M. Valančiaus g. 3, 35169 Panevėžys , tel. 8 602 84 551,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440110

 

2019 metai

Nauji dokumentai fonduose

(Pagal 2019 m. apskaitos duomenis)

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

Papildyti fondai

71

Rokiškio rajono liaudies teismas

1988–1991 m.

2

Baudžiamųjų ir civilinių bylų abėcėlinės rodyklės.

139

Panevėžio rajono liaudies teismas

1972–1989 m.

18

Civilinių bylų sprendimai ir nutartys.

178

Panevėžio autokelių eksploatavimo linijinė valdyba

1970–1990 m.

136

Įsakymai veiklos klausimais, finansiniai planai, statybos finansinės veiklos planai, etatų sąrašai ir administracijos-ūkio išlaidų sąmatos, darbo jėgos ir mokos fondo planai, metiniai balansai, nelaimingų atsitikimų gamyboje ataskaitos, kolektyvinės sutartys, metinės statistinės kadrų ataskaitos, socialistinio lenktyniavimo dokumentai, tituliniai sąrašai kelių kapitaliniam ir vidutiniam remontui, fizinių rodiklių ir atliktų darbų kokybės įvertinimo aktai, darbų priėmimo aktai, paslėptų darbų aktai, racionalizacinių pasiūlymų diegimo dokumentai, profsąjungos komiteto ataskaitinių-rinkiminių susirinkimų, posėdžių protokolai, dirbančiųjų visuotinių susirinkimų protokolai, veiklos, finansinės-statistinės ir socialinio draudimo ataskaitos, liaudies kontrolės grupės dienynas, darbo planai ir ataskaitos, patikrinimų aktai, posėdžių protokolai, draugiško teismo posėdžių protokolai ir sprendimai su priedais.

222

Panevėžio rajono Karsakiškio apylinkės „Galybės“ kolūkis

1951 m.

1

Kolūkio valdybos posėdžių ir visuotinių narių susirinkimų protokolų knyga.

518

Kupiškio rajono liaudies teismas

1978 m.,

1982–1983 m.,

1986 m.

4

Baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, sprendimai ir nutartys, civilinių bylų sprendimai ir nutartys.

603

Pasvalio valstybinė kelių valdyba

1963–1990 m.

263

Lietuvos TSR automobilių transporto ir plentų ministro įsakymai, liečiantys valdybos veiklą, valdybos įsakymai veiklos klausimais, etatų sąrašai, išlaidų sąmatos, darbo jėgos, finansiniai planai, metiniai balansai, ataskaitos apie kadrus, užbaigtų ir atiduotų eksploatacijai darbų priėmimo aktai, nelaimingų atsitikimų gamyboje ataskaitos, socialistiniai įsipareigojimai ir žinios apie jų įvykdymą, kolektyvinės sutartys, profsąjungos komiteto posėdžių protokolai, liaudies kontrolės grupės darbo planai ir patikrinimų aktai, moterų tarybos darbo planai ir posėdžių protokolai, draugiško teismo posėdžių protokolai ir sprendimai, bylų nomenklatūros.

803

Joniškėlio rajono liaudies teismas

1949–1959 m.

15

Įsakymų knyga, civilinių ir baudžiamųjų bylų apskaitos statistinės kortelės.

947

Panevėžio miesto liaudies teismas

1984 m.

1

Civilinė byla.

1116

Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnyba

1998–2018 m.

174

Vyriausybės atstovo įsakymai tvarkomosios organizacinės veiklos klausimais, potvarkiai veiklos organizavimo klausimais, teikimai, reikalavimai, siūlymai dėl teisės aktų vykdymo, sustabdymo, pakeitimo ar panaikinimo, etatų sąrašai, metų planai, informacija apie savivaldybių darbo priežiūrą Panevėžio apskrityje ir Vyriausybės atstovo veiklą, susirašinėjimo su valstybinėmis institucijomis ir savivaldybėmis turto, žemės, teisės ir kitais klausimais dokumentai, savivaldybių veiklos teisėtumo priežiūros programos priemonių vykdymo ataskaitos.

1140

Pasvalio rajono apylinkės teismas

2006–2011 m.,

2015–2017 m.

126

Teismo veiklos organizavimo dokumentai, atrinktos nuolat saugoti baudžiamosios, civilinės ir administracinių teisės pažeidimų bylos, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, sprendimai ir nutartys, civilinių bylų sprendimai ir nutartys.

1141

Kupiškio rajono apylinkės teismas

1990–2017 m.

41

Teismo veiklos organizavimo dokumentai, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, sprendimai ir nutartys, civilinių bylų sprendimai ir nutartys.

Nauji fondai

1148

Panevėžio rajono apylinkės teismas

1981–1994 m.

222

Atrinktos nuolat saugoti baudžiamosios ir civilinės bylos, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, sprendimai ir nutartys, civilinių bylų sprendimai ir nutartys, baudžiamųjų, civilinių bylų statistinės apskaitos kortelės ir abėcėlinės rodyklės. 1981-09-28–1994-12-30 teismo pirmininko įsakymų veiklos ir personalo klausimais knyga pradėta rašyti Panevėžio rajono liaudies teisme.

1149

Panevėžio miesto apylinkės teismas

1984–2004

2306

Teismo veiklos organizavimo dokumentai, atrinktos nuolat saugoti baudžiamosios, civilinės ir administracinių teisės pažeidimų bylos, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, sprendimai ir nutartys, civilinių bylų sprendimai ir nutartys, baudžiamųjų, civilinių bylų statistinės apskaitos kortelės ir abėcėlinės rodyklės. 1984-08-14–1992-01-27 teismo pirmininko įsakymų veiklos ir personalo klausimais knyga pradėta rašyti Panevėžio miesto liaudies teisme.

1150

Panevėžio apygardos administracinis teismas

1999-2017

325

Teismo veiklos organizavimo dokumentai, administracinės bylos, administracinių bylų sprendimai, nutarimai ir nutartys, statistinės apskaitos kortelės, abėcėliniai žurnalai.

1151

Rokiškio rajono apylinkės teismas

1990–2017 m.

1287

Teismo veiklos organizavimo dokumentai, atrinktos nuolat saugoti baudžiamosios, civilinės ir administracinių teisės pažeidimų bylos, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai ir nutartys, civilinių bylų sprendimai ir nutartys, baudžiamųjų, civilinių bylų statistinės apskaitos kortelės ir abėcėlinės rodyklės.

1152

Biržų rajono apylinkės teismas

1989–2017 m.

1447

Teismo veiklos organizavimo dokumentai, baudžiamosios, civilinės ir administracinių teisės pažeidimų bylos, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, sprendimai ir nutartys, civilinių bylų sprendimai ir nutartys, baudžiamųjų, civilinių bylų statistinės apskaitos kortelės ir abėcėlinės rodyklės.

1153

Pasvalio darbo birža

1991–2010 m.

208

Patvirtinti darbo biržos nuostatai, Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymai Pasvalio darbo biržos veiklos klausimais, darbo biržos direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registravimo žurnalai (registrai), Trišalės komisijos posėdžių protokolai ir jų registrai, darbo pasitarimų protokolai ir jų registrai, metų veiklos programos ir ataskaitos, situacijos darbo rinkoje analizė, susirašinėjimas veiklos klausimais, statistinės ir analitinės ataskaitos, ataskaita apie tarnybinę komandiruotę į užsienio valstybę, susitarimai dėl bendradarbiavimo su socialiniais partneriais, finansinės atskaitomybės dokumentai.

1154

Panevėžio teritorinė darbo birža

1991–2018 m.

431

Patvirtinti darbo biržos nuostatai, Panevėžio apskrities darbo biržų direktorių tarybos posėdžių protokolai ir jų registrai, įsakymai veiklos organizavimo, aktyvių darbo rinkos priemonių, viešųjų darbų priemonės projektų vykdymo klausimais, jų registracijos žurnalai (registrai), Trišalės komisijos prie darbo biržos posėdžių protokolai, Jaunimo metodinės tarybos prie darbo biržos posėdžių protokolai ir jų registracijos žurnalas, Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo koordinacinio komiteto posėdžių protokolai ir jų registrai, specialistų posėdžių (tarnautojų ir darbuotojų pasitarimų) protokolai ir jų registracijos žurnalai (registrai), pareigybių aprašymai, personalo formavimo ir ugdymo programos vykdymo lentelės, valstybės tarnautojų mokymo, personalo ugdymo ir kvalifikacijos kėlimo programos vykdymo ataskaitos, metinės veiklos programos, mėnesinės ataskaitos apie darbo vietas, bedarbius ir pašalpų mokėjimą, metinės veiklos ataskaitos, statistinės ataskaitos, situacijos darbo rinkoje analizė, susirašinėjimas veiklos klausimais, veiklos tikrinimų aktai ir pažymos, vidaus audito ataskaitos, priemonių planai, priemonių plano rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita, patikros pažyma, vidaus kontrolės komisijos darbo planai, ataskaitos, tikrinimų aktai, socialinių įmonių planinių patikrinimų aktai ir jų registrai, užsienio komandiruočių ataskaitos.

1155

Rokiškio darbo birža

1991–2010 m.

218

Patvirtinti darbo biržos nuostatai, įsakymai veiklos organizavimo klausimais, jų registrai (registravimo žurnalai), Trišalės komisijos prie darbo biržos posėdžių protokolai, darbinių pasitarimų protokolai, etatų sąrašai, metų veiklos programos ir ataskaitos, situacijos darbo rinkoje analizė, ataskaitos ir duomenų lentelės apie personalo formavimą ir mokymą, statistinės ataskaitos, susirašinėjimas veiklos klausimais, veiklos tikrinimų dokumentai, susitarimai dėl bendradarbiavimo su socialiniais partneriais.

1156

Kupiškio darbo birža

1991–2010 m.

158

Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai Kupiškio darbo biržos veiklos klausimais, Panevėžio apskrities darbo biržų direktorių tarybos posėdžių protokolai ir jų registras, darbo biržos direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registrai, darbo pasitarimų protokolai, komisijos posėdžių dėl socialinės įmonės statuso suteikimo protokolai, Trišalės komisijos posėdžių protokolai, metų veiklos programos ir ataskaitos, statistinės ataskaitos, situacijos darbo rinkoje analizė, susirašinėjimas veiklos klausimais, veiklos patikrinimų dokumentai, socialinės įmonės planinio patikrinimo aktas.

1157

Biržų darbo birža

1991–2010 m.

224

Patvirtinti darbo biržos nuostatai, Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai Biržų darbo biržos veiklos klausimais, Panevėžio apskrities darbo biržų direktorių tarybos posėdžių protokolai ir jų registras, darbo biržos direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, jų registrai, Trišalės komisijos prie darbo biržos posėdžių protokolai ir jų registrai, darbo pasitarimų planai, protokolai ir jų registrai, metų veiklos programos ir ataskaitos, situacijos darbo rinkoje analizė, susirašinėjimas veiklos klausimais, valstybinių kontrolės institucijų pareigūnų atliekamų patikrinimų aktai, statistinės ataskaitos.

1158

Valstybės įmonė „Panevėžio regiono keliai“

1995–2017 m.

230

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos įsakymai, nurodymai ir nutarimai, liečiantys įmonės veiklą, įmonės įstatai, direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registrai (registravimo žurnalai), strateginiai veiklos planai, valdybos posėdžių protokolai ir jų registrai, gamybinių pasitarimų protokolai, etatų sąrašai ir jų pakeitimai, Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos lėšų metiniai limitai, veiklos, statistinės ataskaitos, kolektyvinės sutartys, darbo apmokėjimo nuostatai, administracijos darbo reglamentas, susirašinėjimas veiklos klausimais, statybos objektų priėmimo eksploatuoti valstybinės komisijos aktai, finansinės atskaitomybės auditoriaus išvados ir audito ataskaitos, įmonės vidaus audito tarnybos metų veiklos planai, vidaus audito ataskaitos ir jų registras, įmonės saugos darbe įvadinė instrukcija, reorganizuotų valstybės įmonių turto ir dokumentų perdavimo-priėmimo aktai, perdavimo-priėmimo aktas keičiantis Kupiškio kelių tarnybos viršininkui.

1159

Panevėžio valstybinė kelių valdyba

1990–1995 m.

48

Patvirtinti valdybos įstatai, įsakymai veiklos klausimais, direktorių valdybos posėdžių protokolai, darbo apmokėjimo nuostatai, finansiniai planai, statybos finansinės veiklos planai, etatų sąrašai ir administracijos-ūkio išlaidų sąmatos, statistinės kadrų ataskaitos, darbų limitai, tituliniai sąrašai kelių kapitaliniam ir vidutiniam remontui, fizinių rodiklių ir atliktų darbų kokybės įvertinimo aktai, darbų priėmimo aktai, turto ir dokumentų perdavimo valstybės įmonei „Panevėžio regiono keliai“ aktas, profsąjungos komiteto ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo ir posėdžių protokolai.

1160

Valstybės įmonė „Pasvalio automobilių keliai“

1991–1995 m.

26

Valdybos įsakymai veiklos klausimais, etatų sąrašai, išlaidų sąmatos, darbo jėgos, finansiniai planai, metiniai balansai su priedais, užbaigtų ir atiduotų eksploatacijai darbų priėmimo aktai, 1994 m. kolektyvinė sutartis, profsąjungos komiteto posėdžių protokolai.

1161

Valstybės įmonė „Rokiškio automobilių keliai“

1990–1995 m.

16

Valdybos ir įmonės patvirtinti įstatai, veiklos įsakymai, gamybinio pasitarimo protokolas, metiniai balansai su priedais, valstybės įmonės „Rokiškio automobilių keliai“ turto perdavimo valstybės įmonei „Panevėžio regiono keliai“ aktas.

1162

Valstybės įmonė „Biržų automobilių keliai“

1990–1994 m.

5

Įsakymai tvarkomosios organizacinės veiklos klausimais.

1163

Valstybės įmonė „Kupiškio automobilių keliai“

1991–1995 m.

5

Įsakymai tvarkomosios organizacinės veiklos klausimais.

1164

Valstybės įmonė Panevėžio miškų urėdija

1981–2016 m.

383

Patvirtinti urėdijos ir poilsio namelių „Girelė“ įstatai, įsakymai veiklos klausimais, valdybos posėdžių protokolai ir sprendimai, gamybinių susirinkimų, pasitarimų protokolai, statistinės ataskaitos, kolektyvinės sutartys, miško kultūrų, daigynų, medelynų metinių inventorizacijų, miško kultūrų pervedimo į mišku padengtą plotą, dirvos ruošimo, miško kultūrų užveisimo ir priežiūros, miško atkūrimo, sanitarinės miško apsaugos, miško kelių tiesimo, nusausinamojo tinklo statybos ir remonto darbų dokumentai, susirašinėjimas veiklos ir reorganizavimo klausimais, plyno kirtimo biržių registracijos žurnalai, miško gaisrų apskaitos knyga ir lapai, miško kultūrų ir pažaidų, miško grobimo, savavališkų kirtimų valstybiniuose miškuose, medžių ir krūmų sėklų apskaitos knygos, miško fondo naudojimo sąmatos, sumedžiotų žvėrių ir paukščių ataskaitos, metinės ataskaitos su priedais, veiklos tikrinimo aktai, vidaus audito ataskaitos ir pažymos, miškų urėdo Daugirdo Lukoševičiaus asmens byla. 1981–2016 m. paramos savaiminiam atžėlimui priemonių apskaitos knyga pradėta rašyti Panevėžio miškų ūkio gamybiniame susivienijime.

1165

Valstybės įmonė Biržų miškų urėdija

1964–2017

395

Urėdijos įstatai, registracijos pažymėjimas, vidaus tvarkos taisyklės, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, generalinio miškų urėdo, valstybinės miškų tarnybos direktorius teisės aktai, liečiantys urėdijos veiklą, įsakymai veiklos klausimais, darbo kolektyvo tarybos, urėdijos valdybos posėdžių protokolai, kolektyvinės sutartys, veiklos planai ir ataskaitos, miško kultūrų, daigynų, medelynų techniniai priėmimo ir inventorizacijos, priešgaisrinės miškų apsaugos dokumentai, miško ugdymo, apsaugos ir naudojimo, medžiojamų ir sumedžiotų žvėrių ir paukščių ataskaitos, miško kultūrų ir paramos savaiminiam atžėlimui projektai, miško gaisrų aktai, metinės statistinės ataskaitos, etatų sąrašai, išdirbio normos, vienetiniai įkainiai, tarifiniai atlygiai, pagrindiniai atlyginimai, premijavimo nuostatai, gamybinės veiklos planai, metiniai gamybiniai-finansiniai planai, metiniai balansai su priedais, socialinio draudimo, pelno mokesčio ataskaitos, urėdijos ir girininkijų ūkinės veiklos suvestinės, miško auginimo fondo sąmatos ir ataskaitos, statybos objektų priėmimo aktai, veiklos patikrinimų aktai ir pažymos, išorės audito ataskaitos, vidaus audito dokumentai, miško kirtimų, želdinių bei žėlinių registracijos žurnalai, susirašinėjimas veiklos klausimais, urėdijos darbuotojų sąrašai, profsąjungos komiteto ataskaitinių-rinkiminių konferencijų ir posėdžių protokolai, finansinės ir statistinės ataskaitos. 1964–1993 m. miško pažaidų apskaitos knyga pradėta rašyti Biržų miškų ūkyje.

Informaciją atnaujino: Rimvydas Petrauskas,
Informacija atnaujinta: 2020-11-06 14:02