M. Valančiaus g. 3, 35169 Panevėžys , tel. 8 602 84 551,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440110

 

2021 metai

Nauji dokumentai fonduose

(Pagal 2021 m. apskaitos duomenis)

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

Papildyti fondai

24

Pandėlio rajono likvidavęsi kolūkiai

1949–1951 m.

1

Papilio apylinkės Kazio Binkio kolūkio darbadienių apskaitos knyga.

43

Rokiškio apskrities valsčių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai

1945–1949 m.

1

Panemunio valsčiaus darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto pirmininko įsakymų knyga.

70

Obelių rajono apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai

1950 m.,

1954 m.

19

Apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų darbo planai, sesijų protokolai ir sprendimai.

103

Pasvalio rajono Pasvalio apylinkės „Atžalyno“ kolūkis

1954 m.

1

1953 m. metinė apyskaita.

140

Panevėžio 2-oji vidurinė mokykla

1944–1945 m.

1

Klasės žurnalas.

201

Kupiškio rajono Subačiaus vidurinė mokykla

1964–1989 m.

138

Direktoriaus įsakymai mokymo-auklėjimo klausimais, pedagogų tarybos, direkcinių pasitarimų, tėvų komiteto posėdžių protokolai, mokymo-auklėjimo, klasių vadovų, mokinių organizacijų, užklasinio-užmokyklinio darbo planai, informacijos ir pranešimai apie visuotinio vidurinio mokymo įgyvendinimą ir mokomąjį auklėjamąjį darbą, atvirų pamokų konspektai, sportinių žaidimų „Ereliukas“ ir „Žaibas“ pravedimo dokumentai, patikrinimų aktai, inventorizacijos aktų nuorašai.

239

Panevėžio vandens ūkio mechanizacijos mokykla

1952–1954 m.,

1960 m.

4

Mokymo planas ir programos, baigusių kursus ir gavusių pažymėjimus moksleivių registracijos žurnalas, egzaminų duomenys grupėmis, valstybinės kvalifikacinės egzaminų komisijos posėdžių protokolai.

254

Pasvalio rajono Vaškų apylinkės Grūžių kolūkis

1950 m.

2

Kolūkio valdybos posėdžių ir visuotinių narių susirinkimų protokolai, pareiškimai dėl įstojimo ir išstojimo iš kolūkio.

301

Obelių rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius

1949–1950 m.

3

Gegužės pirmosios“ kolūkio stambinimo ir žemės atsienojimo dokumentai, žemės išdėstymo ataskaita pagal žemėveikslius ir naudotojus, kolūkių sustambinimo suvestinė.

306

Rokiškio rajono Kamajų apylinkės „Laisvės“ kolūkis

1957–1959 m.

2

Kolūkio valdybos posėdžių ir visuotinių narių susirinkimų protokolų knygos.

362

Pandėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius

1947–1955 m.

12

Įstaigų ir organizacijų valstybinės registracijos dokumentai, valstybinės registracijos knygos.

400

Rokiškio II vidurinė mokykla

1953–1955 m.

19

Brandos atestatų dublikatai, klasių žurnalai.

437

Rokiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius

1950–1955 m.

4

Švietimo ministro ir skyriaus vedėjo įsakymų asmens sudėties klausimais nuorašai.

438

Rokiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius

1945–1950 m.

2

Švietimo ministerijos ir skyriaus vedėjo įsakymų dėl priėmimo ir atleidimo iš darbo nuorašai.

448

Obelių rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius

1948–1954 m.

8

Įstaigų ir organizacijų valstybinės registracijos dokumentai, valstybinės registracijos knyga.

479

Biržų rajono Biržų apylinkės Obelaukių kolūkis

1948 m.

1

Kolūkio narių visuotinių susirinkimų protokolai.

505

Joniškėlio rajono Joniškėlio mašinų-traktorių stotis

1953–1957 m.

4

Mašinų-traktorių stoties aptarnaujamos zonos kolūkių revizijų aktai.

651

Pasvalio rajono Saločių apylinkės Tauprių kolūkis

1976 m.

2

Gamybinis-finansinis planas, ūkinės-finansinės veiklos ir kiti patikrinimo aktai.

723

Rokiškio rajono Obelių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

1950 m.

1

Darbo žmonių deputatų tarybos darbo planai ir sesijų protokolai.

726

Obelių rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas

1951–1953 m.

3

Apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų išduotos asmenų chrakteristikos ir susirašinėjimas šiuo klausimu, rajono įstaigų ir organizacijų ataskaitos, susirašinėjimas veiklos klausimais.

806

Pandėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Vietinio ūkio valdyba

1958–1959 m.

2

Kelių ūkio 1957 metų apyskaita, 1958 m. išlaidų sąmatos vykdymo mėnesių apyskaitos.

924

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Panevėžio filialas

1967 m.

1

Perdavimo-priėmimo aktai, keičiantis filialo direktoriui.

1147

Pavienių dokumentų kolekcija

1925–1928 m.,

1938 m.,

1985 m.

4

Panevėžio Gedimino gatvės projektas, Trakelių ir vyskupo Valančiaus gatvių profiliai, suaugusiems vakarinių kursų prie Pumpėnų žydų pradžios mokyklos dienynas, Lietuvos Marijonų nunciato namo Panevėžyje vandentiekio, kanalizacijos, šildymo ir vėdinimo sistemų projektas, Panevėžio rajono gamtos, istorijos ir kultūros paminklų ūkių ir girininkijų planai.

1152

Biržų rajono apylinkės teismas

2005–2009 m.,

2013–2014 m.

131

Patvirtintas 2008–2010 m. strateginis veiklos planas, atrinktos nuolat saugoti civilinės, baudžiamosios ir administracinių teisės pažeidimų bylos, civilinių ir baudžamųjų bylų nuosprendžiai, sprendimai ir nutartys.

1195

Panevėžio apygardos prokuratūra

1999 m.,

2013–2014 m.,

2018–2020 m.

11

Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro įsakymai dėl apygardos prokuratūros skyrių, apylinkių prokuratūrų nuostatų pakeitimo, prokuroro įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registrai, prokuratūroje vykusių pasitarimų protokolai, atrinktos nuolat saugoti ikiteisminio tyrimo kontrolės bylos.

Nauji fondai

246

Pasvalio P. Vileišio vidurinė mokykla

1943–1990 m.

178

Direktoriaus įsakymai veiklos ir kadrų klausimais, direkcinių pasitarimų, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, metodinių ratelių, tėvų komiteto veiklos dokumentai, mokomojo-auklėjamojo, užklasinio darbo planai, statistinės ataskaitos mokslo metų pradžiai ir pabaigai, trimestrinės pažangumo ataskaitos, lankytų pamokų analizės, metodinė medžiaga, monografijos, albumai, dienoraščiai, atsiskaitymo už atestatus ir pažymėjimus dokumentai, mokyklos bibliotekos knygų nurašymo ir išėmimo iš fondų aktai, darbo knygelių išdavimo ir priėmimo registracijos, vidaus darbo kontrolės knygos, profsąjungos komiteto ataskaitinių-rinkiminių susirinkimų, posėdžių protokolai, darbo planai, gamybinių susirinkimų protokolai, socialistiniai įsipareigojimai, bylų nomenklatūros.

339

Joniškėlio žemės ūkio mokykla

1945–1991 m.

426

Lietuvos TSR žemės ūkio komisaro (ministerijos) įsakymai, Pasvalio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto spendimai, liečiantys technikumo veiklą, direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, sėjomainų įgyvendinimo lentalės, melioruotų žemių, pastatų ekslpoatacijon priėmimo aktai, kapitalinės statybos tituliniai sąrašai, etatų sąrašai, išlaidų sąmatos, metinės apyskaitos (balansai) su priedais, statistinės ataskaitos, mokomojo-auklėjamojo darbo planai ir ataskaitos, gamybiniai-finansiniai, darbo jėgos ir mokos fondo planai, metinės ataskaitos apie darbą su kadrais, darbo apmokėjimo nuostatai, išdirbio normos, kolektyvinės sutartys, aplankytų pamokų registracijos knygos, diplomų nurašymo aktai, jaunųjų specialistų paskirstymo planai, veiklos tikrinimo dokumentai, bylų nomenklatūros, profsąjungos komiteto posėdžių protokolai, finansiniai planai ir ataskaitos, veiklos patikrinimų aktai, liaudies kontrolės grupės darbo planai ir patikrinimų aktai, moterų tarybos darbo planai, posėdžių protokolai ir patikrinimų aktai, draugiško teismo posėdžių protokolai ir sprendimai.

956

Biržų miško pramonės ūkis

1948–1989 m.

629

Lietuvos TSR miškų ūkio ir miško pramonės ministerijos įsakymai, Biržų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimai ir potvarkiai, liečiantieji įmonės veiklą, įsakymai veiklos klausimais, darbo apmokėjimo nuostatai, etatų sąrašai, išlaidų sąmatos, kapitalinės statybos planai, tituliniai sąrašai, miško eksploatacijos ir želdinimo planai, mokos fondai, susirašinėjimas šiais klausimais, technikiniai-pramoniniai finansiniai, gamybiniai-finansiniai planai, statistinės operatyvinės gamybos, želdinimo, realizacijos ir mechanizmų darbo ataskaitos, žvėrių ir paukščių statistinė apskaita, metiniai balansai su priedais, darbuotojų sąrašai, ataskaitos apie darbą su kadrais, kolektyvinės sutartys, socialistinio lenktyniavimo, racionalizacinių pasiūlymų diegimo dokumentai, miškų ūkio perdavimo-priėmimo, baigtos kapitalinės statybos priėmimo, buhalterinės-dokumentinės revizijos, ūkinės-finansinės veiklos patikrinimo aktai, miško kultūrų, daigyno ir medelynų inventorizacijos dokumentai, ataskaitos apie miško kenkėjus ir gaisrus, civilinės gynybos priemonių įgyvendinimo dokumentai, standartai ir techninės sąlygos, miško nusausinimo tinklo projektai ir nusausintų plotų priėmimo aktai, atestacinės kvalifikacinės komisijos dokumentai, miško kultūrų apskaitos knyga, miško kirtimo žurnalas.

957

Biržų Juliaus Janonio vidurinė mokykla-internatas

1944–1991 m.

274

Lietuvos TSR švietimo ministerijos įsakymai, nurodymai ir instrukcijos, Biržų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimai, Biržų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyriaus vedėjo įsakymai, liečiantys mokyklos veiklą, gimnazijos pasas, direktoriaus įsakymai veiklos ir personalo klausimais, pedagogų tarybos posėdžių, gamybinių pasitarimų protokolai, informacijos ir pranešimai apie visuotinio vidurinio mokymo įgyvendinimą ir mokomąjį-auklėjamąjį darbą, metiniai ideologinio auklėjimo planai, darbo, metodinių užsiėmimų planai, būrelių užsiėmimų apskaitos žurnalai, atvirų pamokų konspektai, lankytų pamokų analizės, vidaus kontrolės knygos, pamokų ir užsiėmimų lankymo sąsiuviniai, pedagoginių skaitymų dokumentai ir pedagogų gerosios patirties aprašymai, pažangumo, ketvirtinės (trimestrinės) ir metinės veiklos ataskaitos, ataskaitos mokslo metų pradžiai ir pabaigai, socialistinio lenktyniavimo dokumentai, mokyklos darbo patikrinimų dokumentai, išlaidų sąmatos, etatų sąrašai, balansai, tėvų komiteto, mokinių visuomeninių organizacijų veiklos dokumentai, sportinių žaidimų „Ereliukas“, „Žaibas“ pravedimo dokumentai, konkursinių rašinių nuorašai, liaudies ūkio pasiekimų parodos Maskvoje eksponatas.

958

Pandėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kelių skyrius

1947–1957 m.

18

Įsakymai veiklos ir personalo klausimais, finansiniai planai ir apyskaitos, etatų sąrašai ir išlaidų sąmatos, darbo, darbo jėgos ir uždarbio planai, išlaidų sąmatos vykdymo mėnesių ataskaitos, einamajam remontui atlikti sąmatos su priedais, žvyrkelių kapitalinio remonto sąmatos su priedais, tiltų per Nemunėlio upę kelyje Pandėlys-Kvietkai, Paliepis-Pandėlys projektavimo ir statybos dokumentai, statybų-finansiniai planai.

959

Kupiškio rajono centrinė ligoninė

1957–1991 m.

570

Sveikatos apsaugos ministro įsakymai, ministerijos kolegijos nutarimai, Kupiškio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimai, liečiantys ligoninę, vyriausiojo gydytojo įsakymai gydymo, veiklos klausimais, jų alfabetinės rodyklės, gydymo tarybos posėdžių, gamybinių pasitarimų, susirinkimų, medicinos personalo susirinkimų kvalifikacijai kelti protokolai, mokslinio darbo organizavimo metodiniai darbo planai, kvalifikacijos kėlimo metiniai planai, medicinos seserų tarybos, darbo kultūros apžiūros komisijos metiniai darbo planai, darbo ir specialistų pareikalavimo planai, perdavimo-priėmimo aktai keičiantis vyriausiajam gydytojui, materialiai atsakingų darbuotojų perdavimo-priėmimo aktai, etatų sąrašai, susirašinėjimas su Respublikine Panevėžio ligonine kūdikių mirtingumo klausimais, rajono ligoninės ir gydymo įstaigų metinės ataskaitos ir jų aiškinamieji raštai, darbo jėgos planai, jų įvykdymo ataskaitos, metinės abortų ataskaitos, medicinos pagalbos teikimo vaikams ir metinės vaikų lopšelių-darželių ataskaitos, ikišaukiamojo ir šaukiamojo amžiaus jaunuolių gydymo ataskaitos ir analizės, kūdikių ir vaikų mirties priežasčių analizės, veiklos patikrinimų aktai, medžiaga apie pristatomus apdovanojimui asmenis, kapitalinio remonto darbų priėmimo aktai, patologo-anatominių skrodimų protokolai, operacijų registracijos žurnalai.

960

Kupiškio Vlado Rekašiaus vidurinė mokykla

1935–1989 m.

155

Mokyklos įsakymai mokomojo-auklėjamojo darbo klausimais, direkcinių pasitarimų, pedagogų tarybos, tėvų komiteto posėdžių protokolai, darbo planai, statistinės ataskaitos mokslo metų pradžiai ir pabaigai, mokomojo-auklėjamojo darbo ataskaitos, mokyklos tikrinimo aktai, mokinių visuomeninių organizacijų veiklos dokumentai.

1197

Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

1990–2018 m.

562

Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento, Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymai komisariato veiklos klausimais, patvirtinti komisariato nuostatai, įsakymai veiklos klausimais, jų registracijos žurnalai (registrai), darbuotojų pareiginės instrukcijos, administracijos, operatyvinių pasitarimų protokolai su priedais, strateginių klausimų komisijos posėdžių protokolai su priedais, jų registracijos žurnalai (registrai), dokumentų ekspertų komisijos protokolai, veiklos planai ir ataskaitos, statistinės ataskaitos, metų balansai, audito ataskaitos ir jų registrai, informacijos apie registruotus nusikaltimus ir teisėtvarkos pažeidimus, nusikalstamumą ir viešosios tvarkos būklę, veiklos tikrinimų, psichologinio klimato tyrimų dokumentai, perduodamų į ministerijos archyvą pareigūnų ir laisvai samdomų darbuotojų bylų sąrašai, antspaudų ir spaudų, nuolat saugomų dokumentų registracijos žurnalai (registrai), išslaptinti dokumentai.

1198

Panevėžio rajono policijos komisariatas

1990–2009 m.

174

Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento, Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymai komisariato veiklos klausimais, komisariato ir jo struktūrinių padalinių patvirtinti nuostatai, darbuotojų pareiginės instrukcijos, komisariato įsakymai veiklos klausimais, jų registracijos žurnalai, operatyvinių pasitarimų, darbuotojų susirinkimų protokolai, veiklos planai, veiklos ir statistinės ataskaitos, metų balansai, veiklos tikrinimų dokumentai, etatų, leidimų atspaudų pagaminimui ir sunaikinimui, atspaudų ir spaudų, saugos tarnybų, saugos struktūrinių padalinių bei jų darbuotojų, asmens turto saugotojų registracijos žurnalai, nuolatinio saugojimo dokumentų registracijos žurnalai, perduodamų į ministerijos archyvą atleistų pareigūnų ir laisvai samdomų darbuotojų bylų sąrašai, dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai.

1999

Biržų rajono policijos komisariatas

1988–2009 m.

251

Vidaus reikalų skyriaus, komisariato įsakymai veiklos klausimais, jų registracijos žurnalai, komisaro nurodymai veiklos klausimais, jų registracijos žurnalai, operatyvinių pasitarimų, darbuotojų susirinkimų, komisariato ekspertų komisijos posėdžių protokolai, veiklos planai, veiklos tikrinimų dokumentai, įsakymų, nurodymų vykdymo kontrolės dokumentai, veiklos ir statistinės ataskaitos, metų balansai, nuolatinio saugojimo dokumentų registracijos žurnalai, antspaudų ir spaudų registracijos, teistų asmenų, kuriems atimta teisė užimti tam tikras pareigas, apskaitos, saugos tarnybų, saugos struktūrinių padalinių bei jų darbuotojų, asmens ir turto saugotojų registracijos žurnalai, piliečių pažymėjimų apskaitos knyga, išrašytų Lietuvos Respublikos piliečio pasų, leidimų nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotų kelionės dokumentų lydraščiai, gyventojų prašymų gauti Lietuvos Respublikos piliečio pasą, pratęsti paso galiojimo laiką registracijos, piliečiams išduotų pasų, kelionės dokumentų apskaitos žurnalai, leidimų nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo apskaitos knygos (žurnalai), prašymų gauti vaiko kelionės dokumentą registracijos žurnalai, perduodamų į ministerijos archyvą atleistų pareigūnų ir laisvai samdomų darbuotojų bylų sąrašai.

1200

Kupiškio rajono policijos komisariatas

1985–2009 m.

150

Komisariato nuostatai, darbo reglamentas, darbuotojų pareiginės instrukcijos, įsakymai veiklos klausimais, jų registracijos žurnalai (registrai), darbuotojų susirinkimų, komisariato ekspertų komisijos posėdžių protokolai, veiklos planai, veiklos ir statistinės ataskaitos, perdavimo-priėmimo aktai, keičiantis komisariato vadovams, raštinės vedėjai, veiklos tikrinimų dokumentai, įvairių institucijų pavedimai bei jų vykdymo dokumentai (pastabos, pasiūlymai, susirašinėjimas), nuolatinio saugojimo dokumentų registracijos žurnalas, metiniai balansai, antspaudų ir spaudų, saugos tarnybų, saugos struktūrinių padalinių bei jų darbuotojų, asmens ir turto saugotojų registracijos žurnalai, rajono ir miesto kelių bei gatvių priežiūros bylos, išrašytų Lietuvos Respublikos piliečių pasų, gautų pasų blankų lydraščiai, gyventojų prašymų gauti Lietuvos Respublikos piliečio pasą registracijos, gautų pasų apskaitos žurnalai, leidimų nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotų vaiko kelionės dokumentų apskaitos knygos, perduodamų į ministerijos archyvą atleistų pareigūnų ir laisvai samdomų darbuotojų bylų sąrašai.

1201

Pasvalio rajono policijos komisariatas

1990–2008 m.

159

Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymai komisariato veiklos klausimais, komisariato įsakymai veiklos klausimais, jų registracijos žurnalai (registrai), darbuotojų susirinkimų, operatyvinių pasitarimų protokolai, veiklos planai, veiklos ir statistinės ataskaitos, veiklos tikrinimų dokumentai, metų balansai, dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai, nelaimingų atsitikimų, saugos tarnybų, saugos struktūrinių padalinių bei jų darbuotojų, asmens ir turto saugotojų registracijos žurnalai, išrašytų Lietuvos Respublikos piliečio pasų lydraščiai, gyventojų prašymų gauti Lietuvos Respublikos pasą registracijos, piliečiams išduotų pasų, vaiko kelionės dokumentų apskaitos žurnalai, leidimų nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje apskaitos knyga, perduotų į ministerijos archyvą atleistų pareigūnų ir laisvai samdomų darbuotų bylų sąrašai.

1202

Rokiškio rajono policijos komisariatas

1988–2008 m.

248

Komisariato nuostatai, darbo reglamentas, darbuotojų pareiginės instrukcijos, įsakymai veiklos klausimais, komisaro nurodymai, jų registracijos žurnalai (registrai), darbuotojų susirinkimų, komisariato ekspertų komisijos posėdžių protokolai, veiklos planai, veiklos ir statistinės ataskaitos, rajono ir miesto kelių bei gatvių priežiūros bylos, metinės ataskaitos apie autoįvykius, perdavimo-priėmimo aktai, keičiantis komisariato vadovams, ketvirčių balansai, institucijų pavedimai bei jų vykdymo dokumentai (pastabos, pasiūlymai, susirašinėjimas), veiklos tikrinimų dokumentai, nuolatinio saugojimo dokumentų registracijos žurnalai (registrai), dokumentų ekspertų komisijos posėdžio protokolas, dokumentai apie asmenis, kuriems atimta teisė užimti tam tikras pareigas, dirbti tam tikrą darbą ar užsiimti tam tikra veikla, daktiloskopinių kortelių registracijos žurnalas, raštvedybos knygų registracijos knyga, bylų registracijos žurnalas, antspaudų ir spaudų registracijos knyga, saugos struktūrinių padalinių bei jų darbuotojų, asmens ir turto saugotojų registracijos žurnalas, išrašytų Lietuvos Respublikos piliečių pasų lydraščiai, gyventojų prašymų gauti Lietuvos Respublikos pasą registracijos, gautų bei piliečiams išduotų pasų, leidimų nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, vaiko kelionės dokumentų apskaitos žurnalai ir knygos, perduodamų į ministerijos archyvą atleistų pareigūnų ir laisvai samdomų darbuotojų bylų sąrašai.

1203

Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla

1990–2019 m.

248

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto, žemės ūkio ministrų įsakymai, ministerijos kolegijos nutarimai, liečiantys mokyklos veiklą, mokyklos įstatai ir nuostatai, direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, jų registracijos žurnalai (registrai), veiklos programos, susirašinėjimas veiklos klausimais, mokyklos inspektavimo knyga, aktas, pažymos, vidaus audito dokumentai, veiklos ataskaitos, mokytojų atestacijos perspektyvinės programos, mokyklos tarybos, pedagogų tarybos posėdžių protokolai ir jų registrai, visuotinių pedagogų susirinkimų protokolai, studijų (mokymo) programos, metų balansai, biudžeto išlaidų ir specialiųjų lėšų sąmatos, etatų sąrašai, darbo apmokėjimo nuostatai, kolektyvinė sutartis, gamybinis-finansinis planas, naujų pastatų, nusausintų žemių perdavimo eksploatacijai aktai, potencialiai pavojingų darbų ir įrenginių sąrašai, bylų nomenklatūros.

1204

Lietuvos žemdirbystės instituto Joniškėlio bandymų stotis

1990–2009 m.

164

Stoties įstatai, įsakymai veiklos ir kadrų klausimais, jų registracijos žurnalai, seminarų dokumentai, darbuotojų susirinkimų dokumentai, susirašinėjimas veiklos klausimais, metiniai balansai, statistinės ataskaitos, kolektyvinės sutartys, potencialiai pavojingų įrengimų ir darbų sąrašas, mokslinio tyrimo darbų metiniai teminiai planai, mokslinės ataskaitos, disertacijos, bylų nomenklatūra.

1205

Panevėžio aukštesnioji technikos mokykla

1991–2002 m.

115

Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijos įsakymas dėl aukštesniųjų mokyklų steigimo, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymai dėl kolegijos steigimo ir mokyklos reorganizavimo, mokyklos įregistravimo korta, darbuotojų pareiginės instrukcijos, mokyklos veiklos įsakymai, pedagogų tarybos, mokyklos kolegijos, mokyklos tarybos, studentų tarybos posėdžių, kolektyvo susirinkimų protokolai, aukštųjų neuniversitetinių studijų koordinatorių posėdžio protokolas, mokyklos išorinio vertinimo ataskaitos, susirašinėjimas veiklos klausimais, mokyklos inspektavimo pažymos, statistinės ataskaitos apie mokinių ir studentų kontingentą, metiniai balansai, centralizuotos buhalterijos, specialiųjų vidurinių mokyklų statistinės ataskaitos, išlaidų sąmatos, etatų sąrašai, saugos darbe, nelaimingų atsitikimų registracijos žurnalai, patvirtintos darbų saugos instrukcijos, mokyklos bendrabučio privatizavimo dokumentai, bylų nomenklatūros.

 

Informaciją atnaujino: Rimvydas Petrauskas,
Informacija atnaujinta: 2022-06-07 11:23