P. Butlerienės g. 9, 68306 Marijampolė, tel. (8 343) 92 991, faks. (8 343) 92 976,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440683

 

Vidaus tvarkos taisyklės

 

KAUNO REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO MARIJAMPOLĖS FILIALO

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vidaus tvarkos taisyklės (toliau vadinama Taisyklės) reglamentuoja Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialo (toliau vadinama – Archyvas) vidaus tvarką, kurios tikslas – daryti įtaką valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir atliekančių vidaus administravimą (toliau vadinama – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), elgesiui, kad gerėtų jų ir visuomenės santykiai.

 

2. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

 

3. Už Taisyklių įgyvendinimą atsako archyvo vedėjas.

 

II. DARBO IR POILSIO LAIKAS

 

4. Darbo laikas Archyve nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“(Žin., 2003, Nr. 79-3593).

 

5. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990.

 

6. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi laikytis nustatyto darbo laiko režimo.

 

7. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, palikdami Archyvą tarnybos ar darbo tikslais, turi apie tai informuoti Archyvo direktorių ir filialo vedėją ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, valstybės tarnautojai ir darbuotojai taip pat turi gauti filialo vedėjo sutikimą.

 

 8. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti filialo vedėją ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu valstybės tarnautojai ar darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.

 

III. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

 

9. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi:

 

9.1. laikytis darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

 

9.2. racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius Archyvo išteklius;

 

9.3. Archyvo elektroninius ryšius, telekomunikacijų galinius įrenginius, programinę, biuro įrangą, kanceliarines ir kitas priemones naudoti tik su darbu susijusiais tikslais.

 

10. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama:

 

10.1. darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų;

 

10.2. patalpose, kuriose aptarnaujami piliečiai ir kiti asmenys, matomoje vietoje laikyti maisto produktus ir gėrimus;

 

10.3. vartoti maisto produktus ar gėrimus piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu;

 

10.4. darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip;

 

10.5. palikti pašalinius asmenis vienus savo darbo vietoje;

 

10.6. leisti pašaliniams asmenims naudotis Archyvo elektroniniais ryšiais, telekomunikacijų galiniais įrenginiais, programine, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis;

 

10.7. atlikti kompiuterių, ryšių technikos priežiūros bei remonto darbus, diegti taikomąją programinę įrangą, išskyrus tuos darbuotojus, kurie yra tiesiogiai atsakingi už šią veiklą;

 

10.8. Archyvo patalpose rūkyti ne tam skirtoje, specialiai parengtoje ir pažymėtoje vietoje, taip pat rūkyti tarnybinio transporto priemonėse.

 

IV. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

 

11. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga -  švari, dalykinio stiliaus.

 

12. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys veikloje, susijusioje su atstovavimu Archyvui arba jo reprezentavimu, vieną darbo dieną per savaitę (prieš poilsio dienas) gali dėvėti tvarkingus laisvalaikio stiliaus drabužius.

 

13. Archyvo vedėjas arba jo įgaliotas asmuo, kurio nuomone, valstybės tarnautojo ar darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka šių Taisyklių 11 ir 12 punktų reikalavimų, įpareigoja valstybės tarnautoją ar darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.

 

V. ELGESIO REIKALAVIMAI

 

14. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Archyvą.

 

15. Darbo vietoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.

 

16. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

 

17. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams darbo vietoje draudžiama laikyti necenzūrinio arba asmens garbę ir orumą žeminančio turinio informaciją.

 

VI. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

18. Valstybės tarnautojui ar darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.

 

19. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Darbo kodeksas.

 

__________________________________________________

 

 

Informaciją atnaujino: Danutė Baltrukonienė,
Informacija atnaujinta: 2017-02-14 08:55