O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Sigita baranauskienė

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

koordinuoja Archyvo struktūrinių padalinių veiklą, kontroliuoja jo kuruojamai sričiai priklausančios Nacionalinio dokumentų fondo dalies dokumentų tvarkymo ir apskaitos, dokumentų saugojimo bei jų fizinės būklės užtikrinimo, EAIS pildymo darbus;

kontroliuoja rašytinių dokumentų skyrių teikiamos informacijos tikslumą, dokumentų, reikalingų išsamiam oficialių atsakymų parengimui, panaudojimo pilnumą, fizinių ir juridinių asmenų prašymų nustatyti juridinį faktą atsakymų nagrinėjimo kokybę bei vykdymo terminus;

teikia informaciją apie Archyvo vykdomą veiklą ir saugomus dokumentus bei prieigą prie jų;

pagal kompetenciją organizuoja dokumentų valdymą ir naudojimą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą;

pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ar išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų su dokumentų naudojimo politika susijusių teisės aktų projektų, kitų dokumentų;

pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus už nusižengimus, nurodytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse;

teikia Archyvo direktoriui pasiūlymus dėl kuruojamų skyrių darbo organizavimo tobulinimo, skyrių pertvarkymo;

direktoriui pavedus pagal kompetenciją nagrinėja prašymus ir skundus;

direktoriui pavedus pagal kompetenciją atstovauja Archyvą Lietuvoje ir užsienyje;

atlieka Archyvo direktoriaus funkcijas jam nesant;

vykdo kitus su Archyvo funkcijomis susijusius Archyvo direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių arba socialinių mokslų studijų krypties išsilavinimą;

turėti 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, informacijos saugojimą ir teikimą, turimų materialinių-finansinių išteklių valdymą ir naudojimą;

išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą, dokumentų rengimą ir valdymą;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti gaunamą informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;

gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir kuruojamų skyrių darbą, rinktis darbo metodus, priimti sprendimus;      

gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, mokėti bendrauti visada laikantis etikos normų, lygių galimybių principų;

turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu);

mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu, rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2019-01-02 10:06