O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 660 38600,
el. p. lvna@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 191520296,
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT257300010002462339

 

Darbo reglamentas

                                                                     PATVIRTINTA

                                                                     Lietuvos valstybės naujojo archyvo

                                                                     direktoriaus 2011 m. kovo 29 d.

                                                                     įsakymu Nr. 6V-4

                                                                     (Lietuvos valstybės naujojo archyvo

                                                                     direktoriaus 2012 m. lapkričio 12 d.

                                                                     įsakymo Nr. 6V-20 redakcija)

 

 

 

LIETUVOS VALSTYBĖS NAUJOJO ARCHYVO

DARBO REGLAMENTAS

 

 

    I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  

1. Lietuvos valstybės naujojo archyvo darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Lietuvos valstybės naujojo archyvo (toliau – Archyvas) darbo tvarką.

2. Reglamentas parengtas vadovaujantis Lietuvos valstybės naujojo archyvo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 197 (Žin., 2011, Nr. 23-1104), kitais teisės norminiais aktais ir atsižvelgiant į Pavyzdinį ministerijų darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 12 d. nutarimu Nr. 1002 (Žin., 2003, Nr. 80-3639).

3. Archyvas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982; 2010, 79-4055; 2012, Nr. 44-2147), Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, kitais teisės aktais, Archyvo nuostatais, kitais teisės norminiais aktais ir šiuo Reglamentu.

4. Archyvas savo veiklą grindžia įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) nustatytais principais.

5. Archyvui kitose valstybės institucijose ar įstaigose atstovauja Archyvo direktorius arba pagal kompetenciją jo pavedimu direktoriaus pavaduotojas, kiti Archyvo valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai).

  

 

II. ARCHYVO ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA

 

6. Archyvo administracijos struktūra formuojama atsižvelgiant į įstatymų ir kitų teisės norminių aktų Archyvui nurodytus veiklos tikslus ir pavestas funkcijas. Archyvo administracijos struktūrą tvirtina Lietuvos vyriausiasis archyvaras.

7. Archyvui vadovauja direktorius, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Lietuvos vyriausiasis archyvaras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Direktorius koordinuoja ir kontroliuoja Archyvo administracijos padalinių veiklą.

 8. Archyvo direktorius pavaldus ir atskaitingas Lietuvos vyriausiajam archyvarui.

 9. Archyvo direktoriaus nesant, jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas.

10. Archyvo administracijos padaliniams vadovauja skyrių vadovai (toliau – administracijos padalinių vadovai). Administracijos padalinio vadovo nesant, jį pavaduoja Archyvo direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas, kuriam tokios funkcijos nustatytos pareigybės aprašyme.

 11. Archyvo administracijos padaliniai savo veikloje vadovaujasi direktoriaus patvirtintais nuostatais, administracijos padalinių vadovai ir kiti valstybės tarnautojai – pareigybių aprašymais, parengtais ir patvirtintais pagal Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 685 (Žin., 2002, Nr. 51-1953; 2008, Nr. 49-1809), kiti darbuotojai – pareigybių aprašymais.

12. Archyvo padalinių vadovai yra tiesiogiai atskaitingi direktoriui.

13. Archyvo darbo laiką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimas Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“ (Žin., 2003, Nr. 79-3593), pietų pertraukos laiką įsakymu nustato Archyvo direktorius.

  

 

III. PATARIAMOSIOS INSTITUCIJOS

  

14. Archyve sudaroma Dokumentų ekspertų komisija (toliau – DEK) – direktoriaus patariamoji institucija dokumentų valdymo klausimais. Komisijos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą įsakymu tvirtina Archyvo direktorius.

15. Sprendžiamoms problemoms nagrinėti, teisės aktų projektams (išskyrus įstatymų, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kultūros ministro įsakymų projektus) rengti Archyve gali būti sudaromos ir kitos patariamosios komisijos ar darbo grupės.

  

 

IV. ARCHYVO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  

16. Archyvo veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintu metiniu veiklos planu, rengiamu Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos strateginio veiklos plano programų tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Archyvo metiniai veiklos planai rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279). Archyvo metiniai veiklos planai skelbiami interneto svetainėje. Metinio veiklos plano vykdymo vertinimą atlieka Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.

17. Archyvo metinio veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas

18. Archyvas metinę veiklos ataskaitą bei finansines ataskaitas teikia Lietuvos vyriausiajam archyvarui.

19. Archyvo metinės veiklos ataskaitos projektą rengia direktoriaus pavaduotojas pagal administracijos padalinių vadovų pateiktus metų veiklos duomenis.

20. Archyvo einamieji veiklos klausimai aptariami direktoriaus ir administracijos padalinių vadovų pasitarimuose, kuriuose direktoriaus nurodymu gali dalyvauti ir kiti Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai. 

  

 

V. TEISĖS AKTŲ PRIĖMIMAS IR PASIRAŠYMAS

 

 21. Archyvo direktorius priima ir pasirašo vidaus administravimo įsakymus dėl:

 21.1. administracijos padalinių nuostatų, pareigybių aprašymų, pareigybių sąrašų patvirtinimo;

 21.2. valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų, atostogų suteikimo, nuobaudų skyrimo, skatinimo, siuntimo į komandiruotes, kvalifikacijos kėlimo;

 21.3. komisijų, darbo grupių sudarymo;

 21.4. vidaus administravimo klausimų;

 21.5. kitų teisės aktų jam suteiktų funkcijų vykdymo.

 22. Su vidaus administravimo įsakymais Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai supažindinami Archyvo dokumentų valdymo sistemos priemonėmis arba Archyvo direktoriaus pavedimu pasirašytinai.

 

 

VI. KULTŪROS MINISTRO IR LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO PAVEDIMŲ VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

23. Archyvo direktorius užtikrina, kad kultūros ministro ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimai būtų deramai ir laiku įvykdyti.

24. Kultūros ministro ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimus vykdyti savo rezoliucija nurodo Archyvo direktorius.

 

VII. ARCHYVO VIDAUS PAVEDIMAI

 

25. Archyve pavedimus duoti turi teisę:

25.1. direktorius – tiesiogiai archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

25.2. Administracijos padalinių vadovai – administracijos padalinio valstybės tarnautojams ir darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

26. Archyvo direktoriaus pavedimai gali būti duodami direktoriaus įsakymu, rašytiniu pavedimu, rezoliucijų Archyvo dokumentų valdymo sistemoje ar žodine forma. 

27. Administracijos padalinių vadovų pavedimai gali būti duodami rašytinių pavedimų, rezoliucijų Archyvo dokumentų valdymo sistemoje ar žodine forma pagal nustatytas padalinio veiklos sritis.

28. Administracijos padalinių vadovai direktoriaus rezoliucijoje jiems nurodytos užduoties vykdymą gali raštu ar žodžiu pavesti administracijos padalinio konkretiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams.

29. Pavedimas (išskyrus pavedimus parengti atitinkamo teisės norminio akto projektą, pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų derinti dokumentų projektų) turi būti įvykdytas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, jei pavedime nenurodytas konkretus pavedimo įvykdymo laikas. Pavedimai parengti atitinkamo teisės norminio akto projektą turi būti įvykdyti ne vėliau kaip per 3 mėnesius, jei pavedime ar kitame teisės akte, kurio pagrindu duodamas pavedimas, nenurodytas konkretus įvykdymo laikas.

30. Jei duoto pavedimo per nustatytą laiką negalima įvykdyti dėl objektyvių priežasčių, likus 3 dienoms iki pavedimo įvykdymo, Archyvo dokumentų valdymo sistemoje gali būti prašoma atidėti pavedimo vykdymo terminą arba rašomas tarnybinis pranešimas, išdėstant priežastis.

Prireikus rašomas tarnybinis pranešimas ir dėl žodinių Archyvo direktoriaus bei administracijos padalinių vadovų pavedimų vykdymo.

31. Informacija apie Archyvo direktoriaus ar administracijos padalinių vadovų pavedimų, duotų Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, įvykdymo terminą prieinama Archyvo dokumentų valdymo sistemoje.

  

 

VIII. DOKUMENTŲ RENGIMAS

  

32. Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami jiems nustatytas funkcijas, direktoriaus ar administracijos padalinių vadovų pavedimus, rengia direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus.

33. Archyvo direktoriaus įsakymai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymu (Žin., 1995, Nr. 41-991) ir turi atitikti Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1998 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 104 (Žin., 1998, Nr. 87-2416; 2002, Nr. 50-1923), ir dokumentų rengimo bendruosius reikalavimus, nustatytus Lietuvos vyriausiojo archyvaro.

34. Nustatyta tvarka parengtus ir Archyvo direktoriui teikiamus pasirašyti įsakymus vizuoja už įsakymo projekto parengimą atsakingas valstybės tarnautojas, nurodydamas „Rengėjas“ ar „Parengė“, administracijos padalinių vadovai pagal administracijos padalinio kompetenciją.

35. Archyvo direktorius pasirašo dokumentus, siunčiamus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kitų valstybių institucijoms ir įstaigoms ar jų vadovams, atsakymus į Lietuvos Respublikos Seimo narių paklausimus, kitus jam priskirtus pasirašyti dokumentus;

36. Kitus dokumentus (aktus, pažymas ir kt.), parengtus vykdant nustatytas funkcijas, pasirašo jų rengėjai.

37. Siunčiamą dokumentą (išskyrus finansinius dokumentus – sąmatas, finansines ataskaitas ir kitus) Archyvo dokumentų valdymo sistemos priemonėmis vizuoja rengėjas ir pagal kompetenciją administracijos padalinių vadovai. Siunčiamus dokumentus ir Archyve liekančius siunčiamo dokumento egzempliorius (jei sudaromas ne elektroninis dokumentas) rengėjas vizuoja nustatyta tvarka.

38. Trumpai saugomi ir neperduodami kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims Archyvo veiklos elektroniniai dokumentai (tarnybiniai pranešimai, komandiruočių ataskaitos, atostogų prašymai) pasirašomi Archyvo dokumentų valdymo sistemos priemonėmis kvalifikuotu arba nekvalifikuotu elektroniniu parašu. Kiti elektroniniai dokumentai Archyvo direktoriaus nustatyta tvarka pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu.

 

 

IX. DOKUMENTŲ VALDYMO ORGANIZAVIMAS

 

39. Archyvo veiklos dokumentai tvarkomi, įtraukiami į apskaitą ir saugomi teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, nustatyta tvarka.

40. Archyve parengti ir su jo veikla susiję gauti dokumentai nustatyta tvarka registruojami atitinkamuose dokumentų registruose Archyvo dokumentų valdymo sistemoje. Dokumentų registrų sąrašą tvirtina Archyvo direktorius.

41. Dokumentų registrų sąrašą rengia ir Archyvo direktoriui tvirtinti teikia direktoriaus įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

42. Archyvo direktoriaus priimamus įsakymus, vizuotus šio Reglamento 34, 82 punktuose nustatyta tvarka, direktoriui pasirašyti pagal kompetenciją teikia jų rengėjai.

43. Pasirašytus įsakymus nustatyta tvarka registruoja ir deda į bylas darbuotojas, atsakingas už dokumentų registravimą.

44. Kitus Archyve parengtus dokumentus, pasirašytus ir, jei reikia, vizuotus, nustatyta tvarka registruoja ir į bylas deda už dokumentų registravimą ar bylų sudarymą atsakingi valstybės tarnautojai ar darbuotojai.

45. Gautus dokumentus priima, patikrina, nustatyta tvarka registruoja ir perduoda direktoriui ar administracijos padalinio vadovui susipažinti bei paskirti vykdyti užduotis darbuotojas, atsakingas už dokumentų registravimą.

 46. Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų elektroninio pašto adresais gauti dokumentai, kurių užduotis reikia vykdyti, persiunčiami į oficialią Archyvo pašto dėžutę adresu lvna@archyvai.lt. Oficialiu elektroninio pašto adresu gauti dokumentai, kurių užduotis reikia vykdyti, atspausdinami ir registruojami bendra tvarka.

46.1 Dokumentų rezoliucijos, vizos, supažindinimo žymos įforminamos ir pavedimai perduodami vykdyti Archyvo dokumentų valdymo sistemos priemonėmis;

46.2. Kiekvieno Archyvo dokumentų valdymo sistemos naudotojo prisijungimo duomenys (vartotojas ir slaptažodis) vienareikšmiškai identifikuoja konkretų valstybės tarnautoją ar darbuotoją, kurio duomenys, logiškai susieti su pasirašomu dokumentu, laikomi elektroniniu parašu ir turi tokią pat teisinę galią, kaip ir parašas Archyvo rašytiniuose vidaus dokumentuose.

47. Jei rezoliucijoje nurodytas pavedimas duotas keliems vykdytojams, dokumentas su rezoliucija perduodamas pirmajam rezoliucijoje nurodytam valstybės tarnautojui ar darbuotojui, kuris organizuoja pavedimo vykdymą ir atsako už tai, kad jis būtų įvykdytas laiku. Laikinai nesant pirmajam rezoliucijoje nurodytam valstybės tarnautojui ar darbuotojui, už tai, kad pavedimas būtų įvykdytas laiku, atsako kiti rezoliucijoje nurodyti valstybės tarnautojai. Rezoliucijoje nurodyti vykdytojai su pavedimu susipažįsta archyvo dokumentų valdymo sistemoje.

48. Pasirašytus ir nustatyta tvarka užregistruotus siunčiamus dokumentus tvarko darbuotojas, atsakingas už dokumentų registravimą:

48.1. tvirtina Archyve liekančius siunčiamojo dokumento egzempliorius, vizuotus šio Reglamento 37 punkte nustatyta tvarka, ir deda juos į atitinkamas bylas, jei jis yra atsakingas už tų bylų sudarymą, arba perduoda kitiems už atitinkamų bylų sudarymą atsakingiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams;

48.2. išsiunčia adresatams skirtus dokumentus.

49. Dokumentai, kurių užduotys įvykdytos, dedami į bylas pagal dokumentacijos planą, parengtą, suderintą ir patvirtintą teisės norminių aktų nustatyta tvarka.

50. Dokumentacijos planą (prireikus jo papildymų sąrašą) rengia Archyvo darbuotojas, atsakingas už Archyvo dokumentų valdymą.

51. Už administracijos padaliniuose sudaromų bylų saugojimą ir tvarkymą iki jų perdavimo užbaigtų bylų apskaitai tvarkyti atsako administracijos padalinio valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atsakingi už tų bylų sudarymą pagal dokumentacijos planą.

52. Praėjus vieneriems metams nuo bylų užbaigimo, už bylų saugojimą ir tvarkymą atsakingi valstybės tarnautojai ir darbuotojai:

52.1. atlieka bylose esančių dokumentų vertės ekspertizę;

52.2.teisės aktų nustatyta tvarka sutvarko nuolat saugomas bylas ir bylas, kurių saugojimo terminas ilgesnis negu 25 metai;

52.3. sudaro vienarūšių bylų sąrašus;

52.4. sudaro bylų, kurių saugojimo terminas pratęstas atlikus dokumentų vertės ekspertizę,sąrašus ir teikia juos atsakingam už užbaigtų bylų apskaitą darbuotojui;

52.5. nustatyta tvarka sutvarkytas nuolat saugomas bylas ir bylas,kurių saugojimoterminas ilgesnis negu 25 metai,pagal bylų perdavimo aktą perduoda už bylų apskaitą atsakingam darbuotojui.

53. Už bylų apskaitą atsakingas darbuotojas:

53.1. pagal bylų perdavimo aktą priima nuolat saugomas bylas ir bylas, kurių saugojimo terminas ilgesnis negu 25 metai, prieš tai patikrinęs, kaip jos sutvarkytos ir įformintos;

53.2. sudaro nuolat saugomų bylų ir bylų, kurių saugojimo terminas ilgesnis negu 25 metai, bylų apyrašus (jų tęsinius);

 53.3. sudaro Dokumentų naikinimo aktus;

53.4. sudaro bylų, kurių saugojimo terminas pratęstas atlikus dokumentų vertės ekspertizę,sąrašus;

53.5. teikia Archyvo direktoriui tvirtinti nustatyta tvarka sudarytus ir suderintus bylų apskaitos dokumentų duomenis (dokumentacijos plano, bylų apyrašų (jų tęsinių), Dokumentų naikinimo aktų), bylų, kurių saugojimo terminas pratęstas atlikus dokumentų vertės ekspertizę,sąrašus;

53.6. vykdo bylų apskaitos kontrolę.

54. Bylos, kurių saugojimo terminas trumpesnis negu 25 metai, saugomos administracijos padaliniuose iki jų saugojimo termino pabaigos arba praėjus dvejiems metams nuo jų užbaigimo pagal bylų perdavimo aktą perduodamos toliau saugoti Dokumentų saugojimo ir informacijos skyriui.

55. Dokumentus, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, teisės aktų nustatyta tvarka tvarko ir įtraukia į apskaitą už įslaptintos informacijos administravimą atsakingi valstybės tarnautojai, paskirti Archyvo direktoriaus įsakymu.

 

X. UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ INSTITUCIJŲ IR ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ IR KITŲ SVEČIŲ PRIĖMIMAS

 

56. Užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų ir organizacijų atstovų ir kitų svečių susitikimus Archyvo direktoriaus pavedimu organizuoja administracijos padaliniai ir (ar) valstybės tarnautojai ar darbuotojai.

57. Susitikimo darbotvarkė ir kita susijusi medžiaga Archyvo direktoriui pateikiama ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.

58. Apie numatomus susitikimus su užsienio, tarptautinių institucijų ir organizacijų atstovais gali būti informuojamas Lietuvos vyriausiasis archyvaras.

59. Svečių priėmimo išlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 919 „Dėl reprezentacinių išlaidų“ (Žin., 2002, Nr. 62-2511; 2004, Nr. 128-4597) nustatyta tvarka.

 

 

XI. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

60. Oficialią informaciją apie Archyvo veiklą žiniasklaidai ir visuomenei teikia Archyvo direktorius.

61. Archyvo direktorius gali įpareigoti konkrečius Archyvo valstybės tarnautojus parengti žiniasklaidai teikiamų pranešimų apie svarbiausius vadovybės susitikimus, kitus su Archyvo kompetencija susijusius aktualius klausimus projektus.

62. Informacija apie Archyvo veiklą vykdant teisės aktų pavestas funkcijas teikiama Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008), kitų teisės norminių aktų nustatyta tvarka.

 

 

XII. ASMENŲ APTARNAVIMAS, JŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

63. Asmenys Archyve aptarnaujami, jų prašymai ir skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975, 2011, Nr. 4-125), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3779), kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

64. Už informacijos teikimą asmenims ryšio priemonėmis ar jiems apsilankius Archyve ir aptarnavimą taikant „vieno langelio“ principą atsako valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kuriems tokios funkcijos nustatytos pareigybės aprašyme.

 

 

XIII. TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

 

65. Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų išvykimo į tarnybines komandiruotes klausimus, vadovaujantis Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 (Žin., 2004, Nr. 74-2555), sprendžia Archyvo direktorius.

66. Archyvo direktorius, vykdamas į tarnybinę komandiruotę Lietuvos Respublikos teritorijoje ilgiau kaip vienai dienai arba į tarnybinę komandiruotę į užsienį, turi iš anksto informuoti Lietuvos vyriausiąjį archyvarą raštu, nurodydamas komandiruotės tikslą, vietovę (vietoves), komandiruotės trukmę ir numatomas išlaidas.

67. Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų siuntimas į tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje (išskyrus siuntimą į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje) arba į užsienį įforminamas Archyvo direktoriaus įsakymu. 

68. Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų siuntimas į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje įforminamas direktoriaus arba jo įgalioto asmens rezoliucija, patvirtinančia, kad tarnybinis pranešimas išvykti iš nuolatinės darbo vietos suderintas.

69. Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai Archyvo direktoriui teikia tarnybinius pranešimus dėl vykimo į tarnybinę komandiruotę, kuriuose nurodomas komandiruotės tikslas, vieta, laikas, numatomos išlaidos. Jei į tarnybinę komandiruotę vyksta keletas valstybės tarnautojų ar darbuotojų, tarnybinį pranešimą rengia komandiruotės iniciatorius. Tarnybinį pranešimą vizuoja Archyvo vyriausiasis buhalteris.

70. Archyvo direktorius, atsižvelgdamas į tarnybiniame pranešime nurodytą komandiruotės tikslą, priima sprendimą ir, jei sprendimas teigiamas, savo rezoliucija paveda valstybės tarnautojui ar darbuotojui parengti įsakymo dėl komandiruotės projektą (išskyrus kai į tarnybinę komandiruotę vykstama vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje).

71. Už poilsio dienas, per kurias komandiruotėje tenka dirbti ar praleisti kelionėje, valstybės tarnautojo ar darbuotojo rašytiniu prašymu suteikiamos atitinkamos poilsio dienos, kurias jis turi išnaudoti per mėnesį.

72. Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, grįžę iš tarnybinių komandiruočių užsienyje ir Lietuvos Respublikos teritorijoje (išskyrus kai į komandiruotę vykstama vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje), ne vėliau kaip per 3 darbo dienas Archyvo direktoriui pateikia rašytinę atlikto darbo ir užduoties įvykdymo ataskaitą.

Kai į tarnybinę komandiruotę vyksta keletas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, gali būti rengiama bendra atlikto darbo ar užduoties įvykdymo ataskaita, kurią pasirašo visi į tarnybinę komandiruotę vykę valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

73. Ataskaitų pateikimo termino kontrolę vykdo darbuotojas, atsakingas už Archyvo dokumentų valdymą.

 

XIV. ATOSTOGŲ SUTEIKIMAS

 

74. Kasmetinės, nemokamos atostogos, atostogos kvalifikacijai tobulinti, atostogos dėl valstybės tarnautojo perkėlimo į kitas pareigas Archyvo valstybės tarnautojams suteikiamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708 (toliau – Valstybės tarnybos įstatymas) nustatyta tvarka. Kitos tikslinės atostogos Archyvo valstybės tarnautojams suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) nustatyta tvarka. Kasmetinės, tikslinės atostogos Archyvo darbuotojams suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

75. Mokymosi ar kūrybinės atostogos Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams suteikiamos ir apmokėjimo sąlygos nustatomos jų ir Archyvo direktoriaus susitarimu.

76. Kasmetinės atostogos už kiekvienus darbo metus Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams suteikiamos tais pačiais darbo metais pagal Archyvo direktoriaus patvirtintus atostogų grafikus.

77. Archyvo administracijos padalinių vadovai kasmet iki kovo 15 d. darbuotojui, atsakingam už atostogų grafiko sudarymą, elektroniniu paštu pateikia informaciją apie savo ir vadovaujamo administracijos padalinio valstybės tarnautojų ir darbuotojų planuojamą atostogų laiką, nurodydami vadovo pareigas eisiantį (pavaduosiantį) tarnautoją.

Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, einamaisiais metais planuojantys išeiti ir tikslinių atostogų (mokymosi, nemokamų, kūrybinių, kvalifikacijos tobulinimo ar kitų), derindami kasmetinių atostogų laiką tiesioginiam vadovui privalo pateikti informaciją apie planuojamą tikslinių atostogų laiką.

78. Archyvo darbuotojas, atsakingas už atostogų grafiko sudarymą, kasmet iki kovo 31 d. sudaro valstybės tarnautojų ir darbuotojų valstybės tarnautojai ir darbuotojai atostogų grafikus. Archyvo administracijos padalinių vadovai turi planuoti ir užtikrinti, kad jų vadovaujamų administracijos padalinių valstybės tarnautojams ir darbuotojams duoti pavedimai jų atostogų ar nedarbingumo metu būtų perduoti vykdyti kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams.

79. Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai su patvirtintu kasmetinių atostogų grafiku supažindinami pasirašytinai.

80. Kasmetines atostogas perkelti ar pratęsti galima tik esant Lietuvos Respublikos darbo kodekso 174 straipsnio 1 dalyje nustatytoms arba kitoms svarbioms priežastims. Jeigu priežastys, dėl kurių kasmetinės atostogos negali būti panaudotos, atsirado iki kasmetinių atostogų pradžios, į atostogų grafiką įrašytas asmuo, dėl tam tikrų priežasčių negalintis eiti atostogų grafike nurodytu laiku (pageidaujantis eiti atostogų dalimis), pateikia Archyvo direktoriui prašymą. Prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki atostogų pradžios. Archyvo valstybės tarnautojo ar darbuotojo prašymą vizuoja administracijos padalinio vadovas.

Jeigu priežastys, dėl kurių kasmetinės atostogos negali būti panaudotos, atsirado kasmetinių atostogų metu, pateikus prašymą atostogos pratęsiamos atitinkamą dienų skaičių, arba nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis, suderinus su administracijos padalinio ar tiesioginiu vadovu, perkeliama į kitą laiką.

81. Archyvo valstybės tarnautojas ar darbuotojas, nepanaudojęs kasmetinių atostogų dalies iki einamųjų metų gruodžio 31 d., Archyvo direktoriui turi pateikti prašymą perkelti nepanaudotą atostogų dalį (pridėti ją prie kitų darbo metų kasmetinių atostogų). Perkeltos kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos tais pačiais arba kitais darbo metais. Perkeltos į kitus darbo metus atostogos įrašomos į tų metų atostogų grafiką ir suteikiamos iki gegužės 31 d.

82. Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams atostogos suteikiamos Archyvo direktoriaus įsakymu. Įsakymų projektus rengia Archyvo sekretorius. Įsakymus dėl atostogų suteikimo Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams vizuoja įsakymo projekto rengėjas, atitinkamo administracijos padalinio vadovas ir Archyvo vyriausiasis buhalteris.

83. Esant tarnybiniam būtinumui Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali būti atšaukti iš kasmetinių atostogų tik tuo atveju, kai Archyvo direktoriui yra pateiktas motyvuotas administracijos padalinio vadovo ar kito valstybės tarnautojo tarnybinis pranešimas apie esantį tarnybinį būtinumą atšaukti valstybės tarnautoją, darbuotoją iš kasmetinių atostogų ir yra gautas iš atostogų atšaukiamo asmens rašytinis sutikimas.

 

 

XV. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMAS

 

84. Archyvo valstybės tarnautojų mokymas organizuojamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka 

85. Valstybės tarnautojų mokymų poreikis nustatomas ir mokymo planas rengiamas vadovaujantis Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1V-451 (Žin., 2010, Nr. 81-4255).

86. Direktoriaus pavaduotojas, rengdamas mokymo planą:

86.1. atsižvelgdamas į valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo rezultatus, apibendrina valstybės tarnautojų tiesioginių vadovų bei valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijų siūlymus (rekomendacijas) dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo;

86.2. nustato prioritetinius valstybės tarnautojų mokymo tikslus ir prioritetines valstybės tarnautojų mokymo grupes, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamą Valstybės tarnautojų mokymo strategiją (toliau – Strategija), įstaigos strateginius tikslus bei finansines galimybes;

86.3. suderintą su direktoriumi Archyvo einamųjų metų mokymų planą ir ateinančiųjų metų mokymo plano projektą Archyvo sekretorius kasmet iki kovo 1 d. pateikia Valstybės tarnybos departamentui per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemą (toliau – VATIS).

87. Archyvo sekretorius kasmet iki vasario 1 d. teikia ataskaitą apie valstybės tarnautojų mokymą praėjusiais metais Valstybės tarnybos departamentui per VATIS.

 

XVI. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ SKATINIMAS

 

88. Archyvo valstybės tarnautojai gali būti skatinami vienkartine pinigine išmoka vadovaujantis Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1167 (Žin., 2002, Nr. 74-3166; 2008, Nr. 132-5072).

89. Archyvo darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, gali būti skatinami vienkartine pinigine išmoka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-655; 2009, Nr. 100-4185) nustatyta tvarka.

 

 

XVII. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

90. Archyvo valstybės tarnautojai už tarnybinius nusižengimus gali būti traukiami tarnybinėn atsakomybėn, o už Archyvui padarytą materialią žalą – materialinėn atsakomybėn Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

91. Archyvo darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiami drausminėn, o už Archyvui padarytą materialią žalą – materialinėn atsakomybėn darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

92. Įstatymų nustatytais atvejais Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali būti traukiami baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

 

XVIII. REIKALŲ PERDAVIMAS KEIČIANTIS ARCHYVO VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS IR DARBUOTOJAMS

 

93. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas Archyvo valstybės tarnautojai ar darbuotojai administracijos padalinio vadovui arba paskirtam darbuotojui privalo perduoti reikalus (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus, turimas bylas), taip pat informacinę ir norminę medžiagą, knygas, įgytas už Archyvo lėšas, antspaudus ir spaudus, kitą turtą, už kurį Archyvo valstybės tarnautojas ar darbuotojas materialiai atsakingas. Archyvo direktorius arba jo pavedimu administracijos padalinio vadovas paskiria darbuotoją (-us), atsakingą (-us) už perduotų reikalų tvarkymą.

94. Reikalai perduodami pagal reikalų perdavimo ir perėmimo aktą, kurį parašu tvirtina Archyvo direktorius.

 

XIX. ANTSPAUDO NAUDOJIMAS

 

95. Archyvas turi antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

96. Archyvo antspaudą saugo ir už jo naudojimą atsako direktorius. Laikinai nesant direktoriaus, jo funkcijas atlieka ir atspaudą turi direktoriaus pavaduotojas.

97. Archyvo antspaudas naudojamas, gaminamas, saugomas, apskaitomas ir sunaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XX. MOBILIŲJŲ TELEFONŲ NAUDOJIMAS

 

98. Tarnybiniai mobilieji telefonai naudojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 331 „Dėl tarnybinių mobiliųjų telefonų“ (Žin., 2002, Nr. 26-941) ir Archyvo direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

 

XXI. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAŽYMĖJIMŲ IR DARBUOTOJŲ DARBO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS IR LAIKYMAS

 

99. Valstybės tarnautojų pažymėjimai išduodami Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 338 „Dėl valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 77-3309; 2009, Nr. 139-6133), nustatyta tvarka.

100. Darbuotojų darbo pažymėjimai išduodami pagal Darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo, nešiojimo ir pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 503 (Žin., 2003, Nr. 40-1822; 2006, Nr. 102-3948), reikalavimus.

101. Darbuotojų, priimtų dirbti pagal neterminuotą darbo sutartį, darbo pažymėjimas galioja 5 metus nuo jo išdavimo dienos.

102. Praradęs pažymėjimą, valstybės tarnautojas Archyvo direktoriui pateikia tarnybinį pranešimą apie valstybės tarnautojo pažymėjimo praradimą, nurodydamas pažymėjimo praradimo aplinkybes, ir prašymą išduoti naują pažymėjimą.

103. Praradęs pažymėjimą, darbuotojas Archyvo direktoriui pateikia raštišką prašymą išduoti naują pažymėjimą, nurodydamas pažymėjimo praradimo aplinkybes.

104. Pažymėjimas keičiamas pasibaigus jo galiojimo terminui arba pasikeitus valstybės tarnautojo ar darbuotojo asmens duomenims ar pareigoms. Pažymėjimui susidėvėjus, išduodamas naujas.

105. Atleistas iš užimamų pareigų valstybės tarnautojas ar darbuotojas atleidimo dieną grąžina pažymėjimą Archyvo darbuotojui, atsakingam už personalo dokumentų tvarkymą.

106. Valstybės tarnautojas ar darbuotojas pažymėjimą privalo nešiotis ar darbo metu laikyti darbo vietoje, taip pat pateikti jį kontroliuojančių institucijų reikalavimu.

 

____________________

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2017-11-08 10:24