P. Butlerienės g. 9, 68306 Marijampolė, tel. (8 343) 92 991, faks. (8 343) 92 976,
el. p. marijampole@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 304440683

 

Darbuotojai

Daiva Bobinienė

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo atliekamos funkcijos:

1. priima ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus;

2. teikia informaciją, aptarnauja ir konsultuoja skaitytojus apie nagrinėjimo temai reikalingus dokumentus, esančius Filiale, nukreipia asmenis pagal kompetenciją;

3. rengia Filiale saugomų dokumentų pagrindu išduodamas pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus asmenų prašymuose nurodytiems juridiniams faktams patvirtinti;

4. organizuoja gautų iš saugyklų bylų išdavimą skaitytojams, kontroliuoja išduodamų bylų kiekį, fizinę būklę, išduoda dolumentus archyvo darbuotojams, trečiosioms šalims;

5. vykdo dokumentų kopijavimą pagal skaitytojų pateiktus užsakymus;

6. užtikrina, kad būtų laikomasi Valstybiniuose archyvuose saugomų dokumentų naudojimo tvarkos;

7. priima Nacionalinio dokumentų fondo dokumentus į Filialo saugyklas, tikrina priimtų dokumentų kiekį, fizinę būklę, perdavimo akte ir bylų apyrašuose nurodytų duomenų faktinį atitikimą;

8. dalyvauja rengiant Filialo veiklos planus ir ataskaitas, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų Archyvo vidaus administravimo klausimais projektų;

9. rengia ir tobulina archyvo informacines sistemas, vykdo dokumentų sklaidą virtualioje erdvėje;

10. vykdo dokumentų registravimą, paiešką, apskaitą dokumentų valdymo sistemoje “Avilys”, Elektroninio archyvo informacinę sistema (EAIS), dirba su integralia administracinių paslaugų sistema (I@ps);

11. ruošia straipsnius, publikacijas, parodas, ekskursijas ir kitus renginius;

12. atlieka saugyklų mikroklimato stebėseną ir taiko priemones jo palaikymui;

13. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Filialo vedėjo pavedimus, siekiant Filialo strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą, humanitarinių ar socialinių mokslų srities išsilavinimą;

2. turėti darbo valstybės archyvuose patirtį;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą, ir turėti patirties dokumentų valdymo srityje;

5. gebėti skaityti rankraščius ir kitus archyve saugomus dokumentus, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus;

6. turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;

7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti savarankiškai;

8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

10.gebėti dirbti su elektroninėmis dokumentų valdymo ir informacinėmis sistemomis;

11. mokėti rusų kalbą pažengusio vartotojo B 2 lygmeniu.

__________________________________________

 

 

 
Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2018-09-20 16:04