M. Valančiaus g. 3, 35169 Panevėžys , tel. 8 602 84 551,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440110

 

2018 metai

Nauji dokumentai fonduose

(Pagal 2018 m. apskaitos duomenis)

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

Papildyti fondai

638

Rokiškio rajono Obelių apylinkės „Draugystės“ kolūkis

1968 m.,

1972 m.

2

Kolūkio valdybos posėdžių ir visuotinių narių susirinkimų protokolų knygos.

Nauji fondai

1145

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas

1994–2017 m.

299

Aplinkos apsaugos ministro įsakymas dėl departamento įsteigimo, departamento direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, jų registracijos žurnalai, bendras veiklos nuolatinio saugojimo dokumentų registras (V4), patvirtinti departamento nuostatai, vidaus darbo tvarkos taisyklės, struktūrinių padalinių nuostatai, pareiginės instrukcijos, vadovybės pasitarimų, darbuotojų susirinkimų ir pasitarimų protokolai, departamento metų veiklos rezultatai ir prioritetai, departamento veiklos atskaitos, departamento susirašinėjimas projektų derinimo, kraštovaizdžio, atliekų tvarkymo, gamtos apsaugos, išteklių naudojimo ir kontrolės klausimais, Panevėžio miesto bei Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų agentūrų susirašinėjimas su įstaigomis, įmonėmis dėl gamtos išteklių naudojimo, apsaugos ir kontrolės, agentūrų veiklos tikrinimo aktai, teritorijų planavimo dokumentų sprendimų ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių poveikio aplinkai požiūriu registracijos žurnalai, informacinių vidaus nuolatinio saugojimo dokumentų registracijos žurnalai, metiniai atmosferos užterštumo ir vandens analizių duomenys, poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados ir sprendimai, paviršinio vandens ir nuotekų tyrimų rezultatų apskaitos žurnalas, stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų mėginių paėmimo ir/ar matavimų protokolai, miškų urėdijų patikrinimų pažymos, departamento atliktų patikrinimų veiklos klausimais pažymos, valstybinės analitinės kontrolės skyriaus patikrinimų dokumentai, atestavimo protokolas, departamento etatų sąrašai, finansinės atskaitomybės dokumentai, statistinės ataskaitos, vidaus audito veiklos planai ir ataskaitos.

1146

Pramonės įmonių dokumentų kolekcija

1931–1944 m.

13

Akcinės bendrovės „Maistas“ Panevėžio fabriko 1931–1944 m. nuolatinių darbininkų registracijos knygos, 1942 m. birželio 30 d. sudarytas balansas ir jo patikrinimo aktas, Vabalninko pieno perdirbimo bendrovės 1934–1943 m. algalapiai.

1147

Pavienių dokumentų kolekcija

1920–1921 m.,

1925–1930 m.,

1937–1944 m.

5

Panevėžio apskrities valdybos Statistikos skyriaus 1920–1921 m. susirašinėjimo su valsčių valdybomis dėl istorinių žinių apie miestelius pateikimo dokumentai, siaurojo geležinkelio Taruškų stoties 1925–1930 m. išsiųsto bagažo apskaitos knyga, H. Šapiro virvių dirbtuvės 1937–1940 m. darbininkų atsiskaitymo knyga, Biržų apskrities Saločių valsčiaus Kiemėnų seniūnijos 1939–1943 m. mokesčių ir prievolių apskaitos knyga, Rokiškio apskrities Kamajų valsčiaus Žliubų seniūnijos 1943–1944 m. mokesčių ir prievolių apskaitos knyga.

Informaciją atnaujino: Rimvydas Petrauskas,
Informacija atnaujinta: 2020-11-04 15:43