Maironio g. 28B, 44249 Kaunas , tel. (8 37) 32 31 11, faks. (8 37) 20 71 82
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190765474,
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atsiskaitomoji sąskaita LT55 4040 0636 1000 0331

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas

             

                                                               PATVIRTINTA

                                                               Kauno regioninio valstybės archyvo direktoriaus

                                                               2017 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. V-21

 

 ADMINISTRACNĖS PASLAUGOS „DOKUMENTŲ, PATVIRTINANČIŲ TAM TIKRUS

                   JURIDINIUS FAKTUS, IŠDAVIMAS“ APRAŠYMAS

  

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

3

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

  Dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas  

  Teikiant Dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimo administracinę paslaugą, išduodamos Archyvo pažymos, dokumentų kopijos, patvirtinančios asmens gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį, įvaikinimą, teistumą, santuokos nutraukimą, turėtą kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, sandorius ir kitus notarine forma patvirtintus ar registruotus veiksmus (sudarytus testamentus, paveldėjimo bylas) ir t.t.

  Asmenų prašymai išduoti dokumentus, patvirtinančius juridinius faktus, pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu būdu: Integralioje administracinių paslaugų sistemoje(I@pshttp://iaps-pub.archyvai.lt/web/guest/apie), per E.pristatymo informacinę sistemą (https://epristatymas.post.lt/) arba elektroniniu paštu paštu [email protected], [email protected], [email protected].

 Parengti atsakymai siunčiami per E. pristatymo sistemą, paštu, per pasiuntinį arba atsiimami atvykus į archyvą.

  Į asmenų paklausimus atsakoma tokiu pačiu būdu, kokiu buvo kreiptasi, išskyrus tuos atvejus, kai besikreipiantis asmuo išreiškia savo pageidavimą dėl informacijos suteikimo būdo.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

 2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

 3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

 4. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;

 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 1. Prašymas (prašymas turi būti pasirašytas, nurodytas asmens vardas(-ai), pavardė(-ės); gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo).

 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija, jei prašymas siunčiamas paštu arba el. būdu.

 3. Atstovavimą ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai arba jų kopijos, jei prašymas siunčiamas paštu (kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas).

 4. Jei prašymas pateikiamas per Integralią administracinių paslaugų sistemą, pateikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento skenuota kopija ar atstovavimą ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų skenuotos kopijos.

 5. Testatoriaus mirties liudijimą arba jo kopiją (jei kreipiamasi dėl testamento kopijos išdavimo, testamento galiojimo).

 6. Pažymos apie notarinius veiksmus ir dokumentai išduodami tik juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių pavedimu arba kuriems buvo tatliekami notariniai veiksmai, ar jų įgaliotiniams

 7. Kitus dokumentus, įrodančius asmens vardo ar pavardės pasikeitimą, nuosavybės teisę.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 1. Nustatytos arba laisvos formos pasirašytą prašymą, kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jei kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti.

 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją, jei prašymas siunčiamas paštu arba elektroniniu būdu.

 3. Atstovavimą ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus arba jų kopijas, jeigu prašymas siunčiamas paštu arba pateikiamas elektroniniu būdu.

 4. Kitus dokumentus priklausomai nuo prašymo turinio – atsakymo parengimui reikiama informacija ir (ar) dokumentai ar jų kopijos.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

 Dokumentų naudojimo skyriaus:

 Vedėja Vitalija Girčytė, tel. (8 37) 32 30 54, el. p. [email protected].

 Vyriausioji specialistė Nijolė Ambraškienė, (8 37) 28 06 32, el. p. [email protected].

 Vyresnioji archyvarė Emilija Kulišauskienė, (8 37) 20 76 96, el. p. [email protected].

  Vyresnioji archyvarė Danutė Medvedevienė, tel. (8 37) 32 30 91, el. p. [email protected].

 Specialistė Jelena Šarkuvienė, tel. (8 37) 32 30 91, el. p. [email protected].

 Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filiale:

 Vedėja Zenė Bernatavičienė, tel. (8 315) 52 054, el. p.[email protected];

 Archyvarė Alma Kaminskienė, tel. (8 315) 52 054, el.p. [email protected]

 Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filiale:

 Vyresnioji specialistė Danutė Baltrukonienė, tel. (8 343) 92 991, el. p.[email protected];

 Vyresnioji specialistė Daiva Bobinienė, tel. (8 343) 92 991, el. p.[email protected].

 

8.

Administracinės paslaugos vadovas

 Direktorius Gintaras Dručkus, tel. (8 37) 32 31 11; 8 616 78422; el. p. gintaras.druckus@archyvai.lt.

 Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filiale vedėja Zenė Bernatavičienė, tel. (8 315) 52 054, el. p. [email protected];

 Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filiale vedėjas Rimvydas Urbonavičius, tel (8 343) 92 976, [email protected].

9.

Administracinės paslaugos teikimo proceso aprašymas

 Administracinė paslauga suteikiama pagal „Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą „Dokumentų, patvirtinančių juridinius faktus, išdavimas“ sekos schemą“ : Kauno regioniniame valstybės archyve, Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filiale, Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filiale.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 Asmenų prašymai išnagrinėjami ir atsakymai parengiami per 20 darbo dienų, 10 darbo dienų arba 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo archyve ir sumokėjimo už paslaugas dienos.

  Administracinės paslaugos vadovai, atsižvelgę į eilės tvarka teikiamų paslaugų dideles apimtis ar kitas aplinkybes, gali riboti skubos tvarka atliekamų paslaugų teikimą.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) 

 Dokumentų paieška apmokestinama pagal  2022 m. liepos 8 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymą Nr. VE-30 "Dėl valstybės archyvų mokamų paslaugų įkainių sąrašo ir valstybės archyvų mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo", kuriuo patvirtintas valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraštis.

 

  nemokamai pagal tvarkos aprašo 15 punktą (paslauga suteikiama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo archyve).

 

 * Archyvo direktorius, atsižvelgęs į eilės tvarka teikiamų paslaugų dideles apimtis ar kitas aplinkybes, gali riboti skubos tvarka atliekamų paslaugų teikimą.

 Jeigu kreipiamasi dėl dokumentų, patvirtinančių darbo stažą ir (arba) gautą darbo užmokestį valstybės archyve, administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Mokėjimo rekvizitai

 Gavėjas – Kauno regioninis valstybės archyvas.

 Gavėjo kodas – 190765474.

 Gavėjo bankas – LR finansų ministerija

 Gavėjo sąskaita – LT554040063610000331.

 Gavėjo sąskaita – LT984040063610000333 (mokant už Alytaus filiale suteiktas paslaugas).

 Gavėjo sąskaita – LT284040063610000332 (mokant už Marijampolės filiale suteiktas paslaugas).

 

13.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

  Nustatytos formos arba laisvos formos pasirašyto prašymo turinyje asmuo turi nurodyti duomenis, reikalingus atsakymui parengti:

  1. Prašyme išduoti darbo stažą patvirtinančius dokumentus (1 priedas): darbovietės pavadinimą, darbovietės adresą, eitas pareigas, darbo laikotarpį ir kitus prašymo formoje nurodytus reikalingus duomenis.

  2. Prašyme išduoti turėtą nekilnojamąjį turtą ir prašyme išduoti turėtus pastatus patvirtintinančius dokumentus (2 ir 3 priedai): turto buvimo vietą, savininkų vardus ir pavardes, tėvų vardus, turto pobūdį ir kitus prašymų formose nurodytus duomenis.

  3. Prašyme išduoti sprendimo, potvarkio (dėl garažų statybos, buto skyrimo, pastatų teisinės registracijos, žemės sklypo skyrimo ir kt.) kopiją (-as) (4 priedas): sprendimą priėmusios įstaigos pavadinimą, sprendimo datą ir numerį, sprendimo objektą ir subjektą.

  4. Prašyme išduoti teismo sprendimo (nuosprendžio) kopiją (5 priedas): sprendimą priėmusio teismo pavadinimą, sprendimo datą, ieškovą ir atsakovą, sprendimo objektą.

  5. Prašyme išduoti sutarties (dovanojimo, perleidimo, mainų, pirkimo-pardavimo, privatizavimo, paskolos, įkeitimo ir kt.) kopiją (6 priedas): sandorį sudariusių asmenų vardus ir pavardes, pavadinimus, sandorio sudarymo vietą, datą, registro numerį, objekto pavadinimą.

  6. Prašyme išduoti dokumentus, patvirtinančius, kad testamentas (ne)buvo sudarytas ir prašyme išduoti dokumentus, patvirtinančius, kad testamentas buvo panaikintas ar pakeistas, taip pat prašyme išduoti testamento kopiją (7, 8 ir 9 priedai): testatoriaus vardą ir pavardę, tėvo vardą, gimimo metus, testamento sudarymo vietą, datą, registro numerį ir testatoriaus mirties liudijimą (jei kreipiasi įpėdinis).

  7. Prašyme išduoti paveldėjimo bylos kopiją, prašyme išduoti paveldėjimo (nuosavybės) teisės liudijimo kopiją (10 ir 11 priedai): įpėdinio vardą ir pavardę, mirusiojo vardą ir pavardę, tėvo vardą, mirusiojo paskutiniąją deklaruotą gyvenamąją vietą, mirties datą, paveldėjimo (nuosavybės) liudijimo datą, registro numerį, išdavimo vietą.

 8. Prašyme išduoti pilietybę patvirtinančius dokumentus (12 priedas): asmens vardą pavardę, gimimo datą ir giminystės ryšį ir kiek įmanoma daugiau prašymo formoje nurodytų duomenų apie asmenį.

 Nustatytos formos prašymų formos, pildymo pavyzdžiai pateikiami archyve, archyvo filialuose Alytuje ir Marijampolėje bei interneto svetainėje: http://www.archyvai.lt/lt/kaa_paslaugos/kaa_prasymu-formos.html.

14.

Administracinė paslauga teikiama

  Kauno regioninio valstybės archyvo darbo laiku:

  1. Kaune - tel. (8 37) 32 31 11, el. p. [email protected]; atvykus adresu Maironio g. 28 B, LT-44249 Kaunas.

  2. Alytaus filiale - tel. (8 315) 52 054 el. p. [email protected], atvykus adresu Jotvingių g. 7, 62116 Alytus.

  3. Marijampolės filiale - (8 343) 92 976 el. p. [email protected], atvykus adresu P. Butlerienės g. 9, 68306 Marijampolė.

Paslauga yra galutinė.

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 Aprašymas tvirtinamas Kauno regioninio valstybės archyvo direktoriaus įsakymu ir saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą.

 

                                                     __________________________________

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2023-11-06 14:28