O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Inga Vizgirdienė

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

pagal kompetenciją padeda direktoriui įgyvendinti Archyvo funkcijas, įstatymų ir kitų teisės norminių aktų reikalavimus, Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimus;

koordinuoja ir kontroliuoja Kino, Fotodokumentų, Garso ir videodokumentų, Dokumentų techninės priežiūros, Kopijavimo ir mikrofilmavimo bei Dokumentų restauravimo skyrių darbų organizavimą, skyriams pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą, darbų kokybę, vykdymo terminus;

pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja teisės norminių aktų archyvo darbo klausimais projektų rengimą ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

kontroliuoja valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, perduodančių dokumentus Archyvui, jų archyvuose saugomų vaizdo ir garso dokumentų tvarkymo ir saugojimo sąlygų tikrinimodarbų kokybę, vykdymo terminus;

koordinuoja ir kontroliuoja vaizdo ir garso dokumentų kompiuterinių informacijos sistemų sudarymo darbus;

teikia Archyvo direktoriui pasiūlymus dėl kuruojamų skyrių darbo organizavimo tobulinimo, skyrių pertvarkymo;

organizuoja Archyvo darbuotojų mokymus dokumentų valdymo ir darbo su vaizdo ir garso dokumentais klausimais;

pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus už nusižengimus, nurodytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse;

pagal kompetenciją ir poreikį, delegavus Archyvo direktoriui, dalyvauja vaizdo ir garso dokumentų valdymą sprendžiančių komisijų darbe tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje;

atlieka Archyvo direktoriaus funkcijas jam nesant;

vykdo kitus su Archyvo funkcijomis susijusius Archyvo direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių arba socialinių mokslų studijų krypties išsilavinimą;

turėti 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, informacijos saugojimą ir teikimą, turimų materialinių-finansinių išteklių valdymą ir naudojimą;

išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą, dokumentų rengimą ir valdymą;

būti susipažinusiam su audiovizualinio paveldo išsaugojimą reglamentuojančiais tarptautiniais teisės aktais, vaizdo ir garso dokumentų kūrimo ir jų informacijos perkėlimo technologijų raida;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, rengti vidaus teisės norminius aktus;

gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu;

gebėti planuoti ir organizuoti kuruojamų skyrių darbą darbą, savarankiškai rinktis darbo metodus, priimti sprendimus;

mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu, rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti visada laikantis etikos normų, lygių galimybių principų.

 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2019-01-02 10:13