Maironio g. 28B, 44249 Kaunas , tel. (8 37) 32 31 11, faks. (8 37) 20 71 82
el. p. kaunas@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190765474,
Atsiskaitomoji sąskaita AB bankas „Swedbank“ LT81 7300 0100 0222 9404

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Administracinės procedūros vykdymas

 

                                                          PATVIRTINTA

                                                          Kauno regioninio valstybės archyvo direktoriaus

                                                          2017 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. V-21

 

           ADMINISTRACNĖS PASLAUGOS „ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

                                                   VYKDYMAS“ APRAŠYMAS

    

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

3

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

     Administracinės procedūros vykdymas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 Administracinė procedūra – viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galbūt padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą.

   Asmeniui turima informacija teikiama žodžiu - telefonu arba tiesiogiai atvykus į archyvą, raštu – tiesiogiai atvykus į archyvą, siunčiant klasikiniu paštu bei elektroniniu būdu:

  Skundai ir pranešimai priimami tik pateikti raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Kauno regioninį valstybės archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu per E. pristatymo sistemą (https://epristatymas.post.lt) ar archyvo elektroninio pašto adresu kaunas@archyvai.lt.  Elektroniniu būdu pateikti skundai ir pranešimai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

 Atsakymas (administracinės procedūros sprendimas) į asmens skundą ar pranešimą pateikiamas asmeniui tiesiogiai atvykus atsiimti atsakymo į archyvą, siunčiamas paštu (paprastu ar elektroniniu), per pasiuntinį arba per E. pristatymo sistemą. Atsakymas, siunčiamas elektroniniu būdu, archyvo direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.

   Atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

  2. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.

 3. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  Pasirašytas asmens skundas ar pranešimas, kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės asdresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti. Prie asmens skundo ar pranešimo gali būti pridedami kiti dokumentai ar jų kopijos.

   Asmens skundas arba pranešimas, kuriame įvardijami viešojo administravimo subjekto veiksmai, neveikimas ar administracinis sprendimas, kuriais galbūt buvo pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai. Skundai arba pranešimai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė (juridinio asmens – pavadinimas), adresas arba kurie nėra asmens pasirašyti, viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjami.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 Asmens skundas ar pranešimas ir, atsižvelgiant į skundo ar pareiškimo turinį, reikiama informacija ir (ar) dokumentai.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

 Kauno regionio valstybės archyvo direktoriaus paskirtas asmuo (pagal kompetenciją).

8.

Administracinės paslaugos vadovas

 Kauno regioninio valstybės archyvo direktorius Gintaras Dručkus, tel. (8 37) 32 31 11, el. p. g.druckus@archyvai.lt.

9.

Administracinės paslaugos teikimo proceso aprašymas

 Administracinė paslauga suteikiama per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė paslauga negali būti suteikta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali pratęsti administracinės paslaugos suteikimo terminą, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

Asmenų prašymai nagrinėjami pagal šio aprašymo priede nurodytų veiksmų sekos schemą.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

  Paslauga teikiama neatlygintinai.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 Prašymo forma laisva. Pareiškėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, elektroninio pašto adresą (jeigu yra), telefono numerį, aiškiai išdėstyti prašymo esmę.

12.

Administracinės paslaugos informacija teikiama

  Archyvo darbo laiku tel. (8 37) 32 31 11, el. p. kaunas@archyvai.lt; atvykus į Archyvą adresu Maironio g. 28 B, LT-44249 Kaunas.

13.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

  Aprašymas tvirtinamas Kauno regioninio valstybės archyvo direktoriaus įsakymu ir ir saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą.

 

 

                                          ________________________________

Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2019-11-22 15:00