M. Valančiaus g. 3, 35169 Panevėžys , tel. 8 602 84 551,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440110

 

2015 metai

Nauji dokumentai fonduose

(Pagal 2015 m. apskaitos duomenis)

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

Papildyti fondai

134

Panevėžio miesto I apylinkės liaudies teismas

1944-1958 m.

236

Teismo pirmininko įsakymų veiklos ir personalo klausimais knyga, baudžiamoji byla, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, sprendimai ir nutartys, bylos dėl ginčų, kylančių iš šeimos teisinių santykių, bylos dėl ginčų, kylančių iš darbo teisinių santykių, ypatingos teisenos bylos, civilinių bylų sprendimai ir nutartys, baudžiamųjų, civilinių bylų statistinės apskaitos kortelės ir abėcėlinės rodyklės, atleistų darbuotojų asmens bylos.

135

Panevėžio miesto II apylinkės liaudies teismas

1952-1958 m.

239

Baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, sprendimai ir nutartys, bylos dėl ginčų, kylančių iš šeimos teisinių santykių, bylos dėl ginčų, kylančių iš darbo teisinių santykių, ypatingos teisenos bylos, civilinių bylų sprendimai ir nutartys, baudžiamųjų, civilinių bylų statistinės apskaitos kortelės ir abėcėlinės rodyklės.

740

Pasvalio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Rajono architektas

1976-1989 m.

64

Valstybinės ir individualios statybos priėmimo eksploatuoti aktai, leidimų statybai registracijos knygos

1117

Panevėžio apskrities archyvas

2013 m.

8

Lietuvos vyriausiojo archyvaro teisės aktai archyvo veiklos klausimais, direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registras, susirašinėjimo su tarnyba ir kitomis institucijomis veiklos klausimais dokumentai, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąrašai, archyve saugomų dokumentų apskaitos duomenų pasikeitimų per 2012 metus ataskaita, dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai ir jų registras, dokumentus archyvui perduodančių įstaigų dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo reikalavimų įgyvendinimo patikrinimų pažymos ir jų registras, parodos „Senasis Panevėžio teatro pastatas archyvo dokumentuose“ rengimo dokumentai.

Nauji fondai

938

Pasvalio rajono prokuratūra

1948-1989 m.

55

Lietuvos TSR prokuroro nurodymai, Šiaulių srities prokuratūros įsakymai rajono prokuratūros veiklos klausimais, prokuroro įsakymų veiklos, kadrų, komandiruočių ir atostogų klausimais knygos, dokumentų rejestrai, statistinės metinės ataskaitos, rajono prokuratūros darbo patikrinimo pažymos, susirašinėjimo su Lietuvos TSR prokuratūra, vidaus reikalų ministerija teisėsaugos, teisėtvarkos, civilinės gynybos klausimais dokumentai, raštai Lietuvos TSR prokuratūrai ir valstybės saugumo komiteto Biržų rajono įgaliotiniui dėl nusikalstamumo būklės rajone, baudžiamųjų bylų iškėlimo, skundų ir pareiškimų nagrinėjimo, raštai Lietuvos TSR prokuratūrai dėl priemonių prieš venerinių ligų platinimą.

939

Ramygalos rajono prokuratūra

1951-1959 m.

7

Prokuroro mėnesių ir metų operatyvinės statistinės ataskaitos.

940

Panevėžio rajono prokuratūra

1950-1954 m., 1976-1989 m.

48

Įsakymų knygos, darbo planai, rajono teisėtvarkos apsaugos organų vadovų koordinacinių pasitarimų protokolai, operatyvinės ataskaitos, prokuratūros iškeltų baudžiamųjų bylų registracijos žurnalai.

941

Panevėžio apskrities prokuratūra

1945-1950 m.

29

Baudžiamųjų bylų patikrinimo aktai, Lietuvos TSR prokuratūros, miestų ir apskričių prokuratūrų darbo, baudžiamųjų bylų nagrinėjimo teismuose priežiūros, milicijos darbo priežiūros, gautų skundų nagrinėjimo apžvalgos.

942

Panevėžio miesto prokuratūra

1944-1990 m.

109

Miesto ir rajono prokuroro įsakymų knygos, teisėsaugos organų vadovų susirinkimų protokolai darbo planai, teisinių žinių propagandos ir teisinio piliečių auklėjimo darbo, prevencinio darbo kovai su nusikalstamumu ir teisėtvarkos pažeidimais, teisėtvarkos apsaugos gerinimo ir darbo su nepilnamečių teisės pažeidimais stiprinimo priemonių planai, metų operatyvinės statistinės ataskaitos, ketvirčių informacijos apie socialistinio teisėtumo, nusikalstamumo būklę, nepilnamečių, komjaunuolių teisėtvarkos pažeidimus mieste, pataisos darbų kolonijos patikrinimo aktai, perdavimo-priėmimo aktai keičiantis prokuratūros vadovams, reorganizuojant prokuratūras, prokuratūros iškeltų baudžiamųjų bylų registracijos žurnalai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, profsąjungos ataskaitinių-rinkiminių, pirminės partinės organizacijos ir profsąjungos grupės susirinkimų protokolai.

943

Rokiškio apskrities prokuratūra

1949 m.

1

Susirašinėjimo įstatymų pažeidimų klausimais dokumentai.

944

Rokiškio rajono prokuratūra

1957-1989 m.

21

Rokiškio rajono prokuratūros įsakymai veiklos, personalo komandiruočių ir atostogų klausimais, susirašinėjimo teisėtvarkos klausimais dokumentai, darbo planai, tardyminių bylų ir tardytojo darbo apskaitos knyga, prokuratūros baudžiamųjų bylų registracijos žurnalas. Pandėlio rajono prokuratūros įsakymai veiklos, personalo komandiruočių ir atostogų klausimais.

945

Kupiškio rajono prokuratūra

1946-1979 m., 1984-1989 m.

22

Prokuratūros įsakymai veiklos, kadrų, atostogų klausimais, darbo planai, metų statistinės ataskaitos apie tardymo, prokuroro darbą, pareiškimų ir pranešimų apie nusikaltimus išnagrinėjimą.

946

Biržų rajono prokuratūra

1944-1989 m.

9

Įsakymų veiklos, personalo, komandiruočių ir atostogų klausimais knygos, perdavimo-priėmimo aktai keičiantis prokuratūros vadovams, prokuratūros baudžiamųjų bylų registracijos žurnalai.

947

Panevėžio miesto liaudies teismas

1958-1989 m.

1237

Teismo pirmininko įsakymų veiklos ir personalo klausimais knygos, baudžiamosios bylos, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, sprendimai ir nutartys, ieškininės teisenos bylos, bylos dėl ginčų kylančių iš šeimos teisinių santykių, bylos dėl ginčų kylančių iš darbo teisinių santykių, ypatingos teisenos bylos, civilinių bylų sprendimai ir nutartys, baudžiamųjų, civilinių bylų statistinės apskaitos kortelės ir abėcėlinės rodyklės.

948

TSRS valstybinio banko Ramygalos skyrius

1950-1956 m.

17

Skyriaus įsakymai, gamybinių pasitarimų protokolai, etatų registracijos sąrašai ir sąmatos, metinės ataskaitos, balansinės schemos.

949

Ramygalos rajono Jotainių invalidų namai

1945-1955 m.

17

Lietuvos TSR socialinio aprūpinimo ministerijos, Panevėžio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyriaus ir kitų įstaigų įsakymai, nutarimai, instrukcijos veiklos klausimais, etatų sąrašai, išlaidų sąmatos, metų balansai, patikrinimų aktai ir pažymos, kapitalinio remonto darbų dokumentai.

950

Biržų apskrities vykdomojo komiteto Prekybos skyrius

1940-1941 m.

7

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos, Prekybos liaudies komisariato ir kitų įstaigų nutarimai, aplinkraščiai ir instrukcijos, nacionalizuotų prekybos įmonių alfabetinis sąrašas, išlaidų sąmata ir jos vykdymo pateisinamieji dokumentai, prašymai leisti likviduoti ir laikyti prekybos įmones, statistinės žinios, maisto produktų kainų žiniaraščiai.

951

Linkuvos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio inspekcija

1951-1959 m.

25

Kolūkių ribų atsienojimo ir žemėtvarkos-sėjomainų įvedimo dokumentai.

1119

Panevėžio rajono Ramygalos miesto taryba ir meras

1990-1995 m.

46

Tarybos sesijų protokolai su priedais, tarybos sprendimų rengimo dokumentai, tarybos pirmininko potvarkiai veiklos klausimais, patvirtinti biudžetai ir jų vykdymo apyskaitos, mero veiklos potvarkiai su priedais, notarinių veiksmų registravimo žurnalai, notariškai patvirtintos sutartys ir testamentai, susirašinėjimas veiklos klausimais.

1120

Panevėžio rajono Vadoklių apylinkės taryba ir viršaitis

1990-1995 m.

48

Tarybos sesijų protokolai su priedais, biudžetai ir jų vykdymo apyskaitos, viršaičio veiklos potvarkiai su priedais, notarinių veiksmų registravimo žurnalai ir notariškai patvirtintos sutartys bei testamentai, perdavimo-priėmimo aktai, keičiantis viršaičiui, perduoto į apylinkės balansą turto perdavimo-priėmimo aktai.

1121

Panevėžio rajono Raguvos apylinkės taryba ir viršaitis

1990-1995 m.

47

Tarybos sesijų protokolai su priedais, biudžetai ir jų vykdymo apyskaitos, viršaičio veiklos potvarkiai, notarinių veiksmų registravimo žurnalai ir notariškai patvirtintos sutartys bei testamentai.

1122

Panevėžio rajono Smilgių apylinkės taryba ir viršaitis

1990-1996 m.

36

Tarybos sesijų protokolai su priedais, biudžetai ir jų vykdymo apyskaitos, viršaičio veiklos potvarkiai su priedais, notarinių veiksmų registravimo žurnalai ir notariškai patvirtintos sutartys bei testamentai, pakartotinių rinkimų balsavimo protokolai.

1123

Panevėžio rajono Upytės apylinkės taryba ir viršaitis

1990-1995 m.

50

Tarybos sesijų protokolai su priedais, biudžetai ir jų vykdymo apyskaitos, viršaičio veiklos potvarkiai, notarinių veiksmų registravimo žurnalai ir notariškai patvirtintos sutartys bei testamentai, susirašinėjimas veiklos klausimais.

1124

Panevėžio rajono Naujamiesčio apylinkės taryba ir viršaitis

1988-1995 m.

53

Tarybos sesijų protokolai su priedais, biudžetai ir jų vykdymo apyskaitos, viršaičio veiklos potvarkiai su priedais, statistinės ataskaitos, notarinių veiksmų registravimo žurnalai ir notariškai patvirtintos sutartys bei testamentai, rinkimų į apylinkės tarybą rinkiminės komisijos veiklos dokumentai.

1125

Panevėžio rajono Naujamiesčio gyvenvietės taryba ir viršaitis

1990-1991 m.

6

Tarybos sesijų protokolai su priedais, biudžetas ir jo vykdymo apyskaita, viršaičio veiklos potvarkiai, notariškai patvirtintos sutartys bei testamentai.

1126

Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotinis tiesioginio valdymo funkcijoms Panevėžio rajono Velžio apylinkės teritorijoje vykdyti

1990-1995 m.

140

Tarybos sesijų protokolai ir jų rengimo dokumentai, biudžetai ir jų vykdymo apyskaitos, viršaičio veiklos potvarkiai ir jų rengimo dokumentai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotinio potvarkiai ir jų rengimo dokumentai, statistinės ataskaitos, perdavimo aktai keičiantis viršaičiui, notarinių veiksmų registravimo žurnalai ir notariškai patvirtintos sutartys bei testamentai, rinkimų į apylinkės tarybą rinkiminės komisijos veiklos dokumentai.

1127

Pasvalio rajono apylinkės prokuratūra

1990-2012 m.

120

Prokuratūros ir vyriausiojo prokuroro įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai, darbo planai, metų statistinės ataskaitos apie ikiteisminį tyrimą, pareiškimų ir pranešimų nagrinėjimą, prokuroro darbą, prokuratūros, kitų teisėsaugos institucijų vadovų koordinacinių, darbuotojų operatyvinių pasitarimų protokolai, jų registrai, susirašinėjimo su generaline ir apygardos prokuratūromis pagrindiniais veiklos klausimais dokumentai, prokuratūros metų veiklos ataskaitos, pažymos, ataskaitos, apibendrinimai apie prokurorų veiklą, nuolatinio saugojimo dokumentų registrai.

1128

Panevėžio rajono prokuratūra

1990-1994 m.

26

Įsakymų veiklos ir kadrų klausimais knygos, ketvirtiniai planai, metinės statistinės ataskaitos, protestai, pareikšti įvairioms institucijoms dėl įstatymų pažeidimų, rajono teisėsaugos organų vadovų koordinacinių pasitarimų protokolai, apibendrinimai apie gautus piliečių skundus ir pareiškimus, informacijos apie nusikalstamumo ir teisėtumo būklę rajone.

1129

Panevėžio miesto prokuratūra

1990-1994 m.

25

Įsakymų veiklos ir kadrų klausimais knygos, ketvirtiniai darbo planai, metinės statistinės ataskaitos apie kvotos, tardymo darbą, pareiškimų ir pranešimų apie nusikaltimus išnagrinėjimą, apie prokuroro darbą, protestai, pareikšti įvairioms institucijoms dėl įstatymų pažeidimų, miesto teisėsaugos organų vadovų, atsakingų darbuotojų koordinacinių, operatyvinių pasitarimų protokolai, analizės apie Panevėžio miesto teismo skirtas bausmes baudžiamosiose bylose, darbą su piliečių skundais, pažyma apie teismo praktiką vykdant socialinės ir psichologinės reabilitacijos taikymo įstatymą, informacijos apie nepilnamečių nusikalstamumą ir kitus teisės pažeidimus, teisinę būklę mieste.

1130

Panevėžio miesto apylinkės prokuratūra

1994-2012 m.

144

Generalinio prokuroro įsakymai prokuratūros veiklos organizavimo klausimais, apylinkės vyriausiojo prokuroro įsakymai, nurodymai tvarkomosios organizacinės veiklos klausimais ir jų registrai, vyriausiojo prokuroro įsakymai įslaptintos organizacinės veiklos klausimais ir jų registras (išslaptinta), pusmečių, metų prokuratūros darbo planai, metų statistinės ataskaitos apie ikiteisminį tyrimą, papildomi statistiniai duomenys dėl prokuroro darbo krūvio tyrimo, antspaudų ir spaudų apskaitos ir registracijos žurnalas, perdavimo aktai keičiantis prokuratūros vadovams, susirašinėjimo su Generaline ir apygardos prokuratūromis pagrindinės veiklos klausimais dokumentai, dokumentų tvarkymo, apskaitos, saugojimo patikrinimo pažymos, prokuratūros vadovų, prokuratūros ir kitų teisėsaugos institucijų vadovų koordinacinių, darbuotojų pasitarimų protokolai, prokuratūros veiklos patikrinimo pažyma, baudžiamųjų bylų, iškeltų prokuratūroje, apskaitos žurnalai, prokuratūros atlikto darbo apibendrinimo pažymos pagal darbo planus, veiklos ataskaitos, informacijos apie prokurorų veiklą ginant nepilnamečių teises, ginant viešąjį interesą, pažyma apie atliktą patikrinimą Panevėžio miesto vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriuje.

1131

Rokiškio rajono apylinkės prokuratūra

1990-2012 m.

131

Prokuratūros ir vyriausiojo prokuroro įsakymai, nurodymai veiklos klausimais ir jų registrai, įsakymai įslaptintos informacijos administravimo klausimais ir jų registrai, ketvirčių, pusmečių prokuratūros darbo planai, jų vykdymo dokumentai (pažymos), metų statistinės ataskaitos apie ikiteisminį tyrimą, pareiškimų ir pranešimų nagrinėjimą, prokuroro pareiškimus dėl kardomojo kalinimo paskyrimo, vyr. prokuroro ataskaitos, prokuratūros protestų, teikimų dėl įstatymų pažeidimų, pareikštų įstaigoms, įmonėms, organizacijoms kopijos ir jų vykdymo dokumentai, nutarimų iškelti drausminę bylą, reikalavimų pašalinti įstatymų pažeidimų, pareikštų įstaigoms, įmonėms, organizacijoms kopijos ir jų vykdymo dokumentai, perdavimo-priėmimo aktas keičiantis vadovams, antspaudų ir spaudų registracijos žurnalas, prokuratūros ir policijos komisariato vadovų koordinacinių pasitarimų, darbuotojų susirinkimų protokolai, jų registrai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, prokuratūros darbo patikrinimo pažymos, metų veiklos analizės, ataskaitos.

1132

Kupiškio rajono apylinkės prokuratūra

1990-2012 m.

120

Prokuratūros ir vyriausiojo prokuroro įsakymai, nurodymai veiklos klausimais ir jų registrai, prokuratūros ketvirtiniai, pusmečių darbo planai, jų vykdymo, atlikto darbo dokumentai (apibendrinimai, pažymos), metų statistinės ataskaitos apie ikiteisminį tyrimą, pareiškimų ir pranešimų nagrinėjimą, prokuroro darbą, prokurorų teikimų, nurodymo, protestų, pareikštų įstaigoms, įmonėms, organizacijoms dėl įstatymų pažeidimų nuorašai ir jų vykdymo dokumentai, informacijos apie teisėtumo būklę Kupiškio rajone, antspaudų ir spaudų apskaitos ir registracijos žurnalas, susirašinėjimo su Generaline, apygardos prokuratūromis pagrindinės veiklos klausimais, prokuratūros, kitų teisėsaugos institucijų vadovų koordinacinių pasitarimų protokolai, metų veiklos ataskaitos, darbo patikrinimo pažymos, pažymos apie prokurorų veiklą ginant nepilnamečių teises, valstybės interesus bei asmenų pažeistas teises.

1133

Biržų rajono apylinkės prokuratūra

1990-2012 m.

108

Prokuratūros ir vyriausiojo prokuroro įsakymai, nurodymai veiklos, kadrų klausimais ir jų registrai, prokuratūros ketvirtiniai, pusmečių darbo planai, jų vykdymo dokumentai, metų statistinės ataskaitos apie prokuroro darbą, perdavimo-priėmimo aktai keičiantis vyriausiajam prokurorui, prokuratūros protestų teikiamų reikalavimų, pareikštų įstaigoms, įmonėms, organizacijoms, nuorašai ir jų vykdymo dokumentai, prokuratūros, kitų teisėsaugos institucijų vadovų koordinacinių pasitarimų protokolai, jų registrai, veiklos klausimais, darbo patikrinimo pažymos, apibendrinimai ir pažymos apie nusikalstamumą ir prokurorinį darbą, metų veiklos ataskaitos, teisėtumo būklės metų informacijos, apžvalgos, pažymos ginant nepilnamečių teises, ginant valstybės interesus, asmenų pažeistas teises, nutarimų, potvarkių, įsakymų, nurodymų vykdymo kontrolės dokumentai.

 

 ----------

Informaciją atnaujino: Rimvydas Petrauskas,
Informacija atnaujinta: 2017-01-11 09:22