O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Vitalija Mažeikienė

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

Skaitmenina naujai gautus fotonegatyvus, skirtus pirminei atrankai, prieš pateikdamas LCVA Vaizdo ir garso dokumentų ekspertų komisijos posėdžiui, pagal asmeninį ketvirčio/metų darbų planą.

Renka duomenis (nustato įvykius, datas, personalijas) fotodokumentų metaduomenų aprašų sudarymui.

Sudaro fotodokumentų metaduomenų aprašus fotodokumentų informacinėje paieškos sistemoje.

Tikslina ir pildo esamus fotodokumentų metaduomenų aprašus fotodokumentų informacinėje sistemoje naujais duomenimis.

Atlieka minimalius (pirminis fotodokumentų indeksavimas) fotodokumentų techninius tvarkymo darbus.

Prireikus aptarnauja fotodokumentų skaityklos skaitytojus.

Teikia nustatytos formos ketvirčių asmenines veiklos ataskaitas skyriaus vedėjui.

Siekiant archyvo strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo kitus vienkartinio pobūdžio archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

Turėti aukštesnįjį išsilavinimą.

Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius.

Žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos nacionalinio dokumentų fondo sudėtį, organizavimą, tvarkymą, saugojimą, naudojimą reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) nuostatus ir kitus LCVA darbą reglamentuojančius teisės aktus.

Žinoti archyvo vaizdo ir garso dokumentų komplekso sudėtį, jo saugojimą, kaupimą, tvarkymą ir naudojimą reglamentuojančius teisės aktus.

Mokėti savarankiškai ir kvalifikuotai organizuoti ir atlikti darbą. Gebėti spręsti jam patikėtas užduotis, tvarkyti su darbu susijusią dokumentaciją.

Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu bei fotografijų apdorojimo kompiuterinėmis programomis.

Turėti užsienio kalbos pagrindus.

Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti, visada laikantis etikos normų, lygių galimybių principų.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-09-03 11:09