O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Inga Vizgirdienė

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

pagal kompetenciją padeda direktoriui įgyvendinti Archyvo funkcijas, įstatymų ir kitų teisės norminių aktų reikalavimus, Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimus;

koordinuoja ir kontroliuoja Kino, Fotodokumentų, Garso ir videodokumentų, Dokumentų techninės priežiūros, Kopijavimo ir mikrofilmavimo bei Dokumentų restauravimo skyrių darbų organizavimą, skyriams pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą, darbų kokybę, vykdymo terminus;

pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja teisės norminių aktų archyvo darbo klausimais projektų rengimą ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

kontroliuoja valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, perduodančių dokumentus Archyvui, jų archyvuose saugomų vaizdo ir garso dokumentų tvarkymo ir saugojimo sąlygų tikrinimodarbų kokybę, vykdymo terminus;

koordinuoja ir kontroliuoja vaizdo ir garso dokumentų kompiuterinių informacijos sistemų sudarymo darbus;

teikia Archyvo direktoriui pasiūlymus dėl kuruojamų skyrių darbo organizavimo tobulinimo, skyrių pertvarkymo;

organizuoja Archyvo darbuotojų mokymus dokumentų valdymo ir darbo su vaizdo ir garso dokumentais klausimais;

pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus už nusižengimus, nurodytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse;

pagal kompetenciją ir poreikį, delegavus Archyvo direktoriui, dalyvauja vaizdo ir garso dokumentų valdymą sprendžiančių komisijų darbe tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje;

atlieka Archyvo direktoriaus funkcijas jam nesant;

vykdo kitus su Archyvo funkcijomis susijusius Archyvo direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių arba socialinių mokslų studijų krypties išsilavinimą;

turėti 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, informacijos saugojimą ir teikimą, turimų materialinių-finansinių išteklių valdymą ir naudojimą;

išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą, dokumentų rengimą ir valdymą;

būti susipažinusiam su audiovizualinio paveldo išsaugojimą reglamentuojančiais tarptautiniais teisės aktais, vaizdo ir garso dokumentų kūrimo ir jų informacijos perkėlimo technologijų raida;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, rengti vidaus teisės norminius aktus;

gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu;

gebėti planuoti ir organizuoti kuruojamų skyrių darbą darbą, savarankiškai rinktis darbo metodus, priimti sprendimus;

mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu, rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti visada laikantis etikos normų, lygių galimybių principų.

 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2019-01-02 10:13