O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Jolanta Raguotienė

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS  ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

teikia administracines paslaugas – valstybės ir savivaldybių institucija, įstaigas ir įmones, kitus juridinius ir fizinius asmenis dokumentų valdymą bei naudojimą reglamentuojančių teisės aktų taikymo klausimais, teikia informaciją apie Archyvo vykdomą veiklą, teikiamas paslaugas, saugomus dokumentus;

rengia tvarkomųjų, organizacinių dokumentų ir kitų teisės aktų personalo klausimais projektus, užtikrindamas rengiamų dokumentų formos ir turinio atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

rengia Archyvo direktoriaus įsakymų veiklos organizavimo klausimais projektus;

administruoja Dokumentų valdymo @vilys ir Integralią administracinių paslaugų sistemą archyve, pritaiko jų funkcionalumą archyvo poreikiams;

teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui informaciją personalo klausimais;

registruoja įsakymus personalo valdymo klausimais Archyvo registruose;

atlieka Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro valstybės tarnautojų registrui pateiktos informacijos Archyvo personalo klausimais stebėseną;

teikia pasiūlymus Archyvo direktoriui valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo plano rengimui ir ataskaitas apie darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;

kontroliuoja archyvo padalinių darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą;

tvarko gaunamą ir siunčiamą korespondenciją;

kontroliuoja, kaip Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykdo įpareigojimus;

rengia Archyvo suvestinį dokumentacijos planą, kontroliuoja jo vykdymą;

tvarko Archyvo dokumentų valdymą, organizuoja nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašų sudarymą bei naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktų rengimą, perduoda dokumentus į archyvo archyvą;

organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbą, užtikrindamas efektyvų Skyriaus funkcionavimą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, bei vertina jų veiklos rezultatus;

pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus už nusižengimus, nurodytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse;

vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Archyvo vadovybės pavedimus, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

turėti 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį dokumentų ir personalo valdymo srityje;

išmanyti ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais archyvų veiklą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir darbo santykius;

gerai išmanyti dokumentų valdymo ir teisės aktų rengimo tvarką;

mokėti rengti Archyvo vidaus tvarkomųjų, organizacinių dokumentų ir kitų teisės aktų projektus;

sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus darbuotojų darbą;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti ir teikti informaciją, gebėti bendrauti, sklandžiai dėstyti mintis valstybine kalba;

mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

mokėti rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2019-01-02 10:19