Gedimino pr. 40/1, 01110 Vilnius, tel. (8 5) 264 9024,
el.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 193053247,
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT487300010002462313

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas

LIETUVOS YPATINGASIS ARCHYVAS

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

2022-07-20 Nr. (1.28 E.) V6-259

Vilnius

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas

2.

Administracinės paslaugos kodas

2.1.

3.

Administracinės paslaugos versija

V 0.6

4.

Administracinės paslaugos aprašymas

Prašymai priimami tik pateikti raštu. Prašymai gali būti pateikiami tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Lietuvos ypatingąjį archyvą (toliau – Archyvas), atsiuntus prašymą paštu, elektroninių ryšių priemonėmis arba per administracinių paslaugų teikimo informacines sistemas: Integralią administracinių paslaugų sistemą (IAPS), Elektroninio archyvo informacinę sistemą (EAIS).

Išduodami šiuos juridinius faktus patvirtinantys dokumentai:

1. išvežimą priverstiniams darbams, filtraciją;

2. ištrėmimą iš Lietuvos SSR ar įtraukimą į sąrašus asmenų, kuriuos buvo numatyta ištremti už Lietuvos SSR ribų;

3. represavimą (suėmimą, tardymą, teistumą, kalinimą);

4. žūtį pokario metais;

5. atklydimą po II pasaulinio karo iš Rytų Prūsijos į Lietuvą;

6. SSRS specialiųjų tarnybų vykdytą persekiojimą;

7. privalomąją karinę tarnybą sovietų armijoje, dalyvavimą II pasauliniame kare, karo veiksmuose Afganistane ir kt., likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius, komisavimą dėl ligos, šeimos nario žūtį tarnybos sovietų armijoje metu;

8. išvykimą iš Lietuvos į užsienį nuolat gyventi;

9. turėtą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą;

10. darbo stažą, suteiktas atostogas, gautą darbo užmokestį, kitus su darbo santykiais Lietuvos SSR KGB, VRM, LKP ir LLKJS sistemos įstaigose susijusius faktus;

11. kitų faktų patvirtinimo;

12. Archyvo saugomų dokumentų patvirtintos kopijos.

Faktus patvirtinantys ir kiti dokumentai pateikiami tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui  atvykus į Archyvą, siunčiami paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis. 

5.

Administracinės paslaugos aprašymas

Asmenys Archyve priimami ir aptarnaujami, informacija jiems teikiama, prašymai priimami ir atsakymai į juos pateikiami taikant „vieno langelio“ principą. „Vieno langelio“ asmenų aptarnavimo funkcijas Archyve atlieka Vidaus veiklos administravimo skyrius (priimamasis), kuris aptarnauja į Archyvą atvykusius asmenis ar jų atstovus, priima prašymus ir teikia atsakymus. 

6.

Administracinės paslaugos gavėjai

Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys

7.

Administracinės paslaugos teikimo būdas

Paslauga teikiama elektroninėmis ir neelektroninėmis priemonėmis

8.

Administracinės paslaugos rezultatas

Dokumentai, patvirtinantys tam tikrus juridinius faktus

9.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo
“ (
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimo Nr. 1014 redakcija).

10.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas, kuris turi būti parašytas įskaitomai, nurodytas asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas ir elektroninio pašto adresas, adresas arba kiti kontaktiniai duomenys, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą.

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija (kai prašymas siunčiamas paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis).

Giminystės ryšį su asmeniu (-imis), apie kurį (-iuos) prašoma privačios informacijos,  liudijančius dokumentus arba jų kopijas (kai prašymas siunčiamas paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis).

Atstovavimą ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai arba jų kopijos (kai dėl informacijos apie asmenį jo atstovas kreipiasi paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis), Jeigu prašoma privačios informacijos ne apie atstovaujamą asmenį, taip pat turi būti pateikti atstovaujamo asmens giminystės ryšį su asmeniu (-imis), apie kurį (-iuos) prašoma informacijos, liudijantys dokumentai arba jų kopijos, jei 

11.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prie prašymo, atsižvelgiant į jo turinį, gali būti pridedami kiti dokumentai ar jų kopijos bei pateikiama kita informacija, reikalinga prašymo nagrinėjimui.

Jei prašymas pateikiamas per IAPS ar EAIS, jis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

12.

Administracinės paslaugos inicijavimo forma

Prašymų formos, pildymo pavyzdžiai pateikiami Archyvo priimamajame ir interneto svetainėje https://www.archyvai.lt/lt/lya_prasymu-formos.html

13.

Administracinės paslaugos teikėjai

Vidaus veiklos administravimo skyrius:

Elena Fedosiuk, vyriausioji archyvistė, tel. (8 5) 261 0004, el. p. [email protected];

Sabina Lisovska, vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 264 9024, el. p. [email protected].

KGB dokumentų skyrius:

Inesa Zubinienė, vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 251 4213, el. p. [email protected].

LKP dokumentų skyrius:

Dorota Mordas, vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 212 6067, el. p. [email protected]; 

VRM dokumentų skyrius:

Judita Būdavė, vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 247 7870, el. p. [email protected]; 

14.

Administracinės paslaugos vadovai

Sabina Lisovska, Vidaus veiklos administravimo skyriaus Vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas , tel. (8 5) 264 9024, el. p. [email protected];

Nijolė Maslauskienė, LKP dokumentų skyriaus vedėja, tel. (8 5) 212 6000, el. p. [email protected];

Povilas Girdenis, VRM dokumentų skyriaus vedėjas, tel. (8 5) 247 7871, el. p. [email protected];

Vilma Ektytė, KGB dokumentų skyriaus vedėja, tel. (8 5) 251 4212, el. p. [email protected].

15.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Dokumentų paieška yra mokama paslauga.

 

Valstybės archyvų mokamų paslaugų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. ĮV-605 „Dėl Valstybės archyvų mokamų paslaugų sąrašo ir Valstybės archyvų mokamų paslaugų įkainių apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

 

Valstybės archyvų mokamų paslaugų įkainių sąrašas ir Valstybės archyvų mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašas, patvirtinti Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2022 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. VE-30 „Dėl Valstybės archyvų mokamų paslaugų įkainių sąrašo ir Valstybės archyvų mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Atlyginimas už suteiktas paslaugas gali būti sumokėtas Archyvo priimamajame grynaisiais pinigais, pašto perlaida arba banko pavedimu į Archyvo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT48 7300 0100 0246 2313 banke „Swedbank“.

16.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Administracinė paslauga suteikiama per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė paslauga negali būti suteikta, Archyvo direktorius ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų.

17.

Administracinės paslaugos teikimo proceso aprašymas ir paslaugos teikimo schema

 

Administracinė paslauga teikiama pagal šio aprašymo 1 priede nurodytų veiksmų sekos schemą

 

18.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė

19.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymo įtraukimas į dokumentų apskaitą

 

Aprašymas užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą

Administracinės paslaugos teikimo aprašymo 1 priedas

[Atsisiųsti paslaugos aprašymą pdf formatu]

 


Informaciją atnaujino: Linas Liauksminas, LYA
Informacija atnaujinta: 2022-08-02 11:20