O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Rašytinių dokumentų skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

Svarbiausi skyriaus veiklos tikslai yra:

• saugoti archyvui priskirto Nacionalinio dokumentų fondo rašytinius dokumentus visuomenės poreikiams tenkinti;

• užtikrinti visuomenės priėjimą prie dokumentų, archyve saugomų dokumentų pagrindu rengti juridinį faktą patvirtinančius dokumentus;

• tvarkyti saugyklose rastas neaprašytas bylas bei pavienius dokumentus;

• kaupti dokumentų atsarginį ir panaudojimo fondus.

 

Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

• kontroliuoja dokumentų saugojimo sąlygas, užtikrina racionalų dokumentų fondų išdėstymą saugyklose;

• išduoda iš saugyklų bylas ir mikrofilmus skaitytojams ir archyvo darbuotojams, kontroliuoja, kad bylos būtų laiku grąžinamos;

• atrenka, ruošia ir išduoda dokumentus atsarginio ir panaudojimo fondų sudarymui;

• tvarko panaudojimo fondo (mikrofilmų) apskaitą ir užtikrina jo išsaugojimą;

• nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, atlieka reikalingų dokumentų paiešką ir pagal rastus dokumentus rengia juridinius faktus patvirtinančius dokumentus;

• užtikrina visų archyvo dokumentų, reikalingų oficialių dokumentų parengimui, panaudojimą;

• atsako už skyriaus parengtų juridinį faktą nustatančių dokumentų informacijos išsamumą ir tikslumą;

• teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina priėjimą prie archyve saugomų dokumentų, teikia informaciją, susijusią su dokumentų paieška ir jų naudojimu;

• teikia informaciją apie archyve saugomus dokumentus, teikiamas paslaugas, paklausimų nagrinėjimo tvarką;

• nustato bylų ir dokumentų fondinę priklausomybę, atlieka dokumentų vertės ekspertizę, sudaro ir aprašo bylas, sudaro jų informacines paieškos priemones;

• pildo Bylų sąvado duomenų bazę;

• rengia teisės aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais, reikalui esant, teikia Rašytinių dokumentų ekspertų komisijai parengtų dokumentų projektus;

• teikia archyvo vadovybei darbo planus, ataskaitas, informaciją ir pasiūlymus dėl skyriaus darbo;

• atlieka kitus archyvo vadovybės skyriui pavestus darbus.

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2013-05-16 11:07