P. Butlerienės g. 9, 68306 Marijampolė, tel. (8 343) 92 991, faks. (8 343) 92 976,
el. p. marijampole@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 304440683

 

Darbuotojai

Danutė Marcinkevičienė

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. vykdo Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintame Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams sąraše įrašytų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų dokumentų valdymo priežiūrą:

1.1. atlieka valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių teisės aktų, norminių bei kitų dokumentų projektų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, saugojimą ir naudojimą ekspertizę, juos vertina ir teikia išvadas;

1.2. tikrina kaip valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės laikosi Dokumentų ir archyvų įstatymo reikalavimų;

1.3. teikia metodinę ir praktinę pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių darbuotojams dokumentų valdymo klausimais;

1.4. kuria, tvarko ir pildo naujais duomenimis Elektroninio archyvo informacinę sistemą (EAIS);

1.5. rengia Filialo saugomų dokumentų fondų pažymas;

2. organizuoja ir atlieka valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių nuolat saugomų dokumentų perdavimą į valstybinį archyvą;

3. tikrina priimamų dokumentų kiekį, fizinę būklę, perdavimo akte ir bylų apyrašuose nurodytų duomenų faktinį atitikimą;

4. dalyvauja Filialo komisijų, darbo grupių veikloje, teikia pasiūlymus Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos rengiamų teisės norminių aktų reglamentuojančių dokumentų valdymą, projektams;

5. dalyvauja rengiant Filialo veiklos planus ir ataskaitas, siekiant Filialo strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimo;

6. teikia informaciją institucijoms ir asmenims, nagrinėja prašymus, pasiūlymus ir skundus Filialo kompetencijai priskirtais klausimais;

7. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio Filialo vedėjo pavedimus, siekiant Filialo tikslų bei uždavinių įgyvendinimo.

 

Šias pareigas aeinantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2 išmanyti Lietuvos Respublikos Dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų ir archyvų valdymą;

3. gerai išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei dokumentų rengimo taisykles;

4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, informacijos saugojimą ir teikimą;

5. mokėti dirbti kompiuteriu su Microsoft Word, Microsoft Excel, Outlook Express programomis;

6. mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir pateikti išvadas;

7. gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo darbo veiklą pagal paskirtas funkcijas;

8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;

9. mokėti užsienio kalbą;

10. gebėti bendrauti su žmonėmis, būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam.

______________________________________

 

 
Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2018-09-20 16:27