O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Danguolė Šlaustienė

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, kontroliuoja skyriui pavestų darbo užduočių vykdymą.

rengia skyriaus teisės aktų projektus.

teikia pasiūlymus archyvo direktoriui dėl darbo organizavimo tobulinimo.

kontroliuoja skyriaus darbuotojų saugos ir sveikatos ir priešgaisrinių taisyklių laikymąsi.

palaiko ryšius su archyvais ir kitomis institucijomis pagal skyriaus kompetenciją.

dalyvauja archyvo komisijų darbe, rengiant teisės aktų projektus.

dalyvauja rengiant archyvinių dokumentų apsaugos programas.

dalyvauja tikrinant dokumentų saugojimo sąlygas archyvuose bei jų komplektavimo šaltiniuose.

teikia metodinę pagalbą valstybės archyvams, esant reikalui ir jų komplektavimo šaltiniams, dokumentų būklės išsaugojimo klausimais.

atsako už skyriuje restauruojamus valstybės archyvų dokumentus.

tvarko savo žinioje esančių materialinių vertybių apskaitos dokumentus.

vykdo kitas archyvo vadovybės pavestas užduotis ir atsiskaito už skyriaus veiklą.

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius.

žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos nacionalinio dokumentų fondo sudėtį, organizavimą, saugojimą ir naudojimą reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) nuostatus, vidaus darbo tvarką, Dokumentų restauravimo skyriaus nuostatus ir kitus LCVA darbą reglamentuojančius teisės aktus.

turėti restauratoriaus kvalifikaciją.

domėtis Lietuvos ir užsienio restauravimo darbų patirtimi, analizuoti, sisteminti ir perduoti informaciją kitiems skyriaus darbuotojams.

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas apie skyriaus veiklą.

mokėti racionaliai, tikslingai planuoti, organizuoti skyriaus darbą, savarankiškai pasirinkti sprendimo metodus ir būdus.

sugebėti rengti skyriaus teisės aktų projektus.

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles, mokėti taikyti jas praktikoje.

būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti su savo ir kitų įstaigų tarnautojais, visada laikantis etikos normų, lygių galimybių principų.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-08-31 11:34