O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 690 12 992, 8 690 12 990,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764949,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT417300010002462342

 

Darbo reglamentas

PATVIRTINTA

                                                                                    Lietuvos literatūros ir meno archyvo direktoriaus

                                                                                    2013 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V1-7

 

 

 

 

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVO DARBO REGLAMENTAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos literatūros ir meno archyvo darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Lietuvos literatūros ir meno archyvo (toliau – Archyvas) darbo tvarką, Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), pareigas ir atsakomybę.

2. Reglamentas parengtas vadovaujantis Archyvo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 197 (Žin., 2011, Nr. 23-1104), kitais teisės norminiais aktais.

3. Archyvas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu (Žin.1995, Nr.107-2389; 2004, Nr.57-1982; 2010, Nr.79-4055; 2012, Nr. 44-2147), Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, kultūros ministro įsakymais, Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymais, Archyvo nuostatais, kitais teisės norminiais aktais ir šiuo Reglamentu.

4. Archyvas savo veiklą grindžia teisėtumo, teisingumo, įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) nustatytais principais.

5. Archyvui kitose valstybės institucijose ar įstaigose atstovauja Archyvo direktorius arba pagal kompetenciją jo įgalioti kiti Archyvo valstybės tarnautojai ar darbuotojai.

 

 

II. ARCHYVO ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA

 

6. Archyvo administracijos struktūra formuojama atsižvelgiant į įstatymų ir kitų teisės norminių aktų Archyvui nurodytus veiklos tikslus ir pavestas funkcijas. Archyvo administracijos struktūrą tvirtina Lietuvos vyriausiasis archyvaras.

7. Archyvui vadovauja direktorius, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Lietuvos vyriausiasis archyvaras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Direktorius koordinuoja ir kontroliuoja Archyvo administracijos padalinių veiklą, nustato jiems uždavinius, duoda pavedimus.

8. Archyvo direktorius yra pavaldus ir atskaitingas Lietuvos vyriausiajam archyvarui.

9. Archyvo direktoriaus nesant, jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas.

10. Archyvo administracijos padaliniams vadovauja skyrių vadovai (toliau – padalinių vadovai). Padalinio vadovo laikinai nesant, jį pavaduoja Archyvo direktoriaus įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kuriam tokios funkcijos nustatytos pareigybės aprašyme. Jo nesant – direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

11. Archyvo administracijos padaliniai savo veikloje vadovaujasi Vyriausybės patvirtintais Archyvo nuostatais, direktoriaus patvirtintais administracijos padalinių nuostatais, valstybės tarnautojai – pareigybių aprašymais, parengtais ir patvirtintais pagal Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 685 (Žin., 2002, Nr. 51-1953; 2008, Nr.49-1809), kiti darbuotojai – pareigybių aprašymais.

12. Direktoriaus pavaduotojas, vyriausiasis buhalteris ir padalinių vadovai yra tiesiogiai atskaitingi direktoriui.

13. Archyvo darbo laiką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimas Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“ (Žin., 2003, Nr. 79-3593, 2010, Nr. 19-873), pietų pertraukos laiką įsakymu nustato Archyvo direktorius.

 

III. PATARIAMOSIOS INSTITUCIJOS

  

14. Archyve dokumentų valdymo klausimams nagrinėti sudaroma Dokumentų ekspertų komisija, kuri yra direktoriaus patariamoji  institucija. Jos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą įsakymu tvirtina Archyvo direktorius.      

15. Archyve gali būti sudaromos ir kitos direktoriaus patariamosios komisijos ar darbo grupės sprendžiamoms problemoms nagrinėti.

 

IV. ARCHYVO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

16. Archyvo veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintu metiniu veiklos planu, rengiamu vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279). Tvirtinti Archyvo metinius veiklos planus Lietuvos vyriausiasis archyvaras gali pavesti Archyvo direktoriui. Archyvo metiniai veiklos planai skelbiami interneto svetainėje. Metinio veiklos plano vykdymo vertinimą atlieka Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.

17. Archyvo metinio veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas.

18. Archyvas metinę veiklos ataskaitą bei finansines ataskaitas teikia Lietuvos vyriausiajam archyvarui.

19. Archyvo metinės veiklos ataskaitos projektą rengia direktoriaus pavaduotojas pagal padalinių vadovų pateiktus metų veiklos duomenis.

20. Archyvo einamieji veiklos klausimai aptariami direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, vyriausiojo buhalterio ir padalinių vadovų pasitarimuose, kuriuose direktoriaus nurodymu gali dalyvauti ir kiti Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

 

 

V. ARCHYVO TEISĖS AKTŲ PRIĖMIMAS IR PASIRAŠYMAS

  

21. Archyvo direktorius priima ir pasirašo vidaus administravimo įsakymus dėl:

21.1. padalinių nuostatų, pareigybių aprašymų, pareigybių sąrašų patvirtinimo;

21.2. valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų, atostogų suteikimo, nuobaudų skyrimo, skatinimo, siuntimo į komandiruotes, kvalifikacijos kėlimo;

21.3. komisijų, darbo grupių sudarymo;

21.4. vidaus administravimo klausimų;

21.5. kitų teisės aktų jam suteiktų funkcijų vykdymo.

22. Su vidaus administravimo įsakymais Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai supažindinami Archyvo dokumentų valdymo sistemos priemonėmis arba Archyvo direktoriaus pavedimu pasirašytinai.

 

 

VI. KULTŪROS MINISTRO IR LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO PAVEDIMŲ VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

23. Archyvo direktorius užtikrina, kad kultūros ministro ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimai būtų laiku ir deramai įvykdyti.

24. Kultūros ministro ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimus vykdyti savo rezoliucija nurodo Archyvo direktorius.

 

 

VII. ARCHYVO VIDAUS PAVEDIMAI

 

25. Archyve pavedimus duoti turi teisę:

25.1. direktorius – tiesiogiai direktoriaus pavaduotojui, vyriausiajam buhalteriui, padalinių vadovams pagal administraciniams padaliniams nustatytas funkcijas, kitiems Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

25.2. direktoriaus pavaduotojas – padalinių vadovams pagal administraciniams padaliniams nustatytas funkcijas, kitiems Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, informuojant apie tai jų tiesioginį vadovą;

25.3. padalinių vadovai – administracinio padalinio valstybės tarnautojams ir darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

26. Archyvo direktoriaus pavedimai gali būti duodami įsakymų, rašytinių pavedimų, rezoliucijų Archyvo dokumentų valdymo sistemoje, kitokia rašytine ar žodine forma.

27. Direktoriaus pavaduotojo, padalinio vadovo pavedimai gali būti duodami rezoliucijų Archyvo dokumentų valdymo sistemoje, kitokia rašytine ar žodine forma.

28. Direktoriaus pavaduotojas direktoriaus rezoliucijoje jam nurodytą užduotį gali pavesti vykdyti konkretiems Archyvo valstybės tarnautojams ar darbuotojams. Kai užduotį turi vykdyti keli vykdytojai, atsakingas yra pirmasis vykdytojas.

29. Padalinių vadovai direktoriaus rezoliucijoje jiems nurodytos užduoties vykdymą gali raštu ar žodžiu pavesti struktūrinio padalinio konkretiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams. Kai užduotį turi vykdyti keli vykdytojai, atsakingas yra pirmasis vykdytojas.

30. Pavedimas turi būti įvykdytas ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų, jei pavedime, įstatyme ar kitame teisės akte, kurio pagrindu duodamas pavedimas, nenurodytas konkretus įvykdymo laikas. Pavedimai parengti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus turi būti įvykdyti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Įvykdymo terminą išimties tvarka gali pratęsti Archyvo direktorius.

31. Jei dėl objektyvių priežasčių būtina pratęsti terminą, per kurį turi būti įvykdytas pavedimas, Archyvo dokumentų valdymo sistemoje gali būti prašoma atidėti pavedimo vykdymo terminą arba rašomas tarnybinis pranešimas, kuriame motyvuotai paaiškinama, dėl kokių priežasčių pavedimas nebuvo įvykdytas per nustatytą laiką. Informacija apie Archyvo direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pavedimų vykdymo terminą yra prieinama Archyvo dokumentų valdymo sistemoje.

 

 

VIII. DOKUMENTŲ RENGIMAS

 

32. Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami jiems nustatytas funkcijas, direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ar padalinių vadovų pavedimus, rengia direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus.

33. Archyvo direktoriaus įsakymai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymu (Žin., 1995, Nr. 41-991) ir turi atitikti Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1998 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 104 (Žin., 1998, Nr. 87-2416; 2002, Nr. 50-1923), ir dokumentų rengimo bendruosius reikalavimus, nustatytus Lietuvos vyriausiojo archyvaro.

34. Nustatyta tvarka parengtus ir Archyvo direktoriui teikiamus pasirašyti įsakymus vizuoja už įsakymo projekto parengimą atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir pagal kompetenciją vyriausiasis buhalteris bei padalinių vadovai.

35. Valstybės tarnautojų ar darbuotojų parengti Archyvo dokumentai turi atitikti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus. Valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atsakingas už dokumentų registravimą, dokumentus, neatitinkančius dokumentų rengimo bendrųjų reikalavimų, privalo grąžinti rengėjui taisyti.

36. Parengtus dokumentus pasirašo:

36.1. Archyvo direktorius – dokumentus, siunčiamus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kitų valstybių institucijoms ir įstaigoms ar jų vadovams, atsakymus į Lietuvos Respublikos Seimo narių paklausimus, kitus jam priskirtus pasirašyti dokumentus;

36.2. Archyvo rengtus juridinį faktą patvirtinančius dokumentus, siunčiamus valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, įmonėms, privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims, pasirašo Archyvo direktorius arba direktoriaus pavaduotojas ir dokumentą rengęs darbuotojas;

37. Kitus dokumentus (aktus, pažymas ir kt.), parengtus vykdant nustatytas funkcijas, pasirašo jų rengėjai.

38. Archyve liekantį siunčiamo dokumento egzempliorių vizuoja rengėjas, pagal kompetenciją padalinių vadovai. Lydraščio liekančio egzemplioriaus direktoriaus pavaduotojas nevizuoja.

 

 

  IX. DOKUMENTŲ VALDYMO ORGANIZAVIMAS

  

39. Archyvo veiklos dokumentai tvarkomi, įtraukiami į apskaitą ir saugomi teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, nustatyta tvarka.

40. Archyve parengti ir su jo veikla susiję gauti dokumentai nustatyta tvarka registruojami atitinkamuose dokumentų registruose Archyvo dokumentų valdymo sistemoje. Dokumentų registrų sąrašą tvirtina Archyvo direktorius.

41. Dokumentų registrų sąrašą rengia ir Archyvo direktoriui tvirtinti Archyvo dokumentų valdymo sistemoje teikia Dokumentų saugojimo ir priežiūros skyriaus vedėjas.

42. Archyvo direktoriaus priimamus įsakymus, vizuotus šio Reglamento 34 punkte nustatyta tvarka, direktoriui pasirašyti pagal kompetenciją teikia jų rengėjai.

43. Pasirašytus įsakymus personalo klausimais ir kitus individualius įsakymus vidaus administravimo klausimais nustatyta tvarka registruoja ir deda į bylas už personalo dokumentų tvarkymą atsakingas valstybės tarnautojas, pažymas bei kitus Archyve parengtus dokumentus juridiniams faktams patvirtinti – atsakingi padalinių vadovai.

44. Kitus Archyve parengtus dokumentus, pasirašytus ir, jei reikia, vizuotus, nustatyta tvarka registruoja ir į bylas deda už tų dokumentų registravimą atsakingi valstybės tarnautojai ar darbuotojai.

45. Gautus dokumentus priima, patikrina, nustatyta tvarka registruoja ir perduoda direktoriui susipažinti atsakingi už dokumentų registravimą valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

46. Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų elektroninio pašto adresais gauti dokumentai, kurių užduotis reikia vykdyti, persiunčiami į oficialią archyvo pašto dėžutę adresu [email protected]. Oficialiu elektroninio pašto adresu gauti dokumentai, kurių užduotis reikia vykdyti, atspausdinami ir registruojami bendra tvarka.

46.1. Dokumentų rezoliucijos, vizos, supažindinimo žymos įforminamos ir pavedimai perduodami vykdyti Archyvo dokumentų valdymo sistemos priemonėmis;

46.2. Kiekvieno Archyvo dokumentų valdymo sistemos naudotojo prisijungimo duomenys (vartotojas ir slaptažodis) vienareikšmiškai identifikuoja konkretų valstybės tarnautoją ar darbuotoją, kurio duomenys, logiškai susieti su pasirašomu dokumentu, laikomi elektroniniu parašu ir turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas Archyvo rašytiniuose vidaus dokumentuose.

47. Jei rezoliucijoje nurodytas pavedimas duotas keliems vykdytojams, dokumentas su rezoliucija perduodamas pirmajam rezoliucijoje nurodytam valstybės tarnautojui ar darbuotojui, kuris organizuoja pavedimo vykdymą ir atsako už tai, kad jis būtų įvykdytas laiku. Laikinai nesant pirmajam rezoliucijoje nurodytam valstybės tarnautojui ar darbuotojui, už tai, kad pavedimas būtų įvykdytas laiku, atsako kiti rezoliucijoje nurodyti valstybės tarnautojai ar darbuotojai. Rezoliucijoje nurodyti vykdytojai su pavedimu susipažįsta Archyvo dokumentų valdymo sistemoje.

48. Pasirašytus ir nustatyta tvarka užregistruotus siunčiamus dokumentus tvarko darbuotojas, atsakingas už dokumentų registravimą:

48.1. tvirtina Archyve liekančius siunčiamojo dokumento egzempliorius, vizuotus šio Reglamento 34 punkte nustatyta tvarka, ir deda juos į atitinkamas bylas, jei jis yra atsakingas už tų bylų sudarymą, arba perduoda kitiems už atitinkamų bylų sudarymą atsakingiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams;

48.2. išsiunčia adresatams skirtus dokumentus.

49. Dokumentai, kurių užduotys įvykdytos, dedami į bylas pagal dokumentacijos planą, parengtą, suderintą ir patvirtintą teisės norminių aktų nustatyta tvarka.

50. Dokumentacijos planą (prireikus  jo papildymų sąrašą) rengia Dokumentų saugojimo ir priežiūros skyriaus vedėjas.

51. Už administraciniuose padaliniuose sudaromų bylų saugojimą ir tvarkymą iki jų perdavimo užbaigtų bylų apskaitai tvarkyti atsako administracijos padalinio valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atsakingi už tų bylų sudarymą pagal dokumentacijos planą.

52. Praėjus vieneriems metams nuo bylų užbaigimo, už bylų saugojimą ir tvarkymą atsakingi valstybės tarnautojai ir darbuotojai:

52.1. kartu su padalinio, kuriam nustatytos funkcijos rengti teisės aktus dokumentų valdymo klausimais, atsakingais valstybės tarnautojais atlieka bylose esančių dokumentų vertės ekspertizę;

52.2. teisės aktų nustatyta tvarka sutvarko nuolat saugomas bylas ir bylas, kurių saugojimo terminas ilgesnis negu 25 metai;

52.3. sudaro vienarūšių bylų sąrašus;

52.4. sudaro bylų, kurių saugojimo terminas pratęstas atlikus vertės ekspertizę, sąrašus ir teikia juos už užbaigtų bylų apskaitą atsakingam darbuotojui;

52.5. nustatyta tvarka sutvarkytas nuolat saugomas bylas ir bylas, kurių saugojimo terminas ilgesnis negu 25 metai, pagal bylų perdavimo aktą perduoda už bylų apskaitą atsakingam darbuotojui.

53. Už bylų apskaitą atsakingas darbuotojas:

53.1 pagal bylų perdavimo aktą priima nuolat saugomas bylas ir bylas, kurių saugojimo terminas ilgesnis negu 25 metai, patikrina jų sutvarkymą ir įforminimą;

53.2. sudaro nuolat saugomų bylų ir bylų, kurių saugojimo terminas ilgesnis negu 25 metai, bylų apyrašus (jų tęsinius);

53.3. sudaro Dokumentų naikinimo aktus;

53.4. sudaro bylų, kurių saugojimo terminas pratęstas atlikus dokumentų vertės ekspertizę, sąrašus;

53.5. teikia Archyvo direktoriui  tvirtinti nustatyta tvarka sudarytus ir suderintus bylų apskaitos dokumentų duomenis (dokumentacijos plano, bylų apyrašų (jų tęsinių), Dokumentų naikinimo aktų), bylų , kurių saugojimo terminas pratęstas atlikus dokumentų vertės ekspertizę, sąrašus;

53.6. vykdo bylų apskaitos kontrolę.

54. Bylos, kurių saugojimo terminas trumpesnis negu 25 metai, saugomos administracijos padaliniuose iki jų saugojimo termino pabaigos arba, praėjus dvejiems metams nuo jų užbaigimo, pagal bylų perdavimo aktą perduodamos toliau saugoti į saugyklą.

 

 

X. ASMENŲ APTARNAVIMAS, JŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

55. Asmenys Archyve aptarnaujami, jų prašymai ir skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006,Nr.77-2975; 2011, Nr. 4-125), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr.94-3779), kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

56. Už informacijos teikimą asmenims ryšio priemonėmis ar jiems apsilankius Archyve ir aptarnavimą taikant „vieno langelio“ principą atsako valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kuriems tokios funkcijos nustatytos pareigybės aprašyme.

 

 

XI. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

57. Oficialią informaciją apie Archyvo veiklą žiniasklaidai ir visuomenei teikia Archyvo direktorius.

58. Archyvo direktorius gali įpareigoti konkrečius Archyvo valstybės tarnautojus ir darbuotojus parengti žiniasklaidai teikiamų pranešimų apie Archyvo veiklą, svarbiausius susitikimus, kitus aktualius klausimus projektus.

59. Informacija apie Archyvo veiklą vykdant teisės aktais pavestas funkcijas teikiama Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (Žin., 2000, Nr.10-236; 2005, Nr.139-5008), kitų teisės norminių aktų nustatyta tvarka.

 

XII. SVEČIŲ PRIĖMIMAS

 

60. Svečių sutikimus Archyve, direktoriaus pavedimu, organizuoja administracijos padaliniai ir/ar valstybės tarnautojai ar darbuotojai, o šiuos sutikimus koordinuoja direktoriaus pavaduotojas direktoriaus pavedimu.

61. Svečių priėmimo išlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 919 „Dėl reprezentacinių išlaidų“ (Žin., 2002, Nr. 62-2511; 2004, Nr. 128-4597) nustatyta tvarka.

 

 

XIII. TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

 

62. Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų išvykimo į tarnybines komandiruotes klausimus, vadovaujantis Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 (Žin., 2004, Nr. 74-2555), sprendžia Archyvo direktorius.

63. Archyvo direktorius, vykstantis į tarnybinę komandiruotę Lietuvos teritorijoje ilgiau kaip vienai dienai arba į tarnybinę komandiruotę į užsienį, turi iš anksto informuoti Lietuvos vyriausiąjį archyvarą raštu, nurodydamas komandiruotės tikslą, vietovę (vietoves), komandiruotės trukmę ir numatomas išlaidas.

64. Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų siuntimas į komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje (išskyrus siuntimą į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje) ir į užsienį įforminamas Archyvo direktoriaus įsakymu.

65. Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų siuntimas į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje įforminamas direktoriaus arba jo įgalioto asmens rezoliucija, patvirtinančia, kad tarnybinis pranešimas išvykti iš nuolatinės darbo vietos suderintas.

66. Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai direktoriui teikia tarnybinius pranešimus dėl vykimo į tarnybinę komandiruotę, kuriuose nurodomas komandiruotės tikslas, vieta, laikas, numatomos išlaidos. Jei į tarnybinę komandiruotę vyksta keletas valstybės tarnautojų ar darbuotojų, tarnybinį pranešimą rengia komandiruotės iniciatorius. Tarnybinį pranešimą vizuoja Archyvo vyriausiasis buhalteris.

67. Archyvo direktorius, atsižvelgdamas į tarnybiniame pranešime nurodytą komandiruotės tikslą, priima sprendimą ir, jei sprendimas teigiamas, savo rezoliucija paveda atsakingam už personalo reikalų tvarkymą darbuotojui parengti įsakymo dėl komandiruotės projektą (išskyrus kai į tarnybinę komandiruotę vykstama vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje).

68. Už poilsio dienas, per kurias komandiruotėje tenka dirbti ar praleisti kelionėje, valstybės tarnautojo ar darbuotojo rašytiniu prašymu suteikiamos atitinkamos poilsio dienos, kurias jis turi išnaudoti per mėnesį.

69. Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, grįžę iš tarnybinių komandiruočių užsienyje ir Lietuvos Respublikos teritorijoje (išskyrus kai į komandiruotę vykstama vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Archyvo direktoriui pateikia rašytinę atlikto darbo ir užduoties įvykdymo ataskaitą.

Kai į tarnybinę komandiruotę vyksta keletas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, gali būti rengiama bendra atlikto darbo ar užduoties įvykdymo ataskaita, kurią pasirašo visi į tarnybinę komandiruotę vykę valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

70. Ataskaitų pateikimo termino kontrolę vykdo atsakingas už personalo tvarkymą valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

 

 

XIV. ATOSTOGŲ SUTEIKIMAS

 

71. Kasmetinės, nemokamos atostogos, atostogos kvalifikacijai tobulinti, atostogos dėl valstybės tarnautojo perkėlimo į kitas pareigas Archyvo valstybės tarnautojams suteikiamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708 (toliau – Valstybės tarnybos įstatymas) nustatyta tvarka. Kitos tikslinės atostogos Archyvo valstybės tarnautojams suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) nustatyta tvarka. Kasmetinės, tikslinės atostogos Archyvo darbuotojams suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

72. Mokymosi ar kūrybinės atostogos Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams suteikiamos ir apmokėjimo sąlygos nustatomos jų ir Archyvo direktoriaus susitarimu.

73. Kasmetinės atostogos už kiekvienus darbo metus Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams suteikiamos tais pačiais darbo metais pagal Archyvo direktoriaus patvirtintus atostogų grafikus.

74. Archyvo padalinių vadovai kasmet iki kovo 15 d. darbuotojui, atsakingam už atostogų grafiko sudarymą, pateikia informaciją apie savo ir vadovaujamo administracijos padalinio valstybės tarnautojų ir darbuotojų planuojamą atostogų laiką.

Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, einamaisiais metais planuojantys išeiti ir tikslinių atostogų (mokymosi, nemokamų, kūrybinių, kvalifikacijos tobulinimo ar kitų), derindami kasmetinių atostogų laiką tiesioginiam vadovui privalo pateikti informaciją apie planuojamą tikslinių atostogų laiką.

75. Archyvo darbuotojas, atsakingas už atostogų grafiko sudarymą, kasmet iki kovo 31 d. sudaro valstybės tarnautojų ir darbuotojų atostogų grafiką. Archyvo padalinių vadovai turi planuoti ir užtikrinti, kad jų vadovaujamų administracijos padalinių valstybės tarnautojams ir darbuotojams duoti pavedimai jų atostogų metu būtų perduoti vykdyti kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams.

76. Kasmetines atostogas perkelti ar pratęsti galima tik esant Lietuvos Respublikos darbo kodekso 174 straipsnio 1 dalyje nustatytoms arba kitoms svarbioms priežastims.

Jeigu priežastys, dėl kurių kasmetinės atostogos negali būti panaudotos, atsirado kasmetinių atostogų metu, pateikus prašymą, atostogos pratęsiamos atitinkamą dienų skaičių, arba nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis, suderinus su padalinio ar tiesioginiu vadovu, perkeliama į kitą laiką.

77. Archyvo valstybės tarnautojas ar darbuotojas, nepanaudojęs kasmetinių atostogų dalies, iki einamųjų metų gruodžio 31 d. direktoriui turi pateikti prašymą perkelti nepanaudotą atostogų dalį (pridėti ją prie kitų metų kasmetinių atostogų). Perkeltos kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos tais pačiais arba kitais darbo metais.

78. Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams atostogos suteikiamos archyvo direktoriaus įsakymu. Įsakymų projektus rengia atsakingas už personalo reikalų tvarkymą valstybės tarnautojas ar darbuotojas. Įsakymus dėl atostogų suteikimo valstybės tarnautojams ir darbuotojams vizuoja vyriausiasis buhalteris.

79. Esant tarnybiniam būtinumui Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali būti atšaukti iš kasmetinių atostogų tik tuo atveju, kai Archyvo direktoriui yra pateiktas motyvuotas padalinio vadovo ar kito valstybės tarnautojo ar darbuotojo tarnybinis pranešimas apie esantį tarnybinį būtinumą atšaukti valstybės tarnautoją ar darbuotoją iš kasmetinių atostogų ir yra gautas iš atostogų atšaukiamo asmens rašytinis sutikimas.

 

 

XV. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ MOKYMAS

 

80. Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymas organizuojamas Valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

81. Valstybės tarnautojų mokymo poreikis ir mokymo planas rengiamas vadovaujantis Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1V-451 (Žin., 2010, Nr. 81-4255).

82. Archyvo direktoriaus pavaduotojas, rengdamas mokymo planą:

82.1. atsižvelgdamas į valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo rezultatus, apibendrina valstybės tarnautojų tiesioginių vadovų ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijų siūlymus (rekomendacijas) dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo;

82.2. nustato prioritetinius valstybės tarnautojų mokymo tikslus ir prioritetines valstybės tarnautojų mokymo grupes, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamą mokymo strategiją (toliau - Strategija), įstaigos strateginius tikslus bei finansines galimybes;

82.3. suderintą su direktoriumi Archyvo einamųjų metų mokymo plano projektą valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atsakingas už personalo reikalų tvarkymą, kasmet iki kovo 1 d. pateikia Valstybės tarnybos departamentui per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – VATIS).

83. Archyvo valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atsakingas už personalo reikalų tvarkymą, kasmet iki vasario 1 d. teikia ataskaitą apie valstybės tarnautojų mokymą praėjusiais metais Valstybės tarnybos departamentui per VATIS.

 

 

XVI. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ SKATINIMAS

           

84. Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai direktoriaus teikimu gali būti skatinami Lietuvos vyriausiojo archyvaro padėka, vardine dovana, o už ypatingus nuopelnus valstybės tarnybai gali būti teikiami valstybės apdovanojimui gauti. 

85. Archyvo valstybės tarnautojai gali būti skatinami vienkartine pinigine išmoka vadovaujantis Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1167 (Žin., 2002, Nr. 74-3166; 2008, Nr. 132-5072).

86. Archyvo darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, gali būti skatinami vienkartine pinigine išmoka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-655; 2009, Nr. 100-4185) nustatyta tvarka.

 

  

XVII. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

87. Archyvo valstybės tarnautojai už tarnybinius nusižengimus gali būti traukiami tarnybinėn atsakomybėn, o už Archyvui padarytą materialią žalą – materialinėn atsakomybėn Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

88. Archyvo darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiami drausminėn, o už Archyvui padarytą materialią žalą – materialinėn atsakomybėn darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

89. Įstatymų nustatytais atvejais Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali būti traukiami baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

 

 

XVIII. REIKALŲ PERDAVIMAS KEIČIANTIS ARCHYVO VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS IR DARBUOTOJAMS

 

90. Keičiantis direktoriui, Archyvo reikalai perduodami direktoriaus pavaduotojui, kuriam Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu pavesta laikinai eiti Archyvo direktoriaus pareigas. Paskyrus naują Archyvo direktorių, reikalai perduodami naujai paskirtam direktoriui. Reikalai perduodami pagal Archyvo reikalų perdavimo ir perėmimo aktą, kurį tvirtina Lietuvos vyriausiasis archyvaras.

91. Keičiantis direktoriaus pavaduotojui ar padalinio vadovui, reikalai (nebaigti vykdyti pavedimai ir su jais susiję dokumentai, turimos bylos) direktoriaus pavedimu perduodami kitam valstybės tarnautojui ar darbuotojui. Paskyrus naują direktoriaus pavaduotoją ar padalinio vadovą, reikalai perduodami naujai paskirtam direktoriaus pavaduotojui ar padalinio vadovui.

Reikalai perduodami pagal reikalų perdavimo ir perėmimo aktą, kurį tvirtina direktorius.

92. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas kiti Archyvo valstybės tarnautojai ar darbuotojai administracijos padalinio vadovui privalo perduoti reikalus, už Archyvo lėšas įgytas knygas, antspaudus ir spaudus, kitą turtą, už kurį Archyvo valstybės tarnautojas ar darbuotojas materialiai atsakingas.

 

 

XIX. ANTSPAUDO NAUDOJIMAS

 

93. Archyvas turi antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

94. Archyvo antspaudą saugo ir už jo naudojimą atsako direktorius. Laikinai nesant direktoriaus, jo funkcijas atlieka ir antspaudą turi direktoriaus pavaduotojas.

95. Archyvo antspaudas naudojamas, gaminamas, saugomas, apskaitomas ir sunaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

XX. MOBILIŲJŲ TELEFONŲ NAUDOJIMAS

 

96. Tarnybiniai mobilieji telefonai naudojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 11 „Dėl išlaidų judriojo ryšio paslaugoms limitų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 331 „Dėl tarnybinių mobiliųjų telefonų“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2012, Nr. 8-271) ir Archyvo direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

 

 

XXI. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAŽYMĖJIMŲ IR DARBUOTOJŲ DARBO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS IR LAIKYMAS

 

97. Valstybės tarnautojų pažymėjimai išduodami Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 338 „Dėl valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 77-3309; 2009, Nr. 139-6133), nustatyta tvarka.

98. Darbuotojų darbo pažymėjimai išduodami pagal Darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo, nešiojimo ir pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 503 (Žin., 2003, Nr. 40-1822; 2006, Nr. 102-3948), reikalavimus.

99. Darbuotojų, priimtų dirbti pagal neterminuotą darbo sutartį, darbo pažymėjimas galioja 5 metus nuo jo išdavimo dienos.

100. Praradęs pažymėjimą, valstybės tarnautojas Archyvo direktoriui pateikia tarnybinį pranešimą apie valstybės tarnautojo pažymėjimo praradimą, nurodydamas praradimo aplinkybes, ir prašymą išduoti naują pažymėjimą.

101. Praradęs darbo pažymėjimą, darbuotojas apie tai turi pranešti Archyvo direktoriui ne vėliau kaip kitą darbo dieną ir pateikti prašymą išduoti naują pažymėjimą, nurodydamas pažymėjimo praradimo aplinkybes.

102. Pažymėjimas keičiamas pasibaigus jo galiojimo terminui arba pasikeitus valstybės tarnautojo ar darbuotojo asmens duomenims ar pareigoms. Pažymėjimui susidėvėjus, išduodamas naujas.

103. Atleistas iš užimamų pareigų valstybės tarnautojas ar darbuotojas atleidimo dieną  grąžina pažymėjimą atsakingam už personalo reikalų tvarkymą Archyvo darbuotojui.

104. Valstybės tarnautojas ar darbuotojas pažymėjimą privalo nešiotis ar darbo metu laikyti  darbo vietoje, taip pat pateikti jį kontroliuojančių institucijų reikalavimu.

                     

 

XXII. KITOS PRIVALOMOS TAISYKLĖS

 

105. Į archyvo saugyklas turi teisę įeiti tik to administracijos padalinio, kuriam priklauso saugyklos, valstybės tarnautojai ir darbuotojai. Valstybės tarnautojai bei darbuotojai prireikus įeiti į saugyklas gali tik lydimi administracijos padalinio, kuriam priklauso saugykla, vadovo ar už saugyklą atsakingo darbuotojo.

107. Saugykloje ne darbo metu įsijungus automatinei gaisro gesinimo signalizacijai, apsaugos darbuotojas privalo įeiti į saugyklą, įsitikinti ar kilo gaisras, esant reikalui, įjungti gaisro gesinimo sistemą, iškviesti ugniagesius, informuoti archyvo vadovybę, įvykį registruoti Budėjimo žurnale. Kitais atvejais prireikus įeiti į saugyklas ne darbo metu Archyvo apsaugos darbuotojas kviečia direktorių ar direktoriaus pavaduotoją, Dokumentų saugojimo ir priežiūros skyriaus vedėją.

108. Darbuotojas, paskirtas atsakingu už darbų ir priešgaisrinę saugą, privalo apmokyti Archyvo valstybės tarnautojus ir darbuotojus. Instruktažai registruojami Darbų saugos instruktavimų registracijos žurnaluose.

109. Archyvo patalpose Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams būti ne darbo metu draudžiama. Esant reikalui patekti į Archyvą po darbo, švenčių, poilsio dienomis, reikia gauti raštišką direktoriaus leidimą ir pateikti jį apsaugos darbuotojui.

_______________________________

 

Informaciją atnaujino: Rasa Vaškaitė,
Informacija atnaujinta: 2023-02-02 07:50