O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2015 metai

Nauji dokumentai fonduose

Pagal 2015 m. apskaitos duomenis

 

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2015 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2015 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų

chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

Nauji fondai

677

Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas

[1918]–1992 m.

782

Dokumentai apie VLIK'o organizacinę, politinę, informacinę ir leidybinę veiklą, finansavimą bei surinkti dokumentai, leidiniai ir straipsniai.

Sudaryti Veiklos bylų apyrašas Nr. 1 ir Surinktų dokumentų bylų apyrašas Nr. 2

1798

Lietuvos socialdemokratų partijos organizacijos Didžiojoje Britanijoje ir jos pirmininko Klemenso Tamošiūno dokumentų kolekcija

1946–2007 m.

30

LSDP, LSDP Užsienio delegatūros veiklos gairės, statutas, LSDP organizacijos Didžiojoje Britanijoje, jos skyrių ir Lietuvių socialdemokratinio jaunimo organizacijos centro komiteto bei jo skyrių veiklos dokumentai, asmenų pareiškimai dėl įstojimo į organizaciją, narių bilietai ir sąrašai.

LSDP organizacijos Didžiojoje Britanijoje pirmininko K. Tamošiūno asmens, politinės, visuomeninės ir tarnybinės veiklos bei surinkti dokumentai.

Sudarytas Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Papildyti fondai (sudaryti nauji apyrašai)

1797

Tautų lygos archyvuose saugomų dokumentų skaitmeninių kopijų kolekcija

1919–1939 m.

953

Dokumentų apie Lietuvos dvišales, tarptautines sutartis, jų ratifikavimą, santykius su Lenkija, konflikto dėl Vilniaus krašto teritorijos, Klaipėdos krašto klausimų svarstymą Tautų Sąjungoje ir kitų su Lietuvos naryste Tautų Sąjungoje susijusių dokumentų skaitmeninių kopijų bylos.

Sudarytas Dokumentų skaitmeninių kopijų bylų apyrašas Nr. 2

Papildyti fondai (papildomai gauta apskaitos vnt.)

36

Privatūs mišrūs gimnazija ir licėjus „Švietimas“ Vilniuje

1921–939 m.

2

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyti susirašinėjimo mokyklos veiklos klausimais dokumentai, dėstomų dalykų planai, vadovėlių sąrašas

158

Vilniaus ir Lenkijos Respublikos rytų pasienio muitinės

1934–1936 m.

2

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyti Vilniaus muitinės deklaracijų rejestrai

175

Stepono Batoro universitetas Vilniuje

1919–939 m.

9

Į apyrašo Nr. 2(VI)B tęsinį įrašyti Teisės ir visuomenės mokslų fakulteto tarybos posėdžių protokolai ir protokolų rodyklė. Į apyrašo Nr. 9(XI)B tęsinį įrašyti Dailiųjų menų fakulteto gautų ir siųstų raštų registracijos žurnalai. Į apyrašo Nr. 13 tęsinį įrašytas 1932–1933 m. universiteto bibliotekos Vilniuje įgytų knygų sąrašas

178

I valstybinis Adomo Mickevičiaus licėjus ir gimnazija Vilniuje

1933–1934 m.

1

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyti Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerijos, Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos aplinkraščiai, raštai mokymo organizavimo, mokytojų kursų, konferencijų, valstybės tarnautojų vaikų priėmimo į mokymo įstaigas, vadovėlių, personalo ir kitais klausimais

179

IV valstybinis Elizos Ožeškienės licėjus ir gimnazija Vilniuje

1937–1939 m.

1

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyti pedagogų tarybos posėdžių protokolai

181

III valstybinis kunigaikščio Adomo Čartoriskio licėjus ir gimnazija Vilniuje

1934–1936 m.

1

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyti pedagogų tarybos posėdžių protokolai

183

Privatūs mišrūs A. Puškino licėjus ir gimnazija rusų dėstomąja kalba Vilniuje

1931–1932 m.

1

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyti pedagogų tarybos posėdžių protokolai

196

Etos Dziencielskos mišri gimnazija Vilniuje

1925 m.,

1929–1935 m.

12

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyti susirašinėjimo gimnazijos veiklos klausimais dokumentai, mokinių vertinimo lapai, mokyklos lankomumo žurnalai

200

Dr. J. Čarno mokymo įstaigos Vilniuje

1932–1934 m.

2

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyti Dr. J. Čarno privačios mišrios mokytojų seminarijos mokinių vertinimo lapai

212

Privati mišri gimnazija lietuvių dėstomąja kalba Švenčionyse

1932–1937 m.

4

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyti I–VIII klasių pažymių žurnalai ir katalogai

214

Moterų pilietinio darbo sąjungos Vilniaus vaivadijos organizacijos privatus moterų namų ūkio licėjus Vilniuje

1937–1939 m.

3

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyti pedagogų tarybos posėdžių, stojamųjų, brandos ir praktinių egzaminų protokolai, egzaminų programos, stojančiųjų anketos, rašto darbai

215

Seserų vizičių mokymo įstaigos Vilniuje ir Lenkijos mokytojų sąjungos vidurinio išsilavinimo sekcijos brandos kursai Vilniuje

1932–1937 m.

17

Į apyrašo Nr. 2 tęsinį įrašyti Seserų vizičių kongregacijos privačios mergaičių pradžios mokyklos Vilniuje pedagogų tarybos posėdžių protokolai, klasės žurnalai, mokinių elgesio ir pažangumo įvertinimo lapai, gautų ir siųstų raštų registracijos žurnalas

219

Valstybinė Tomo Zano vyrų mokytojų seminarija Vilniuje

1933–1934 m.

2

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyti 7 klasių Viešosios pradžios mokyklos prie seminarijos III ir IV skyrių žurnalai

227

Valstybinė Stanislovo Konarskio vyrų mokytojų seminarija Švenčionyse

1934–1935 m.

1

Į apyrašo Nr. 3 tęsinį įrašytas seminaristų pedagoginės praktikos žurnalas

252

Valstybinės maršalo J. Pilsudskio pramonės mokyklos Vilniuje

1928–1929, 1935–1936 m.

2

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyti pedagogų tarybos posėdžių protokolai, mokesčių už mokslą kontrolės knyga

286

Valstybinis archyvas Vilniuje

1937–1939 m.

3

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyti susirašinėjimo personalo, atlyginimų, tarnautojų apdovanojimo, valstybinių paskolų, pagalbos bedarbiams ir kitais klausimais dokumentai, tarnautojų sąrašai

304

Šaulių sąjungos Vilniaus skyrius

1934–1935 m.

2

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyti veiklos dokumentai, vairavimo kursų užsiėmimų žurnalas

361

Baltarusių draugijos

1925 m.

1

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyti susirašinėjimosu įstaigomis, asmenimis baltarusių mokyklų veiklos, naujų mokyklų atidarymo, mokytojų įdarbinimo, baltarusių dėstomosios kalbos, baltarusių mokytojų kursų organizavimo ir kitais klausimais dokumentai, Centrinės baltarusių mokyklų tarybos narių sąrašas

646

Pavienių dokumentų kolekcija

1931–1943 m.

4

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyti K. Preibio ir jo žmonos F. Rekštytės-Preibienės asmens dokumentai, laiškai

665

Lietuvos generalinis konsulatas Toronte

1810 m., 1876 m., 1893 m., 1917–1955 m.

5

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyti dokumentai apie V. J. Gylio skyrimus į Lietuvos diplomatinę ir konsulinę tarnybą, jo asmens dokumentai, laiškai, užrašai, sveikinimai ir kvietimai, V. J. Gylio žmonos V. J. Aleksandravičaitės-Gylienės asmens ir šeimos dokumentai;

Lietuvos Respublikos Prezidento A. Smetonos ir jo šeimos narių pro memorijos ir liudijimai apie 1940 m. birželio mėn. įvykius Lietuvoje, Lietuvos užsienio reikalų ministerijos tarnautojų, pasiuntinybių, konsulatų sąrašai

662

Lietuvos centrinis valstybės archyvas

2008–2013 m.

102

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašytos archyvo veiklos organizavimo ir specialiosios veiklos bylos

1742

Dokumentų kopijų kolekcija

1941–1943 m.

2

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašytos  JAV Teisingumo departamento Federalinio tyrimų biuro susirašinėjimo su Valstybės departamentu, specialiaisiais agentais apie buvusį Lietuvos Respublikos Prezidentą A. Smetoną dokumentų kopijų bylos

R-758

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas

1962 m., 1966–1991 m.

21

Į apyrašo Nr. 5 tęsinį įrašyti TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakai ir nutarimai bei Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarimai dėl amnestijų suteikimo ir vykdymo;

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Malonės skyriaus, Malonės prašymams svarstyti paruošiamosios grupės, Stebėjimo komisijos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir stebėjimo komisijų prie rajonų ir miestų darbo žmonių deputatų tarybų vykdomųjų komitetų pranešimai, pažymos apie amnestijų įvykdymą Lietuvos TSR, malonės prašymų svarstymą, darbą su lygtinai paleistais asmenimis, asmenų, kuriems buvo suteikta malonė, darbą ir elgesį laisvėje;

asmenų, kuriems 1985–1991 m. buvo suteikta malonė, sąrašai, kortelės

R-772

Lietuvos TSR prekybos ministerija

1984–1988 m.

6

Į apyrašo Nr. 4 tęsinį įrašytos instrukcijos visuomeninio maitinimo klausimais, visuomeninio maitinimo organizacijų naujų kulinarijos ir konditerijos gaminių diegimo gamyboje aktai, technologijos, receptūros ir kt. dokumentai

R-808

Lietuvos TSR Aukščiausiasis Teismas

1955–1956 m.

1

Į apyrašo Nr. 8 tęsinį įrašyti Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo susirašinėjimo su Lietuvos TSR prokuratūra, Lietuvos TSR valstybės saugumo komitetu bylų persiuntimo pakartotinam nagrinėjimui, grąžinimo į minėtų įstaigų archyvus klausimais dokumentai

Patobulinti (pertvarkyti) apyrašai

15

Vyriausybės komisaro Vilniaus miestui įstaiga

1919–1940 m.

1381

Patobulintos Skyrių veiklos bylų apyrašo Nr. 2 bylų antraštės, patikslintas bylų skaičius ir datos, bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę

41

Miesto teismas Lentvaryje

1919–1940 m.

2089

Patobulintos Baudžiamųjų bylų apyrašo Nr. 1 ir Civilinių bylų apyrašo Nr. 2 bylų antraštės, patikslintas bylų skaičius ir datos, bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę

44

Miesto teismas Jašiūnuose

1903–1916,

1920–1940 m.

3218

Patobulintos Baudžiamųjų bylų apyrašo Nr. 1 ir Civilinių bylų apyrašo Nr. 2 bylų antraštės, patikslintas bylų skaičius ir datos, bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę

412

Šiaulių apskrities viršininkas

1896–1944 m.

45038

Pertvarkytas Asmenų dokumentų vidaus arba užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 16, sudaryti 25 nauji raidiniai apyrašai Nr. 16A-16Ž

965

Telšių apskrities viršininkas

1919–1929 m.

204

Patobulintos Personalo bylų apyrašo Nr. 4 bylų antraštės, patikslintas bylų skaičius ir datos, bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę

1060

Miesto teismas Varėnoje

1927–1939 m.

116

Patobulintos Baudžiamųjų bylų apyrašo Nr. 1 bylų antraštės, patikslintas bylų skaičius ir datos, bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę

1250

Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamentas

1920–1944 m.

107

Patobulintos Tarnautojų asmens bylų apyrašo Nr. 10 bylų antraštės, patikslintas bylų skaičius ir datos, bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę

   

  

  

Kino dokumentai. Fotodokumentai. Garso dokumentai. Videodokumentai

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų

chronologinės ribos

 Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

 Dokumentų apibūdinimas

KX

Kino dokumentų kolekcija

1943, 1957–1990

1

S.Uzdono filmuotų Vilniaus vaizdų kopija, gauta iš Rusijos Federacijos valstybinio kino foto dokumentų archyvo; LKS sukurti vaidybiniai filmai, kurių kopijos pagamintos Rusijos Federacijos Valstybiniame kino filmų fonde (Gosfilmfond). (Perdavė Lietuvos kino centras).

1963–1993

12

Lietuvos kino studijoje sukurti aktorių bandymai vaidybiniams filmams  ir dokumentiniai filmai.

2001

papildymas

Režisieriaus A.Stonio filmas.

1980

1

Dokumentinio filmo fragmentas apie D.Banionio kūrybinę veiklą.

1981

1

Kino mėgėjo Algimanto Barzdžiaus sukurtas kino siužetas.

1970–1980

32

Mokomieji filmai apie TSRS teisėsaugos institucijų struktūrų veiklą, pažeidimų prevenciją.

2001

1

Rež. A.Tarvydo dokumentinio filmo „Žolės prakalbėjimas“ nepanaudota filmuota medžiaga.

1939–2001

2

Lietuvos diplomato Antano Liutkaus filmuota medžiaga apie prieškario diplomatų ir visuomenės veikėjų gyvenimą Pietų Prancūzijoje.

1977-1985

papildymas

Žemės ūkio ministerijos užsakyti dokumentiniai filmai žemės ūkio tema.

NKX

Nacionalinių filmų kolekcija

2011–2015

21

Režisierių: D.Ulvydo, I.Jonyno, A.Stonio, O.Burajos, R.Rakauskaitės, M.Ivaškevičiaus, L.Ryškaus, B.Andriušio, N.Kanišausko, A.Blaževičiaus, A.Antanavičiaus,  I.Veiverytės, K.Kaupinio, G.Žickytės, V.Damaševičiaus, J.Gruodienės, R.Sabulio, A.Maciulevičiaus sukurti filmai.

FX

Fotodokumentų kolekcija

 

2012–2014 m.

1166

Archyvo fotografų sukurti fotodokumentai: įvairūs renginiai, įvykiai, žmonės.

20 a. 2-a pusė

115

Čikagos (JAV) lietuvių radijo „Margutis“ veiklą atspindintys dokumentai. Radijo bendradarbiai, kita JAV lietuvių bendruomenės narių veikla.

1951–1952

188

Vitalio Gruodžio sukurti fotodokumentai. Vaikų vasaros stovyklos Valakampiuose, Vilniuje. Sportas, poilsis, kasdienė veikla.

1930–2009

581

Diplomato, dailininko Antano Liutkaus gyvenimą ir veiklą atspindinčios fotografijos.

20 a. 6–9 deš.

381

Kino režisieriaus ir operatoriaus Viktoro Starošo  sukurti fotodokumentai. Nuotraukos iš asmeninio archyvo: tarnyba sovietinėje armijoje; įvairių filmų filmavimo aikštelės; laisvalaikis, apdovanojimai ir kt.

20 a. 2-a pusė

459

Fotografo Viktoro Kapočiaus fotodokumentai apie aktualius laikmečio įvykius Lietuvoje.

1920–1999 m.

 

1300

 

Diplomato S.Lozoraičio (perdavė Užsienio reikalų ministerija) asmeniniai ir diplomatinės veiklos fotodokumentai.

 

GX

Garso dokumentų kolekcija

20 a. vidurys, pabaiga

1242

JAV radijo stoties „Amerikos balsas“ lietuviškos redakcijos garso įrašai ir JAV radijo stoties „Margutis“ garso įrašai.

VX

Videodokumentų kolekcija

1991 – 1994

289

J.Ivaškevičiaus sukurti videodokumentai. Svarbiausi politinio, visuomeninio, ekonominio šalies gyvenimo įvykiai.

 

 

2014

10

LCVA sukurti videodokumentai. Svarbiausi Lietuvos visuomeninio, kultūrinio ir politinio gyvenimo įvykiai.

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2016-01-26 11:51