M. Valančiaus g. 3, 35169 Panevėžys , tel. 8 602 84 551,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440110

 

2013 metai

Nauji dokumentai fonduose

(Pagal 2013 m. apskaitos duomenis)

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

Papildyti fondai

27

Vabalninko rajono kolūkiai

1949-1950 m.

2

Visuotinių narių susirinkimų ir kolūkio valdybos posėdžių protokolai.

347

Panevėžio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius

1957-1990 m.

6

Turto grąžinimo asmenims, grįžusiems iš spec. nutremties, komisijos veiklos dokumentai, reabilitacijos ir turto grąžinimo komisijos veiklos dokumentai, 1941-1952 m. ištremtų iš Panevėžio rajono asmenų sąrašai, gauti iš Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos informacijos centro, konfiskuoto, bešeimininkio ir kito perėjusio valstybės žinion turto apskaitos, įkainojimo ir realizavimo aktai, susirašinėjimas šiuo reikalu bei turto grąžinimo klausimais ir aktų apskaitos knygos.

419

Pasvalio rajono liaudies teismas

1945-1989 m.

767

Liaudies teismo įsakymai veiklos ir kadrų klausimais, gamybinių susirinkimų ir pasitarimų protokolai, darbo planai ir ataskaitos, perdavimo-priėmimo aktai keičiantis darbuotojams, patikrinimų aktai, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, nutartys, nutarimai, civilinių bylų sprendimai, nutarimai, nutartys, administracinės, baudžiamosios ir civilinės bylos, baudžiamųjų ir civilinių bylų abėcėliniai žurnalai ir apskaitos statistinės kortelės.

803 Joniškėlio rajono liaudies teismas 1958-1959 m. 1 Baudžiamoji byla.
867 Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio valdyba 1958-1962 m. 1 Anastazijos Sučylienės asmens byla.
1117 Panevėžio apskrities archyvas 2006-2010 m. 55 Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymai archyvo veiklos klausimais, archyvo direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registrai, susirašinėjimo su Lietuvos archyvų departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitomis institucijomis dokumentai, nuolatinio saugojimo dokumentų registrai, archyvo veiklos planavimo dokumentai ir ataskaitos, veiklos audito dokumentai, pareigybių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąrašai, dokumentų (bylų) perėmimo aktų, dokumentų tvarkymo, bylų kiekio ir būklės patikrinimo, naikinti atrinktų, dingusių dokumentų aktų registrai, dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai ir jų registrai, dokumentus archyvui perduodančių įstaigų dokumentų valdymo patikrinimų pažymos ir jų registrai, archyve saugomų dokumentų apskaitos pasikeitimų ataskaitos.

Nauji fondai

 929

Panevėžio miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kuro kontora

 1944-1957 m.

 84

Kuro kontoros veiklos ir kadrų įsakymai, etatų sąrašai, pajamų-išlaidų sąmatos, gamybiniai-finansiniai planai, metiniai balansai, statistinės ataskaitos, darbininkų ir tarnautojų algų lapai, asmens sąskaitos, asmens bylos.

 930

Panevėžio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kuro kontora

 1948-1953 m.

 20

Kuro kontoros nuostatai, etatų sąrašai, pajamų-išlaidų sąmatos, gamybiniai-finansiniai planai, metiniai balansai.

931

Panevėžio septynmetė muzikos mokykla

1947-1957 m.

56

Direktoriaus įsakymai veiklos ir kadrų klausimais, etatų sąrašai ir sąmatos, metinės apyskaitos, stojamųjų, keliamųjų ir baigiamųjų egzaminų protokolai, mokinių asmens bylos, atlyginimų lapai.

932

Rokiškio rajono Juodupės darbo jaunimo vidurinė mokykla

1951-1955 m.

28

Pedagogų tarybos posėdžių protokolai, baigiamųjų ir keliamųjų egzaminų protokolai, klasių žurnalai.

933

Pasvalio rajono sanitarinė-epidemiologinė stotis

1952-1957 m.

22

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos, Šiaulių srities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo įsakymai, Pasvalio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimai ir potvarkiai, liečiantys stoties veiklą, epidemiologinių darbų planai, ataskaitos, etatų sąrašai, išlaidų sąmatos, tarifikacinės žinios, stoties vyriausiojo gydytojo veiklos ir personalo įsakymai, profsąjungos vietos komiteto posėdžių protokolai.

 

---------

Informaciją atnaujino: Rimvydas Petrauskas,
Informacija atnaujinta: 2015-10-30 11:10