M. Valančiaus g. 3, 35169 Panevėžys , tel. 8 602 84 551,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440110

 

2020 metai

Nauji dokumentai fonduose

(Pagal 2020 m. apskaitos duomenis)

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

Papildyti fondai

3

Panevėžio Juozo Balčikonio vidurinė mokykla

1945–1990 m.

155

Mokyklos veiklos įsakymai, direkcinių pasitarimų, pedagogų tarybos posėdžių, tėvų susirinkimų protokolai, darbo planai, klasių vadovų trimestrinės ir metinės ataskaitos, statistinės žinios, veiklos tikrinimų dokumentai, metodinė medžiaga, lankytų pamokų analizės.

113

Biržų rajono Vabalninko B. Sruogos vidurinė mokykla

1953–1990 m.

218

Aukštesniųjų organizacijų įsakymai, sprendimai ir nutarimai mokyklos veiklos klausimais, direktoriaus įsakymai kadrų ir mokomojo-auklėjamojo darbo klausimais, Pedagogų tarybos posėdžių, direkcinių pasitarimų protokolai, tėvų komiteto veiklos dokumentai, metodinio darbo ir politinio švietimo dokumentai, atvirų pamokų konspektai, mokomojo-auklėjamojo darbo planai, mokytojų pedagoginės patirties apibendrinimai, mokinių pažangumo ataskaitos, statistinės ataskaitos, socialistinio lenktyniavimo įsipareigojimai, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai, bylų nomenklatūros.

140

Panevėžio 2-oji vidurinė mokykla

1949–1990 m.

194

Mokyklos veiklos įsakymai, direkcinių pasitarimų, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, 1976-1981 m. socialinės raidos planas, mokomojo-auklėjamojo, užklasinio, klasių vadovų darbo planai, statistinės žinios, trimestrinės ataskaitos, lankytų pamokų analizės, inspektuojančių asmenų pasiūlymų ir pastabų knyga, tėvų komiteto veiklos dokumentai, tėvų susirinkimų protokolai, mokinių visuomeninės organizacijos (gamtos apsaugos komiteto) veiklos dokumentai, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

346

Panevėžio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius

1945–1950 m.

3

Įsakymai veiklos ir personalo klausimais.

347

Panevėžio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius

1950–1966 m.

17

Įsakymai veiklos ir personalo klausimais.

348

Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius

1944–1966 m.

11

Įsakymai veiklos ir personalo klausimais.

423

Rokiškio rajono centrinė ligoninė

1976–1990 m.

48

Įsakymai pagrindinės veiklos klausimais, metinės finansinės apyskaitos, statistinės ataskaitos apie kadrus, ligoninės ir jos skyrių veiklos patikrinimų aktai, Kūdikių mirčių priežasčių nagrinėjimo komisijos aktai, patalogo-anatominių skrodimų protokolai ir registracijos knygos.

427

Ramygalos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius

1961–1962 m.

1

Įsakymai veiklos ir personalo klausimais.

457

Ramygalos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius

1956–1962 m.

4

Įsakymai veiklos ir personalo klausimais.

616

Pasvalio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius

1947–1949 m.

1

Įsakymai veiklos ir personalo klausimais.

617

Pasvalio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius

1952–1966 m.

3

Įsakymai veiklos ir personalo klausimais.

618

Joniškėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius

1952–1959 m.

1

Įsakymai veiklos ir personalo klausimais.

635

Rokiškio rajono Pandėlio vidurinė mokykla

1960-1990 m.

215

Rokiškio rajono, Pandėlio miesto ir apylinkės darbo žmonių deputatų tarybų vykdomųjų komitetų sprendimai, Liaudies švietimo skyriaus vedėjo įsakymai, liečiantys mokyklos veiklą, mokyklos įsakymai veiklos ir personalo klausimais, direkcinių ir metodinių pasitarimų, mokytojų (pedagogų) tarybos posėdžių protokolai, darbo planai, statistinės žinios, pažangumo ataskaitos, mokyklos darbo patikrinimų dokumentai, pedagoginių skaitymų medžiaga, pedagoginės patirties apibendrinimai, lankytų pamokų analizės, dokumentai apie karinių-sportinių žaidimų „Ereliukas“ ir „Žaibas“ pravedimą, beraščių ir mažaraščių apmokymo bylos, vidaus darbo kontrolės knygos, išsilavinimo pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo registracijos knygos, profsąjungos komiteto posėdžių protokolai, darbo planai, tėvų komiteto, mokinių visuomeninių organizacijų veiklos dokumentai.

713

Kupiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius

1951–1969 m.

2

Įsakymai veiklos ir personalo klausimais.

750

Panevėžio valstybinė gamykla „Ekranas“

1974–1990 m.

2

Darbo raudonosios vėliavos ordino knygelė ir ordinas, kuriuo buvo apdovanota gamykla, Garbės knyga.

809

Panevėžio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius

1948–1959 m.

2

Įsakymai veiklos ir personalo klausimais.

852

Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius

1923–1969 m.

4

Įsakymai veiklos ir personalo klausimais, vietinės reikšmės personalinio pensininko byla.

945

Kupiškio rajono prokuratūra

1967–1988 m.

7

Lietuvos TSR prokuratūros pažymos apie rajono prokuratūros veiklą.

1127

Pasvalio rajono apylinkės prokuratūra

2002–2006 m.

3

Įsakymai įslaptintos informacijos administravimo klausimais ir jų registrai, atrinkta nuolat saugoti prokuratūros kontrolės (sekamoji) byla.

1129

Panevėžio miesto prokuratūra

1990–1992 m.

1

Susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos generaline prokuratūra, Vilniaus miesto prokuratūra dėl politinės padėties 1990 metais, įvykių Lietuvoje 1991-01-13 ir 1991-08-19–1991-08-23 bei atskirų pavedimų, atliekant tardymą baudžiamosiose bylose dėl minėtų įvykių, vykdymo dokumentai (jų nuorašai).

1131

Rokiškio rajono apylinkės prokuratūra

2005–2012 m.

12

Įsakymai įslaptintos informacijos administravimo klausimais ir jų registrai, statistinės prokurorų veiklos ataskaitos.

1132

Kupiškio rajono apylinkės prokuratūra

1985–1997 m.,

2005–2012 m.

9

Vyriausiojo prokuroro įsakymų veiklos, personalo, atostogų klausimais knyga, įsakymai įslaptintos informacijos administravimo klausimais ir jų registrai, prokuratūros koordinacinių pasitarimų protokolai, statistinės ataskaitos apie ikiteisminį tyrimą, prokurorų veiklos ataskaita.

1133

Lietuvos TSR prokuratūros pažymos apie rajono prokuratūros veiklą.

1991 m.,

2006–2010 m.

6

Įsakymai įslaptintos informacijos administravimo klausimais ir jų registrai, atrinkta nuolat saugoti ikiteisminio tyrimo (baudžiamoji) byla.

1147

Pavienių dokumentų kolekcija

1931–1943 m.

1

Pradžios mokyklų baigimo, elgesio ir pažangumo pažymėjimai.

1148

Panevėžio rajono apylinkės teismas

1994 m.

2

Civilinių bylų sprendimai ir nutartys.

1164

Valstybės įmonė Panevėžio miškų urėdija

1991–2018 m.

55

Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos urėdo įsakymai urėdijos veiklos klausimais, urėdo įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registras, valdybos posėdžių protokolai, darbuotojų gamybinių susirinkimų protokolai ir jų registras, strateginiai planai, metų veiklos planavimo ir vykdymo dokumentai, metų veiklos (strategijų įgyvendinimo) ataskaitos, finansinės atskaitomybės audito išvados ir ataskaitos, statistinės suvestinės atskaitos, miškų tvarkymo sertifikavimo audito dokumentai, miško ir žėlinių inventorizacijos, jų pervedimo į mišku padengtą plotą apskaitos dokumentai, miško atkūrimo ir sanitarinės miško apsaugos dokumentai, miškų tvarkymo resertifikavimo dokumentai, miško kultūrų (želdinių) apskaitos knyga (žurnalas), valstybės kontrolės institucijų urėdijoje veiklos patikrinimo dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, asmens byla.

Nauji fondai

954

Panevėžio 3-oji vidurinė mokykla

1945–1991 m.

351

Mokyklos veiklos ir personalo įsakymai, direkcinių pasitarimų, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, mokytojų metodinių sekcijų posėdžių protokolai ir darbo planai, tėvų susirinkimų, tėvų komitetų posėdžių protokolai, mokomojo-auklėjamojo darbo planai, statistinės žinios, trimestrinės ataskaitos, metodinių konferencijų protokolai, metodinės tarybos veiklos dokumentai, mokytojų pedagoginės patirties apibendrinimai, lankytų pamokų analizės, būrelių ir fakultatyvų veiklos dokumentai, veiklos tikrinimų dokumentai, socialistinio lenktyniavimo dokumentai, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

955

Biržų rajono centrinė ligoninė

1952–1991 m.

278

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministro įsakymai, kolegijos nutarimai, rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimai, liečiantys ligoninės veiklą, ligoninės veiklos įsakymai, gydytojų gamybinių pasitarimų ir konferencijų protokolai, ligoninės, felčerių-akušerių punktų darbo planai, metinės statistinės apyskaitos, ketvirtinės šaukiamųjų medicinos aptarnavimo apyskaitos, ligoninės, gydymo įstaigų darbo ataskaitos, darbo patikrinimų aktai, skrodimų protokolai, vaikų mirčių priežasčių nagrinėjimo komisijos aktai, vaikų mirtingumo analizės, operacijų registracijos žurnalai, medicinos seserų tarybos darbo planai ir ataskaitos, profsąjungos komiteto ataskaitinių-rinkiminių susirinkimų ir posėdžių protokolai, liaudies kontrolės grupės veiklos dokumentai, draugiško teismo posėdžių protokolai ir sprendimai, ligoninės veiklos istorinės apžvalgos, laikraščių, žurnalų straipsniai apie ligoninės istoriją, teminiai albumai su nuotraukomis, antspaudų ir štampų kopijų knygos ir sąsiuviniai.

1166

Kupiškio rajono Šimonių apylinkės taryba ir viršaitis

1983–1995 m.

45

Apylinkės tarybos sesijų protokolai ir sprendimai, viršaičio potvarkiai, biudžeto vykdymo apyskaitos, biudžeto knygos, žemės nuomos, juridinių asmenų grupės, žemės ūkio bendrovių pajaus perleidimo sutartys, notariškai patvirtintos nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartys ir testamentai, notarinių veiksmų registravimo knygos.

1167

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

1990–1998 m.

226

Rajono tarybos posėdžių protokolai su priedais, jų rengimo dokumentai, teisėsaugos komiteto veiklos dokumentai, valdybos posėdžių protokolai su priedais, jų rengimo dokumentai, rajono valdytojo, mero potvarkiai, jų rengimo dokumentai ir registravimo žurnalas, administratoriaus įsakymai, jų rengimo dokumentai ir registravimo žurnalas, viršaičių ir merų pasitarimų protokolai, gamybinių pasitarimų protokolai, administracinės komisijos veiklos dokumentai, susirašinėjimas veiklos klausimais, laikraščių straipsnių ir žinučių iškarpos apie rajono valdybos ir jai pavaldžių įmonių darbo trūkumus ir jų tyrimo dokumentai, metinės buhalterinės apyskaitos, administracijos ir ūkio išlaidų sąmatos.

1168

Kupiškio rajono valdyba

1990–1995 m.

92

Valdybos posėdžių protokolai su priedais, rajono valdytojo potvarkiai, susirašinėjimas veiklos klausimais, buhalterinės ataskaitos, paaiškinamieji raštai, administracijos ūkio išlaidų sąmatos, bylų nomenklatūros.

1169

Panevėžio rajono taryba

1990–1995 m.

91

Rajono tarybos prezidiumo posėdžių protokolai su priedais, jų rengimo dokumentai, rajono tarybos sesijų protokolai su priedais, jų rengimo dokumentai, Kontrolės tarnybos atliekamų patikrinimų priemonių planai, susirašinėjimas veiklos klausimais.

1170

Panevėžio rajono valdyba

1990–1994 m.

174

Rajono valdybos posėdžių protokolai, jų rengimo dokumentai, rajono valdytojo potvarkiai, jų rengimo dokumentai, susirašinėjimas veiklos klausimais, vietinių tarybų patvirtinti biudžetai, tinklo rodikliai, biudžetinių įstaigų išlaidų ir specialiųjų lėšų sąmatos su priedais, vietinio ir valdybos biudžetų vykdymo metinės apyskaitos su priedais, valdybos pajamų-išlaidų sąmatos su pakeitimais, bylų nomenklatūra.

1171

Kupiškio rajono Noriūnų apylinkės taryba ir viršaitis

1990–1998 m.

37

Apylinkės tarybos sesijų protokolai, viršaičio potvarkiai veiklos klausimais, biudžeto vykdymo apyskaitos, pajamų knygos, veiklos patikrinimo aktas su priedais, notariškai patvirtinti testamentai, notarinių veiksmų registravimo žurnalai, valstybinių vienkartinių išmokų ir kitų tikslinių kompensacijų perleidimo, pajų pasirašymo, pajų atsisakymo, fizinių asmenų grupių steigimo sutartys.

1172

Kupiškio rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

1987–2011 m.

47

Tarnybos steigimo dokumentai, nuostatai su papildymais, įsakymas dėl tarnybos reorganizavimo, viršininko įsakymai veiklos klausimais, jų registravimo žurnalai (registrai), gamybinių susirinkimų protokolai, veiklos ataskaitos, ataskaitos apie darbuotojus, veiklos tikrinimo aktai ir pažymos, išlaidų sąmatos, etatų sąrašai, metų balansai, statistinės ataskaitos, bylų nomenklatūros.

1173

Biržų rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

1996–2011 m.

168

Tarnybos nuostatai, įregistravimo pažymėjimas, įsakymai veiklos klausimais, jų registrai, gamybinių susirinkimų (pasitarimų) protokolai, veiklos ataskaitos, išlaidų sąmatos, finansinės atskaitomybės dokumentai (balansai), veiklos tikrinimų aktai ir pažymos, pareigybių sąrašai, dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai ir jų registrai, gyvulių neužkrečiamų ligų, veterinarijos sanitarijos priežiūros, priešepizootinių profilaktinių darbų, rinkos priežiūros skyriaus, laboratorinių tyrimų ataskaitos, užkrečiamų ligų židinių nustatymo aktai, maisto ir veterinarijos priežiūros objektų patikrinimo aktai, epizootiniai žurnalai (registrai), įsakymas dėl tarnybos reorganizavimo, likvidacinis balansas.

1174

Rokiškio rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

1964–2011 m.

161

Ligoninės nuostatai, registravimo korta, įsakymai veiklos ir personalo klausimais, jų registracijos žurnalai. gamybinių pasitarimų (darbuotojų susirinkimų) protokolai, veiklos tikrinimo aktai ir pažymos, išlaidų sąmatos, finansinės ataskaitos, priešepizootinių priemonių planai, 1964–1999 m. epizootinių susirgimų registracijos žurnalas, gyvulių užkrečiamųjų ligų židinių nustatymo aktai ir jų registracijos žurnalai, veterinarijos priežiūros objektų patikrinimo pažymos, aktai ir jų registracijos žurnalai, veiklos ir statistinės ataskaitos, susirašinėjimas veiklos klausimais, ligoninės reorganizavimo dokumentai, įsakymas dėl tarnybos reorganizavimo, likvidacinis balansas.

1175

Biržų rajono valdyba

1990–1993 m.

156

Valdybos posėdžių protokolai, valdytojo potvarkiai veiklos klausimais, jų ruošimo dokumentai, veiklos tikrinimo aktai ir pažymos, vykdomojo komiteto perdavimo-priėmimo aktas, nepilnamečių reikalų komisijos veiklos dokumentai, susirašinėjimas veiklos klausimais, Ministrų Tarybos (Vyriausybės) kontroliuojamų sprendimų vykdymo dokumentai, laikraščių straipsnių ir žinučių iškarpos apie rajono įstaigų, įmonių ir organizacijų darbo trūkumus, jų tyrimo dokumentai, buhalterinės apyskaitos, paaiškinamieji raštai, administracijos ir ūkio išlaidų sąmatos, liaudies kontrolės komiteto apyskaita su priedais, bylų nomenklatūros.

1176

Pasvalio rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

1990–2011 m.

97

Įsakymai veiklos ir personalo klausimais, jų registrai, darbuotojų susirinkimų, privačių veterinarijos gydytojų pasitarimų protokolai, veiklos, gyvulių neužkrečiamų ligų, gyvulių sveikatos ir priešepizootinių priemonių, laboratorinių tyrimų, veterinarijos sanitarijos priemonių vykdymo ataskaitos, juodligės židinių patikrinimo aktai, židinių sąrašas, alaus gamybos įmonių, kurios neturi alaus kokybės laboratorijos, valstybinės kontrolės audito ataskaita, gyvūninio maisto (mėsa ir jos produktai) tvarkymo įmonių valstybinės veterinarinės kontrolės audito ataskaita, patvirtinti nuostatai, darbuotojų pareigybinės instrukcijos, etatų sąrašai ir išlaidų sąmatos, balansai, metinės inventorizacijos dokumentai, veiklos tikrinimo aktai, audito ataskaita, įsakymas dėl tarnybos reorganizavimo, likvidacinis balansas.

1177

Panevėžio apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

1994–2012 m.

200

Tarnybos nuostatai, Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymai, liečiantys apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veiklą, įsakymai veiklos ir personalo klausimais, jų registravimo žurnalai, išlaidų sąmatos, etatų sąrašai, finansinės atskaitomybės dokumentai, audito dokumentai, veiklos ir laboratorinių tyrimų, gyvulių neužkrečiamų ligų, sveikatos ir priešepizootinių priemonių, rinkos priežiūros skyriaus, veterinarijos sanitarijos priežiūros ataskaitos, epizootinių susirgimų registracijos žurnalas, juodligės židinių sąrašas, veterinarijos ir rinkos priežiūros objektų patikrinimo aktai ir pažymos, potencialiai pavojingų įrenginių ir pavojingų darbų sąrašai, nelaimingų atsitikimų darbe registracijos žurnalas, bylų nomenklatūros, Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymai dėl apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsteigimo ir reorganizavimo, likvidacinis balansas.

1178

Pasvalio rajono valdyba

1990–1994 m.

108

Valdybos posėdžių protokolai, valdytojo potvarkiai veiklos klausimais, jų ruošimo dokumentai, gyvenamųjų namų, butų įkainavimo ir pardavimo aktai, centrinės privatizavimo komisijos posėdžių protokolai, susirašinėjimas veiklos klausimais, metiniai balansai ir apyskaitos, paaiškinamieji raštai, etatų sąrašai, administracijos ir ūkio išlaidų sąmatos.

1179

Rokiškio rajono Obelių apylinkės taryba ir viršaitis

1990–1995 m.

28

Tarybos sesijų protokolai su priedais, sprendimų rengimo dokumentai, Mandatų komisijos, Revizijos komisijos veiklos dokumentai, susirašinėjimas su rajono taryba ir valdyba veiklos klausimais, notariškai patvirtintos nekilnojamojo turto pirkimo bei pardavimo sutartys ir testamentai, notarinių veiksmų registravimo žurnalai.

1180

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pasvalio skyrius

1990–2011 m.

112

Skyriaus įsteigimo ir organizavimo dokumentai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymai, kiti teisės aktai skyriaus veiklos klausimais, skyriaus veiklos įsakymai, jų registravimo žurnalai (registrai), gamybinių pasitarimų, darbuotojų susirinkimų protokolai, darbo patikrinimo aktai, pažymos, pasiūlymai ir kita, audito ataskaitos, pažymos, veiklos ir statistinės ataskaitos, susirašinėjimas veiklos klausimais, nuolatinio saugojimo dokumentų registracijos žurnalai (registrai).

1181

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Biržų skyrius

1990–2011 m.

72

Skyriaus veiklos įsakymai, jų registracijos žurnalai (registrai), statistinės ir veiklos ataskaitos, etatų sąrašai, susirašinėjimas veiklos klausimais.

1182

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kupiškio skyrius

1991–2011 m.

91

Skyriaus veiklos įsakymai, jų registracijos žurnalai (registrai), gamybinių pasitarimų, darbuotojų susirinkimų protokolai, jų registrai, patvirtinti skyriaus struktūros dalinių nuostatai, pareiginiai nuostatai, instrukcijos, taisyklės, reglamentai, etatų sąrašai, metiniai darbo planai, statistinės ataskaitos, nuolat saugomų dokumentų registracijos žurnalai (registrai).

1183

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio rajono skyrius

1991–1997 m.

17

Skyriaus bendrosios veiklos įsakymai, metinės sąmatos ir jų vykdymo ataskaitos, veiklos patikrinimo aktai.

1184

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio miesto skyrius

1990–1997 m.

43

Skyriaus veiklos įsakymai, jų registracijos žurnalai, išlaidų sąmatos, etatų sąrašai, darbuotojų pareigybiniai atlyginimai, valstybinio socialinio draudimo lėšų finansinės apyskaitos, metinės ir ketvirtinės apyskaitos-balansai, statistinės ataskaitos, veiklos patikrinimų aktai, susirašinėjimas veiklos klausimais.

1185

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Rokiškio skyrius

1991–2011 m.

54

Skyriaus veiklos įsakymai, jų registracijos žurnalai (registrai), gamybinių pasitarimų protokolai, patvirtinti pareigybiniai nuostatai, metinės veiklos ataskaitos, veiklos patikrinimo aktai, susirašinėjimas veiklos klausimais.

1186

Panevėžio rajono valstybinė mokesčių inspekcija

1984–1998 m.

74

Įsakymai pagrindinės veiklos klausimais, gamybinių pasitarimų protokolai, revizijų ir patikrinimų dokumentai (aktai, pranešimai, pažymos) bei susirašinėjimas šiais klausimais, darbo planai, suvestinės ir statistinės apyskaitos ir pranešimai apie darbą su kadrais, valstybės pajamų įplaukų metiniai ir ketvirtiniai planai, apskaičiavimai, mokesčių įplaukų ir nepriemokų ataskaitos, pareiškimai, išvados, pranešimai, informacijos bei kiti dokumentai dėl neteisėtai įkalintų, reabilituotų asmenų konfiskuoto turto grąžinimo ir susirašinėjimas šiais klausimais, konfiskuoto, bešeimininkio ir kito perėjusio valstybės žinion turto apskaitos, įkainojimo ir realizavimo aktai, jų apskaitos knygos, taip pat vertės atlyginimo ir grąžinimo dokumentai, susirašinėjimas su finansų ministerija, žinybomis ir piliečiais šiuo reikalu bei turto vertės grąžinimo klausimais, dokumentai apie mokesčių ėmimą iš dvasininkų.

1187

Valstybės įmonė Kupiškio miškų urėdija

1970–2018 m.

501

Urėdijos įregistravimo pažymėjimas, įstatai, nuostatai, jų patikslinimo ir pakeitimo dokumentai, įsakymai gamybiniais (veiklos) klausimais, jų registracijos žurnalai (registrai), patvirtinti etatų sąrašai, susirašinėjimas veiklos klausimais, valdybos, urėdijos tarybos posėdžių, gamybinių pasitarimų, darbuotojų visuotinių susirinkimų protokolai, kolektyvinės sutartys, patvirtintos pareigybinės instrukcijos, miško kultūrų, daigynų, medelynų techninio priėmimo inventorizacijos aktai, apskaitos žiniaraščiai, privačių žemių apželdinimo mišku dokumentai, rekreacinių objektų pasai, priešgaisrinės miškų apsaugos dokumentai, miško pažaidų, miško gaisrų apskaitos knygos, plynai iškirstų biržių registravimo knyga, miško kirtimo registracijos žurnalai, miško ugdymo kirtimų knygos, administracinių bylų nagrinėjimo žurnalas, miško gaisrų aktai, administracinio pastato, miško kelių perdavimo-priėmimo naudotis aktai, medžiojamų žvėrių ir paukščių apskaitos metinė ataskaita, miškų ūkinės veiklos planas, metiniai balansai su paaiškinamaisiais raštais, statistinės, socialinio draudimo ataskaitos, ataskaitos apie kadrus, darbo ataskaita ir gamybinių pajėgumų balansas, valiutinių lėšų naudojimo ataskaitos, miško auginimo fondo sąmatos ir naudojimo atskaitos, gamybinių ekonominių rodiklių vykdymo (ūkinės veiklos) suvestinės, ūkinės-finansinės veiklos patikrinimų aktai, išorės ir vidaus audito ataskaitos, leidimas-higienos pasas verstis komercine veikla, antspaudų ir spaudų registracijos žurnalas, spaudos straipsniai apie urėdiją, profsąjungos narių visuotinių, ataskaitinių-rinkiminių susirinkimų, komiteto posėdžių protokolai, profsąjungos socialinio draudimo fondo lėšų finansinės apyskaitos ir metinė finansinė ataskaita, bylų nomenklatūros.

1188

Panevėžio miesto valstybinė mokesčių inspekcija

1990–1999 m.

70

Inspekcijos veiklos įsakymai, tarnybinių pasitarimų protokolai, darbo planai, etatų sąrašai, revizijų ir patikrinimų dokumentai ir susirašinėjimas, susijęs su šiais patikrinimais, reabilitavimo dokumentai dėl materialinės žalos atlyginimo reabilituotiems asmenims bei susirašinėjimas šiais klausimais, metinės ataskaitos apie valstybinės pajamų inspekcijos aparato išlaikymo išlaidų sąmatų įvykdymą, metinės apyskaitos apie darbuotojų skaičių ir darbo užmokesčio fondą, vienkartinio pobūdžio statistinės apyskaitos, įplaukų į valstybės ir savivaldybės biudžetus mėnesinės ir ketvirtinės apyskaitos, žinios apie įplaukų į biudžetus vykdymą, susirašinėjimas veiklos klausimais.

1189

Kupiškio rajono valstybinė mokesčių inspekcija

1949–1998 m.

54

Įsakymai veiklos klausimais, metinės apyskaitos apie valstybinės mokesčių inspekcijos aparato išlaikymo išlaidų sąmatos įvykdymą, apie darbuotojų skaičių ir darbo užmokesčio fondo plano įvykdymą, vienkartinio pobūdžio statistinės apyskaitos, suvestinės bei pranešimai apie darbą su kadrais, revizijų ir patikrinimų aktai, pranešimai, pažymos bei susirašinėjimas šiais klausimais, mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus įplaukų apyskaitos, dokumentai apie mokesčių ėmimą iš laisvųjų profesijų asmenų religinio kulto darbuotojų bei užsienio piliečių.

1190

Pasvalio rajono valstybinė mokesčių inspekcija

1990–1998 m.

38

Inspekcijos veiklos įsakymai, valdymo išlaidų sąmatos ir etatų sąrašai, metinės valstybinės mokesčių inspekcijos aparato išlaikymo išlaidų sąmatų įvykdymo buhalterinės apyskaitos, apyskaitos apie darbuotojų skaičių ir darbo užmokesčio fondo plano įvykdymą, vienkartinio pobūdžio statistinės apyskaitos, suvestinės ir statistinės apyskaitos ir pranešimai apie darbą su kadrais, mokesčių ir kitų įmokų į biudžetą įplaukų apyskaitos.

1191

Rokiškio rajono valstybinė mokesčių inspekcija

1990–1998 m.

58

Įsakymai veiklos klausimais, gamybinių pasitarimų protokolai, darbuotojų pareigybinės instrukcijos, darbo planai, suvestinės ir statistinės apyskaitos bei pranešimai apie darbą su kadrais, valstybės pajamų įplaukų metiniai, ketvirtiniai planai, jų apskaičiavimai, mokesčių įplaukų apyskaitos, valstybės mokesčių inspekcijos aparato išlaikymo apyskaitos, revizijų aktai, priėmimo-perdavimo aktai keičiantis viršininkui, inspekcijos darbuotojų atliekamų patikrinimų įmonėse ir organizacijose registracijos žurnalai.

1192

Biržų rajono valstybinė mokesčių inspekcija

1961–1998 m.

69

Inspekcijos nuostatai, pagrindinės veiklos įsakymai, gamybinių pasitarimų protokolai, metiniai mokesčių audito planai, metinės buhalterinės apyskaitos apie finansų skyriaus aparato išlaikymo išlaidų sąmatos įvykdymą bei paaiškinamieji raštai, metinės apyskaitos apie darbuotojų skaičių ir darbo užmokesčio fondo plano įvykdymą, vienkartinio pobūdžio statistinės apyskaitos, revizijų bei patikrinimų aktai, pranešimai, pažymos ir susirašinėjimas tais klausimais, valstybės pajamų įplaukų metiniai planai, apskaičiavimai, mokesčių įplaukų ir nepriemokų ataskaitos, dokumentai apie mokesčių ėmimą iš dvasininkų, valstybės kontrolės aktai, pavedimų atlikti auditą registracijos žurnalai, susirašinėjimas veiklos klausimais.

1193

Panevėžio apskrities statistikos valdyba

2003 m.

1024

Žemės ūkio 2003 metų visuotinio surašymo lapai.

1194

Biržų pradinių mokyklų dokumentų kolekcija

1908–1913 m.

3

Biržų dviejų klasių kaimo mokyklos 1908–1912 m. susirašinėjimo dokumentai ir Biržų keturių klasių miesto mokyklos (nuo 1913 m. rugpjūčio 26 d. – Biržų aukštesniosios pradinės mokyklos) 1908–1913 m. pedagogų tarybos posėdžių protokolai.

1195

Panevėžio apygardos prokuratūra

1995–2017 m.

279

Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro įsakymai dėl apygardų prokuratūrų skyrių nuostatų patvirtinimo, pakeitimo bei prokuratūros veiklos organizavimo klausimais, apygardos vyriausiojo prokuroro įsakymai veiklos organizavimo, įslaptintos informacijos administravimo klausimais ir jų registrai, prokuratūroje, struktūriniuose padaliniuose vykusių pasitarimų protokolai, darbo planai, veiklos ir statistinės ataskaitos, informacijos, pažymos, apibendrinimai apie prokuratūros veiklą, nurodymų vykdymo kontrolės dokumentai, veiklos patikrinimų pažymos, susirašinėjimas veiklos klausimais, nuolatinio saugojimo dokumentų registrai, atrinktos nuolat saugoti ikiteisminio tyrimo (baudžiamųjų) bylų kontrolės (sekamosios) bylos.

1196

Rokiškio rajono Kamajų apylinkės taryba ir viršaitis

1989–1995 m.

39

Apylinkės tarybos sesijų protokolai, jų rengimo dokumentai, viršaičio veiklos potvarkiai, notariškai patvirtinti testamentai, nekilnojamojo turto pirkimo bei pardavimo, žemės nuomos sutartys ir jų priedai, notarinių veiksmų registravimo žurnalai, valstybės vienkartinių išmokų ir kitų tikslinių kompensacijų perleidimo, piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų ir kitos sutartys.

 

Informaciją atnaujino: Rimvydas Petrauskas,
Informacija atnaujinta: 2021-10-22 12:47