O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Lina Kargertaitė

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS  ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

pagal kompetenciją analizuoja Archyvo poreikius viešiesiems pirkimams ir parengia Archyvo viešųjų pirkimų plano projektą;

rengia viešųjų pirkimų organizavimo ir kitus dokumentus, reikalingus Viešojo pirkimo komisijos veiklai;

atlieka viešųjų pirkimų koordinatoriaus funkcijas;

pagal kompetenciją rengia Archyvo viešųjų pirkimų dokumentų, atsakymų į tiekėjų paklausimus ir pretenzijas projektus ir teikia juos Viešojo pirkimo komisijai ir/ar pirkimo organizatoriui;

teisės aktų nustatyta tvarka rengia viešųjų pirkimų suvestinę, skelbimus, ataskaitas, kitą informaciją ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;

dalyvauja Viešojo pirkimo komisijos, kitų komisijų ir darbo grupių veikloje;

konsultuoja Archyvo valstybės tarnautojus ir darbuotojus priskirtų funkcijų klausimais;

įgyvendinant Skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius ir funkcijas, padeda Skyriaus vadovui užtikrinti dokumentų ir personalo valdymą;

pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus Archyvo veiklos klausimais;

pagal kompetenciją nagrinėja prašymus ir skundus;

įgaliojus Archyvo direktoriui atstovauja Archyvui valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;

vykdo ir kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Archyvo strateginiai tikslai.

 

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų ir/ar dokumentų ir personalo valdymo srityse;

išmanyti ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais archyvų veiklą, viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybos ir darbo santykius;

mokėti vieną iš Europos Sąjungos kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių), taip pat rusų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu (pagal Europass);

gebėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas ir siūlyti jų sprendimo būdus;

mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje;

gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba.

 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2019-01-02 10:25