O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 690 12 992, 8 690 12 990,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764949,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT417300010002462342

 

Nauji dokumentai fonduose

 

Nauji dokumentai fonduose pagal 2019 m. apskaitos duomenis

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2019 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2019 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis (apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

 

Sutvarkyti fondai

 

 

 

765

Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondas

1996-2017 m.

27

Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondo registravimo pažymėjimų, įstatų kopijos, labdaros ir paramos teikimo ir gavimo dokumentai.

779

Agnė Lukšytė

1956-2006 m.

18

Agnės Lukšytės laiškai, biografiniai dokumentai, knygų variantai, maketai, straipsniai.

785

Leona Korkutienė

[1973]-2004 m.

11

L.Korkutienės darytos nuotraukos, eilėraščiai leidiniuose, fotoalbumas, parodų lankstinukai, publicistiniai tekstai, interviu, V.Sventicko laiškas L.Korkutienei, biografiniai ir kiti dokumentai**.

807

Juozas Gudavičius

1900-2010 m.

129

Juozo Gudavičiaus kurtų šokių aprašai, brėžiniai, koncertų programos, plakatai, interviu, laiškai ir sveikinimai, biografiniai dokumentai, straipsniai apie J.Gudavičių, nuotraukos, šeimos narių bei surinkti ir kt. dokumentai**.

 

Papildyti fondai

 

 

 

66

Vytautas            Sirijos Gira

1991-1996 m.

1

V.Sirijos Giros laiškai ir sveikinimai Ž.Antanaitienei.

71

Ieva Simonaitytė

[1989-1998] m.

1

E.Barauskienės atsiminimai apie I.Simonaitytę.

108

Jurgis Fledžinskas

[1915]-2014 m.

16

Jurgio Fledžinsko koncertų programos, afišos, straipsniai, laiškai, dovanojimo įrašai, biografiniai dokumentai, straipsniai bei mokslo darbai apie Jurgį Fledžinską, nuotraukos, šeimos narių bei kt. dokumentai**.

114

Albinas Žukauskas

1952-[1974] m.

3

[I.Kaplano] versti A.Žukausko eilėraščiai, A.Žukausko laiškų P.Semenovičiui, M.Tankai, M.O.Vasiliokui ir kt. kopijos bei Anatolijaus laiško A.Žukauskui kopija.

133

Eugenijus Matuzevičius

1958 m.

1

E.Matuzevičiaus eilėraščių vertimų mašinraščio kopijos**.

144

Benjaminas Gorbulskis

1939-2016 m.

156

Benjamino Gorbulskio kūrybos, biografiniai dokumentai, nuotraukos bei dokumentai apie Benjaminą Gorbulskį.

149

Rostislavas Andrejevas

[1876-1907] m.

9

A.Borodino, Š.Guno, R.Leoncavallo, E.Napravniko, N.Rimskio-Korsakovo, A.Rubinšteino, P.Mascagni operų klavyrai, S.Džounso operetės klavyras ir kt. dokumentai, su R.Andrejevo autografais, įrašais

153

Teofilis Tilvytis

[1958] m.

1

T.Tilvyčio eilėraščių vertimų mašinraščio kopijos.

171

Juozas Karosas

1904-2016 m.

156

Juozo Karoso kūrybos, biografiniai dokumentai, laiškai, nuotraukos.

266

Lietuvos TSR valstybinis dailės institutas

1944-1954 m.

10

Lietuvos TSR valstybinis dailės instituto veiklos organizavimo dokumentai: Balsų skaičiavimo komisijos dėl profesoriaus vardo suteikimo J.Vienožinskiui protokolas su priedais. Balsų skaičiavimo komisijos ir Mokslo tarybos posėdžių dėl pedagoginių mokslo vardų suteikimo protokolai su priedais ir kt.

Atleistų darbuotojų asmens bylos*.

282

Kauno valstybinis dramos teatras

1944-1949 m.

102

Kauno valstybinio dramos teatro atleistų kūrybinių darbuotojų asmens bylos*.

284

Kauno jaunimo ir Kauno muzikinės komedijosteatrai

1947-1949 m.

46

Kauno jaunimo ir Kauno muzikinės komedijos teatrų atleistų darbuotojų asmens bylos*.

344

Kauno valstybinis muzikinis dramos teatras

1949-1959 m.

126

Kauno valstybinio muzikinio dramos teatro atleistų kūrybinių darbuotojų asmens bylos*.

358

Elena Čiudakova

1925-2008 m.

28

E.Čiudakovos nuotraukos iš spektaklių, koncertų, renginių afišos, E.Čiudakovos atvirlaiškis tėvams, sveikinimai, laiškai E.Čiudakovai, I.Makovskajos leidinio apie seserį autografas, straipsnių apie E.Čiudakovą iškarpos, R.Geniušo, S.Stonytės, J.Aleksos, S.Sondeckio ir kt. prisiminimai apie E.Čiudakovą ir kt. dokumentai.

364

Jonas Nabažas

[1926] – 1995 m.

22

Jono Nabažo muzikos kūrinio rankraščio kopija, laiškai, nuotraukos, biografiniai, surinkti, šeimos narių ir kt. dokumentai**.

399

Apolonija Valiuškevičiūtė

1920-2014 m.

200

Apolonijos Valiuškevičiūtės kūrybos dokumentai, laiškai ir sveikinimai A.Valiuškevičiūtei, biografiniai dokumentai, A.Valiuškevičiūtės vaizdo dokumentai, dokumentai apie A.Valiuškevičiūtę, surinkti dokumentai.

490

Jonas Tamulionis

1973-2006 m.

47

J.Tamulionio kūrybos dokumentai: vokaliniai instrumentiniai, instrumentiniai kūriniai chorams a cappella ir kt.

522

Žibuntas Mikšys

[1868]-2014 m.

120

Žibunto Mikšio kūrybos, biografiniai, vaizdo dokumentai, dokumentai apie Ž.Mikšį, laiškai ir kt.

Zuzanos Arlauskaitės-Mikšienės kūrybos, biografiniai, vaizdo dokumentai, dokumentai apie Z.Arlauskaitę-Mikšienę ir kt.

590

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

1999-2010 m.

438

Lietuvos nacionalinio dramos teatro fondo papildymas:

Veiklos organizavimo dokumentai: įsakymai veiklos klausimais, gastrolių klausimais, jų registracijos žurnalai, registrai, 2001 m. Teatro įstojimo į Europos teatrų konvenciją dokumentai, teatro nuostatai, strateginiai veiklos planai, biudžeto projektai ir sąmatos, finansinės atskaitomybės dokumentai, Meno tarybos posėdžių, kitų susirinkimų protokolai, etatų sąrašai, autorinės bei intelektinių paslaugų sutartys, atliktų darbų priėmimo aktai ir jų registracijos žurnalai, registrai, audito, veiklos tikrinimo dokumentai, susirašinėjimo pagrindinės veiklos klausimais dokumentai ir kt.

Kūrybinės veiklos organizavimo dokumentai: įsakymai naujų pastatymų ir vaidmenų paskirstymo klausimais, jų registracijos žurnalai, registrai, spektaklių ir repeticijų registracijos knygos ir tvarkaraščiai, spektaklių ir repeticijų ataskaitos, pjesių tekstai.

Kūrybinės veiklos dokumentai: premjerinių spektaklių dokumentai (programos, afišos, nuotraukos, straipsniai, recenzijos, eskizai ir kt.), gastrolių, projektų, kitų renginių dokumentai, užsienio teatrų gastrolių teatre dokumentai, Nacionalinės dramaturgijos festivalio „Versmė“ dokumentai, informaciniai leidiniai apie Lietuvos nacionalinį dramos teatrą, teatro aktorius, repertuarai, straipsniai, recenzijos apie teatrą ir kūrybinius darbuotojus.

Atleistų kūrybinių darbuotojų asmens bylos*.

600

Lietuvos literatūros ir meno archyvas

2017-2018 m.

25

Lietuvos literatūros ir meno archyvo veiklos organizavimo dokumentai: įsakymai veiklos organizavimo klausimais, ekspertų komisijos posėdžių protokolai, jų registrai, metų veiklos planai ir ataskaitos, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąrašai, susirašinėjimas, projektų rengimo ir vykdymo dokumentai, archyvo įgyvendinti projektai ir kitų renginių afišos, plakatai, kvietimai ir kt.

618

Antanina Leimontaitė

ir

Vincas Steponavičius

1918-2007 m.

3

A.Leimontaitės 100-mečio minėjimui skirtas A.V.Karosienės žodis.

Straipsniai apie V.Steponavičių ir nuotrauka.

625

Marijona Palionienė-Kazakevičiūtė

1920-2008 m.

7

M. Palionienės-Kazakevičiūtės meninių dirbinių sąrašas, pastabos apie lėlių gamybą, sūnaus, dukros, anūkų ir kt. laiškai, sveikinimai, straipsniai apie M.Palionienę-Kazakevičiūtę, biografiniai ir kt. dokumentai.

702

Renginių dokumentų kolekcija

1886-1948 m.

49

Vilniaus, Vitebsko ir kituose miestuose vykusių renginių, atspindinčių istorinį laikotarpį, kultūrinį, socialinį, politinį gyvenimą, dokumentai.

745

Vilniaus dailės akademija

2005-2014 m.

77

Vilniaus dailės akademijosveiklos organizavimo dokumentai: LR Seimo nutarimas dėl VDA statuto patvirtinimo, Vyriausybės nutarimas, švietimo ir mokslo bei kitų ministrų įsakymai dėl akademijos veiklos, Senato posėdžių protokolai, rektoriaus įsakymai veiklos organizavimo, doktorantūros ir meno aspirantūros klausimais, strateginis planas, susirašinėjimo dokumentai, vidaus audito tarnybos metų veiklos planai ir ataskaitos, etatų sąrašai, statistinės ataskaitos apie studentus.

Atleisto darbuotojo asmens byla*.

Doktorantų, aspirantų asmens ir disertacijų gynimo dokumentai*.

770

Juozas Budraitis

1960-2018 m.

280

Juozo Budraičio vaidmenų nuotraukos, vaidintų spektaklių programos, rankraščiai ir kt. kūrybos dokumentai, korespondencija, biografiniai, vaizdo, surinkti ir kt. dokumentai **.

                      * yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka;

                      ** yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas remiantis pasirašyta sutartimi su dokumentus perdavusiu asmeniu.

Informaciją atnaujino: Rasa Vaškaitė,
Informacija atnaujinta: 2021-05-24 12:54