O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Inga Bumažnikova

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

priima asmenis jiems atvykus į Rašytinių dokumentų skaityklą, juos registruoja Integralioje administracinių paslaugų sistemoje ir aptarnauja pagal galiojantį Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašą, tvarko skaitytojų asmens bylas;

konsultuoja asmenis telefonu ir elektroninio ryšio priemonėmis Rašytinių dokumentų skaityklos veiklos, teikiamų paslaugų, dokumentų užsakymo klausimais;

teikia skaitytojams ir archyvo darbuotojams informaciją ir konsultacijas apie Archyve saugomus dokumentus, jų paieškos priemones (Elektroninio archyvo informacinę sistemą, Archyvo fondų sąvadą) bei jų naudojimą;

kontroliuoja skaitytojų darbą su dokumentais, informuoja Skyriaus vedėją ir Archyvo vadovybę apie skaitytojus, pažeidusius Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašo reikalavimus;

pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Rašytinių dokumentų skaityklos darbo organizavimo ir tobulinimo klausimais, dalyvauja darbo grupių ir komisijų, rengiančių dokumentų tvarkymą, saugojimą ar naudojimą reglamentuojančių teisės aktų projektus, veikloje;

vykdo kitus su Archyvo funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo ir Archyvo vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų studijų krypties išsilavinimą;

turėti 1 metų darbo patirtį teikiant informaciją apie archyvo vykdomą veiklą ir saugomus dokumentus bei prieigą prie jų;

išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, dokumentų valdymą, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius archyvų darbą;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

gerai žinoti Lietuvos centrinio valstybės archyvo rašytinių dokumentų fondų sudėtį ir turinį, dokumentų naudojimo reikalavimus, dokumentų apskaitos ypatumus;

išmanyti Lietuvoje įvairiais istorijos laikotarpiais veikusių valstybinių įstaigų, įmonių ir organizacijų valdymo struktūrą, viešąjį ir vidaus administravimą;

turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu), mokėti dirbti su duomenų paieškos sistemomis;

mokėti rusų ir lenkų kalbas pažengusio vartotojo B2 lygiu.

gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, valdyti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas.

 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2019-01-02 11:06