Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Karjeros galimybės

Konkursas į Lietuvos valstybės istorijos archyvo direktoriaus pareigas

KONKURSO APRAŠYMAS

Skelbimo nr.: 41085
Skelbimo data: 2019-03-20
   
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Pareigos: Lietuvos valstybės istorijos archyvo direktorius, koef. 17,0 (įstaigos vadovas)
Pareigybės aprašymas:

 

LIETUVOS VALSTYBĖS ISTORIJOS ARCHYVO DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Lietuvos valstybės istorijos archyvo direktorius (toliau – Direktorius) yra įstaigos vadovas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Direktoriaus pareigybė reikalinga Lietuvos valstybės istorijos archyvo (toliau – Archyvas) veiklai administruoti, kad būtų užtikrintas Archyvo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 197 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimo Nr. 1174 redakcija), nustatytų funkcijų, taip pat įstatymų ir kitų teisės norminių aktų vykdymas.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITYS

 

3.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – Archyvo vidaus administravimo – ir specialiosios veiklos srities – viešojo administravimo, susijusio su Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, kitų įstatymų ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro išleistų teisės aktų įgyvendinimu, – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, materialinių išteklių valdymą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą;

4.3. gerai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius dokumentų ir archyvų valdymą, informacijos teikimą ir teisės aktų rengimo tvarką;

4.4. gebėti savarankiškai organizuoti savo bei kolektyvo veiklą;

4.5. turėti darbo koordinavimo ir planavimo įgūdžių, gebėti numatyti Archyvo veiklos strategiją;

4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Outlook Express, Internet Explorer programomis);

4.7. pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu mokėti rusų kalbą ir vieną iš šių kalbų – anglų, vokiečių arba prancūzų.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atliekašias funkcijas:

5.1. sprendžia Archyvo kompetencijos srities klausimus ir asmeniškai atsako už Archyvui nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir priskirtų funkcijų atlikimą;

5.2. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių, Vyriausybės nutarimų, kultūros ministro įsakymų, Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;

5.3. užtikrina kultūros ministro, Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimų vykdymą;

5.4. teikia Lietuvos vyriausiajam archyvarui tvirtinti Archyvo metinius veiklos planus, vykdomų programų sąmatas;

5.5. teikia Lietuvos vyriausiajam archyvarui Archyvo veiklos ir finansines ataskaitas, Lietuvos vyriausiojo archyvaro reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

5.6. priima įsakymus ir atsako už jų vykdymo kontrolę;

5.7. tvirtina Archyvo administracijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis sąrašus, pareigybių aprašymus ir kitus vidaus administravimo dokumentus;

5.8. koordinuoja ir kontroliuoja Archyvo administracijos padalinių veiklą;

5.9. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Archyvo valstybės tarnautojus ir darbuotojus, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas, vertina jų tarnybinę veiklą;

5.10. užtikrina racionalų ir taupų skirtų asignavimų ir turto naudojimą, veiksmingą Archyvo vidaus kontrolę;

5.11 užtikrina, kad Archyvo finansiniai įsipareigojimai neviršytų jo finansinių galimybių;

5.12. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka pagal kompetenciją surašo protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, taiko nuobaudas asmenims, padariusiems administracinius nusižengimus;

5.13. teisės aktų nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie Archyvo veiklą;

5.14. koordinuoja ir organizuoja atliekamų dokumentų skaitmeninimo nacionalinių ir tarptautinių projektų darbus;

5.15. atstovauja Archyvui kitose institucijose, įstaigose, organizacijose;

5.16. vykdo kitus su Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, kitų teisės aktų nuostatų įgyvendinimu susijusius nenuolatinio pobūdžio Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimus, kad būtų pasiekti Archyvo veiklos tikslai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos vyriausiajam archyvarui.

_______________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 8 5 219 6816
El. paštas: Aušra Vengraitė, VTD Atrankų skyriaus personalo atrankos specialistė, ausra.vengraite@vtd.lt

 

Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2019-03-21 08:46