O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 690 12 992, 8 690 12 990,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764949,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT417300010002462342

 

2016 metai

Nauji dokumentai fonduose

Pagal 2016 m. apskaitos duomenis

 

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2016 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2016 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

 

 

 

 

 

 

Nauji fondai

 

 

 

 

 

 

 

 

660

Jonas Stonys

1952–1960 m.

10

Jono Stonio parengti radijo laidų tekstai, biografiniai, surinkti ir kt. dokumentai.

685

Raimundas Banionis

[1963]–2016 m.

105

Raimundo Banionio kūrybos dokumentai, laiškai, biografiniai dokumentai, dokumentai apie R.Banionį, vaizdo dokumentai, jo šeimos narių ir jo surinkti dokumentai.

711

Gražina Mareckaitė

1940–2011 m.

135

Gražinos Mareckaitės kūrybos dokumentai, laiškai, biografiniai dokumentai, dokumentai apie G.Mareckaitę, vaizdo dokumentai ir jos surinkti dokumentai.

722

Algimantas Kalinauskas

1924–[2009] m.

69

Algimanto Kalinausko diriguotų operų, baletų, koncertų programos, libretai, „Muzikos terminų žodyno“ rengimo dokumentai, knygos apie K.Petrauską apmatai, atsiminimai, straipsniai, rengtų radijo ir televizijos laidų tekstai, vertimai ir kt. kūrybos dokumentai, korespondencija, straipsniai ir kt. apie A.Kalinauską, A.Kalinausko vieno, su artimaisiais, kitais asmenimis ir kt. nuotraukos, biografiniai bei surinkti dokumentai

762

Almantas Grikevičius

1924–2015 m.

59

Almanto Grikevičiaus kūrybos dokumentai, korespondencija, biografiniai dokumentai, straipsniai ir kt. apie A.Grikevičių, A.Grikevičiaus vieno, su šeimos nariais, kt. asmenimis bei kitų asmenų nuotraukos, šeimos narių bei surinkti dokumentai.

 770

Juozas Budraitis 

19622013 m. 

57 

Juozo Budraičio kūrybos dokumentai, laiškai, biografiniai, vaizdo dokumentai, dokumentai apie J.Budraitį, jo žmonos dokumentai ir J.Budraičio surinkti dokumentai**.

787

Kazys Jankauskas

1952–1982 m.

11

Kazio Jankausko romanai, apysakos, novelės, apybraižos, atsiminimai**.

 

 

 

 

 

 

Papildyti fondai

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Lietuvos TSR kompozitorių sąjunga

1975 m., 1979 m.

2

Lietuvos TSR kompozitorių sąjungos 1975 m. VII-jo suvažiavimo medžiaga ir Lietuvos TSR kompozitorių sąjungos 1979 m. VIII-jo suvažiavimo medžiaga.

27

Eduardas Mieželaitis

19391973 m.

3

Eduardo Mieželaičio eilėraščiai, užrašų knygutės, dokumentai, kuriuose jis minimas.

31

Jonas Avyžius

1987 m.

3

Jono Avyžiaus romano „Sodybų tuštėjimo metas“ 1987 m. rankraštis. I-III tomai.

106

Juozas Baltušis

19621965 m.

1

Juozo Baltušio laiškai J.Draičiukui, Kazekui**.

113

Vilniaus M.K. Čiurlionio vidurinė meno mokykla -internatas

19631993 m.

34

Vilniaus M.K. Čiurlionio vidurinės meno mokyklos styginių orkestro, moksleivių choro, smuikininkų ansamblio gastrolių užsienio šalyse dokumentai, moksleivių, dalyvavusių tarptautiniuose pianistų bei stygininkų konkursuose, tarptautiniuose piešimo konkursuose bei parodose, dokumentai, mokyklos rūmų atidarymo ir mokyklos įsteigimo metinių minėjimų ir parodos dokumentai, įvairių renginių (koncertų, spektaklių, parodų ir kt.), kuriuose dalyvavo mokyklos moksleiviai, dokumentai, susirašinėjimo su užsienio šalių institucijomis ir asmenimis dokumentai, mokyklos 1960-1966 m. metraščiai, mokyklos kolektyvų nuotraukos, laureatų, diplomantų ir konkursų dalyvių sąrašai ir kt.                                                

140

Vincas Kisarauskas

19412015 m.

126

Vinco Kisarausko dokumentai, laiškai ir sveikinimai, biografiniai dokumentai, dokumentai apie V.Kisarauską, V.Kisarausko surinkti dokumentai**.

141

Algimantas Daunoras

19601962 m.

1

Dvejos mišios balsui ir vargonams.

146

Lietuvos TSR dailininkų sąjunga

[1965]1988 m.

113

Lietuvos TSR dailininkų sąjungos buvusių dailininkų sąjungos narių asmens bylos*.  

187

Vygandas Telksnys

19681991 m.

87

Vygando Telksnio kūrybos, biografiniai dokumentai, laiškai ir nuotraukos.

232

Antanas Belazaras

2007 m.

1

Antano Belazaro leidinys „Slaptasis muzikos peizažas. Dainos, romansai, akvarelės“.

256

Donatas Banionis

19782014 m.

4

Panevėžio dramos teatro spektaklio „Katedros posėdis“ ir vaidybinio filmo „Ginkluotas ir labai pavojingas“ programos. V.Palčinskaitės „An-drius“ literatūrinis scenarijus. Kvietimai E.Banio-niui į renginius, straipsniai apie D.Banionį žurnale „Senvagė“.

266

Lietuvos TSR valstybinis dailės institutas

19501990 m.

10

Lietuvos TSR valstybinio dailės instituto Mandatų, Konkurso ir Balsų skaičiavimo komisijų posėdžių protokolai. Dizaino katedros posėdžių protokolai.

277

Marija Macijauskienė

20032014 m.

7

Marijos Macijauskienės eilėraščiai, rengiamos knygos fragmentai, straipsnis, laiškų ir sveikinimų nuorašų sąsiuviniai, sveikinimai M.Macijauskienei 80-mečio proga.

331

Petras Aleksandravičius

[18931998 m.

102

Petro Aleksandravičiaus kūrybos dokumentai, laiškai ir sveikinimai P.Aleksandravičiui, biografiniai dokumentai, vaizdo dokumentai, dokumentai apie P.Aleksandravičių bei surinkti dokumentai.

437

Bronius Kutavičius

19881997 m.

2

Broniaus Kutavičiaus kūrybos dokumentai.

481

Kuprevičių šeima

19022014 m.

312

Viktoro Kuprevičiaus kūrybos, biografiniai dokumentai, laiškai, nuotraukos, dokumentai apie V.Kuprevičių.

514

Bronislava Kerbelytė

19512015 m.

24

Laiškai ir sveikinimai B.Kerbelytei, jos biografiniai dokumentai, nuotraukos, vyro Jurijaus Novikovo dokumentai**.

595

Vytautas Blūšius

19702005 m.

5

Vytauto Blūšiaus kūrybos dokumentai, straipsniai, kuriuose jis minimas ir kt. dokumentai.

600

Lietuvos literatūros ir meno archyvas

20132014 m.

23

Veiklos organizavimo dokumentai: Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymų archyvo veiklos klausimais, archyvo direktoriaus įsakymų veiklos klausimais, ekspertų komisijos posėdžių protokolų, jų registrų, metų veiklos planų ir ataskaitų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąrašų, susirašinėjimo ir kt. dokumentų bylos.

634

Juozo Mitinio dramos teatras

19902006 m.

307

Tvarkomosios organizacinės veiklos organizavimo dokumentai: įsakymai veiklos klausimais, gastrolių ir vaidmenų įsakymai, gamybiniai finansiniai planai, etatų sąrašai, metiniai balansai, susirašinėjimo ir kt. dokumentai

Kūrybinės veiklos organizavimo dokumentai: pjesių tekstai, repeticijų ir spektaklių tvarkaraščiai.

Kūrybinės veiklos dokumentai: spektaklių programos, afišos, recenzijos, nuotraukos.Atleistų kūrybinių darbuotojų asmens bylos*.

663

Rapolas Mackonis

[2000]2015 m.

2

B.Mackonytės atsiminimai apie tėvą R.Mackonį. A.Petraitytė „Vilnietiškos lietuvybės kareivis“. A.Lapinskienės knygos „Atėjęs Vilniun: rašytojas ir publicistas Rapolas Mackonis“ recenzija**.

723

Vitas Žvirdauskas

19592003 m.

2

Vito Žvirdausko telegramos, dovanojimo įrašų B.Mackonytei knygų lapuose kopijos. B.Mackonytės „Kad iš atminties neišblėstų“ atsiminimai apie V.Žvirdauską**.

726

Burokų šeima

19692015 m.

14

Jūratės Burokaitės straipsniai, anotacijos, publikacijos bei pranešimai, laiškai, biografiniai dokumentai, dokumentai apie J.Burokaitę.

Straipsniai apie Vincentą Budrevičių bei E.Poborskos magistro darbo, kur jis minimas, ištrauka **.

735

Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla

19932014 m.

238

Veiklos organizavimo dokumentai: LR švietimo ir mokslo ministro įsakymai veiklos klausimais posėdžių protokolai, įsakymai veiklos organizavimo klausimais, bendradarbiavimo ir kt. sutartys, statistinės ataskaitos, etatų sąrašai, finansinės atskaitomybės dokumentai, susirašinėjimo ir kt. dokumentai.

Ugdymo proceso organizavimo dokumentai: direktoriaus įsakymai moksleivių klausimais, valstybinių egzaminų komisijos protokolai, brandos atestatų egzaminų protokolai, moksleivių sąrašai ir kt. dokumentai. Mokyklos vadovų ir mokytojų atestacijos asmens bylos**.

744

Lietuvos rusų dramos teatras

20042009 m.

147

Tvarkomosios organizacinės veiklos dokumentai: vadovo įsakymai tvarkomosios organizacinės veiklos klausimais, gastrolių klausimais, Dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai, repertuariniai planai, finansinės atskaitomybės dokumentai, pareigybių sąrašai, susirašinėjimo dokumentai ir kt.

Kūrybinės veiklos dokumentai: įsakymai vaidmenų paskirstymo klausimais, spektaklių programos, afišos, nuotraukos, pjesių tekstai ir kt.

Atleistų kūrybinių darbuotojų asmens bylos, autorinės sutartys*.

745

Vilniaus dailės akademija

19902011 m.

842

Veiklos organizavimo dokumentai: LR Vyriausybės nutarimai, švietimo ir mokslo ministro įsakymai dėl akademijos veiklos, Tarybos, Senato posėdžių protokolai, fakultetų tarybų posėdžių protokolai, rektoriaus įsakymai veiklos organizavimo, doktorantūros ir meno aspirantūros klausimais, Rektorato posėdžių protokolai, Menininkų ir mokslininkų atestavimo, konkursų organizavimo, pedagoginių vardų teikimo komisijos, Priėmimo į doktorantūrą ir Doktorantūros jungtinės komisijos, Doktorantūros ir meno aspirantūros komisijos posėdžių protokolai, strateginiai planai, studijų programos, metinės rektoriaus ataskaitos (spaudiniai), fakultetų ir padalinių mokslinės-kūrybinės veiklos ataskaitos, susirašinėjimo dokumentai, užsienio komandiruočių dokumentai, leidiniai apie akademijos magistrus (spaudiniai), katedrų posėdžių protokolai, valstybinio audito dokumentai, Vidaus audito tarnybos metų veiklos planai ir ataskaitos, etatų sąrašai, statistinės ataskaitos apie studentus, metų finansinės atskaitomybės dokumentai.

Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir konkursų asmens bylos*.

Atleistų darbuotojų asmens bylos*. Doktorantų, aspirantų asmens ir disertacijų gynimo bylos*.

                      

                      * yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka;

                      ** yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas remiantis pasirašyta sutartimi su dokumentus perdavusiu asmeniu.

 

   
   

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2017-01-24 11:54