Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbo reglamentas

LIETUVOS VALSTYBĖS ISTORIJOS ARCHYVO

DARBO REGLAMENTAS

  

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos valstybės istorijos archyvo darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Lietuvos valstybės istorijos archyvo (toliau – Archyvo) darbo tvarką.

2. Reglamentas parengtas vadovaujantis Archyvo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 197 „Dėl valstybės archyvų nuostatų patvirtinimo„ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimo Nr. 1174 redakcija), kitais norminiais teisės aktais.

3. Archyvas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybės) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, kultūros ministro įsakymais, Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymais, Archyvo nuostatais, kitais norminiais teisės aktais ir šiuo Reglamentu.

4. Archyvas savo veiklą grindžia įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytais principais.

5. Archyvui kitose valstybės institucijose ar įstaigose atstovauja Archyvo direktorius arba pagal kompetenciją jo įgalioti kiti Archyvo valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai). 

 

II SKYRIUS

ARCHYVO STRUKTŪRA

 

6. Archyvo struktūra formuojama atsižvelgiant į įstatymų ir kitų norminių teisės aktų Archyvui nurodytus veiklos tikslus ir pavestas funkcijas. Archyvo struktūra tvirtinama Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu.

7. Archyvui vadovauja direktorius, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Lietuvos vyriausiasis archyvaras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Archyvo direktorius sprendžia Archyvo kompetencijai priklausančius klausimus ir atsako už Archyvui nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir priskirtų funkcijų atlikimą.

8. Archyvo direktorius yra pavaldus ir atskaitingas Lietuvos vyriausiajam archyvarui.

9. Archyvo direktorius turi pavaduotoją, kuriam nustato jo kompetenciją. Direktoriaus pavaduotojas yra pavaldus ir atskaitingas Archyvo direktoriui. Archyvo direktoriaus nesant, jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas.

10. Archyvo struktūriniams padaliniams vadovauja jų vadovai (toliau – padalinių vadovai). Padalinio vadovo nesant, jo funkcijas atlieka Archyvo direktoriaus įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kuriam tokios funkcijos nustatytos pareigybės aprašyme. Jo nesant – Archyvo direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

11. Archyvo struktūriniai padaliniai savo veikloje vadovaujasi Vyriausybės patvirtintais Archyvo nuostatais, Archyvo direktoriaus patvirtintais struktūrinių padalinių nuostatais, padalinių vadovai ir kiti valstybės tarnautojai – pareigybių aprašymais, parengtais ir patvirtintais pagal Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodiką, patvirtintą Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 685 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos patvirtinimo“ (Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 356 redakcija), kiti darbuotojai – Archyvo direktoriaus patvirtintais pareigybių aprašymais.

12. Archyvo padalinių vadovai yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Archyvo direktoriui.

13. Archyvo darbo ir poilsio laiką nustato Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo apyrašas, patvirtintas Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ ir Archyvo vidaus tvarkos taisyklės.

 

III SKYRIUS

PATARIAMOSIOS INSTITUCIJOS

 

14. Dokumentų valdymo klausimams nagrinėti Archyve sudaroma Dokumentų ekspertų komisija, kuri yra Archyvo direktoriaus patariamoji institucija. Jos sudėtį ir darbo reglamentą įsakymu tvirtina Archyvo direktorius.

15. Sprendžiamoms problemoms nagrinėti, Archyve gali būti sudaromos ir kitos patariamosios komisijos ar darbo grupės. Jų sudėtį ir, prireikus, darbo reglamentus įsakymu tvirtina Archyvo direktorius.

 

IV SKYRIUS

ARCHYVO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

16. Archyvo veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintu metiniu veiklos planu, rengiamu atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos strateginį veiklos planą ir Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, nuostatas. Archyvo metiniai veiklos planai skelbiami interneto svetainėje. Metinio veiklos plano vykdymo vertinimą atlieka Kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.

17. Archyvo metinio veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas direktoriaus pavedimu, jo nesant - kitas Archyvo direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

18. Archyvo struktūrinių padalinių veiklą planuoja struktūrinių padalinių vadovai.

19. Archyvo veiklos ataskaitų projektus rengia direktoriaus pavaduotojas, jo nesant - kitas Archyvo direktoriaus įgaliotas valstybės tarnautojas, pagal struktūrinių padalinių vadovų pateiktas veiklos ataskaitas.

20. Archyvo metinę veiklos ataskaitą bei finansines ataskaitas Archyvo direktorius teikia Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai.

21. Archyvo einamieji veiklos klausimai aptariami direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir struktūrinių padalinių vadovų pasitarimuose. Šiuose pasitarimuose, direktoriaus nurodymu, gali dalyvauti ir kiti Archyvo valstybės tarnautojai ar darbuotojai.

22. Direktoriaus pavaduotojas gali kviesti struktūrinių padalinių vadovų ir kitų Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų pasitarimus jam pavestų uždavinių vykdymo ar kuruojamų veiklos sričių klausimais.

 

V SKYRIUS

ARCHYVO TEISĖS AKTŲ PRIĖMIMAS IR PASIRAŠYMAS

 

23. Archyvo direktorius, atlikdamas jam pavestas funkcijas, priima ir pasirašo įsakymus.

24. Archyvo direktoriaus įsakymai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymu ir turi atitikti Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr.1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, reikalavimus ir dokumentų rengimo bendruosius reikalavimus, nustatytus Lietuvos vyriausiojo archyvaro.

25. Archyvo direktoriaus įsakymai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose įsakymuose nenustatyta kita jų įsigaliojimo data.

26. Su Archyvo direktoriaus įsakymais Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai supažindinami Archyvo dokumentų valdymo sistemos priemonėmis.

27. Su Archyvo direktoriaus individualiais įsakymais personalo, komandiruočių ir kitais klausimais Dokumentų valdymo sistemos priemonėmis supažindinami įsakymuose išvardinti Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai bei jų padalinio vadovai.

 

VI SKYRIUS

DOKUMENTŲ RENGIMAS, VIZAVIMAS IR PASIRAŠYMAS

 

28. Archyvo dokumentų projektus rengia Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami jiems nustatytas funkcijas, Archyvo direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ar padalinių vadovų pavedimu bei Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (toliau – NBFC) teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Valstybės tarnautojų ar darbuotojų bei NBFC parengti Archyvo dokumentai turi atitikti dokumentų rengimo bendruosius reikalavimus, nustatytus Lietuvos vyriausiojo archyvaro. Valstybės tarnautojai ar darbuotojai, atsakingi už dokumentų registravimą, neatitinkančius dokumentų rengimo bendrųjų reikalavimų dokumentus privalo grąžinti rengėjui taisyti.

30. Nustatyta tvarka parengtus ir Archyvo direktoriui teikiamus pasirašyti įsakymus Archyvo dokumentų valdymo sistemos priemonėmis vizuoja už įsakymų projekto parengimą atsakingi Archyvo valstybės tarnautojai, direktoriaus pavaduotojas ir pagal kompetenciją struktūrinių padalinių vadovai.

31. Nustatyta tvarka parengtus ir Archyvo direktoriui teikiamus pasirašyti dokumentų projektus Archyvo dokumentų valdymo sistemos priemonėmis vizuoja už dokumento projekto parengimą atsakingi Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, direktoriaus pavaduotojas ir pagal kompetenciją struktūrinių padalinių vadovai.

32. Parengtus dokumentus pasirašo:

32.1. Archyvo direktorius ir/arba jo įgaliotas asmuo – dokumentus, siunčiamus valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kitų valstybių institucijoms ir įstaigoms ar jų vadovams, atsakymus į Lietuvos Respublikos Seimo narių paklausimus, kitus jam priskirtus pasirašyti dokumentus;

32.2 Archyvo direktorius arba jo įgaliotas asmuo – juridinį faktą patvirtinančius dokumentus, siunčiamus valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, įmonėms, privatiems

juridiniams ir fiziniams asmenims, kitų valstybių institucijoms ir įstaigoms bei privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims. Šių dokumentų projektus vizuoja projektus rengusio administracinio padalinio vadovas arba jį pavaduojantis valstybės tarnautojas;

32.3. Dokumentų rengėjai – parengtus, vykdant nustatytas funkcijas, kitus dokumentus (aktus, protokolus, informacinius raštus, pažymas ir kt.).

Komisijų, darbo grupių ir kitų patariamųjų institucijų dokumentus pasirašo Archyvo direktoriaus įsakymu nustatyti patariamosios institucijos pirmininkas, sekretorius ir, jei reikia, nariai.

33. Šio reglamento 32.1. ir 32.2. punktuose nustatyta tvarka pasirašomuose dokumentuose dokumento sudarytojo ir įstaigos duomenų rekvizite nurodomas Archyvo pavadinimas ir duomenys, parašo rekvizite – pareigos su struktūrinio padalinio pavadinimu.

34. Archyvo oficialieji elektroniniai dokumentai pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu. Trumpai saugomi ir neperduodami kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims Archyvo veiklos oficialieji elektroniniai dokumentai gali būti pasirašomi Archyvo dokumentų valdymo sistemoje elektroniniu parašu, kuris neatitinka kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamų reikalavimų.

35. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų prašymai ar tarnybinio pobūdžio pranešimai, kurių rengimas nėra nustatytas norminiais teisės aktais, teikiami Archyvo dokumentų valdymo sistemos priemonėmis. Šiuo atveju kiekvieno Archyvo dokumentų valdymo sistemos naudotojo prisijungimo slaptažodis yra laikomas tinkama valstybės tarnautojo ir darbuotojo identifikavimo priemone. Valstybės tarnautojo ir darbuotojo teikiamos informacijos patvirtinimas, rezoliucijų rašymas, perdavimas susipažinti ar kiti reikalingi atlikti veiksmai atliekami Archyvo dokumentų valdymo sistemos priemonėmis.

36. Tik faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų įrenginiais siunčiame dokumente rengėjas ar siuntėjas nurodo, kad originalas nebus siunčiamas.

37. Juridiniams ir fiziniams asmenims išduodamas oficialias dokumentų kopijas tvirtina antspaudu Archyvo direktorius ir atitinkamo padalinio vadovas.

38. Finansinės – ūkinės veiklos pobūdžio sutartis pasirašo Archyvo direktorius. Sutartys, prieš teikiant jas pasirašyti Archyvo direktoriui, turi būti vizuotos Bendrųjų reikalų skyriaus vadovo.

39. Prireikus, Archyvo direktorius gali nustatyti kitokią dokumentų pasirašymo tvarką.

 

VII SKYRIUS

ARCHYVO VIDAUS PAVEDIMAI

 

40. Archyve pavedimus duoti turi teisę:

40.1. Archyvo direktorius – tiesiogiai direktoriaus pavaduotojui, struktūrinių padalinių vadovams pagal padaliniams nustatytas funkcijas, kitiems Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, informuojant apie tai jų tiesioginį vadovą;

40.2. Archyvo direktoriaus pavaduotojas – struktūrinių padalinių vadovams pagal padaliniams nustatytas funkcijas, kitiems Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, informuojant apie tai jų tiesioginį vadovą;

40.3. Struktūrinių padalinių vadovai – struktūrinio padalinio, kuriam vadovauja, valstybės tarnautojams ir darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

41. Archyvo direktoriaus pavedimai gali būti duodami įsakymų, rašytinių pavedimų, rezoliucijų Archyvo dokumentų valdymo sistemoje, raštu ar žodine forma.

42. Direktoriaus pavaduotojo, struktūrinio padalinio vadovo pavedimai gali būti duodami rezoliucijų Archyvo dokumentų valdymo sistemoje, raštu ar žodine forma.

43. Archyvo direktoriaus pavaduotojas direktoriaus rezoliucijoje jam nurodytą užduotį gali pavesti vykdyti konkretiems Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams. Kai užduotį turi vykdyti keli vykdytojai, atsakingas yra pirmasis vykdytojas.

44. Struktūrinių padalinių vadovai rezoliucijoje jiems nurodytą užduotį gali pavesti vykdyti rezoliucija Archyvo dokumentų valdymo sistemoje, raštu ar žodžiu struktūrinio padalinio, kuriam vadovauja, konkretiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams. Kai užduotį turi vykdyti keli vykdytojai, atsakingas yra pirmasis vykdytojas.

45. Pavedimas turi būti įvykdytas ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų, jei pavedime, įstatyme ar kitame teisės akte, kurio pagrindu duodamas pavedimas, nenurodytas konkretus įvykdymo laikas. Pavedimai parengti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus turi būti įvykdyti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Įvykdymo terminą išimties tvarka gali pratęsti Archyvo direktorius.

46. Jei, dėl objektyvių priežasčių, Archyvo direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo duoto pavedimo per nustatytą laiką negalima įvykdyti, Archyvo dokumentų valdymo sistemoje gali būti prašoma atidėti pavedimo vykdymo terminą arba teikiamas tarnybinis pranešimas, nurodant priežastis, kodėl pavedimas nebuvo įvykdytas per nustatytą laiką.

47. Informacija apie Archyvo direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pavedimų vykdymo terminus yra prieinama Archyvo dokumentų valdymo sistemoje.                     

 

VIII SKYRIUS

DOKUMENTŲ VALDYMO ORGANIZAVIMAS

 

48. Archyvo veiklos dokumentai tvarkomi, įtraukiami į apskaitą ir saugomi teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, nustatyta tvarka.

49. Archyve parengti ir su jo veikla susiję gauti dokumentai nustatytąja tvarka registruojami atitinkamuose dokumentų registruose Archyvo dokumentų valdymo sistemoje, kurių sąrašą tvirtina Archyvo direktorius.

50. Dokumentų registrų sąrašą rengia ir Archyvo direktoriui tvirtinti teikia atsakingas už Archyvo veiklos dokumentų valdymą valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

51. Gautus dokumentus priima, patikrina, nustatytąja tvarka Archyvo dokumentų valdymo sistemoje registruoja ir perduoda Archyvo direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui susipažinti bei paskirti vykdyti užduotis atsakingi už dokumentų registravimą Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

52. Archyve parengtus dokumentus, pasirašytus ir, jei reikia, vizuotus, nustatyta tvarka registruoja Archyvo dokumentų valdymo sistemoje ir byloms priskiria už tų dokumentų registravimą atsakingi Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

53. Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų elektroninio pašto adresais gauti elektroniniai dokumentai ir dokumentų skaitmeninės kopijos turi būti užregistruoti nustatytąja tvarka.

54. Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų elektroninio pašto adresais gauti elektroniniai laiškai, kurių užduotis reikia vykdyti, persiunčiami į oficialų Archyvo elektroninį paštą.

55. Dokumentų rezoliucijos, vizos, supažindinimo žymos įforminamos ir pavedimai perduodami vykdytojams Archyvo dokumentų valdymo sistemoje.

56. Dokumentai, kurių užduotys įvykdytos, priskiriami byloms (įdedami į bylas) pagal dokumentacijos planą.

57. Archyvo atsakingi valstybės tarnautojai ir darbuotojai pasirašytus ir nustatytąja tvarka užregistruotus siunčiamus dokumentus išsiunčia adresatams, o Archyve liekančius siunčiamojo dokumento egzempliorius ( jei sudaromas ne elektroninis dokumentas), vizuotus šio Reglamento 57 punkte nustatyta tvarka, tvirtina ir priskiria byloms, jei jie atsakingi už tų bylų sudarymą, arba perduoda kitiems už atitinkamų bylų sudarymą atsakingiems Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams.

58. Dokumentacijos plano (prireikus – jo papildymo sąrašo), dokumentų registrų sąrašo duomenis rengia ir teikia derinti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai Archyvo Bendrųjų reikalų skyriaus atsakingas darbuotojas.

59. Už struktūriniuose padaliniuose sudaromų bylų tvarkymą ir saugojimą iki jų perdavimo užbaigtų bylų apskaitai tvarkyti atsako Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atsakingi už tų bylų sudarymą pagal dokumentacijos planą.

60. Nustatyta tvarka sutvarkytos ilgai ir nuolat saugotinos popierinės bylos pagal dokumentų perdavimo aktą perduodamos Archyvo Dokumentų saugojimo ir apskaitos skyriaus valstybės tarnautojui ar darbuotojui, atsakingam už užbaigtų bylų apskaitą, kuris toliau jas tvarko, perduoda toliau saugoti ar naikina teisės aktų nustatyta tvarka.

61. Trumpai saugomos popierinės bylos saugomos Archyvo struktūriniuose padaliniuose iki jų saugojimo termino pabaigos arba praėjus dvejiems metams nuo jų užbaigimo pagal bylų perėmimo aktą perduodamos Archyvo valstybės tarnautojui ar darbuotojui, atsakingam už užbaigtų bylų apskaitą, kuris jas naikina teisės aktų nustatyta tvarka. Šis reikalavimas nėra taikomas trumpai saugomoms elektroninėms byloms, kurios saugomos dokumentų valdymo sistemos priemonėmis.

62. Bylų apyrašų sąrašo, ilgai ir nuolat saugomų bylų apyrašų, dokumentų naikinimo aktų duomenis rengia ir teikia derinti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai Archyvo valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atsakingas už užbaigtų bylų apskaitą.

63. Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, turintys tarnybinio elektroninio pašto adresus, privalo ne rečiau kaip kas dvi valandas per darbo dieną, o padalinių vadovai ir skaityklų darbuotojai– ne rečiau kaip kas valandą per darbo dieną, tikrinti tarnybinio elektroninio pašto dėžutes.

 

IX SKYRIUS

TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ IR SUSITARIMŲ

RENGIMAS IR SUDARYMAS

 

64. Archyvas pagal savo kompetenciją palaiko ryšius ir bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, įgyvendina tarptautinius projektus, gali sudaryti tarptautines sutartis (susitarimus) su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis, jei šiose sutartyse (susitarimuose) nėra teisiškai privalomų įpareigojimų Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms ir Vyriausybės įstaigoms.

65. Tarptautinės sutartys (susitarimai) rengiamos (-i) ir sudaromos (-i) vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymu ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Vyriausybės 2001 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1179 „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo taisyklių patvirtinimo“.

66. Tarptautines sutartis (susitarimus) rengia ir sudaro Archyvo direktorius. Į jų projektų rengimą, Archyvo direktoriaus sprendimu, gali būti įtraukti kiti Archyvo valstybės tarnautojai ar darbuotojai.

 

X SKYRIUS

SVEČIŲ PRIĖMIMAS

 

67. Svečių priėmimus Archyvo direktoriaus pavedimu organizuoja struktūriniai padaliniai ir/ar valstybės tarnautojai ar darbuotojai, o šiuos susitikimus koordinuoja direktoriaus pavaduotojas direktoriaus pavedimu.

68. Svečių priėmimų darbotvarkes rengia ir derina su Archyvo direktoriumi priėmimų organizatoriai.

69. Svečių priėmimo išlaidos padengiamos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 919 „Dėl reprezentacinių išlaidų“ nustatyta tvarka.

 

XI SKYRIUS

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

70. Oficialią informaciją apie Archyvo veiklą žiniasklaidai ir visuomenei teikia Archyvo direktorius arba direktoriaus pavaduotojas Archyvo direktoriaus pavedimu.

71. Archyvo direktorius gali įpareigoti konkrečius Archyvo valstybės tarnautojus ir darbuotojus parengti žiniasklaidai ir visuomenei informaciją apie Archyvo veiklą, kitus pranešimus su Archyvo kompetencija susijusiais aktualiais klausimais.

72. Archyvo direktoriaus įgalioti valstybės tarnautojai ar darbuotojai koordinuoja informacijos apie Archyvo veiklą bei saugomus dokumentus rengimą ir teikimą Archyvo interneto svetainei.

73. Informacija apie Archyvo veiklą vykdant teisės aktų pavestas funkcijas teikiama Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo, kitų norminių teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

XII SKYRIUS

ASMENŲ APTARNAVIMAS, JŲ PRAŠYMŲ

IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

74. Asmenys Archyve aptarnaujami, jų prašymai ir skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (su visais pakeitimais), kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

75. Už informacijos teikimą asmenims ryšio priemonėmis ar jiems apsilankius Archyve ir aptarnavimą taikant vieno langelio principą atsako valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kuriems tokios funkcijos nustatytos pareigybės aprašyme.

76. Asmenys Archyvo skaityklose aptarnaujami vadovaujantis Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašu.

 

XIII SKYRIUS

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

 

77. Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų išvykimo į tarnybines komandiruotes klausimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr.526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 383 redakcija), sprendžia Archyvo direktorius.

78. Archyvo direktorių į komandiruotes Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka siunčia Lietuvos vyriausiasis archyvaras.

79. Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, numatantys vykti į tarnybinę komandiruotę Lietuvos Respublikos teritorijoje arba į tarnybinę komandiruotę į užsienį, Archyvo direktoriui ne vėliau kaip prieš 8 darbo dienas turi pateikti komandiruotės prašymą.

80. Tais atvejais, kai numatoma tarnybinė komandiruotė vienai dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje, komandiruotės prašyme privaloma nurodyti komandiruotės datą, tikslą ir vietovę. Jei į komandiruotę vykstama komandiruotojo asmens transporto priemone, nurodoma transporto priemonės markė, modelis, valstybinis numeris, jei tarnybine transporto priemone – tarnybinės transporto priemonės valstybinis numeris ir ją vairuosiantis asmuo.

81. Tais atvejais, kai numatoma tarnybinė komandiruotė Lietuvos Respublikos teritorijoje ilgiau kaip vienai dienai arba tarnybinė komandiruotė į užsienį, komandiruotės prašyme, be šių duomenų, taip pat privaloma nurodyti komandiruotės trukmę, numatomas išlaidas (renginio dalyvio mokestis, gyvenamojo ploto nuomos, transporto, draudimo ir kitos išlaidos), komandiruotės avanso poreikį, komandiruojamo asmens funkcijas laikinai atliksiančio asmens (kai toks turi būti) vardą, pavardę ir pareigas, kitą reikalingą informaciją.

82. Jei į tarnybinę komandiruotę vyksta keli Archyvo valstybės tarnautojai ar darbuotojai, komandiruotės prašymą pateikia komandiruotės iniciatorius.

83. Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų siuntimas į tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje (įskaitant siuntimą į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje) arba į užsienį įforminamas Archyvo direktoriaus arba jo įgalioto asmens rezoliucija, patvirtinančia, jog komandiruotės prašymas suderintas. Komandiruotės prašymai, įforminus Archyvo direktoriaus arba jo įgalioto asmens rezoliuciją, Archyvo dokumentų valdymo sistemos priemonėmis perduodami Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.

84. Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų Archyvo direktoriui teikiami komandiruotės prašymai Archyvo dokumentų valdymo sistemos priemonėmis turi būti vizuoti komandiruojamojo tiesioginio vadovo ir Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojo, vykdančio finansų kontrolę.

85. Išlaidų, susijusių su Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų komandiruotėmis, apmokėjimo klausimas suderinamas su už Archyvo finansų kontrolę atsakingu asmeniu ne vėliau kaip prieš 8 darbo dienas iki išvykimo į komandiruotę dienos.

86. Archyvo valstybės tarnautojas ir darbuotojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po grįžimo iš komandiruotės pateikia už Archyvo finansų kontrolę atsakingam asmeniui avanso apyskaita ir atitinkamus dokumentus apie komandiruotės metu patirtas faktines išlaidas bei grąžina nepanaudoto avanso likutį, jei avansas buvo išmokėtas. Išlaidos apmokamos tik tais atvejais, kai pateikiami jas įrodantys dokumentai.

87. Už poilsio ar švenčių dienas, praleistas komandiruotėje, Archyvo valstybės tarnautojo ar darbuotojo rašytiniu prašymu suteikiamos atitinkamos poilsio dienos, kurias jis turi išnaudoti per mėnesį.

88. Archyvo valstybės tarnautojai ar darbuotojai, grįžę iš tarnybinių komandiruočių užsienyje ir Lietuvos Respublikos teritorijoje (išskyrus kai į komandiruotę vykstama vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje), ne vėliau kaip per 3 darbo dienas turi pateikti rašytinę atlikto darbo ir užduoties įvykdymo ataskaitą. Komandiruotės ataskaitos išvadų ir pasiūlymų skiltyje turi būti aiškiai atskleista kelionės nauda, pateikti argumentai dėl tolesnio bendradarbiavimo ir kt. Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai komandiruotės ataskaitas teikia Archyvo direktoriui.

Kai į tarnybinę komandiruotę vyksta keli Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, gali būti rengiama bendra atlikto darbo ar užduoties įvykdymo ataskaita, kurią pasirašo komandiruotės iniciatorius.

                     

XIV SKYRIUS

ATOSTOGŲ SUTEIKIMAS

 

89. Kasmetinės, nemokamos atostogos, atostogos kvalifikacijai tobulinti, atostogos dėl valstybės tarnautojo perkėlimo į kitas pareigas Archyvo direktoriui ir valstybės tarnautojams suteikiamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kitos tikslinės atostogos Archyvo direktoriui ir valstybės tarnautojams suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

90. Kasmetinės, tikslinės, papildomos atostogos Archyvo darbuotojams suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Archyvo skaityklų ir jas aptarnaujantiems darbuotojams kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos ir atsižvelgiant į nustatytą Archyvo skaityklų darbo režimą.

91. Mokymosi ar kūrybinės atostogos Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams suteikiamos ir apmokėjimo sąlygos nustatomos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka ir šalių susitarimu.

92. Kasmetinės atostogos už kiekvienus darbo metus Archyvo direktoriui suteikiamos tais pačiais darbo metais pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintą atostogų grafiką.

93. Kasmetinės atostogos už kiekvienus darbo metus Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams suteikiamos tais pačiais darbo metais pagal Archyvo direktoriaus patvirtintą atostogų grafiką. Esant būtinybei, kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos pagal atskirus prašymus. Prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 8 darbo dienas iki prašomų atostogų pradžios, nurodant prašomų atostogų dienas ir pavaduojantį darbuotoją (jei taikoma). Sprendimas leisti atostogų įforminamas Archyvo direktoriaus rezoliucija Archyvo dokumentų valdymo sistemos priemonėmis. Tokie prašymai, įforminus Archyvo direktoriaus rezoliuciją, Archyvo dokumentų valdymo sistemos priemonėmis perduodami NBFC.

94. Archyvo direktorius kasmet iki kovo 15 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai elektroniniu paštu pateikia informaciją apie planuojamą atostogų laiką, nurodydamas jo funkcijas atliksiantį tarnautoją.

95. Archyvo struktūrinių padalinių vadovai kasmet iki kovo 1 d. Archyvo Bendrųjų reikalų skyriui pateikia informaciją apie savo ir jų vadovaujamo struktūrinio padalinio valstybės tarnautojų ir darbuotojų planuojamą atostogų laiką. Bendrųjų reikalų skyrius kasmet iki kovo 15 d. NBFC pateikia informaciją, reikalingą atostogų grafiko projektui parengti. Suderintas atostogų grafikas tvirtinamas Archyvo direktoriaus parašu. Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai su patvirtintu atostogų grafiku supažindinami Archyvo dokumentų valdymo sistemos priemonėmis bei elektroniniu paštu.

96. Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, einamaisiais metais planuojantys išeiti ir tikslinių atostogų (mokymosi, nemokamų, kūrybinių, kvalifikacijos tobulinimo ar kitų), tiesioginiam vadovui ir Archyvo Bendrųjų reikalų skyriui privalo pateikti informaciją apie planuojamą tikslinių atostogų laiką ne vėliau kaip prieš 8 darbo dienas iki tikslinių atostogų pradžios.

97. Archyvo struktūrinių padalinių vadovai turi planuoti ir užtikrinti, kad jų vadovaujamų struktūrinių padalinių valstybės tarnautojams ir darbuotojams duoti pavedimai jų atostogų metu būtų perduoti vykdyti kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams.

98. Kasmetines atostogas perkelti ar pratęsti galima tik esant Lietuvos Respublikos darbo kodekso 129 straipsnyje nustatytoms ar kitoms svarbioms priežastims.

Archyvo direktorius ir valstybės tarnautojai bei darbuotojai, dėl svarbių priežasčių negalintys eiti kasmetinių atostogų nustatytu laiku, ne vėliau kaip prieš 6 darbo dienas iki planuojamų atostogų pradžios turi apie tai informuoti Archyvo Bendrųjų reikalų skyriaus atsakingą darbuotoją.

99. Įsakymai dėl kasmetinių atostogų ar papildomo poilsio laiko suteikimo pagal Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų prašymus nerengiami. Kasmetinės atostogos ar papildomas poilsio laikas pagal Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų prašymus suteikiami Archyvo direktoriaus rezoliucija Archyvo dokumentų valdymo sistemoje.

100. Esant tarnybiniam būtinumui Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali būti atšaukti iš kasmetinių atostogų tik tuo atveju, kai Archyvo direktoriui yra pateiktas motyvuotas struktūrinio padalinio vadovo ar kito valstybės tarnautojo tarnybinis pranešimas apie esantį tarnybinį būtinumą atšaukti valstybės tarnautoją ar darbuotoją iš kasmetinių atostogų ir yra gautas iš atostogų atšaukiamo asmens rašytinis sutikimas. Dėl Archyvo direktoriaus atšaukimo iš atostogų sprendimą priima Lietuvos vyriausiasis archyvaras.

 

XV SKYRIUS

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ MOKYMAS

 

101. Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymas organizuojamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, tiesioginių vadovų siūlymus dėl kvalifikacijos tobulinimo, įstaigos strateginius tikslus bei finansines galimybes.

102. Valstybės tarnautojų mokymų poreikis nustatomas, mokymo planas ir mokymo apskaita rengiama vadovaujantis Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“.

 

 XVI SKYRIUS

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ SKATINIMAS

 

103. Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali būti skatinami padėka, vardine dovana, vienkartine pinigine išmoka ar premija, Archyvaro garbės ženklu, papildomų poilsio dienų suteikimu ar finansuojant kvalifikacijos tobulinimą. Už ypatingus nuopelnus valstybės tarnybai valstybės tarnautojai gali būti teikiami valstybės apdovanojimui gauti.                                        

 

 XVII SKYRIUS

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

104. Archyvo valstybės tarnautojams už tarnybinius nusižengimus skiriamos tarnybinės nuobaudos, už Archyvui padarytą materialią žalą valstybės tarnautojai turi atlyginti tiesioginę tikrąją žalą Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

105. Archyvo darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiami drausminėn, o už Archyvui padarytą materialią žalą – materialinėn atsakomybėn darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

106. Įstatymu nustatytais atvejais Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali būti traukiami baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

 

XVIII SKYRIUS

REIKALŲ PERDAVIMAS KEIČIANTIS ARCHYVO

VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS IR DARBUOTOJAMS

 

107. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo perduoti reikalus (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus, turimas bylas), taip pat informacinę ir norminę medžiagą, knygas, įgytas už Archyvo lėšas, antspaudus ir spaudus, magnetines korteles ir kitą turtą, už kurį Archyvo valstybės tarnautojai ar darbuotojai atsakingi. Archyvo direktorius arba jo pavedimu struktūrinio padalinio vadovas paskiria darbuotoją, atsakingą už perduotų reikalų tvarkymą.

108. Keičiantis Archyvo direktoriui, reikalai perduodami direktoriaus pavaduotojui arba kitam Archyvo valstybės tarnautojui, kuriam Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu pavesta laikinai atlikti Archyvo direktoriaus funkcijas. Paskyrus naują Archyvo direktorių, reikalai perduodami naujai paskirtam Archyvo direktoriui.

109. Reikalai perduodami pagal Archyvo reikalų perdavimo ir perėmimo aktą, kurį tvirtina Lietuvos vyriausiasis archyvaras.

110. Keičiantis Archyvo direktoriaus pavaduotojui ar struktūrinio padalinio vadovui, reikalai (nebaigti vykdyti dokumentai, nebaigti spręsti klausimai, turimos bylos), taip pat informacinė ir norminė medžiaga, knygos, įgytos už Archyvo lėšas, antspaudai ir spaudai, magnetinė kortelė ir kitas turtas, už kurį Archyvo direktoriaus pavaduotojas ar struktūrinio padalinio vadovas atsakingas, perduodami kitam valstybės tarnautojui, kuriam Archyvo direktoriaus įsakymu pavesta laikinai atlikti Archyvo direktoriaus pavaduotojo ar struktūrinio padalinio vadovo funkcijas. Paskyrus naują direktoriaus pavaduotoją ar struktūrinio padalinio vadovą, reikalai perduodami naujai paskirtam direktoriaus pavaduotojui ar struktūrinio padalinio vadovui. Reikalai perduodami pagal reikalų perdavimo ir perėmimo aktą, kurį tvirtina Archyvo direktorius.

111. Atleidžiant iš pareigų valstybės tarnautoją ar darbuotoją, jam pateiktas materialus turtas (kompiuteris, spausdintuvas ir kt.) perduodamas Archyvo direktoriaus įsakymu paskirtam valstybės tarnautojui ar darbuotojui teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XIX SKYRIUS

ANTSPAUDO NAUDOJIMAS

 

112. Archyvas turi antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

113. Archyvo antspaudą saugo ir už jo naudojimą atsako Archyvo direktorius. Archyvo direktoriaus laikinai nesant, jo funkcijas atlieka ir antspaudą saugo bei už jo naudojimą atsako direktoriaus pavaduotojas arba, esant būtinybei, kitas direktoriaus įgaliotas valstybės tarnautojas.

114. Archyvo antspaudas naudojamas, gaminamas, saugomas, įtraukiamas į apskaitą ir sunaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

115. Archyvo antspaudu netvirtinami Archyvo raštai, kuriais informuojama apie Archyve nesaugomus dokumentus, kuriuos asmuo savo prašyme prašė surasti ir jų pagrindu išduoti juridinį faktą patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 1994 m. birželio 2 d. raštas Nr. 02-08-307/280).

 

XX SKYRIUS

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAŽYMĖJIMŲ

IŠDAVIMAS IR LAIKYMAS

 

116. Valstybės tarnautojų pažymėjimai išduodami Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 338 „Dėl valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

117. Archyvo valstybės tarnautojų pažymėjimų išdavimą organizuoja atsakingas NBFC personalo administratorius.

118. Pažymėjimas keičiamas pasibaigus jo galiojimo terminui, pasikeitus Archyvo valstybės tarnautojo vardui ar pavardei, užimamoms pareigoms, pažymėjimui tapus netinkamu naudoti.

119. Praradęs valstybės tarnautojo pažymėjimą, valstybės tarnautojas per 3 darbo dienas užpildo ir Archyvo direktoriui pateikia tarnybinį pranešimą apie valstybės tarnautojo pažymėjimo praradimą, nurodydamas pažymėjimo praradimo laiką, aplinkybes, ir pateikia prašymą išduoti naują valstybės tarnautojo pažymėjimą

120. Valstybės tarnautojas, praradęs pažymėjimą dėl savo kaltės, privalo atlyginti Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklėse nustatytas naujo pažymėjimo gamybos išlaidas.

121. Atleistas iš pareigų Archyvo valstybės tarnautojas atleidimo dieną pažymėjimą grąžina Archyvo Bendrųjų reikalų skyriaus atsakingam darbuotojui.

122. Archyvo valstybės tarnautojas pažymėjimą privalo nešiotis ar darbo metu laikyti darbo vietoje.

 

XXI SKYRIUS

TARNYBINIO TRANSPORTO IR

MOBILIŲJŲ TELEFONŲ NAUDOJIMAS

 

123. Archyvo tarnybinis transportas naudojamas teisės aktų, reglamentuojančių tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimą biudžetinėse įstaigose, nustatyta tvarka ir vadovaujantis Archyvo direktoriaus įsakymu patvirtintomis Tarnybinio lengvojo automobilio naudojimo taisyklėmis.

124. Archyvo tarnybiniai mobilieji telefonai naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 11 „Dėl išlaidų judriojo ryšio paslaugoms limitų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 331 „Dėl tarnybinių mobiliųjų telefonų“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ ir Archyvo direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

 

XXII SKYRIUS

DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMAS

 

125. Archyvo valstybės tarnautojų pareiginės algos dydis nustatomas, priemokos, priedai,vienkartinės išmokos ir materialinės pašalpos skiriamos Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybosįstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių išmokų skyrimą, nustatyta tvarka.

126. Archyvo darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginė alga, priemokos, premijos, materialinės pašalpos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

127. Darbo užmokestis Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams mokamas du kartus per mėnesį: avansas – einamojo mėnesio 12 darbo dieną, likusi darbo užmokesčio dalis – kito mėnesio 5 darbo dieną. Valstybės tarnautojo ir darbuotojo prašymu, darbo užmokestis gali būti mokamas kartą per mėnesį.

128. Darbo užmokestis valstybės tarnautojams ir darbuotojams pervedamas į jų prašyme nurodytą banke esančią sąskaitą.

129. NBFC įgaliotas Archyvo buhalterinę apskaitą tvarkyti darbuotojas ne rečiau kaip kartą per mėnesį raštu ar elektroniniu būdu Archyvo valstybės tarnautojui ir darbuotojui pateikia informaciją apie jam apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas bei apie dirbto darbo laiko trukmę.

 

XXIII SKYRIUS

KITOS PRIVALOMOS TAISYKLĖS

 

130. Į Archyvo saugyklas turi teisę įeiti tik to struktūrinio padalinio, kuriam priklauso saugyklos, valstybės tarnautojai ir darbuotojai. Archyvo vadovybė ir kitų struktūrinių padalinių valstybės tarnautojai ir darbuotojai, esant būtinybei, gali dirbti tam tikrose saugyklose. Šis leidimas įforminamas Archyvo direktoriaus įsakymu. Valstybės tarnautojai bei darbuotojai prireikus įeiti į kitą saugyklą gali tik lydimi struktūrinio padalinio, kuriam priklauso saugykla, vadovo ar už saugyklą atsakingo darbuotojo. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama vestis pašalinius asmenis į Archyvo saugyklas be vadovų sutikimo.

131. Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, baigę darbą saugyklose, visada privalo uždaryti (užrakinti) Archyvo saugyklų duris. Struktūrinio padalinio, kuriam priklauso saugyklos, darbuotojai, pasibaigus darbo dienai, privalo patikrinti saugyklų durų uždarymą (užrakinimą).

132. Archyvo darbuotojas, paskirtas atsakingu už darbų ir priešgaisrinę saugą, privalo apmokyti Archyvo valstybės tarnautojus ir darbuotojus. Instruktažai registruojami Darbų saugos instruktavimų darbo vietose registracijos žurnaluose, kurie saugomi struktūriniame padalinyje, atsakingame už darbų ir priešgaisrinę saugą.

133. Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, norintys dirbti Archyve po darbo ar pradėti darbą 1 val. anksčiau, privalo gauti raštišką Archyvo direktoriaus leidimą.

134. Lankytojai į Archyvo darbo patalpas turi būti įleidžiami ir palydimi Archyvo darbuotojo.

135. Pasibaigus darbo laikui, Archyvo pastatas perduodamas saugoti saugos tarnybai Archyvo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos nustatyta tvarka.

 

XXIV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

136. Šis Reglamentas skelbiamas Archyvo interneto tinklalapyje.

137. Pasikeitus Reglamente minimiems teisės aktams, taikomos aktualios tų teisės aktų redakcijos nuostatos.

 

____________

 

Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2021-07-19 15:47