Gedimino pr. 40/1, 01110 Vilnius, tel. (8 5) 264 9024,
el.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 193053247,
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT487300010002462313

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA

Lietuvos ypatingojo archyvo

direktoriaus 2020 m. kovo 16 d.

įsakymu Nr. V1-14

 

LIETUVOS YPATINGOJO ARCHYVO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

  

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos ypatingojo archyvo vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Lietuvos ypatingojo archyvo (toliau – Archyvas) vidaus tvarką, kurios tikslas – daryti įtaką Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), elgesiui, kad gerėtų jų ir visuomenės santykiai.

2. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

3. Už Archyvo vidaus tvarkos taisyklių įgyvendinimą atsako Archyvo direktorius, administracijos padalinių vadovai.

 

II SKYRIUS

DARBO IR POILSIO LAIKAS

 

4. Darbo laikas Archyve nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ ir kitais teisės aktais.

5. Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.

6. Už valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo laiko apskaitą atsakingas Vidaus veiklos administravimo skyrius.

7. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi laikytis Archyve nustatyto darbo laiko režimo. Administracijos padalinių vadovai privalo kontroliuoti, kaip jiems pavaldūs valstybės tarnautojai ir darbuotojai laikosi nustatyto darbo laiko režimo.

8. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, palikdami Archyvą tarnybos ar darbo (toliau vadinama – darbas) tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą, Archyvo administracijos padalinių vadovai – Archyvo direktorių ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą, jeigu išvykimo trukmė iki 3 val., ilgesniam laikui Archyvo direktoriaus sutikimą.

9. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis bei trukmę. Jeigu valstybės tarnautojai ar darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.

10. Tiesioginio vadovo informavimas apie neatvykimą į darbą, neatima galimybės, atsižvelgiant į įvykio aplinkybes, inicijuoti drausminės ar tarnybinės atsakomybės taikymą valstybės tarnautojui ir darbuotojui, pažeidusiam Archyve nustatytą darbo laiko režimą.  

11. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams kasmetinės atostogos suteikiamos pagal Atostogų grafiką, kurį kiekvienais metais iki kovo 31 d. sudaro Vidaus veiklos administravimo skyrius ir tvirtina Archyvo direktorius.

    

III SKYRIUS

BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

 

12. Darbo laikui pasibaigus darbo kabinetai, dokumentų saugyklos ir kitos patalpos privalo būti rakinamos ir perduodamos apsaugai. Archyvo pastatų ir patalpų perdavimą apsaugai nustato atskira, Archyvo direktoriaus įsakymu patvirtinta, tvarka.

13. Darbo kabinetų, dokumentų saugyklų ir kitų patalpų raktus, magnetines korteles gali turėti tik jose dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai. Draudžiama raktus ir magnetines korteles duoti ar perduoti kitiems asmenims.

14. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai pametę, praradę ar sugadinę darbo kabinetų, dokumentų saugyklų ir kitų patalpų raktus ar magnetines korteles, turi apie tai nedelsiant informuoti Vidaus veiklos administravimo skyriaus vyriausiąjį specialistą, atsakingą už ūkinę veiklą. Draudžiama savavališkai gaminti darbo kabinetų, dokumentų saugyklų ir kitų patalpų raktų kopijas.

15. Atsarginis visų kabinetų, saugyklų ir kitų patalpų raktų komplektas saugomas pas Vidaus veiklos administravimo skyriaus vyriausiąjį specialistą, atsakingą už ūkinę veiklą. Magnetines korteles valstybės tarnautojams ir darbuotojams išduoda ir priima bei jų apskaitą veda Vidaus veiklos administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas, atsakingas už ūkinę veiklą.

16. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama perduoti jiems suteiktus apsaugos signalizacijos kodus kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams bei kitiems asmenims.  

17. Į dokumentų saugyklas ir kitas specialios paskirties patalpas gali įeiti tik valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kuriems tai reikalinga atliekant nustatytas funkcijas. Pašaliniai asmenys į dokumentų saugyklas ir kitas specialios paskirties patalpas gali patekti Archyvo direktoriui ar už dokumentų saugojimą atsakingo Archyvo administracijos padalinio vadovui leidus ir lydimi valstybės tarnautojo ar darbuotojo.

18. Atliekant liftų, elektros, šilumos, vedinimo ir apsaugos sistemų remonto darbus bei profilaktines apžiūras, Vidaus veiklos administravimo skyriaus darbuotojai, atsakingi už ūkinę veiklą, šias paslaugas teikiančių juridinių asmenų specialistus gali palydėti į dokumentų saugyklų teritorija bet kuriuo metu.

19. Vidaus veiklos administravimo skyriaus darbuotojai, atsakingi už ūkinę, esant būtinybei, gali patekti į visas Archyvo patalpas ir pastatą bet kuriuo paros metu.

20. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik valstybės tarnautojui ar darbuotojui esant.

21. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo kabinetuose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.

22. Archyvo ir Archyvo administracijos padalinių patalpose, taip pat tarnybinėse transporto priemonėse, rūkyti draudžiama.

23. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.

24. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu.

25. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius Archyvo išteklius.

26. Archyvo elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

27. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Archyvo elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.

28. Dauginimo technikos, kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik Vidaus veiklos administravimo ar Skaitmeninių dokumentų skyrių darbuotojai, kurie yra tiesiogiai atsakingi už šią veiklą.

29. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi laikytis saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Incidentai darbe registruojami ir tiriami Incidentų darbe registravimo ir tyrimo Lietuvos ypatingajame archyve tvarkos aprašo, patvirtinto Archyvo direktoriaus įsakymu, nustatyta tvarka.

30. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atleidžiant juos iš pareigų (darbo), ne vėliau kaip atleidimo dieną privalo grąžinti dokumentus ir darbo priemones, kurios jiems buvo išduotos, taip pat pateikti nustatytos formos atsiskaitymo lapelį.

31. Atsiskaitymo lapelį taip pat privalo pateikti valstybės tarnautojai ar darbuotojai, kuriems suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos, atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, ilgesnės nei du mėnesiai nemokamos atostogos, atostogos kvalifikacijai tobulinti ar dėl kitų priežasčių nebūna darbe ilgiau nei du mėnesius, išskyrus laikino nedarbingumo laikotarpį.

32. Atsiskaitymo lapelį išduoda Vidaus veiklos administravimo skyrius, nurodydamas administracijos padalinius ir (ar) darbuotojus, su kuriais privalo atsiskaityti atleidžiamas iš pareigų (darbo) valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

33. Atsiskaičius su visais atsiskaitymo lapelyje nurodytais administracijos padaliniais ir (ar) darbuotojais, lapelis pateikiamas Vidaus veiklos administravimo skyriui, kuris lapelį registruoja, perduoda Archyvo direktoriui rezoliucijai ir jį pateikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui atsiskaitymui.

 

IV SKYRIUS

APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

 

34. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus.

35. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu Archyvui arba jo reprezentavimu, vieną darbo dieną per savaitę (prieš poilsio ar švenčių dienas) gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.

36. Archyvo direktorius, direktoriaus pavaduotojas, administracijos padalinių vadovai, kurių nuomone, valstybės tarnautojo ar darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka šių Taisyklių 35 ir 36 punktų reikalavimų, įpareigoja valstybės tarnautoją ar darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.

 

V SKYRIUS

ELGESIO REIKALAVIMAI

 

37. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Archyvą.

38. Archyve turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.

39. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų savitarpio santykiai grindžiami supratimo, tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais.

40. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

41. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

  

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

 

42. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sąlygos ir dydžiai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių darbo atlygio už darbą įstatymu.

43. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis diferencijuojamas atsižvelgiant į pareigybės grupę ir lygį, vykdomų funkcijų sudėtingumą, atsakomybės lygį, pareigybei keliamus išsilavinimo reikalavimus, reikalingų žinių ir įgūdžių turėjimą, turimą darbo patirtį (vadovavimo ir (ar) profesinę).

44. Atsižvelgiant į pareigybėms keliamus išsilavinimo reikalavimus, susijusius su veiklos pobūdžiu, vykdomų funkcijų sudėtingumu, reikalingų žinių ir įgūdžių turėjimu ir pareigybėms priskirtomis kompetencijomis, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės yra skirstomos į keturis lygius:

44.1. A lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas;

44.2. B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 m., ar specialus vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 m.;

44.3. C lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija;

44.4. D lygio – pareigybės, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.

45. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės yra skirstomos į šias grupes:

45.1. administracijos padalinių vadovai, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigybėms eiti;

45.2. specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigybėms eiti;

45.3. kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui;

45.4. darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui.

46. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestį sudaro:

46.1. pareiginė alga (mėnesinė alga – pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis);

46.2. priemokos;

46.3. mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų;

46.4. premijos.

47. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, išskyrus tuos, kurių pareigybės priskirtos D lygiui, pareiginės algos dalis nustatoma pareiginės algos koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam dydžiui, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas. Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio.    

48. Archyvo administracijos padalinių vadovų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių darbo atlygio už darbą įstatymo 2 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį, vadovaujamo darbo patirtį, kuri skaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo vadovaujama įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms ir (ar) jų padaliniams, ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar pareigybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms.

49. Darbuotojų, išskyrus tuos, kurių pareigybės priskirtos D lygiui, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių darbo atlygio už darbą įstatymo 3 ir 4 priedus, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdomos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms.

50. Darbuotojų, kurių pareigybė priskirta D lygiui, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimalios mėnesinės algos dydžio.

51. Darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių įstatymo nuostatas ir Archyvo darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo apmokėjimo sistemą. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo pasikeitus darbuotojo vadovaujamo darbo patirčiai ir (ar) profesinio darbo patirčiai.

52. Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, gali būti mokama pareiginės algos kintamoji dalis. Pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius, išskyrus šių Taisyklių 57 punkte nurodytą atvejį.

53. Pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, nustatoma iki kito darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo ir gali siekti iki 40 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies.

54. Darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartis tiesioginis vadovas, kartu su Archyvo darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis, įvertinęs darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą:

54.1. labai gerai, – teikia vertinimo išvadą Archyvo direktoriui su siūlymu nustatyti iki kito kasmetinio veiklos vertinimo pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 15 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, ir gali teikti išvadą su siūlymu skirti premiją;

54.2. gerai, – teikia vertinimo išvadą Archyvo direktoriui su siūlymu nustatyti iki kito kasmetinio veiklos vertinimo pareiginės algos kintamosios dalies dydį ne mažesnį kaip 5 procentai pareiginės algos pastoviosios dalies;

54.3. patenkinamai, – teikia vertinimo išvadą Archyvo direktoriui su siūlymu iki kito kasmetinio veiklos vertinimo nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies dydžio;

54.4. nepatenkinamai, – teikia vertinimo išvadą Archyvo direktoriui su siūlymu iki kito kasmetinio veiklos vertinimo nustatyti mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių darbo atlygio už darbą įstatyme tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) profesinę darbo patirtį numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas.

55. Archyvo direktorius, gavęs iš tiesioginių vadovų darbuotojų įvertinimą, per 10 darbo dienų priima sprendimą pritarti ar nepritarti tiesioginio vadovo siūlymams dėl šių Taisyklių 54 punkte numatytų nuostatų įgyvendinimo. Šis sprendimas galioja iki kito kasmetinio veiklos vertinimo. Jeigu Archyvo direktorius priima motyvuotą sprendimą neįgyvendinti siūlymo ar veiklos vertinimo išvados, darbuotojo iki vertinimo buvusi teisinė padėtis nesikeičia.

56. Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, priimtus sprendimus dėl jo vertinimo turi teisę skųsti darbo ginčams nagrinėti nustatyta tvarka.

57. Darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, tačiau ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip iki kito kasmetinio veiklos vertinimo.

58. Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės, ar už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą mokamos priemokos, kurios gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.

59. Apie darbuotojų papildomą darbo krūvį, padidėjus darbų mastui atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas arba atsiradusį poreikį darbuotojams atlikti papildomas užduotis, kurios nenustatytos pareigybės aprašyme, tiesioginis vadovas raštu informuoja Archyvo direktorių, nurodant padidėjusių darbų ar papildomų užduočių pobūdį, apimtis, terminus ir kt. Priemokos mokėjimas nutraukiamas, jei darbų mastas tampa normalus arba papildomos užduotys yra įvykdytos.

60. Priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.

61. Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos, atlikus vienkartines ypač svarbias Archyvo veiklai užduotis, kurios turi būti suformuluotos raštu. Taip pat ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos, įvertinus labai gerai darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.

62. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

63. Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), brolio (įbrolio), sesers (įseserės), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti atitinkamą aplinkybę patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa.

64. Mirus Archyvo darbuotojui, jo šeimos nariams gali būti išmokama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa, jeigu yra jo šeimos narių rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai.  

65. Nagrinėjant siūlymus ir priimant spendimus dėl pareiginės algos kintamosios dalies, priemokų, premijų ir materialinių pašalpų skyrimo Archyvo darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, privaloma atsižvelgti į Archyvo finansinės galimybės ir neviršyti darbo užmokesčiui skirtų lėšų. Jei sprendimo įgyvendinimui darbo užmokesčiui skirtų lėšų nepakanka, Archyvo direktorius priima motyvuotą sprendimą neįgyvendinti siūlymo.              

 

VII SKYRIUS

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

66. Valstybės tarnautojui ar darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.

67. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

68. Šios Taisyklės skelbiamos Archyvo interneto svetainėje.

69. Su šiomis Taisyklėmis dirbantys ir naujai priimti valstybės tarnautojai ir darbuotojai supažindinami dokumentų valdymo sistemos priemonėmis.

 

 

–––––­­­­­­­­­­­­­­–––––––­­­­–––––––––––––––

 

 

 

 


Informaciją atnaujino: Linas Liauksminas, LYA
Informacija atnaujinta: 2020-03-16 11:18