M. Valančiaus g. 3, 35169 Panevėžys , tel. 8 602 84 551,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440110

 

2014 metai

Nauji dokumentai fonduose

(Pagal 2014 m. apskaitos duomenis)

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

Papildyti fondai

24

Pandėlio rajono kolūkiai

1949-1950 m.

12

Kolūkiečių visuotinių susirinkimų ir kolūkio valdybos posėdžių protokolai, metinės apyskaitos ir gamybiniai planai, piniginių pajamų ir jų paskirstymo knyga.

27

Vabalninko rajono kolūkiai

1948-1950 m.

5

Kolūkiečių visuotinių susirinkimų ir kolūkio valdybos posėdžių protokolai.

79

Rokiškio rajono Žiobiškio apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas

1952-1953 m.,

1957-1962 m.

12 Tarybos sesijų ir vykdomojo komiteto posėdžių protokolai.

139

Panevėžio rajono liaudies teismas

1985-1989 m.

216 Baudžiamosios ir civilinės bylos, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, sprendimai ir nutartys, civilinių bylų sprendimai ir nutartys, baudžiamųjų ir civilinių bylų statistinės apskaitos kortelės, abėcėlinės rodyklės ir apyrašai.

395

Pasvalio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

1975-1991 m.

134 Lietuvos komunistų partijos Centro Komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai ir potvarkiai, Lietuvos TSR civilinės gynybos štabo įsakymai, instrukcijos ir nurodymai, rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimai, asmenų, kuriems leidžiama naudotis slaptais dokumentais, sąrašas, civilinės gynybos perspektyviniai planai ir ataskaitos, dokumentai apie darbo jėgos rezervavimą liaudies ūkiui, informaciniai pranešimai ir susirašinėjimo religinių kultų klausiamais dokumentai, susirašinėjimo švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros, prekybos, finansų, teisingumo ir kitais klausimais dokumentai, gaunamų, siunčiamų ir paliekamų saugoti dokumentų, paketų apskaitos žurnalai, dokumentų sunaikinimo, perdavimo-priėmimo ir patikrinimo aktai ir kt.

631

Kupiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

1951-1992 m.

202 Lietuvos komunistų partijos Centro Komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai ir potvarkiai, Lietuvos TSR civilinės gynybos štabo įsakymai, instrukcijos ir nurodymai, rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto apribotos sudėties posėdžių sprendimai, potvarkiai, asmenų, kuriems leidžiama naudotis slaptais dokumentais, sąrašai, buožinių ūkių sąrašai, Kupiškio rajono išplanavimo schema, informaciniai pranešimai ir susirašinėjimo religinių kultų klausiamais dokumentai, susirašinėjimo švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros, prekybos finansų, darbo organizavimo ir kitais klausimais dokumentai, siunčiamos korespondencijos rejestrai, siunčiamų dokumentų, kortelių, baigtų bylų, paketų apskaitos žurnalai, dokumentų sunaikinimo, perdavimo-priėmimo ir patikrinimo aktai ir kt.

724

Panevėžio valstybinė spirito ir mielių gamybos įmonė

1980-1990 m.

170 Įsakymai veiklos klausimais, gamybinių pasitarimų protokolai, darbo jėgos, mokos fondo, gamybos socialinio ekonominio išvystymo planai, ataskaitos, etatų sąrašai ir administracijos valdymo išlaidų sąmatos, socialistiniai įsipareigojimai, rezultatų suvedimo dokumentai, kolektyvinės sutartys, išradimų ir racionalizacinių pasiūlymų diegimo dokumentai, profsąjungos narių susirinkimų ir vietos komiteto posėdžių protokolai, darbo planai, sąmatos ir ataskaitos, moterų tarybos veiklos dokumentai, liaudies kontrolės grupės posėdžių protokolai, darbo planai, ataskaitos, narių sąrašai, patikrinimų aktai, draugiškojo teismo posėdžių protokolai ir sprendimai.

743

Biržų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

1979-1990 m.

191 Lietuvos komunistų partijos Centro Komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai ir potvarkiai, Lietuvos TSR civilinės gynybos štabo įsakymai, instrukcijos ir nurodymai, rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimai, asmenų, kuriems leidžiama naudotis slaptais dokumentais, leidimai, įskaitos kortelės, pasižadėjimai, civilinės gynybos perspektyviniai planai ir ataskaitos, dokumentai apie darbo jėgos rezervavimą liaudies ūkiui, informaciniai pranešimai ir susirašinėjimo religinių kultų klausiamais dokumentai, susirašinėjimo švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros, prekybos, finansų, teisingumo ir kitais klausimais dokumentai, gaunamų, siunčiamų ir paliekamų saugoti dokumentų, paketų apskaitos žurnalai, dokumentų sunaikinimo, perdavimo-priėmimo ir patikrinimo aktai ir kt.

749

Panevėžio tiksliosios mechanikos gamykla

1964-1994 m.

184 TSRS prietaisų gamybos, automatizacijos priemonių ir valdymo sistemų ministerijos bei gamybinio susivienijimo „Sigma“ įsakymai, nutarimai, nurodymai, gamyklos direktoriaus įsakymai ir potvarkiai, susirašinėjimo gamybos, pasiruošimo mobilizacijai, civilinės gynybos ir kitais klausimais dokumentai, darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti su slaptais dokumentais, apskaitos kortelės, gamyklos plėtimo projektai, miesto civilinės gynybos štabo nutarimai ir nurodymai, civilinės gynybos planai ir ataskaitos, gaunamų, siunčiamų ir paliekamų saugoti dokumentų apskaitos žurnalai, dokumentų perdavimo-priėmimo ir sunaikinimo aktai ir kt.

751

Rokiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

1969-1991 m.

35 Rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimai ir potvarkiai, civilinės gynybos perspektyviniai planai ir ataskaitos, informaciniai pranešimai ir susirašinėjimo religinių kultų klausiamais dokumentai, susirašinėjimo civilinės gynybos klausimais dokumentai ir kt.

766

Panevėžio stiklo fabrikas

1981 m.,

1984-1987 m.

2  Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonės ministerijos įsakymai, instrukcijos bei nurodymai civilinės gynybos klausimais.

867

Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio valdyba

1989-1991 m.

2 Tremtinių palaikų perkėlimui išduotos pažymos.

1087

Panevėžio miesto savivaldybė

1993-1995 m.

308 Tarybos posėdžių protokolai su priedais, komisijų ir frakcijų pirmininkų pasitarimų protokolai, nuolatinių komisijų posėdžių protokolai, valdybos posėdžių protokolai su priedais, valdybos potvarkių ir sprendimų rengimo dokumentai, mero potvarkiai veiklos klausimais ir jų rengimo dokumentai, savivaldybės administratoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų rengimo dokumentai, valdybos skyrių vadovų pasitarimų protokolai, susirašinėjimo dokumentai, piliečių priesaikos Lietuvos Respublikai.

1102

Panevėžio miesto taryba

1995 m.

14 Tarybos posėdžių protokolai su priedais, tarybos prezidiumo posėdžių protokolai, tarybos pirmininko potvarkiai veiklos klausimais, nuolatinių komisijų posėdžių protokolai, susirašinėjimo dokumentai.

1117

Panevėžio apskrities archyvas

2011-2012 m.

22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos vyriausiojo archyvaro teisės aktai archyvo veiklos klausimais, archyvo direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registrai, susirašinėjimo su Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba ir kitomis institucijomis dokumentai, nuolatinio saugojimo dokumentų registrai, archyvo veiklos planavimo dokumentai ir ataskaitos, pareigybių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąrašai, dokumentų (bylų) perėmimo aktų, dokumentų tvarkymo, bylų kiekio ir būklės patikrinimo, naikinti atrinktų, dingusių dokumentų aktų registrai, dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai ir jų registrai, dokumentus archyvui perduodančių įstaigų dokumentų valdymo patikrinimų pažymos ir jų registrai, archyve saugomų dokumentų apskaitos pasikeitimų ataskaitos.

Nauji fondai

934

Panevėžio autobusų parkas

1976-1990 m.

18

Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti su visiškai slaptais ir slaptais dokumentais, sąrašai, pareigybių nomenklatūra ir apskaitos žurnalas, autokolonos Nr. 2760s viršininko pagrindinių darbų kalendoriniai planai, pasiruošimo patikrinimų apskaitos žurnalas, iškvietėjų sąrašas, iškvietimo darbo ir nedarbo metu schemos, mobilizacinio rezervo techninio aprūpinimo aktai, specialus balansas, tipinės sanitarinės įrangos patikrinimo žurnalas, susirašinėjimo su Lietuvos TSR transporto ministerijos civilinės gynybos štabu ir kitomis organizacijomis dokumentai, gaunamų, išspausdintų, siunčiamų ir paliekamų saugoti dokumentų apskaitos žurnalas, slaptų dokumentų perdavimo-priėmimo ir sunaikinimo aktai.

935

Panevėžio cukraus fabrikas

1972-1989 m.

10

Lietuvos TSR agropramoninio komiteto įsakymai civilinės gynybos klausimais, susirašinėjimo su Lietuvos TSR agropramoniniu komitetu civilinės gynybos klausimais dokumentai, asmenų, kuriems leidžiama dirbti su slaptais dokumentais, sąrašai ir anketos, įgaliojimai dirbti su slaptais dokumentais, darbuotojų pareigybių nomenklatūra, siunčiamos korespondencijos rejestrai, bylų nomenklatūra, dokumentų perdavimo-priėmimo aktas.

936

Panevėžio elektros tinklai

1970-1974 m.,

1985-1991 m.

 11 Civilinės gynybos darbuotojų sąrašai, topografinių žemėlapių inventorinė knyga, rejestro ir paketų apskaitos knygos registracijos lapas, žurnalų, kortelių ir baigtų bylų, subrošiūruotų dokumentų, gaunamų, išspausdintų, siunčiamų ir paliekamų saugoti dokumentų, paketų apskaitos žurnalai, dokumentų sunaikinimo aktų blankai.

937

Pasvalio rajono statybos valdybos Gamybinių įmonių kombinatas

1955 m.,

1958-1960 m.

 20 Energobazės tipinio pastato statybos projektas, direktoriaus įsakymų knyga, metiniai gamybos, darbo jėgos ir mokos fondų planai, techninių pramoninių finansinių planų pagrindiniai rodikliai, pagrindinės veiklos balansai, statistinės žinios ir ataskaitos apie darbo planų įvykdymą, etatų sąrašai ir sąmatos, darbininkų ir tarnautojų sąrašai, trobesių mokesčio ir žemės rentos apskaičiavimai, racionalizacinių pasiūlymų, patobulinimų ir išradimų biuro posėdžių protokolai, darbo ginčų komisijos ir vietos profsąjungos komiteto posėdžių protokolai, patikrinimų aktai.

1118

Panevėžio rajono Panevėžio apylinkės taryba ir viršaitis

1990-1995 m.

50

Apylinkės tarybos sesijų protokolai su priedais, viršaičio veiklos potvarkiai su priedais, biudžetai ir jų vykdymo apyskaitos, notarinių veiksmų registravimo žurnalai, notariškai patvirtintos sutartys ir testamentai.

 

---------

Informaciją atnaujino: Rimvydas Petrauskas,
Informacija atnaujinta: 2015-10-23 11:16