Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Vidaus tvarkos taisyklės

                                                                        PATVIRTINTA

                                                                        Lietuvos valstybės istorijos 
                                                                        archyvo direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d.

                                                                        įsakymu Nr. R1 – 29

                                                     

 

LIETUVOS VALSTYBĖS ISTORIJOS ARCHYVO
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Lietuvos valstybės istorijos archyvo (toliau – Archyvo) vidaus tvarką, kurios tikslas – daryti įtaką Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir atliekančių vidaus administravimą (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), elgesiui, kad gerėtų jų ir visuomenės santykiai.

2. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

3. Archyvo veiklos organizavimo, valstybės tarnautojų ir darbuotojų komandiruočių, atostogų suteikimo bei kitus klausimus reglamentuoja Archyvo darbo reglamentas, patvirtintas Archyvo direktoriaus 2018 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. R1 - 16.

 

II SKYRIUS

DARBO IR POILSIO LAIKAS

4. Darbo laikas Archyve nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“.

5. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990, kitais Vyriausybės nutarimais, kuriais poilsio dienos gali būti perkeltos derinant darbuotojų poilsio laiką ir švenčių dienas.

6. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi laikytis Archyve nustatyto darbo laiko režimo. Archyve nustatyta 40 val. trukmės penkių dienų darbo savaitė su dviem poilsio dienomis. Pirmadienį – ketvirtadienį Archyve darbo laiko pradžia – 8 val., darbo laiko pabaiga – 17 val., penktadienį darbo laiko pradžia – 8 val., darbo laiko pabaiga – 15.45 val. Šeštadienis ir sekmadienis – poilsio dienos.

7. Valstybės tarnautojas ir darbuotojas, suderinęs su tiesioginiu vadovu raštu, gali deklaruoti kitą darbo laiko pradžią ir pabaigą. Jo kito darbo laiko grafiką tvirtina Archyvo direktorius.

8. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jei valstybės tarnautojai ar darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai padaryti gali kiti asmenys. Administracijos padalinių vadovai apie valstybės tarnautojo ar darbuotojo neatvykimą ir jo priežastis informuoja direktorių ar direktoriaus pavaduotoją.

9. Valstybės tarnautojui ar darbuotojui neatvykus į darbą ir nepranešus neatvykimo priežasčių, administracijos padalinio vadovas privalo tuojau pat informuoti Archyvo direktorių. Padalinių vadovams, neinformuojantiems vadovybės apie be priežasties neatvykusį į tarnybą dirbantįjį, skiriamos teisės aktais nustatytos nuobaudos.

10. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, palikdami Archyvą tarnybos ar darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą, jeigu išvykimo trukmė iki 3 val., ilgesniam laikui – Archyvo direktoriaus sutikimą.

11. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo laiko apskaitą vykdo Archyvo administracijos padalinių vadovai.

 

III SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PATEKIMO Į ARCHYVO PATALPAS TVARKA

12. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, įeidami į Archyvo patalpas, privalo naudotis elektroninėmis įėjimo kortelėmis. Valstybės tarnautojas ar darbuotojas, praradęs kortelę, privalo nedelsdamas informuoti Bendrųjų reikalų skyrių, kuris, gavęs tokią informaciją, kortelę užblokuoja.

 

IV SKYRIUS

BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

13. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi:

13.1. laikytis darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

13.2. racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius Archyvo išteklius;

13.3. Archyvo elektroninius ryšius, telekomunikacijų galinius įrenginius, programinę, biuro įrangą, kanceliarines ir kitas priemones naudoti tik su darbu susijusiais tikslais.

14. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama:

14.1. darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų;

14.2. patalpose, kuriose aptarnaujami piliečiai ir kiti asmenys, matomoje vietoje laikyti maisto produktus ir gėrimus;

14.3. vartoti maisto produktus ar gėrimus piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu;

14.4. darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip;

14.5. palikti pašalinius asmenis vienus savo darbo vietoje;

14.6. leisti pašaliniams asmenims naudotis Archyvo elektroniniais ryšiais, telekomunikacijų galiniais įrenginiais, programine, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis;

14.7. atlikti kompiuterių, dauginimo, ryšių technikos priežiūros bei remonto darbus, diegti taikomąją programinę įrangą, išskyrus tuos darbuotojus, kurie yra tiesiogiai atsakingi už šią veiklą;

14.8. Archyvo patalpose rūkyti ne tam skirtoje, specialiai parengtoje ir pažymėtoje vietoje, taip pat rūkyti tarnybinio transporto priemonėse.

 

V SKYRIUS

APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

15. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus.

16. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu Archyvui arba jo reprezentavimu, vieną darbo dieną per savaitę (prieš poilsio dienas) gali dėvėti tvarkingus laisvalaikio stiliaus drabužius.

17. Archyvo direktorius arba jo įgaliotas asmuo, kurio nuomone, valstybės tarnautojo ar darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka šių Taisyklių 15 ir 16 punktų reikalavimų, įpareigoja valstybės tarnautoją ar darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.

 

VI SKYRIUS

ELGESIO REIKALAVIMAI

18. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Archyvą.

19. Archyve turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.

20. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

21. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

 

VII SKYRIUS

ARCHYVO TERITORIJOS IR PATALPŲ VAIZDO STEBĖJIMAS

22. Archyvo teritorijoje ir patalpose, pažymėtose specialiu ženklu, vykdomas vaizdo stebėjimas. Skaitmeninių dokumentų skyrius užtikrina, kad vaizdo stebėjimo kameros nuolat veiktų.

23. Vaizdo stebėjimo tikslas – užtikrinti Archyvo, jo klientų, darbuotojų ir kitų asmenų bei jų turto saugumą.

24. Vaizdo stebėjimo kameros turi būti įrengiamos taip, kad vaizdo stebėjimas nebūtų vykdomas didesnėje teritorijoje ar patalpoje, nei reikalinga užtikrinti Archyvo turto ir Archyvo klientų bei darbuotojų saugumą.

25. Vaizdo duomenys renkami dviem būdais: peržiūrimi realiu laiku ir daromas vaizdo duomenų įrašas. Vaizdo duomenys, kurie yra išsaugoti vaizdo įrašymo įrenginyje ( DVR ) Nr. 1 yra saugomi 6 kalendorines dienas, o Nr. 2 - 60 kalendorinių dienų. Pasibaigus nustatytam terminui, duomenys automatiniu būdu sunaikinami. Jei vaizdo įrašų duomenys naudojami kaip įrodymai ikiteisminiame ar kitame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, kituose teisiniuose procesuose siekiant apginti Archyvo ir (ar) trečiųjų asmenų pagrįstas teises ir laisves ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, Vaizdo duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

26. Vaizdo duomenys gali būti naudojami tik 23 punkte nurodytiems tikslams ar teikiami ikiteisminį tyrimą arba kitą tyrimą atliekančiai įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais.

27. Įgyvendinant Duomenų subjekto teisę susipažinti su savo Vaizdo duomenimis, užtikrinama trečiųjų asmenų teisė į privatų gyvenimą, t. y. Duomenų subjektui susipažįstant su vaizdo įrašu, jeigu vaizdo įraše matomi kiti asmenys, kurių tapatybė gali būti nustatyta, ar kita informacija, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų privatumą, šie vaizdai turi būti retušuoti ar kitais būtais panaikinama galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis.

28. Vykdant vaizdo stebėjimą draudžiama:

28.1. įrengti ir eksploatuoti įrengtas vaizdo stebėjimo priemones, kad į jų stebėjimo lauką patektų gyvenamoji patalpa ir (arba) jai priklausanti privati teritorija ar įėjimas į ją;

28.2. stebėti vaizdą Archyvo patalpose, kuriose Duomenų subjektas pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks vaizdo stebėjimas žemintų žmogaus orumą;

28.3. stebėti vaizdą slaptomis vaizdo kameromis;

28.4. kitais atvejais, kai vaizdo stebėjimas neatitinka Taisyklių 23 punkte nustatytų tikslų.

29. Detalų Archyvo teritorijos ir patalpų vaizdo stebėjimą reglamentuoja Archyvo vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo aprašas.

 

VIII SKYRIUS

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

30. Valstybės tarnautojui ar darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.

31. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir Archyvo darbo reglamentas.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Šios Taisyklės skelbiamos interneto tinklapyje.

 

______________________

 

 

 

Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2021-07-12 08:26