Maironio g. 28B, 44249 Kaunas , tel. (8 37) 32 31 11, faks. (8 37) 20 71 82
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190765474,
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atsiskaitomoji sąskaita LT55 4040 0636 1000 0331

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Nuostatai

                                                                        PATVIRTINTA

                                                                        Lietuvos Respublikos Vyriausybės

                                                                        2011 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 197

                                                                        (Lietuvos Respublikos Vyriausybės

                                                                        2022 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 690

                                                                        redakcija)

  

KAUNO REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO NUOSTATAI

  

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

  

1. Kauno regioninis valstybės archyvas (toliau – Archyvas) yra valstybės archyvas, kaupiantis, saugantis, tiriantis, populiarinantis ir administruojantis priskirtą Nacionalinio dokumentų fondo (toliau – NDF) dalį ir atliekantis viešojo administravimo funkcijas.

2Archyvas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo (juridinio asmens kodas 190765474), turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

3Archyvas yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų.

4. Archyvo savininkė yra valstybė. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme numatytas ir kitas Archyvo savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Archyvo pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo, buveinės pakeitimo, nuostatų tvirtinimo ar keitimo, vadovo priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų priėmimą) įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, kuri vykdo Biudžetinių įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme nustatytas funkcijas ir sprendžia su dokumentų ir archyvų valdymo sritimi priskirtinus klausimus. Sprendimą dėl Archyvo pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo ir buveinės pakeitimo priima Vyriausybė. 

5. Archyvo vieši pranešimai skelbiami Archyvo interneto svetainėje www.archyvai.lt/lt/kaa, socialinio bendravimo interneto svetainės  „Facebook“ paskyroje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

6. Archyvas turi struktūrinius padalinius (filialus) – Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialą ir Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialą, kurie atlieka Archyvo direktoriaus patvirtintuose filialų nuostatuose nustatytas funkcijas.

7Archyvo nuostatai keičiami Vyriausybės nutarimu.

 

II SKYRIUS

ARCHYVO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 

8. Archyvo veiklos tikslai yra šie:

8.1. išsaugoti ir populiarinti Archyvui priskirtą NDF dalį, kurią sudaro:

8.1.1. buvusiems Kauno administraciniams teritorijos vienetams priklausiusių įstaigų ir organizacijų istoriškai susiklostę dokumentų komplektai;

8.1.2. dabartinėse Alytaus, Kauno ir Marijampolės apskričių teritorijose iki 1990 metų veikusių vietos valdžios, kitų valstybinių įstaigų ir įmonių veiklos dokumentai;

8.1.3. dabartinėse Alytaus, Kauno ir Marijampolės apskričių teritorijose Lietuvos SSR veikusių valstybės įstaigų, įmonių ir organizacijų buvusių slaptųjų (pirmųjų) skyrių dokumentai, sudarantys NDF ypatingąją dalį;

8.1.4. dabartinėse Alytaus, Kauno ir Marijampolės apskričių teritorijose nuo 1990 metų veikusių ir veikiančių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos dokumentai;

8.1.5. nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ir fizinių asmenų perduoti dokumentai, iš užsienio valstybių gauti Lietuvos istorinio paveldo ar su Lietuva susiję dokumentai ar jų kopijos, susiję su 8.1.1–8.1.4 papunkčiuose nustatyta NDF dalies tematika ir laikotarpiu;

8.2. užtikrinti prieigą prie dokumentinio kultūros paveldo, formuoti ir stiprinti visuomenės kultūrinį ir pilietinį tapatumą, ugdyti istorinę savimonę. 

9Archyvas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

9.1. išsaugodamas ir populiarindamas Archyvui priskirtą NDF dalį: 

9.1.1tvarko saugomų dokumentų apskaitą;

9.1.2. rengia informacijos paieškos priemones (apyrašus, rodykles ir kt.); 

9.1.3. atlieka saugomų dokumentų fizinės būklės stebėseną; 

9.1.4. prevenciškai konservuoja saugomus dokumentus ir restauruoja Archyve ir kituose valstybės archyvuose saugomus dokumentus; 

9.1.5. papildo NDF nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ar fizinių asmenų veiklos dokumentais, iš užsienio valstybių gautais Lietuvos istorinio paveldo ar su Lietuva susijusiais dokumentais, įskaitant dokumentų ar jų kopijų įsigijimą;

9.1.6. tvarko į Archyvą perduotus nesutvarkytus dokumentus;

9.1.7. kaupia informaciją apie Lietuvai reikšmingą dokumentinį paveldą, esantį užsienio valstybėse;

9.1.8 bendradarbiaudamas su mokslo įstaigomis atlieka saugomų dokumentų tyrimus; 

9.1.9. rengia, leidžia ir platina neperiodinius leidinius;

9.1.10. teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, nagrinėja asmenų prašymus ir skundus;

9.1.11. teikia fiziniams ir juridiniams asmenims susipažinti saugomus dokumentus ar jų kopijas tam skirtose Archyvo patalpose, asmenų prašymu pagamina dokumentų kopijas ar nuorašus;

 9.1.12teikia metodinę pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, perduodančioms dokumentus į Archyvą;

 9.1.13. derina valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, perduodančių dokumentus į Archyvą, pateiktus apskaitos dokumentų duomenis Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje ir Dokumentų valdymo bendrojoje informacinėje sistemoje; 

9.1.14. teikia Lietuvos vyriausiajam archyvarui pasiūlymus dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių valstybės archyvams nuolat saugomus dokumentus, sąrašo pakeitimo; 

9.1.15. atlieka valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, perduodančių dokumentus į Archyvą, veiklos dokumentų vertės ekspertizę ir nustato dokumentų saugojimo terminus;

9.1.16. teikia pasiūlymus dėl dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srities poįstatyminių teisės aktų projektų;

9.2. užtikrindamas prieigą prie dokumentinio kultūros paveldo, formuodamas ir stiprindamas visuomenės kultūrinį ir pilietinį tapatumą, ugdydamas istorinę savimonę:

9.2.1. vykdydamas Dokumentų ir archyvų įstatymo 5 straipsnio 4 dalies 9 punktu nustatytą funkciją, organizuoja neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, rengia ir vykdo edukacijos programas;

9.2.2. rengia parodas Lietuvoje ir užsienyje, organizuoja seminarus, konferencijas ir kitus renginius;

9.2.3. skaitmenina saugomus dokumentus, užtikrindamas jų sklaidą Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje ir Archyvo valdomose ar naudojamose skaitmeninėse kolekcijose, rengia ir vykdo skaitmeninimo projektus, bendradarbiauja skaitmeninimo projektuose Lietuvoje ir užsienyje;

9.2.4. rengia aprašomąją informaciją apie Archyvo saugomus dokumentus ir užtikrina jos prieinamumą Elektroninio archyvo informacinės sistemos priemonėmis;

9.3. atlieka kitas Dokumentų ir archyvų įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje valstybės archyvams nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

ARCHYVO TEISĖS

 

10. Archyvas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas funkcijas, turi teisę: 

10.1. sudaryti laikinąsias komisijas, darbo grupes, pasitelkti kitų valstybės ir savivaldybių įstaigų, organizacijų atstovus dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srities poįstatyminių teisės aktų projektams rengti, su archyvų ir dokumentų valdymo sritimi susijusiems klausimams nagrinėti;

10.2. dalyvauti kitų institucijų ir įstaigų sudarytų komisijų, darbo grupių, patariamųjų institucijų veikloje;

10.3. bendradarbiauti su užsienio valstybių atitinkamomis archyvų institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, įgyvendinti bendrus projektus;

10.4teikti mokamas paslaugas, kurių sąrašą tvirtina ir mokamų paslaugų įkainių apskaičiavimo tvarką Lietuvos vyriausiojo archyvaro teikimu nustato Kultūros ministras;

10.5. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

10.6tirti administracinius nusižengimus, surašyti administracinių nusižengimų protokolus. 

11. Archyvas turi ir kitų teisių, kurios nustatytos Dokumentų ir archyvų įstatymo 5 straipsnio 4 dalies 9–11 punktuose.

 

IV SKYRIUS

ARCHYVO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

12. Archyvo veikla organizuojama vadovaujantis metiniu veiklos planu, kurį tvirtina Lietuvos vyriausiasis archyvaras. 

13. Archyvui vadovauja direktorius, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Lietuvos vyriausiasis archyvaras. Archyvo direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Lietuvos vyriausiajam archyvarui.

14. Archyvo direktorius:

14.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Archyvui priskirtų tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;

14.2. užtikrina kultūros ministro, Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimų vykdymą;

14.3. teikia Lietuvos vyriausiajam archyvarui tvirtinti Archyvo metinį veiklos planą, vykdomų programų sąmatas;

14.4. teikia Lietuvos vyriausiajam archyvarui tvirtinti Archyvo administracijos struktūrą ir pareigybių sąrašą;

14.5. teikia Lietuvos vyriausiajam archyvarui Archyvo veiklos ir finansines ataskaitas;

14.6. priima įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

14.7. tvirtina Archyvo administracijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus, pareigybių aprašymus ir kitus vidaus administravimo dokumentus;

14.8. koordinuoja ir kontroliuoja Archyvo administracijos padalinių veiklą;

14.9. priima į pareigas ir atleidžia iš jų Archyvo valstybės tarnautojus ir darbuotojus, juos skatina, skiria jiems tarnybines nuobaudas ir pašalpas;

14.10. užtikrina racionalų ir taupų skirtų asignavimų ir turto naudojimą, veiksmingą Archyvo vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

14.11. teikia Kultūros ministerijai ir kitoms institucijoms informaciją, susijusią su Archyvo veiklos tikslų įgyvendinimu ir pavestų funkcijų atlikimu. 

15. Archyvo direktoriaus nesant, jo funkcijas atlieka direktoriaus įgaliotas valstybės tarnautojas. 

16. Archyvo vidaus auditą atlieka Kultūros ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Archyvas reorganizuojamas, pertvarkomas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––

Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2022-07-12 16:56