O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Česlav Tavkin

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

organizuoja kopijavimo, ryškinimo ir mikrofilmavimo darbų technikos bei fotografinės įrangos profilaktinius ir remonto darbus;

parengia atsarginių dalių užsakymus;

organizuoja ir kontroliuoja įrenginių ir prietaisų tinkamą eksploataciją, tikrina jų techninę būklę ir naudojimą;

užtikrina technikos saugų darbą;

testuoja naujai įsigytus įrenginius, išmokyti darbuotojus jais dirbti;

kontroliuoja skyriaus darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinių taisyklių laikymąsi;

vykdo kitas archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavestas užduotys;

nesant skyriaus vedėjo, atlieka jo funkcijas.

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti aukštąjį universitetinį arba jam priligintą išsilavinimą elektronikos ir elektros inžinerijos srityje;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius;

žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos nacionalinio dokumentų fondo sudėtį, organizavimą, saugojimą, naudojimą reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) nuostatus, vidaus darbo tvarką, Kopijavimo ir mikrofilmavimo skyriaus nuostatus ir kitus LCVA darbą reglamentuojančius teisės aktus;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

žinoti įrengimų eksploatavimo taisykles, technologinius procesus;

mokėti organizuoti technikos priežiūrą ir remontą;

žinoti skyriaus darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrines taisykles ir laikytis jų reikalavimų;

mokėti kaupti, sisteminti apibendrinti informaciją ir rengti išvadas apie skyriaus veiklą;

mokėti analitiškai įvertinti problemas, rasti optimalius jų sprendimo būdus;

būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti su savo ir kitų įstaigų tarnautojais, visada laikantis etikos normų, lygių galimybių principų, tinkamai atstovauti įstaigai.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-09-03 13:01