P. Butlerienės g. 9, 68306 Marijampolė, tel. (8 343) 92 991, faks. (8 343) 92 976,
el. p. marijampole@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 304440683

 

Darbuotojai

Rita Peldžiuvienė

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka tokias funkcijas:

1. Vykdo Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintame Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams sąraše įrašytų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų dokumentų valdymo priežiūrą:

1.1. atlieka valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių teisės aktų, norminių bei kitų dokumentų projektų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, saugojimą ir naudojimą, ekspertizę, juos vertina ir teikia išvadas;

1.2. tikrina kaip valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės laikosi Dokumentų ir archyvų įstatymo reikalavimų;

1.3. teikia metodinę ir praktinę pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių darbuotojams dokumentų valdymo klausimais;

1.4. kontroliuoja teisės aktais nustatytų reikalavimų dokumentų valdymo srityje laikymąsi įstaigose, reikalui esant surašo administracinių nusižengimų protokolus pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 116, 117, 118, 504, 505, 522 straipsnius;

1.5. tvarko darbo su institucijomis ir įstaigomis apskaitą, teikia pasiūlymus Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašo papildymo ir patikslinimo, taip pat dėl Nacionalinio dokumentų fondo papildymo nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ar fizinių asmenų veiklos dokumentais.

2. dalyvauja archyvo komisijų, darbo grupių veikloje, teikia pasiūlymus LVAT rengiamų teisės norminių aktų reglamentuojančių dokumentų valdymą, projektams;

3. dalyvauja rengiant Filialo veiklos planus ir ataskaitas, siekiant Filialo strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimo;

4. administruoja Elektroninio archyvo informacinę sistemą (EAIS);

5. organizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių nuolat saugomų dokumentų priėmimą į valstybinį archyvą;

6. tikrina priimamų dokumentų kiekį, fizinę būklę, perdavimo akte ir bylų apyrašuose nurodytų duomenų faktinį atitikimą;

7. vykdo Filialo valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijų administravimo, konsultavimo, informacijos pateikimo Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai ir kontrolės funkcijas;

8. teikia informaciją institucijoms ir asmenims, nagrinėja prašymus, pasiūlymus ir skundus Filialo kompetencijai priskirtais klausimais;

9. teikia pasiūlymus dėl Filialo darbuotojų atostogų grafiko;

10. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio Filialo vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Filialo tikslai ir uždaviniai.

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių ar humanitarinių mokslų srityje;

6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų ir archyvų valdymą;

6.3. gerai išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei dokumentų rengimo taisykles;

6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, informacijos saugojimą ir teikimą, darbo santykių reguliavimą, lėšų ir materialinių vertybių valdymą;

6.5. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo valstybinėje archyvų sistemoje patirtį;

6.6. mokėti dirbti kompiuteriu su Microsoft Word, Microsoft Excel, Outlook Express programomis;

6.7. mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.8. gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo darbo veiklą pagal priskirtas funkcijas;

6.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;

6.10. mokėti užsienio kalbą;

6.11. gebėti bendrauti su žmonėmis, būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam. 

_______________________________________________

 
Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2018-09-20 16:43