O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. (8 5) 265 2253, faks (8 5) 265 2253,
el. p. lvna@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 191520296,
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT257300010002462339

 

2019 metai

Nauji dokumentai fonduose

 

Pagal 2019 m. apskaitos duomenis

  

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2019 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2019 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo

numeris

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.) (sąlyg. vnt.)

130

Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcija

 

1992-1995 m. 2 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Leidimų išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes iš Lietuvos Respublikos registracijos žurnalai.

 56  

Civilinės saugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

 2000-2001 m., 2003-2004 m.  6 apsk. vnt.
Dokumentų apibūdinimas:    Direktoriaus, departamento įsakymai veiklos klausimais, sprendimas dėl valstybės rezerve saugomų civilinės saugos priemonių.
154

Akcinė bendrovė bankas Snoras

1991-2011 m. 517 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas:  Banko steigimo ir registracijos dokumentai, Šiaulių krašto banko statutas, visuotinio steigėjų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolai, tarybos, valdybos, paskolų komiteto, kreditų išdavimo komisijos, administracijos vadovybės, centrinės darbo grupės posėdžių protokolai, Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Mažeikių, Panevėžio, Šiaulių, Utenos, Vilniaus darbo grupės paskolų, garantijų ir laidavimų klausimams spręsti posėdžių protokolai, valdybos pirmininko, banko prezidento įsakymai veiklos klausimais, susirašinėjimo su Lietuvos banku, su Lietuvos banko Kredito įstaigų priežiūros departamentu veiklos, finansiniais klausimais dokumentai, darbuotojų etatų sąrašai, oficialios ataskaitos Lietuvos bankui, instrukcijos, vidaus taisyklės.

154

Akcinė bendrovė bankas Snoras

1991-2011 m. 660 sąlyg. vnt.

Dokumentų apibūdinimas:  Banko steigimo ir registracijos dokumentai, Šiaulių krašto banko statutas, visuotinio steigėjų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolai, tarybos, valdybos, paskolų komiteto, kreditų išdavimo komisijos, administracijos vadovybės, centrinės darbo grupės posėdžių protokolai, Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Mažeikių, Panevėžio, Šiaulių, Utenos, Vilniaus darbo grupės paskolų, garantijų ir laidavimų klausimams spręsti posėdžių protokolai, valdybos pirmininko, banko prezidento įsakymai veiklos klausimais, susirašinėjimo su Lietuvos banku, su Lietuvos banko Kredito įstaigų priežiūros departamentu veiklos, finansiniais klausimais dokumentai, darbuotojų etatų sąrašai, oficialios ataskaitos Lietuvos bankui, instrukcijos, vidaus taisyklės.

157

Viešoji įstaiga Lietuvos viešojo administravimo institutas

1999-2019 m. 164 apsk. vnt.
Dokumentų apibūdinimas: Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registracijos žurnalai, įstatai ir jų pakeitimai, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, organizacijomis, institucijomis, įstaigomis veiklos klausimais dokumentai, projektai ir jų rengimo dokumentai, projektų ataskaitos, pasitarimų protokolai, metų veiklos ataskaitos, likvidaciniai finansinės atskaitomybės dokumetai, biudžeto išlaidų sąmatos.                                                  
155

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos

1992-2019 m. 348 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Departamento steigimo, reorganizavimo dokumentai, direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, įsakymai licenzijų išdavimo klausimais, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos Prezidentūra, Vyriausybe, Seimu, ministerijomis, užsienio organizacijomis, ambasadomis, Europos komisija turizmo, veiklos klausimais dokumentai, bendradarbiavimo sutartys turizmo srityje, projektų „Via Baltica touristica“, „Gintaro kelias“ dokumentai, metų planai ir veiklos bei metų statistinės ataskaitos, išlaidų sąmatos, metų balansai, finansinės atskaitomybės dokumentai, tarybos posėdžių protokolai, ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų aktai ir jų registras, komandiruočių į užsienio valstybes ataskaitos, Departamento ir UAB „SPA and Sport Travel“, UAB „Kardiolita“, Rusijos federacijos įmonės OOO „Turgid“ memorandumai.

151

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

2014-2016 m. 3 apsk. vnt.
Dokumentų apibūdinimas: Ministro įsakymai priskirtos veiklos srities administracinio reglamentavimo klausimais.
159

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

2015-2017 m. 4 apsk. vnt. (el. dok.)
Dokumentų apibūdinimas: Ministro įsakymai kandidatų į notarus (asesorius) skyrimo ir atleidimo klausimais, Ministro įsakymai Nr. 1P-69, Nr. 18P-1.
117

Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

2017-2018 m. 8 apsk. vnt.
Dokumentų apibūdinimas: Departamento veiklos ataskaita, susirašinėjimo su institucijomis ir įstaigomis, įmonėmis ir kitais teisiniais subjektais Europos Sąjungos teisės klausimais, Europos Sąjungos institucijų paklausimų dėl Europos Sąjungos teisės perkėlimo, įgyvendinimo ar taikymo ir Europos Sąjungos teisės pažeidimo procedūrų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258-260 straipsnius, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Sąjungos Bendrojo Teismo bylų, kuriose Lietuvos Respublika dalyvauja, klausimais dokumentai.
158

Kazimieras Vasiliauskas

1940-2009 m. 1 sąlyg. vnt.
Dokumentų apibūdinimas: Laiškų kopijos.
155

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos

2002-2003 m., 2005-2011 m. 37 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Bendradarbiavimo su Baltarusijos Respublika turizmo srityje dokumentai, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybėmis bendradarbiavimo turizmo srityje klausimais dokumentai, Nacionalinių vandens turizmo trasų specialiųjų planų, Nacionalinio lygmens autoturizmo trasų specialiųjų planų dokumentai, Phare projekto Nr. 2002/000-620.03.01.01.02 „Nacionalinių dviračių trasų specialiojo plano parengimas“, Phare projekto Nr. 2002/000.620.03 „Dviračių žiedo vakarų Lietuvoje plėtojimas“, Phare projekto Nr.RS/05-05 „Aukštaitijos dviračių žiedinės trasos su informacine sistema“, Phare projekto Nr. 2003/005/809.01.02 „Nemuno turistinės trasos pilotinis infrastruktūros išvystymas“ dokumentai.

34

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)

2015-2017 m. 9 sąlyg. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: LSDP tarybos, prezidiumo, valdybos posėdžių dokumentai.

156

Aleksandras Ambrazevičius

1920 m., 1937-1938 m., 1942 m., 1968 m., 1972 m., 1974-1976 m., 1978-2006 m., 2008 m., 2012-2014 m., 2016 m., 2018 m. 197 sąlyg. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: A. Ambrazevičiaus mokslinės veiklos dokumentai, disertacija, autoreferatas, leidiniai, laikraščiai, susirašinėjimo su asmenimis, valstybinėmis institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis skundų tyrimo, politikos ir kitais klausimais dokumentai, A. Ambrazevičiaus pasisakymai Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos posėdžių, radijo ir televizijos laidų metu, dalyvavimo Baltijos asamblėjos 2-ojoje sesijoje dokumentai, spaudos iškarpos, radijo ir televizijos valdybos biuleteniai, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimti nutarimai, įstatymai ir kiti normatyviniai dokumentai bei jų projektai, A. Ambrazevičiaus darbo Lietuvos Respublikos Vyriausybėje dokumentai, Tautos pažangos judėjimo veiklos dokumentai, A.Ambrazevičiaus diplomai, padėkos raštai, dokumentai Prancūzijos kompanijos „Dalkia“ atstovų tariamo šantažo klausimais, Tautos pažangos partijos veiklos dokumentai.

161

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2015-2016 m. 2 apsk. vnt.
Dokumentų apibūdinimas: Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, personalo valdymo klausimais.
161 Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2015-2016 m. 1 apsk. vnt. (el. dok.)
Dokumentų apibūdinimas: Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, personalo valdymo klausimais.
162

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

2014-2016 m. 15 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymai Inspekcijos veiklos klausimais, Inspekcijos viršininko įsakymai veiklos klausimais ir jų registras 2B, įsakymai priskirtos veiklos srities administracinio reglamentavimo klausimais ir jų registras 2BE, Inspekcijos viršininko įsakymai personalo ir atostogų vaikui prižiūrėti klausimais ir jų registrai 3B, 3BE, Inspekcijos 2013-2014 metų veiklos ataskaitos, komandiruočių ataskaitos, vidaus audito skyriaus 2015 metų veiklos planas, Inspekcijos 2015 metų veiklos plano vykdymo ataskaita, vidaus audito ataskaitos ir jų registras 1AE, vidaus audito pažymos ir jų registras 2AE.

162

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

2014-2016 m. 3 apsk. vnt. (el. dok.)
Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymai Inspekcijos veiklos klausimais, Inspekcijos viršininko įsakymai veiklos klausimais ir jų registras 2B, įsakymai priskirtos veiklos srities administracinio reglamentavimo klausimais ir jų registras 2BE, Inspekcijos viršininko įsakymai personalo ir atostogų vaikui prižiūrėti klausimais ir jų registrai 3B, 3BE, Inspekcijos 2013-2014 metų veiklos ataskaitos, komandiruočių ataskaitos, vidaus audito skyriaus 2015 metų veiklos planas, Inspekcijos 2015 metų veiklos plano vykdymo ataskaita, vidaus audito ataskaitos ir jų registras 1AE, vidaus audito pažymos ir jų registras 2AE.
117

Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

2019 m. 5 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas departamento veiklos klausimais, 2018 metų veiklos ataskaita, susirašinėjimo su institucijomis ir įstaigomis, įmonėmis ir kitais teisiniais subjektais Europos Sąjungos teisės,  Europos Sąjungos institucijų paklausimų dėl Europos Sąjungos teisės perkėlimo, įgyvendinimo ar taikymo ir Europos Sąjungos teisės pažeidimo procedūrų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258-260 straipsnius, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Sąjungos Bendrojo Teismo bylų, kuriose Lietuvos Respublika dalyvauja klausimais dokumentai.

10

Lietuvos Sąjūdis

1988-1989 m. 2 sąlyg. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos mokytojų sąjūdžio dokumentai.

164

Transporto investicijų direkcija

2017-2018 m. 8 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai 1-3E, 13 E, Direktoriaus įsakymai dėl priėmimo į pareigas, perkėlimo, atleidimo iš pareigų, darbo užmokesčio, atostogų vaikui prižiūrėti, tėvystės atostogų, skatinimo, nuobaudų ir kito darbo ir jų registrai 1-4E, 14E, Darbuotojų komandiruočių ataskaitos, Direkcijos 2016, 2017 metų veiklos plano ataskaitos, 2018-2020 metų strateginis veiklos planas ir jo vykdymo ataskaita, vadovybės pasitarimų protokolai ir jų registrai 1-23E, 123E.

164

Transporto investicijų direkcija

2017-2018 m. 2 apsk. vnt. (el. dok.)
Dokumentų apibūdinimas: Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai 1-3E, 13 E, Direktoriaus įsakymai dėl priėmimo į pareigas, perkėlimo, atleidimo iš pareigų, darbo užmokesčio, atostogų vaikui prižiūrėti, tėvystės atostogų, skatinimo, nuobaudų ir kito darbo ir jų registrai 1-4E, 14E, Darbuotojų komandiruočių ataskaitos, Direkcijos 2016, 2017 metų veiklos plano ataskaitos, 2018-2020 metų strateginis veiklos planas ir jo vykdymo ataskaita, vadovybės pasitarimų protokolai ir jų registrai 1-23E, 123E.
163

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

2017 m. 1 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Direktoriaus įsakymai priskirtos veiklos srities administracinio reglamentavimo, administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolės klausimais.

5

Bronislovas Juozas Kuzmickas

1918 m., 1959 m., 1977 m., 1985 m., 1988-1992 m., 1994 m., 1996-2001 m., 2003-2004 m., 2006-2010 m., 2012-2016 m., 2018 m. 65 sąlyg. vnt.
Dokumentų apibūdinimas: Nutarimo dėl Nepriklausomos Lietuvos valstybė atkūrimo, įteikto Vokietijos Vyriausybei, faksimilės nuorašas, Bronislavo Juozo Kuzmicko aukštojo moklso diplomai, paskaitų užsieniečiams studentams konspektai, laiškai, straispnių iškarpos, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio įgaliojimas Bronislavui Juozui Kuzmickui atstovauti Lietuvos valstybei, Bronislavo Juozo Kuzmicko liudijimas JAV kongrese Europos saugumo ir bendradarbiavimo komisijoje, Bronislavo Juozo Kuzmicko pranešimai konferencijose, Bronislavo Juozo Kuzmicko kandidato į Liuetuvos Respublikos Seimą rinkimų reklaminiai dokumentai, užsienio šalių ambasadorių sveikinimai, kvietimai, Bronislavo Juozo Kuzmicko asmens dokumentai (laikini leidimai, skaitytojo, nario bilietai, piliečio pažymėjimas, nebegaliojantys asmens, diplomatiniai pasai, darbo knygelė, karinis bilietas), mandatai, deputato, balsavimo pažymėjimai, kortelės, konferencijų, kuriose Bronislavas Juozas Kuzmickas skaitė pranešimus, programos, Bronislavo juozo Kuzmicko garbės raštai, padėkos, sveikinimai, kvietimai.
131

Leonarda Jekentaitė – Kuzmickienė

1980m., 1991-1992 m., 1997-1998 m., 2000-2008 m., 2010 m., 2017 m. 43 sąlyg. vnt.
Dokumentų apibūdinimas:

Etikos vadovėlio rengimo dokumentai, žurnalai, straipsniai, studijų kurso „Psichoanalizė“ studentų darbai,recenzijos ir rekomendacijos kolegoms, mokslinės veiklos ataskaitos, aprašymai, mokslinės veiklos charakteristikos, bibliografija, veiklos Lietuvos nacionalinėje UNESCO komisijoje dokumentai, recenzijos ir atsiliepimai apie Leonardos Jekentaitės-Kuzmickienės mokslinę veiklą, L. Jekentaitės-Kuzmickienės dalyvavimų mokslinėse konferencijose dokumentai, autorinės, darbo sutartys, įsakymai dėl darbo skyrimo, L. Jekentaitės asmeniniai dokumentai (gimimo liudijimas, pasai, diplomai, taupomoji knygelė, profsąjungos bilietas, darbo pažymėjimai ir kt.)

51

Lietuvos valstybės naujasis archyvas

2016-2017 m. 7 apsk. vnt.
Dokumentų apibūdinimas: Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registras 6V, susirašinėjimo su Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba veiklos klausimais dokumentai, dokumentų perdavimo sutarčių, aktų, sutvarkymo aktų registrai 1A, 2A, 3A, dokumentų valdymo patikrinimo įstaigose dokumentai, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąrašai, komandiruotės į Kijevą ataskaita.
51 Lietuvos valstybės naujasis archyvas 2018 m. 4 apsk. vnt. (el. dok.)
Dokumentų apibūdinimas: Susirašinėjimo su institucijomis ir įstaigomis veiklos klausimais dokumentai, 2017 m. veiklos ataskaita, 2018 metų veiklos palnas, komandiruočių ataskaitos.
167

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

2014-2017 m. 5 apsk. vnt.

Dokumentų apibūdinimas: Direktoriaus įsakymai priskirtos veiklos srities administracinio reglamentavimo klausimais, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija veiklos klausimais dokumentai.

165

Lietuvos archyvininkų draugija

1990m., 1992-1993 m., 1996-2002 m. 12 apsk. vnt.

 Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos archyvininkų draugijos įstatų rengimo dokumentai, valdybos posėdžių, susirinkimų posėdžių protokolai, informacija spaudai apie Draugijos įkūrimą, Draugijos registravimo, perregistravimo dokumentai, kvietimai į renginius ir renginių programos, Projekto MATRA-KAP/002/97, vykdyto kartu su Olandija, dokumentai, Draugijos narių sąrašai, stojančiųjų į Draugiją pareiškimai-anketos, stojamojo mokesčio žiniaraščiai, susirašinėjimo su įstaigomis veiklos, finansiniais klausimais dokumentai.

 

Informaciją atnaujino: Alvita Butmanaitė,
Informacija atnaujinta: 2019-12-31 12:42