O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Elžbeta Šimelevičienė

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS  ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

pagal kompetenciją teikia informaciją ir konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, Rašytinių dokumentų skaityklos skaitytojus Archyvo veiklos, saugomų dokumentų valdymo, tvarkymo, paieškos ir naudojimo klausimais, reikalui esant, pavaduoja skaityklos darbuotojus;

nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl dokumentų, patvirtinančių juridinį faktą, paieškos, pagal rastus archyvinius dokumentus rengia oficialius archyvo dokumentus;

pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su dokumentų valdymu ir naudojimu, projektus;

tvarko ir aprašo dokumentus, rengia informacijos paieškos priemones;

pagal kompetenciją konsultuoja Archyvo darbuotojus Skyriaus veiklos klausimais;

pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja komisijų, rengiančių dokumentų tvarkymą, saugojimą ar naudojimą reglamentuojančių teisės aktų projektus, darbe;

vykdo kitus su Archyvo funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo ir Archyvo vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

turėti 1 metų darbo patirtį nagrinėjant juridinių ir fizinių asmenų prašymus;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, dokumentų valdymą, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius archyvų darbą;

išmanyti Lietuvos centrinio valstybės archyvo rašytinių dokumentų fondų sudėtį ir turinį;

mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, mokėti dirbti su duomenų paieškos sistemomis;

gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;

mokėti lenkų kalbą įgudusio vartotojo C1 lygiu.

 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2019-01-08 10:13