O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Lilija Voiniuš

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:
 
teikia siūlymus archyvo direktoriui dėl archyvo politikos finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos
tvarkymo srityje formavimo ir įgyvendinimo;
pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Archyvo metų veiklos planą;
rengia programų sąmatų projektus, teikia siūlymus dėl gautų asignavimų naudojimo prioritetų;
teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui Archyvo buhalterinei apskaitai tvarkyti reikalingus
apskaitos dokumentus, kuriais pagrindžiamos įvykdytos ūkinės operacijos, ir kitą susijusią
informaciją; užtikrina šių dokumentų pateikimą nustatytais terminais;
teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui reikalingus dokumentus ir kitą susijusią informaciją
darbo užmokesčio apskaičiavimo klausimais;
stebi ir kontroliuoja Archyvo buhalterinės apskaitos dokumentų tvarkymą pagal naudojamas
programas;
atlieka išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;
rengia pažymas apie buvusių darbuotojų, kurių asmens sąskaitų kortelės apie darbo užmokesčio
apskaičiavimą saugomos Archyvo archyve, draudžiamąsias pajamas valstybinio socialinio
draudimo pensijai apskaičiuoti;
rengia įsakymų turto valdymo klausimais projektus ir teikia juos Archyvo direktoriui;
rengia ir teikia pasiūlymus su korupcijos prevencija susijusiais klausimais;
vykdo kitus su Archyvo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Archyvo direktoriaus ir
Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Archyvo strateginiai tikslai.
 
 
DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:
 
gerai išmanyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), kitus
Lietuvos Respublikos įstatymus bei teisės aktus, reglamentuojančius finansų valdymą, buhalterinės
apskaitos tvarkymą, mokesčių administravimą;
turėti aukštesnįjį ekonominį ar finansinį išsilavinimą, profesinių žinių ir darbo patirtį finansų
valdymo, planavimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje valstybės įstaigose;
mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti gaunamą informaciją, rengti išvadas bei
siūlymus;
turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Offise programiniu paketu,
valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS), buhalterinės apskaitos programa DB
Apskaita, standartizuota Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS) pagal
VSAFAS reikalavimus, AB „Swedbank“ elektroninių paslaugų programa ir kt.);
mokėti valstybinę kalbą ir turėti užsienio kalbos pagrindus;
būti sąžiningam, pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2022-09-23 10:23