O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Inga Klypšienė

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS  ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kontroliuoja užduočių vykdymą;

vadovauja archyvui priskirto Nacionalinio dokumentų fondo apskaitos tvarkymo darbams, užtikrindamas priėjimo prie informacijos apie saugomus dokumentus galimybes šiuolaikinėmis informacinių technologijų priemonėmis;

vadovauja archyvo priimtų saugoti nesutvarkytų rašytinių dokumentų tvarkymo, dokumentų informacijos paieškos priemonių rengimo darbams, teikia Dokumentų ekspertų komisijai parengtų dokumentų projektus;

organizuoja ir kontroliuoja archyvo vidaus informacinių sistemų ir Elektroninio archyvo informacinės sistemos (EAIS) pildymo darbus, užtikrindamas teikiamos informacijos, duomenų ir žinių tikslumą bei išsamumą;

teikia administracines paslaugas – fiziniams ir juridiniams asmenims teikia informaciją apie Archyvo teikiamas paslaugas bei metodinę pagalbą dokumentų apskaitos, tvarkymo, archyvo vidaus informacinių sistemų pildymo, informacijos paieškos klausimais;

pagal Skyriaus kompetenciją rengia archyvo teisės aktų projektus, dalyvauja komisijų darbe;

teikia archyvo vadovybei Skyriaus veiklos planus ir ataskaitas, ataskaitas apie archyve saugomų dokumentų apskaitos duomenų pasikeitimus, pasiūlymus Skyriaus veiklos klausimais;

teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos rezultatus;

tvarko Skyriaus materialinių vertybių apskaitos dokumentus, užtikrindamas archyvo materialinių vertybių išsaugojimą;

pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus už nusižengimus, nurodytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse;

vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio archyvo vadovybės pavedimus.

 

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

turėti 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį dokumentų apskaitos ir tvarkymo srityje;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir darbo santykius;

išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius archyvų darbą, dokumentų valdymą;

būti susipažinusiam su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, mokėti rengti dokumentus Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

gerai išmanyti Lietuvos centrinio valstybės archyvo dokumentų fondų sudėtį ir turinį, išmanyti dokumentų fondų apskaitos tvarką ir jos ypatumus;

išmanyti Lietuvoje įvairiais istorijos laikotarpiais veikusių valstybinių įstaigų, įmonių ir organizacijų valdymo struktūrą, viešąjį ir vidaus administravimą;

mokėti dirbti kompiuteriu, naudotis duomenų paieškos sistemomis;

mokėti valdyti, kaupti, atrinkti, sisteminti, apibendrinti informaciją; gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

mokėti savarankiškai spręsti Skyriaus darbe kylančius klausimus, savarankiškai planuoti bei organizuoti savo ir Skyriaus darbą;

mokėti rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2019-01-02 10:34