O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Neringa Betingienė

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS  ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

padeda Skyriaus vedėjui planuojant ir organizuojant skyriaus darbą, įgyvendinant Skyriaus funkcijas;

teikia administracines paslaugas – fiziniams ir juridiniams asmenims teikia informaciją apie Nacionalinį dokumentų fondą papildančių dokumentų tvarkymo eigą, dokumentų būklę, užtikrindamas teikiamos informacijos, duomenų ir žinių tikslumą bei išsamumą;

planuoja ir organizuoja rašytinių dokumentų tvarkymo grupės darbą, paskirsto užduotis grupės darbuotojams, kontroliuoja užduočių vykdymą;

organizuoja bylų apyrašų sudarymo darbus, užtikrindamas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų aprašymą ir apskaitą, nuostatų įgyvendinimą;

teikia metodinę pagalbą Archyvo darbuotojams rašytinių dokumentų tvarkymo, aprašymo, informacijos paieškos priemonių rengimo, informacijos paieškos klausimais;

pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja komisijų, rengiančių dokumentų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų projektus, darbe;

pavaduoja Skyriaus vedėją jam nesant;

vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio archyvo vadovybės pavedimus.

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

turėti 3 metų darbo patirtį dokumentų tvarkymo ir apskaitos srityje;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius archyvų darbą, dokumentų valdymą;

būti susipažinusiam su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, mokėti rengti dokumentus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

gerai išmanyti Lietuvos centrinio valstybės archyvo dokumentų fondų sudėtį ir turinį, dokumentų tvarkymo ypatumus;

būti susipažinusiam su Lietuvoje įvairiais istorijos laikotarpiais veikusių valstybinių įstaigų, įmonių ir organizacijų valdymo struktūra, viešuoju ir vidaus administravimu;

mokėti valdyti, kaupti, atrinkti, sisteminti, apibendrinti informaciją; gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;

mokėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo ir jam pavestos grupės darbą;

mokėti rusų ir anglų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2019-01-02 10:39