O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 660 38600,
el. p. lvna@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 191520296,
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT257300010002462339

 

Administracinės procedūros vykdymas

 

Paslaugos aprašymas Lietuvos paslaugų kataloge

 

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

1

2.

Administracinės paslaugos versija

V01

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Administracinės procedūros vykdymas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Administracinė procedūra – viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą.

Skundai ar pranešimai priimami tik pateikti raštu  (tiesiogiai atvykus į archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu paštu, elektroniniu būdu per Integralią administracinių paslaugų sistemą (IAPS) ar per E. pristatymo sistemą. Elektroniniu būdu pateikti skundai ar pranešimai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

Į skundus ar pranešimus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas skundas ar pranešimas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmens skundas arba pranešimas, kuriame įvardijami viešojo administravimo subjekto veiksmai, neveikimas ar administracinis sprendimas, kuriais galimai buvo pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai.

Skundai ar pranešimai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė (juridinio asmens – pavadinimas), adresas arba kurie nėra asmens pasirašyti, viešojo administravimo subjekto vadovo ar jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjami. Elektroniniu būdu pateikti skundai ar pranešimai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

Prie asmens skundo ar pranešimo gali būti pridedami kiti dokumentai ar jų kopijos.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Asmens skundas ar pranešimas ir, atsižvelgiant į skundo ar pareiškimo turinį, reikiama informacija ar dokumentai.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Direktoriaus paskirtas asmuo (pagal kompetenciją).

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Direktorė Danutė Kontrimavičienė,  tel.

+370 660 38601, el. p. danute.kontrimaviciene@archyvai.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Administracinė paslauga suteikiama per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė paslauga negali būti suteikta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali pratęsti administracinės paslaugos suteikimo terminą, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

Asmenų prašymai nagrinėjami pagal šio aprašymo priede nurodytų veiksmų sekos schemą.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pateikiamas laisvos formos skundas ar pranešimas, kuriame įvardijami viešojo administravimo subjekto veiksmai, neveikimas ar administracinis sprendimas, kuriais galimai buvo pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informacija apie archyvo teikiamas administracines ir viešąsias paslaugas  pateikiama interneto svetainėje www.archyvai.lt.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas užregistruojamas ir saugomas byloje indeksu 1.18 E.

 

 

Administracinė, paslauga

Informaciją atnaujino: Ingrida Dranseikiene,
Informacija atnaujinta: 2020-12-04 15:21