos mokykla (1945 – 1993 m.)

293

Lietuvos liaudies konservatorija (1930 – 1940 m.)

410

Lietuvos valstybinė konservatorija (1944 – 1992 m.)

587

Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetai (1971 – 1990 m.)

689

Lietuvos muzikos ir teatro akademija (nuo 1993 m.)

670

Lietuvos muzikos akademijos Klaipėdos muzikos ir teatro pedagogikos institutas (1992 – 1995 m.)

698

Šiaulių aukštesnioji muzikos mokykla (1944 – 1993 m.)

271

[Vilniaus] M.Karlovičiaus konservatorija (1925 – 1940 m.)

270

Vilniaus muzikos mokykla (1941 – 1944 m.)

109

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos aukštesnioji muzikos mokykla (1940 – 1941, 1944 – 1993 m.)

738

Vilniaus konservatorija (nuo 1993 m.)

113

Vilniaus M.K.Čiurlionio vidurinė meno mokykla-internatas (1945 – 1993 m.)

735

Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla (nuo 1993 m.)

716

Vilniaus baleto mokykla (1986 – 2001 m.)

272

Žydų muzikos institutas (1925 – 1940 m.)

 

MUZIKINIAI KOLEKTYVAI

 

Numeris

Pavadinimas

264

Lietuvos TSR valstybinė filharmonija (1944 – 1988 m.)

657

Lietuvos nacionalinė filharmonija (nuo 1989 m.)

721

Lietuvos nacionalinės filharmonijos Šiaulių skyrius „Šiaulių filharmonija“ (1989 – 2003 m.)

729

Lietuvos nacionalinės filharmonijos Klaipėdos skyrius „Klaipėdos filharmonija“ (1989 – 2003 m.)

394

Vilniaus filharmonijos liaudies ansamblis (1941 – 1944 m.)

463

Lietuvos TSR valstybinis akademinis nusipelnęs dainų ir šokių liaudies ansamblis „Lietuva“ (1943 – 1990 m.)

733

Koncertinė įstaiga valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“ (nuo 1991 m.)

145

Lietuvos TSR valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“ (1971 – 1990 m.)

743

Koncertinė įstaiga Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“ (nuo 1991 m.)

95

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos muzikinis kolektyvas (1970 – 1992 m.)

741

Viešoji koncertinė įstaiga „Choras Vilnius“ (1993 – 2010 m.)

746

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (nuo 1988 m.)

731

Viešoji įstaiga „Tarptautinis M.K.Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas“ (1995 – 2010 m.)

 

ASMENŲ FONDAI

 

Numeris

Pavadinimas

218

Lionginas Abarius

356

Pijus Adomavičius

477

Benjaminas Alekna

56

Zigmas Aleksandravičius

305

Algirdas Ambrazas

478

Julius Andrejevas

67

Domas Andrulis

444

Algimantas Apanavičius

479

Ramutė Astrauskienė

572

Petras Augulis

623

Miriam Azizbekova

118

Vytautas Bacevičius

70

Valentinas Bagdonas

166

Feliksas Romualdas Bajoras

435

Osvaldas Balakauskas

366

Algimantas Balčiūnas

122

Eduardas Balsys

562

Jūratė Baltramiejūnaitė

454

Kazimieras Viktoras Banaitis

658

Valteris Kristupas Banaitis

169

Vytautas Barkauskas

480

Vidmantas Bartulis

10

Justinas Bašinskas

594

Albinas Batavičius

7

Vitolis Baumilas

232

Antanas Belazaras

615

Vytautas Bičiūnas

54

Jonas Bielionis

250

Jonas Byra

595

Vytautas Blūšius

436

Borisas Borisovas

259

Algimantas Bražinskas

248

Konstancija Brundzaitė

177

Viktoras Budrevičius

178

Pranas Budrius

233

Antanas Budriūnas

301

Laima Burkšaitienė

48

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

258

Jonas Dambrauskas

141

Algimantas Daunoras

369

Zofija Didenkienė-Naujalytė, Juozas Naujalis

317

Leopoldas Digrys

445

Povilas Dikčius

764

Liucija Gražina Drąsutienė

766

Margarita Dvarionaitė

175

Balys Dvarionas

108

Jurgis Fledžinskas

753

Julius Gaidelis

148

Jurgis Gaižauskas

58

Konstantinas Galkauskas

446

Viačeslavas Ganelinas

120

Juozas Gaudrimas

142

Antanas Gimžauskas

144

Benjaminas Gorbulskis

465

Klemensas Griauzdė

59

Beatričė Grincevičiūtė

46

Juozas Gruodis

155

Juozas Gudavičius (1873-1939 m.)

807

Juozas Gudavičius (1926-2008 m.)

127

Juozas Indra (Padleckis)

754

Vladas Jakubėnas

790

Pranas Jankauskas

245

Albinas Jasenauskas

512

Kazys Jasinskas

337

Bronius Jonušas

530

Antanas Jozėnas

367

Jurgis Juozapaitis

172

Vytautas Juozapaitis

174

Vytautas Jurgutis

260

Julius Juzeliūnas

32

Aleksandras Kačanauskas

755

Jeronimas Kačinskas

261

Vytautas Kairiūkštis

507

Kornelija Kalinauskaitė

722

Algimantas Kalinauskas

57

Mykolas Karka

646

Karnavičių šeima

171

Juozas Karosas

75

Vytautas Karpavičius

583

Rimtautas Kašponis

262

Konradas Kaveckas

667

Antanas Keblys  

182

Abelis Klenickis

191

Vytautas Klova

268

Algimantas Kubiliūnas

481

Giedrius Kuprevičius

437

Bronius Kutavičius

558

Gediminas Kviklys

82

Vytautas Landsbergis

482

Anatolijus Lapinskas

483

Faustas Latėnas

18

Elena Laumenskienė (Stanek)-Morauskienė

65

Vytautas Laurušas

393

Juozas Lingys

555

Saulius Lipčius

203

Aleksandras Livontas

484

Vidas Ločeris

173

Algimantas Lopas

168

Teisutis Makačinas

485

Algirdas Martinaitis

89

Nikodemas Martinonis

382

Juozas Matutis

783

Kęstutis Mikeliūnas

725

Irena Mikšytė ir Anatolijus Beriozovas

567

Vytautas Miškinis

50

Emilis Mlynarskis

117

Vytautas Montvila

694

Kazys Motuza

364

Jonas Nabažas

369

Juozas Naujalis ir Zofija Naujalytė-Didenkienė

363

Juozas Neimontas

165

Jonas Novakauskas

176

Mikalojus Novikas

180

Vaclovas Paketūras

693

Danutė Marija Palionytė-Banevičienė

170

Vytautas Paltanavičius

486

Gracijus Pauga

487

Eduardas Pilypaitis

451

Chaimas Potašinskas

237

Leonas Povilaitis

801

Birutė Prašmutaitė

49

Ignas Prielgauskas

447

Eugenijus Puidokas

184

Rimvydas Racevičius

17

Antanas Račiūnas

181

Algimantas Raudonikis

365

Antanas Rekašius

488

Teisutis Saldauskas

822

Povilas Samuitis

111

Julius Sinius-Sinevičius

275

Liudvika Skalskytė-Šukevičienė

720

Pranas Sližys

644

Stasys Sližys

143

Saulius Sondeckis

585

Faustas Strolia

194

Juozas Strolia

830

Vytautas Strolia

599

Domas Svirskis

438

Anatolijus Šenderovas

489

Tadas Šernas

448

Bonifacas Šidiškis

47

Stasys Šimkus

449

Juozas Širvinskas

536

Tadas Šumskas

137

Jonas Švedas (1908 – 1971 m.)

757

Jonas Švedas (1927 – 1981 m.)

439

Vladas Švedas

36

Juozas Tallat-Kelpša

179

Pranas Tamošaitis

450

Mindaugas Tamošiūnas

490

Jonas Tamulionis

491

Povilas Tamuliūnas

187

Vygandas Telksnys

492

Mindaugas Urbaitis

704

Audronė Vainiūnaitė, Augustinas Vasiliauskas

68

Stasys Vainiūnas

629

Birutė Vainiūnaitė

368

Mikas Vaitkevičius

833

Vidimantas Valatka

493

Genovaitė Vanagaitė

563

Kristina Vasiliauskaitė

740

Izidorius Vasyliūnas

333

Antanas Venckus

701

Vytautas Venckus

383

Zigmas Venckus

494

Laimis Vilkončius

543

Petras Vinkšnelis

705

Zigmas Virkšas

642

Dainius Trinkūnas

713

Boleslovas Zubrickas

26

Rimvydas Žigaitis

128

Vitas Žilius

 

KOLEKCIJOS

 

Numeris

Pavadinimas

193

Muzikos kūrinių rankraščių kolekcija

43

Pavienių dokumentų rinkinys

 

 TEATRAS. KINAS

 

INSTITUCIJŲ FONDAI

KŪRYBINĖS SĄJUNGOS, DRAUGIJOS

 

Numeris

Pavadinimas

307

Lietuvos TSR kinematografininkų sąjunga (1958 – 1990 m.)

651

Lietuvos kinematografininkų sąjunga (nuo 1991 m.)

69

Lietuvos TSR teatro draugija (1946 – 1987 m.)

677

Lietuvos teatro sąjunga (nuo 1987 m.)

 

KULTŪROS DRAUGIJOS

 

Numeris

Pavadinimas

292

Baltarusių muzikos- dramos būrelis Vilniuje (1911 – 1919 m.)

92

Lietuvių teatro kūrėjo Juozo Vaičkaus vardui įamžinti draugija (1938 – 1941 m.)

290

Lietuvos artistų-muzikų draugija (1926 – 1940 m.)

573

Lietuvos teatro istorijos ir tradicijų draugija (nuo 1991 m.)

523

„Liutnios“ draugijos ir lenkų teatrų dokumentų rinkinys (1905 – 1941 m.)

692

Scenos mylėtojų draugija „Teatrinės iniciatyvos“ (1994 – 2001 m.)

 

TEATRAI

 

Numeris

Pavadinimas

24

Kapsuko valstybinis dramos teatras (1956 – 1962 m.)

101

[Kauno] valstybės teatras (1920 – 1940 m.)

99

Kauno valstybinis operos, dramos ir baleto teatras (1940 – 1941 m.)

100

Kauno didysis teatras (1941 – 1944 m.)

282

Kauno valstybinis dramos teatras (1944 – 1949 m., 1959 – 1989 m.)

737

Nacionalinis Kauno dramos teatras (nuo 1990 m.)

284

Jungtinis Kauno jaunimo teatro ir Kauno muzikinės komedijos teatro fondas (1940 – 1949 m.)

343

Kauno miesto savivaldybės jaunasis dramos teatras (1941 – 1944 m.)

136

Kauno jaunojo žiūrovo teatras (1949 – 1959 m.)

344

Kauno valstybinis muzikinis dramos teatras (1949 – 1959 m.)

126

Kauno valstybinis muzikinis teatras (1959 – 1989 m.)

747

Kauno valstybinis muzikinis teatras (nuo 1990 m.)

310

Kauno valstybinis lėlių teatras (1958 – 1989 m.)

776

Kauno valstybinis lėlių teatras (nuo 1990 m.)

160

Klaipėdos dramos teatras (1945 – 1989 m.)

627

Klaipėdos dramos teatras (nuo 1990 m.)

641

Klaipėdos muzikinis teatras (1986 – 1989 m.)

795

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras (1990–2009 m.)

159

Klaipėdos rusų dramos teatras (1947 – 1949 m.)

200

Lietuvos TSR valstybinis akademinis dramos teatras (1940 – 1989 m.)

590

Lietuvos nacionalinis dramos teatras (nuo 1990 m.)

97

Lietuvos TSR valstybinis akademinis operos ir baleto teatras (1944 – 1990 m.)

752

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (nuo 1990 m.)

516

Lietuvos TSR valstybinis jaunimo teatras (1965 – 1989 m.)

636

Lietuvos valstybinis jaunimo teatras (nuo 1990 m.)

76

Lietuvos TSR valstybinis rusų dramos teatras (1945 – 1989 m.)

744

Lietuvos rusų dramos teatras (nuo 1990 m.)

162

Marijampolės dramos teatras (1945 – 1947 m.)

152

Panevėžio dramos teatras (1940 – 1989 m.)

634

Juozo Miltinio dramos teatras (nuo 1990 m.)

86

Šiaulių dramos teatras (1944 – 1989 m.)

751

Šiaulių dramos teatras (nuo 1990 m.)

628

„Šiaurės Atėnų“ teatras (1989 – 1994 m.)

44

Vilniaus miesto teatras (1809 – 1882 m.)

199

Vilniaus miesto teatras (1941 – 1944 m.)

742

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras (nuo 1990 m.)

345

Vilniaus valstybinis lėlių teatras (1944 – 1949 m.)

468

Vilniaus teatras „Lėlė“ (1958 – 1990 m.)

732

Vilniaus teatras „Lėlė“ (nuo 1991 m.)

336

Vilniaus valstybinio universiteto liaudies teatro dokumentų rinkinys (1964 – 1980 m.)

85

Žemaičių dramos teatras (1945 – 1949 m.)

 

KITOS ĮSTAIGOS

 

Numeris

Pavadinimas

91

Kino filmų cenzūra (1932 – 1940 m.)

29

Lietuvos kino studija (1945 – 1991 m.)

637

Specialiosios paskirties uždaroji akcinė bendrovė Lietuvos kino studija (1992 – 1999 m.)

341

Respublikinė teatrų tiekimo kontora (1945 – 1952 m.)

 

ASMENŲ FONDAI

 

Numeris

Pavadinimas

570Aldona Adomaitytė
124Jonas Alekna

635

Irena Aleksaitė

149

Rostislavas Andrejevas

522

Zuzana Arlauskaitė-Mikšienė (Žibuntas Mikšys)

460

Bronius Babkauskas

312

Steponas Bacevičius

518

Audronė Bagatyrytė ir Edmundas Leonavičius

304

Ignas Balčiūnas

256

Donatas Banionis

685

Raimundas Banionis

421

Petras Baravykas

502

Antanas Barčas

252

Janina Berūkštytė-Trinkūnienė

318

Vytautas Bičiūnas, Natalija Bičiūnienė (Bičiūnų šeima)

250

Jonas Byra

546

Balys Bratkauskas ir Irena Leonavičiūtė-Bratkauskienė

582

Algimantas Bružas

781

Irena Bučienė

770

Juozas Budraitis

239

Janina Budrikaitė

655

Leonas Ciunis

453

Olga Cholina

389

Stasys Čaikauskas

440

Marija Červinskaitė-Pauliukonienė

358

Elena Čiudakova

808

Marija Dičpetrytė

154

Olga Dubeneckienė (Švede) -Kalpokienė

606

Alfonsas Dūdys

401

Kęstutis Elertas

302

Kazys Gecevičius

471

Audronė Girdzijauskaitė

130

Viktoras Golovčineris

762

Almantas Grikevičius

183

Emilija Grikevičiūtė

217

Valerija Gruodytė-Ratkevičienė ir Stasys Ratkevičius

442

Ona Gudzinskaitė-Tolskaitė

195

Ieva Gurinaitė ir Stasys Paska

580

Alisa Iljina

429

Vaclovas Ivanauskas

246

Galina Jackevičiūtė

556

Dagnė Jakševičiūtė

581

Eugenija Nijola Jankutė

392

Rudolfas Jansonas

619

Genovaitė Jasiūnaitė-Beržinienė

557

Vladimiras Jefremovas

575

Michailas Jevdokimovas ir Renata Vagnerytė

319

Romualdas Juknevičius ir Ona Knapkytė

150

Danutė Juronytė ir Leonardas Zelčius

639

Eduardas Kaniava

456

Juozas Kanopka

666

Elžbieta Kardelienė

253

Gediminas Karka ir Eugenija Šulgaitė

505

Jonas Kavaliauskas

274

Petras Kežinaitis

545

Kazimiera Kymantaitė

319

Ona Knapkytė ir Romualdas Juknevičius

151

Petras Kubertavičius ir Antanina Vainiūnaitė -Kubertavičienė

15

Henrikas Kurauskas

592

Olga Kuzmina-Dauguvietienė

715

Laima Lankauskaitė

281

Antanina Lauciškaitė

311

Juozas Laucius

618

Antanina Leimontaitė ir Vincas Steponavičius

518

Edmundas Leonavičius ir Audronė Bagatyrytė

546

Irena Leonavičiūtė-Bratkauskienė ir Balys Bratkauskas

196

Teodora Liaugaudaitė-Mačiulienė

330

Vanda Lietuvaitytė

132

Vladas Limantas

103

Aldona Liobytė

294

Marija Lipčienė

601

Julijonas Juozas Lozoraitis

423

Balys Lukošius

550

Gytis Lukšas

549

Romualdas Lukšas ir Aleksandra Tamoliūnaitė

504

Veronika Lunskaitė

566

Antanas Mackevičius

470

Vytautas Maknys

711

Gražina Mareckaitė

461

Zuzana Masiulevičiūtė

255

Algimantas Masiulis

186

Jadvyga Matulytė

386

Juozas Mažeika

385

Vytautas Mažeika

640

Olga Mažeikytė-Zavadskienė

378

Vytautas Mikalauskas

539

Raimondas Minderis

568

Monika Mironaitė

767

Leonidas Muraška

279

Vaclovas Muraška

323

Laimonas Noreika

569

Regina Paliukaitytė

195

Stasys Paska ir Ieva Gurinaitė

391

Algirdas Paulavičius

430

Adomas Petkevičius

528

Stasys Petraitis ir Jadvyga Ramanauskaitė

315

Jurgis Petrauskas

254

Stasys Petronaitis

659

Stasys Pilka

295

Potencija Pinkauskaitė

709

Sigitas Ramelis

217

Stasys Ratkevičius ir Valerija Gruodytė-Ratkevičienė

576

Birutė Raubaitė

131

Ilja Rud-Gercovskis (Rudas)

299

Veronika Ruminavičiūtė

588

Aliodija Ruzgaitė

513

Algirdas Sabalys

355

Vladas Sipaitis

515

Rimantas Siparis

464

Rūta Staliliūnaitė

387

Leonas Stanevičius

308

Juozas Stanulis

375

Jonas Strazdas-Jaunutis

321

Ona Šauleckaitė

498

Rimtautas Šilinis

243

Vincas Tamaliūnas

236

Pranas Treinys

340

Kazys Tumkevičius

577

Ipolitas Tvirbutas

517

Teofilija Vaičiūnienė

151

Antanina Vainiūnaitė-Kubertavičienė ir Petras Kubertavičius

575

Renata Vagnerytė ir Michailas Jevdokimovas

303

Vladas Varčikas

339

Stasys Vasaitis

605

Adolfas Večerskis

553

Rimantas Venckus

223

Antanas Vengris

390

Danutė Vidugirytė

665

Remigijus Vilkaitis

408

Vytautas Vitkauskas

163

Kazys Vitkus

257

Regina Zdanavičiūtė

150

Leonardas Zelčius ir Danutė Juronytė

164

Juozas Zubėnas

519

Povilas Zulonas

574

Aleksandras Žadeikis ir Lilija Žadeikytė

614

Gerardas Žalėnas

241

Elena Žalinkevičaitė-Petrauskienė

 

KOLEKCIJOS

 

Numeris

Pavadinimas

43

Pavienių dokumentų rinkinys

702

Renginių dokumentų kolekcija

 

KITI FONDAI

 

INSTITUCIJŲ FONDAI

KULTŪROS DRAUGIJOS

 

Numeris

Pavadinimas

94

Meno ir kultūros draugija „Aidas“ (1919 – 1932 m.)

98

Panevėžio lietuvių meno ir mokslo draugija (1942 – 1944 m.)

291

Vilniaus lietuvių meno ir literatūros draugija (1931 – 1940 m.)

 

MOKYMO ĮSTAIGOS

 

Numeris

Pavadinimas

527

Kauno Juozo Naujalio vidurinė meno mokykla (1965 – 1990 m.)

579

Vilniaus aukštesnioji kultūros mokykla (1949 – 1993 m.)

 

KITOS ĮSTAIGOS

 

Numeris

Pavadinimas

93

Kauno valstybinis kultūros muziejus (1920 – 1941 m.)

561

Lietuvos respublikiniai profsąjungų kultūros rūmai (1945 – 1990 m.)

688

Viešoji įstaiga Profesinių sąjungų kultūros rūmai (1991 – 2001 m.)

112

Lietuvos TSR mokslinis metodinis kultūros centras (1941 – 1990 m.)

782

Lietuvos liaudies kultūros centras (1991 – 2006 m.)

707

Lietuvos TSR centrinių valstybinių archyvų mokslinė-informacinė biblioteka (1976 – 1989 m.)

708

Lietuvos archyvų biblioteka (1990 – 2000 m.)

300

Lietuvos valstybinis meno archyvas (1962 – 1990 m.)

600

Lietuvos literatūros ir meno archyvas (nuo 1991 m.)

739

Lietuvos kultūros fondas (1987 – 1991 m.)

718

Lietuvos menininkų rūmai (1990- 1998 m.)

509

Respublikinis paskaitų biuras (1948 – 1957 m.)

765

Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondas (nuo 1998 m.)

506

Sąjunginės autorių teisių agentūros Lietuvos respublikinis skyrius (1945 – 1989 m.)

597

Vytauto Landsbergio fondas (nuo 1991 m.)

 

ASMENŲ FONDAI

 

Numeris

Pavadinimas

756

Pranas Bieliauskas

559

Algirdas Mykolas Dobrovolskis (Tėvas Stanislovas)

778

Juozas Girdvainis

826

Vladas Grigaliūnas

475

Gediminas Ilgūnas

771

Vytautas Jakelaitis

205

Juozas Jurginis

712

Zigfridas Kalvaitis

792

Nastazija Keršytė

633

Viktoras Kutorga 

727

Jonas Paulius Lenktaitis

276

Aldona Matulaitytė

360

Michalina Meškauskienė

596

Jonas Rimkevičius

532

Kazimieras Vasiliauskas

 

ŠEIMŲ, GIMINIŲ FONDAI

 

Numeris

Pavadinimas

459

Alseikų šeima: Vytautas Alseika, Danielius Alseika, Veronika Janulaitytė-Alseikienė, Marija Birutė Alseikaitė-Gimbutienė

318

Bičiūnų šeima: Vytautas Bičiūnas, Natalija Bičiūnienė, Jūratė Bičiūnaitė-Masiulienė, Danutė Masiulytė-Plechavičienė

726

Burokų šeima: Jūratė Marija Burokaitė, Augustinas Burokas, Marija Budrevičiūtė-Burokienė, Vincas Budrevičius

681

Daunių šeima: Stasys Daunys, Vaidotas Daunys

630

Jakavičių ir Šaltenių šeimos: Liudvikas Jakavičius, Gražina Jakavičiūtė-Šaltenienė, Liudas Jakavičius, Leonas Šaltenis, Jurgis Arnas Šaltenis, Kristina Dagmara Gražina Šaltenytė-Svilienė, Arnas Liudvikas Šaltenis

397

Kairiūkščių šeima: Halina Kairiūkštytė-Jacinienė, Vytautas Kairiūkštis, Juozas Kairiūkštis, Julija Vichert-Kairiūkštienė, Janina Kairiūkštytė-Tumėnienė, Antanas Tumėnas, Kazys Kairiūkštis, Vladas Kairiūkštis, Stasys Kairiūkštis, Aldona Kairiūkštytė-Dymnicka, Jonas Kairiūkštis, Liudas Dambrauskas

646

Karnavičių šeima: Jurgis Karnavičius, Jurgis Karnavičius (sūnus)

96

Kondratavičių giminė: Liudvikas Kondratavičius (slap. Vladislovas Sirokomlė), Paulina Mitraševska-Kondratovič, Liudmila Kondratovič-Bylinska, Vsevolodas Vladislovas Bylinskis

351

Žygelių šeima: Balys Žygelis, Stasė Šimkutė-Žygelienė, Leokadija Belvertaitė-Kamuntavičienė-Žygelienė

 

KOLEKCIJOS

 

Numeris

Pavadinimas

359

Jono Juknevičiaus Lietuvos TSR menininkų nuotraukų kolekcija

649

Lietuvos kultūros ministerijos scenos kūrinių tekstų kolekcija

696

Lietuvos radijo ir televizijos natotekos kolekcija

416

Onos Pajedaitės Lietuvos TSR menininkų nuotraukų kolekcija

43

Pavienių dokumentų rinkinys

702

Renginių dokumentų kolekcija

 

Informaciją atnaujino: Rasa Vaškaitė,
Informacija atnaujinta: 2023-01-13 10:45