P. Butlerienės g. 9, 68306 Marijampolė, tel. (8 343) 92 991, faks. (8 343) 92 976,
el. p. marijampole@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 304440683

 

Darbuotojai

Danutė Baltrukonienė

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo atliekamos funkcijos:

1. priima ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus;

2. teikia informaciją ir konsultacijas apie Filiale saugomus dokumentus, prireikus nukreipia į kitas įstaigas;

3. rengia Filialo saugomų dokumentų pagrindu išduodamas pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus asmenų prašymuose nurodytiems juridiniams faktams patvirtinti;

4. organizuoja gautų iš saugyklų bylų išdavimą skaitytojams, kontroliuoja išduodamų bylų kiekį, fizinę būklę, išduoda dokumentus archyvo darbuotojams, trečiosioms šalims;

5. vykdo Filialo internetinės svetainės priežiūrą;

6. užtikrina, kad būtų laikomasi Valstybiniuose archyvuose saugomų dokumentų naudojimo tvarkos;

7. vykdo Filialo parengtų dokumentų valdymą.

8. dalyvauja rengiant Filialo veiklos planus ir ataskaitas, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų Archyvo vidaus administravimo klausimais projektų;

9. rengia ir tobulina Filialo informacines sistemas, vykdo dokumentų sklaidą virtualioje erdvėje;

10. registruoja dokumentus, vykdo jų paiešką ir apskaitą dokumentų valdymo sistemoje “Avilys”, pildo duomenimis Elektroninio archyvo informacinę sistemą (EAIS);

11. ruošia straipsnius, publikacijas, parodas, rengia ekskursijas ir kitus renginius;

12. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Filialo vedėjo pavedimus, siekiant Filialo strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

1. turėti aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą, humanitarinių ar socialinių mokslų srities išsilavinimą;

2. turėti darbo valstybės archyvuose patirtį;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą, ir turėti patirties dokumentų valdymo srityje;

5. gebėti skaityti rankraščius ir kitus archyve saugomus dokumentus, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus;

6. turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;

7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti savarankiškai;

8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

10. gebėti dirbti su elektroninėmis dokumentų valdymo ir informacinėmis sistemomis;

11. mokėti rusų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygmeniu.

_____________________________________

 

 

 
Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2018-09-20 16:00